ΣυμβΕφΘεσ 575/2010 Αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών – Μεταβολή κατηγορίας -.

167

Ορθός προσδιορισμός της πράξης  στις πλημμεληματικές  προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών για ιδία χρήση. Να μην γίνει κατηγορία σε βάρος ενός εκ των κατηγορουμένων. Αρμοδιότητα Συμβουλίου Εφετών στην περίπτωση αυτή κατ άρθρα 20, 21 νόμου 663/77.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμ. 575/2010

ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΕΚΑΝΕ ΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΦΕΤΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εισάγω στο Συμβούλιο σας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 1, 2, 4, 138 παρ. 2, 270 παρ. 1 α,β, 309 παρ. 1 περ. α και ε, 316 παρ. 2, 317 παρ. 1, 318, 319 παρ. 1, 3 του ΚΠΔ την προκείμενη ανακριτική δικογραφία, που σχηματίστηκε σε βάρος των … ιδιωτικού υπαλλήλου  και … εργάτριας κατοίκων Ανω Πόλης Θεσσαλονίκης κατηγορουμένων του πρώτου για τις πράξεις της αγοράς ναρκωτικών ουσιών (άρθρα 1 παρ. 1, 2 πιν. Α αριθμ 6, 20 παρ. 1 περ. β 2 του νομου 3459/2006) και της κατοχής ναρκωτικών ουσιών από κοινού αμφότεροι  (άρθρο 45 του ΠΚ και 1 παρ. 1, 2 πιν. Α αριθμ 6 άρθρο 20 παρ. 1 περ. ζ 2 του νομου 3459/2006) Η ποινική δίωξη κινήθηκε μετά την υποβολή της αρίθμ 3008/12/369β/18/9/2009 αναφοράς του Τμήματος Ασφάλειας Εχεδώρου Θεσσαλονίκης (της ΔΑΘ/ΟΠΚΕ) Η κυρία ανάκριση περατώθηκε νόμιμα μετά την γνωστοποίηση του πέρατος αυτής στους κατηγορουμένους, οι οποίοι μετά την απολογία τους αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς την επιβολή ουδενός περιοριστικού όρου και κατόπιν αυτών εκθέτω τα παρακάτω.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 1 και 21 του νόμου 663/77 συνάγεται ότι  για τα εγκλήματα που περιοριστικά αναφέρονται στις διατάξεις αυτές όταν περατωθεί η κύρια ανάκριση ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών υποβάλλει την δικογραφία στον Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος εάν κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος συμπληρώσεως της κυρίας ανακρίσεως και προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου  για παραποπμπή στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου, υποβάλλει αυτήν (την δικογραφία)  προς έγκριση  για την απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στον Πρόεδρο Εφετών, ο οποίος αν κρίνει ότι δεν υφίστανται αποχρώσες ενδείξεις  επιστρέφει την δικογραφία στον Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος υποβάλλει πρόταση στο οικείο συμβούλιο (Εφετών) αποφαινόμενος σχετικά. Στην περίπτωση όμως που οι κατηγορούμενοι ειναι περισσότεροι και ο Εισαγγελέας Εφετών φρονεί πως για κάποιους εξ αυτών  δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή τους στο ακροατήριο και για κάποιους υφίστανται σχετικές ενδείξεις τοτε και πάλι υφίσταται αρμοδιότητα του Συμβουλίου Εφετών.  (άρθρο 20 παρ. 3 του νομου 663/77) Στην  περίπτωση όμως που ο κατηγορούμενος ειναι ένας και ο Εισαγγελέας Εφετών κρίνει ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις  ενοχής αυτού για την πράξη για την οποία κατηγορείται (υπαγόμενη  στις ανωτέρω διατάξεις  των άρθρων 20 και 21 του νομου 663/77) τότε δεν υφίσταται αρμοδιότητα του Συμβουλίου Εφετών. Στην περίπτωση αυτή υφίσταται νομοθετικό κενό, αφού από ουδεμία διάταξη νομου ρυθμίζεται το ανωτέρω ζήτημα. Κατά την παλαιότερη νομολογία  αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο και στην ανωτέρω περίπτωση ήταν το Συμβούλιο Εφετών. Η πρόσφατη κρατούσα όμως θεωρία και νομολογία δέχονται πως αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο όταν ο Εισαγγελέας Εφετών κρίνει πως δεν προκύπτουν ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμενου και πρέπει να αποφανθεί να μην γινει κατηγορία σε βάρος του κατηγορουμενου ειναι το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, στο οποίο πρέπει ο οικείος Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών να υποβάλει σχετική πρόταση του. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών ειναι ακόμη αρμόδιο και όταν συντρέχει πλημμεληματικός χαρακτήρας  του διωκομένου εγκλήματος.  (βλ. ΑΠ 690/2007 Ποιν. Χρον 2008 σελ 220, ΑΠ 272/2006 Ποιν/νη 2006 σελ 996, ΑΠ 1242/98 ΝΟΒ 1999 σελ 813, ΔιατΕισΕφΘεσ  4504/2006 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ, ΑΠ 1353/81 Ποιν. Χρον ΛΒ 600, ΑΠ 1553/81 Ποιν. Χρον ΛΒ 661, ΑΠ 136/84 Ποιν. Χρον ΛΔ 728, Οι διατάξεις του νομου 663/77 Λ. Μαργαρίτη Ποιν Χρον ΛΗ σελ 929, Κριτική στην ΔιατΕισΕφΘεσ 4504/2007 Ποιν/νη 2007 σελ 850,)

