Τελικό ν/σ ΥΠΕΣ-Τι αλλάζει στην Αυτοδιοίκηση (έγγραφο)

95

ΥΠΕΣ: Αναρτήθηκε στη σελίδα της Βουλής ολόκληρο (και ψηφισμένο) το τελικό σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που φέρει τον τίτλο: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών».

Περιλαμβάνει σειρά διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία ΟΤΑ όπως:

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ

Εξαιρέσεις επιχορήγησης ανώνυμων εταιρειών Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 265 του ν. 3463/2006

Διάθεση των εσόδων του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) – Αντικατάσταση παρ. 20 άρθρου 24 ν. 2130/1993

Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου – Ισχύς άρθρου 66 ν. 4830/2021

Ρυθμίσεις για την αναδοχή οφειλών από Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 109 ν. 3852/2010

Απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου επί θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης –  Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 67 ν. 3852/2010

Κινητικότητα υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόµησης Ο.Τ.Α. – Συνυπηρέτηση πολυτέκνων υπαλλήλων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 4 και παρ. 2 άρθρου 11 ν. 4440/2016

Ενίσχυση καθηκόντων ειδικών συµβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστηµονικών συνεργατών των δήµων – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 163 ν. 3584/2007

Ρυθμίσεις για την Αποκεντρωµένη Διοίκηση

Διοικητικές κυρώσεις επί παραβάσεων σχετικών µε την υπαίθρια διαφήµιση

Χρηµατικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωµατεία από Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού

Αναµόρφωση συστήµατος σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόµησης κ.α.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΩ

ΠΗΓΗaftodioikisi.gr