Αλλάζουν όλα στις e-συναλλαγές με το Δημόσιο

87

Ένα σημαντικό έργο του Ταμείου Ανάκαμψης προκηρύχθηκε από την ΚτΠ. Πρόκειται για την Δημιουργία της «Ενιαίας ψηφιακής υποδομής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων». Στόχος η ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Μαρία Μόσχου

Να αλλάξει τα δεδομένα στην εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων με την Δημόσια Διοίκηση θα επιχειρήσει το υπουργείο ψηφιακής Διακυβέρνησης με το έργο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση, θέση και υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων (CRM)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» προϋπολογισμού πάνω από 130 εκατ. ευρώ.

Η Δημιουργία της “Ενιαίας ψηφιακής υποδομής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων”, αποτελεί τον πυρήνα των δράσεων στην παραπάνω κατεύθυνση, με στόχο την ενσωμάτωση σε αυτήν ανασχεδιασμένων διαδικασιών ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μπορούν να πραγματοποιούν σημαντικό μέρος των συναλλαγών τους με τη Δημόσια Διοίκηση ηλεκτρονικά, από παντού (anywhere), οποτεδήποτε (anytime) και για ο,τιδήποτε (anything).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση, θέση και υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για την εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων (CRM)”, στο πλαίσιο της οποίας θα αναπτυχθούν όλοι οι απαραίτητοι πληροφοριακοί και τεχνολογικοί μηχανισμοί και θα παρασχεθούν οι απαιτούμενες υπηρεσίες προκειμένου να επιτευχθεί η συνολική στόχευση του Έργου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, κατόπιν παρέλευσης τουλάχιστον τριάντα ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφόσον η υποβολή των προσφορών γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 108 εκατ. ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο της πολιτικής για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της χώρας κατά τη χρονική περίοδο 2020-2025 όπως αποτυπώνεται στην Ψηφιακή Βίβλο – που είναι υπό τελική διαμόρφωση μετά τη δημόσια διαβούλευση στην οποία τέθηκε -, έχει διαμορφώσει συγκεκριμένες στοχεύσεις οι οποίες συνοψίζονται ως ακολούθως:

  • Ψηφιακή Εξυπηρέτηση: Ο πολίτης σταματά να προσκομίζει έγγραφα που τον αφορούν, τα οποία μπορεί να παραχθούν μέσω Πληροφοριακών Συστημάτων του Δημοσίου
  • Προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω σύγχρονων κινητών συσκευών
  • Πολιτο-κεντρική προσέγγιση του σχεδιασμού των ψηφιακών υπηρεσιών
  • Διαφάνεια, ακεραιότητα και λογοδοσία: Η Δημόσια Διοίκηση πρέπει να είναι αποδοτική στη χρήση πόρων, να είναι αμερόληπτη και εκ των ουκ άνευ διάφανη στη λειτουργία της
  • Επαναχρησιμοποίηση δομικών στοιχείων και λύσεων: Η υλοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών βασίζεται σε αρθρωτό μοντέλο ανάπτυξης που εξασφαλίζει την επαναχρησιμοποίηση δομικών στοιχείων και λύσεων, τα οποία με τη σειρά τους υιοθετούν διαδεδομένα πρότυπα και ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας
  • Συμμετοχικότητα
  • Διευκόλυνση της Διασυνοριακής Εξυπηρέτησης των Πολιτών.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των πολιτικών για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της χώρας έχουν προβλεφθεί μια σειρά από παρεμβάσεις οι οποίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

  • Δράσεις που βελτιώνουν την λειτουργία των υπαρχόντων συστημάτων.
  • Βραχυπρόθεσμες δράσεις
  • Μακροπρόθεσμες δράσεις.

Στο παραπάνω πλαίσιο αναγνωρίζεται ότι από τα σημαντικότερα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στην κατεύθυνση της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των Πολιτών και Επιχειρήσεων με τη χρήση σύγχρονων καινοτόμων ψηφιακών καναλιών.

Κύριος στόχος του Έργου είναι η εξασφάλιση της δυνατότητας της Δημόσιας Διοίκησης για την πλήρη υιοθέτηση κουλτούρας πολιτο-κεντρικής εξυπηρέτησης σε όλο το εύρος του πολυκαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης. Ως προϋπόθεση τούτου αναγνωρίζεται η δημιουργία και λειτουργία της ψηφιακής υποδομής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, φυσικά και νομικά πρόσωπα, ως το απαραίτητο τεχνολογικό και μεθοδολογικό εργαλείο. Η μεθόδευση των δραστηριοτήτων γίνεται έτσι ώστε η ψηφιακή υποδομή να υιοθετηθεί από κατά το δυνατόν περισσότερους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης σε όλο το εύρος του πολυκαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης και για κατά το δυνατόν περισσότερες εξωστρεφείς υπηρεσίες εξυπηρέτησης της δημόσιας διοίκησης.

ΠΗΓΗeuro2day.gr