Από την διάταξη του άρθρου 20 παρ. 1 περ. β και ζ  του Κωδικοποιημένου νόμου 3459/2006 για τα ναρκωτικά «Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και με χρηματική ποινή δύο χιλιάδων εννεακοσίων (2.900)  μέχρι διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (290.000  ευρώ) τιμωρείται  εκτός άλλων  α)….. β)  και όποιος αγοράζει ναρκωτικές ουσίες .. και ζ κατέχει ναρκωτικά ….»

Ως αγορά θεωρείται η γνωστή κατά την έννοια του άρθρου 513 του ΑΚ) της αγοραπωλησίας, η οποία πραγματώνεται με την μεταβίβαση της κυριότητας του πράγματος στον αγοραστή, που επιτυγχάνεται με την παράδοση του πράγματος  και αντίστοιχα την καταβολή προς τον πωλητή του τιμήματος. Για την πραγμάτωση  του εγκλήματος της αγοράς ναρκωτικών δεν ειναι αναγκαίο να ειναι γνωστά τα στοιχεία ταυτότητας του πωλητή ή ο προσδιορισμός του τιμήματος ή της   αγοραζομένης ποσότητος των ναρκωτικών (ΑΠ 1821/2008, ΑΠ 2472/2008, ΑΠ  1227/2008, ΑΠ 1339/2008, ΑΠ 1155/2006, ΑΠ 186/2005 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ) Για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της κατοχής ναρκωτικών ουσιών απαιτείται ο δράστης να έχει στην φυσική του εξουσίαση ναρκωτικές ουσίες  ώστε σε κάθε στιγμή να  μπορεί να διαπιστώνει την ύπαρξη τους  και να μπορεί να διαθέτει αυτές κατά βούληση. Η ποσότητα των ναρκωτικών και η περαιτέρω διάθεση αυτών σε τρίτους ή η αποκλειστική χρήση αυτών δεν αποτελεί στοιχείο της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος της κατοχής των ναρκωτικών. Η κατοχή κατά το ποινικό δίκαιο είναι έννοια στενότερη έναντι της εννοίας της κατοχής που προσδίδει το αστικό δίκαιο, γιατί η κατοχή κατά το ποινικό δίκαιο περιέχει τις υλικές και αντιληπτικές πράξεις του δράστη προς διαπίστωση της ύπαρξης των κατεχομένων ναρκωτικών ουσιών. (βλ.ΤριμΕφΚακΝαυπλ. 85/2003 Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου 2003 σελ 425, ΑΠ 362/97 Ποιν. Χρον ΜΗ σελ 56, ΑΠ 652/97 Ποιν. Χρον ΜΗ σελ 159, ΑΠ 327/2000 Ποιν/νη 5 σελ 689, Ναρκωτικά Νεώτερος νόμος Ευρ. Αντωνίου σελ 34, Νομική και Εγκληματολογική Διάσταση στο Πρόβλημα των Ναρκωτικών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ενωση Στ. Παύλου  σελ 117, 178).

Εξάλλου κατά την διάταξη του άρθρου 45 του ΠΚ «Αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού κάποια αξιόποινη πράξη καθένας τους τιμωρείται ως αυτουργός αυτής» Για την ύπαρξη συναυτουργίας απαιτείται αντικειμενικά η σύμπραξη όλων των συμμετόχων στην τέλεση της κύριας πράξης. Υποκειμενικά απαιτείται δόλος, που συνίσταται  στην θέληση της πραγμάτωσης της κύριας πράξης ή στην αποδοχή της τελέσεως αυτής. Οι συναυτουργοί απαιτείται να γνωρίζουν πως όλοι οι δράστες  επιδιώκουν την πραγμάτωση του αυτού εγκλήματος. Η απόφαση για την τέλεση του κατά συναυτουργία εγκλήματος μπορεί να έχει ληφθεί είτε πριν την τέλεση της κύριας πράξης (κοινός σχεδιασμός αυτής) είτε κατά την τέλεση της κύριας πράξης. Οι δράστες της συναυτουργίας μπορεί να συμπράττουν από κοινού στην τέλεση της όλης αξιόποινης πράξης αλλά και με συγκλίνουσες επί μέρους πράξεις  μπορεί να τελέσουν την αντικειμενική υπόσταση του αποφασισθέντος και τελεσθέντος εγκλήματος. (βλ. ΑΠ 103/2006, ΑΠ  611/2006, ΑΠ 757/2006, ΑΠ 854/2006 Τράπεζα νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ) Τέλος από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 27, 43, 246, 250 του ΚΠΔ προκύπτει ότι η ποινική δίωξη κινείται από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο  δεν μπορεί να επιληφθεί  για πράξη διαφορετική  από εκείνη για την οποία ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών άσκησε ποινική δίωξη. Οταν μάλιστα αυτή απαρτίζεται από διαφορετικά πραγματικά περιστατικά. Στην περίπτωση που το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο προβεί στην καταδίκη  κατηγορουμένου για πράξη που στηρίζεται  σε διαφορετικές συνθήκες  και ιστορικά δεδομένα από εκείνα για τα οποία κινήθηκε ποινική δίωξη υφίσταται απόλυτη ακυρότητα (άρθρο 171 παρ. 1 περ. β του ΚΠΔ) Το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο δύναται να προβεί στην μεταβολή της κατηγορίας όταν η πράξη για την οποία καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος ή απαγγέλθηκε η κατηγορία στηρίζεται στα αυτά πραγματικά περιστατικά με εκέινη για την οποία ασκήθηκε η ποινική δίωξη. Το έγκλημα της αγοράς ναρκωτικών επιτρεπτά μπορεί να μεταβληθεί σε προμήθεια ναρκωτικών για ιδία χρήση,(άρθρο 29 παρ. 1 του νόμου 3459/2006) αφού  και στις δύο περιπτώσεις  τα εγκλήματα αποτελουνται από τα ίδια πραγματικά δεδομένα. Επίσης και η πράξη της κατοχής ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος επιτρεπτά μπορεί να προσδιοριστεί στην πλημμεληματική πράξη της κατοχής ναρκωτικών ουσιών για ιδία αποκλειστικά χρήση, οταν  αποδεικνύεται πως ο δράστης κατείχε την ποσότητα των ναρκωτικών, η οποία προοριζόταν για αποκλειστική χρήση του ιδίου. (ΑΠ 177/87, ΑΠ 537/88, ΑΠ 1155/2006, ΑΠ 1471/2008, ΑΠ 2309/2008, ΑΠ 8/2009, ΤριμΚακΠειρ. 427/2006 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ, ΑΠ 1757/2005 Ποιν. Λογος Ε σελ 1721, ΤρικμΕφΚακΘεσ 2975/2002 Ποιν.  Δικ. 7 σελ 165,.)

Στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας και ειδικότερα από την κατάθεση του μάρτυρα  Αστυνομικού …, τα συνημμένα έγγραφα σε συνδυασμό με τις απολογίες των κατηγορουμένων και τα απολογητικά υπομνήματα αυτών έχουν προκύψει τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά.

Στις 17/9/2009 και περί ώρα 20.30 ο  … καταλήφθηκε από Αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Εχεδώρου (ΔΑΘ/ΟΠΚΕ) να οδηγεί  το με αρίθμ κυκλοφορίας ΜΙΒ … ΙΧΕ αυτοκίνητο του  στην περιοχή «Υψωμάτων Διαβατών Θεσσαλονίκης»  Ο ανωτέρω αντιλαμβανόμενος τους Αστυνομικούς να δίδουν σήμα στάσης, αυτός στάθμευσε το όχημα του και  απέρριψε στο έδαφος μία συσκευασία, που περιείχε ποσότητα 16 γραμμαρίων ακατέργαστης κάνναβης, την οποία είχε αγοράσει την ίδια ημέρα από την ίδια περιοχή από Αλβανό αγνώστων για την ανάκριση στοιχείων. Ο ανωτέρω δράστης προέβη στην αγορά της ανωτέρω ποσότητας των 16 γραμμαρίων μαζί με το περιτύλιγμα για να την χρησιμοποιήσει αποκλειστικά για τις δικές του ανάγκες. Ο ανωτέρω είναι χρήστης κάνναβης χωρίς όμως να έχει αποκτήσει την έξη της τοξικομανίας. Η αγορασθείσα και κατεχόμενη ποσότητα της κάνναβης δικαιολογεί τον προορισμό αυτής για τις προσωπικές ανάγκες του δράστη. Ο έλεγχος ήταν τυχαίος μέσα στα πλαίσια  των πραγματοποιουμένων τακτικών αστυνομικών ελέγχων. Ο ανωτέρω δράστης αντιλαμβανόμενος αρχικά πως θα συλλαμβανόταν να κατέχει την ανωτέρω ποσότητα κάνναβης  απέρριψε αυτήν στο έδαφος. Μετά την διαπίστωση από τους επιληφθέντες αστυνομικούς της κατοχής της παραπάνω ποσότητας κάνναβης, αυτός δήλωσε πως πράγματι κατείχε αυτήν την ποσότητα, την οποία είχε αγοράσει από Αλβανό αγνώστων στοιχείων  από την ίδια ανωτέρω περιοχή (Υψώματα Διαβατών Θεσσαλονίκης). Κατά την στιγμή της συλλήψεως του ανωτέρω κατηγορουμένου στο αυτοκίνητο του συνεπέβαινε και η πεθερά του  …, η οποία ουδεμία σχέση είχε με την αγορασθείσα και κατεχόμενη ποσότητα κάνναβης από τον πρώτο των κατηγορουμένων (γαμβρό της …) Ο ανωτέρω δράστης μετέφερε την πεθερά του την στιγμή της συλλήψεως τους στην οικία της.  Η οποία μάλιστα κατά την απολογία του πρώτου κατηγορουμένου αγνωούσε  το γεγονός της χρήσης  ναρκωτικών (κάνναβης) από τον γαμβρό της. Γιατί ο πρώτος κατηγορούμενος και η σύζυγος του προσπαθούσαν να αποκρύψουν το γεγονός της χρήσης κάνναβης από τον οικογενειακό τους περίγυρο για κοινωνικούς λόγους. Η ποσότητα της κάνναβης που βρέθηκε και κατασχέθηκε ανήκε στον πρώτο τον κατηγορουμένων …, ο οποίος και ασκούσε την φυσική εξουσίαση σ΄αυτήν και ο οποίος την προόριζε για αποκλειστικά δική του χρήση. Ως εκ τουτου δεν πρέπει να γινει κατηγορία σε βάρος της δευτέρας κατηγορουμένης …., αφού η ποσότητα της κάνναβης που βρέθηκε  ανήκε στον πρώτο κατηγορούμενο. Επομένως ο πρώτος κατηγορούμενος πρέπει να παραπεμφθεί για να δικαστεί από το αρμόδιο υλικά Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 14, 16, 17, 18, 26 παρ. 1 α, 27 παρ. 1, 53, 94 παρ. 1, του ΠΚ και άρθρο 1 παρ. 1, 2 πιν Α αριθμ 6 άρθρο 29 παρ. 1 του νομου 3459/2006 για τις πράξεις της προμήθειας  ναρκωτικών για ιδία αποκλειστικά χρήση και της κατοχής ναρκωτικών για αποκλειστική χρήση του δράστη (άρθρο 29 παρ. 1 νομου 3459/2006) (μετά την μεταβολή κατηγορίας  από τις κακουργηματικές πράξεις της αγοράς και κατοχής ναρκωτικών ουσιών).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Προτείνω να μην γίνει κατηγορία σε βάρος της … εργάτριας κατοίκου Ανω Πόλης Θεσσαλονίκης για την πράξη της κατοχής ναρκωτικών ουσιών, που φέρεται να έχει τελεστεί στις 17/9/2009 στην περιοχή Υψωμάτων Διαβατών Θεσσαλονίκης. Ο κατηγορούμενος … ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Ανω Πόλης Θεσσαλονίκης  να παραπεμφθει για να δικαστεί από το αρμόδιο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ως υπαίτιος του ότι με περισσότερες πράξεις που τιμωρούνται με στερητικές της ελευθερίας ποινές τέλεσε περισσότερα εγκλήματα και συγκεκριμένα, 

Α) Στην Περιοχή Υψωμάτων Διαβατών Θεσσαλονίκης στις 17/9/2009 προμηθεύτηκε από άγνωστο πρόσωπο για την ανάκριση Αλβανό υπήκοο ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 16 γραμμαρίων μαζί με το περιτύλιγμα, την οποία προόριζε για αποκλειστική χρήση δική του.

Β) Στον προαναφερόμενο τόπο και χρόνο κατείχε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 16 γραμμαρίων. Συγκεκριμένα  καταλήφθηκε από Αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Εχεδώρου Θεσσαλονίκης να κατέχει μία συσκευασία ακατέργαστης κάνναβης βάρους 16 γραμμαρίων μαζί με το περιτύλιγμα της  κατά την στιγμή  διενεργούμενου ελέγχου στο αρίθμ κυκλοφορίας ΜΙΒ …  ΙΧΕ αυτοκίνητο του.

Θεσσαλονίκη 26/4/2010.

Ο Αντεισαγγελέας Εφετών

Ηλίας Νικ. Σεφερίδης           

ΠΗΓΗdsanet.gr