Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4963/2022 «Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

128

Διατάξεις για την αναστολή των προθεσμιών και για τον ορισμό εκπροσώπων Τύπου σε δικαστήρια και εισαγγελίες

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4963/2022 με τίτλο «Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ Α’/149/30-7-22).

Μεταξύ άλλων, στο νόμο αυτό περιλαμβάνονται σημαντικές διατάξεις για την αναστολή των καταχρηστικών προθεσμιών ασκήσεως ενδίκων μέσων, καθώς και των προθεσμιών κατά τον μήνα Αύγουστο του ΚΠολΔ. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 49 – Πεδίο εφαρμογής της αναστολής των προθεσμιών που εισήχθησαν με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4690/2020 και την παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4790/2021

1. Κατά την αληθή έννοια του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και του πρώτου εδάφιου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4790/2021 (Α’48) ως προθεσμίες άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που ανεστάλησαν κατά το διάστημα από 13.3.2020 ως 31.5.2020 και από 7.11.2020 έως 5.4.2021, νοούνται και οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 518, της παρ. 5 του άρθρου 545 και της παρ. 3 του άρθρου 564 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [π.δ. 503/1985, (Α’ 182), ΚΠολΔ].

2. Κατά την αληθή έννοια του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4690/2020 και του τρίτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4790/2021 ως προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων των οποίων παρατείνεται η λήξη νοούνται και οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 518, της παρ. 5 του άρθρου 545 και της παρ. 3 του άρθρου 564 ΚΠολΔ.

Άρθρο 50 – Αναστολή προθεσμιών κατά τον μήνα Αύγουστο – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 147 ΚΠολΔ

Η παρ. 2 του άρθρου 147 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [π.δ. 503/1985, (Α’182), ΚΠολΔ] τροποποιείται με την προσθήκη στις αναστελλόμενες κατά το διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου προθεσμίες και αυτών που προβλέπονται στις παρ. 3 και 9 του άρθρου 237, στην παρ. 2 του άρθρου 260, στην παρ. 1 και στα εδάφια πρώτο και τρίτο της παρ. 2 του άρθρου 468 και η παρ. 2 του άρθρου 147 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν υπολογίζεται για τις προθεσμίες των άρθρων 503, 518 παρ. 1, 545 παρ.1 και 2, 564 παρ.1 και 2, καθώς και των άρθρων 153, 215 παρ. 2, 237 παρ. 1, 2, 3 και 9 και 238 παρ. 1, 260 παρ. 2, 468 παρ. 1 και 2 εδάφια πρώτο και τρίτο, 598, 632 παρ. 2, 633 παρ. 2, 642, 715 παρ. 5, 729 παρ. 5, 847 παρ. 1, 926 παρ. 2, 934 παρ. 1 στοιχ. α΄ και β΄, 943 παρ. 4, 955, 966 παρ. 2 και 3, 971 παρ. 1, 972 παρ. 1 στοιχ. β΄, 973, 974, 979 παρ. 2, 985 παρ.1, 986, 988 παρ. 1, 995 και 997 παρ. 2.»

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, οι ρυθμίσεις αυτές στοχεύουν στην άρση της ανασφάλειας δικαίου αλλά και την αποτροπή του κινδύνου απώλειας δικονομικών δικαιωμάτων των διαδίκων, που προκαλεί ιδίως η ύπαρξη αντιφατικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου σχετικά με την έννοια των διατάξεων για την αναστολή των προθεσμιών.

Επιπλέον, προβλέπεται ο ορισμός εκπροσώπου Τύπου σε δικαστήρια και εισαγγελίες. Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 52 – Εκπρόσωπος τύπου δικαστηρίων και Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας – Προσθήκη παρ. 7Α στο άρθρο 15 ν. 4938/2022

Στο άρθρο 15 του ν. 4938/2022 (Α’ 109) προστίθεται παρ. 7Α, ως εξής:

«7Α. Με απόφαση της ολομέλειας των ανώτατων δικαστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, των πρωτοδικείων και εφετείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς και των διοικητικών πρωτοδικείων και εφετείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς: α) ορίζεται ανά τριετία ένας δικαστικός λειτουργός ως εκπρόσωπος τύπου του οικείου δικαστηρίου ή της Γενικής Επιτροπείας και β) τίθεται το πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του. Ο εκπρόσωπος τύπου επικουρείται στο έργο του από έναν (1) δικαστικό υπάλληλο, κατά προτίμηση του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων.»

Άρθρο 53 – Εκπρόσωπος τύπου εισαγγελιών – Προσθήκη παρ. 5Α στο άρθρο 16 ν. 4938/2022

Στο άρθρο 16 του ν. 4938/2022 (Α’ 109) προστίθεται παρ. 5Α, ως εξής:

«5Α. Με απόφαση της ολομέλειας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και των εισαγγελιών πρωτοδικών και εφετών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς: α) ορίζεται ανά τριετία ένας εισαγγελικός λειτουργός ως εκπρόσωπος τύπου της εισαγγελίας και β) τίθεται το πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του. Ο εκπρόσωπος τύπου επικουρείται στο έργο του από έναν (1) δικαστικό υπάλληλο, κατά προτίμηση του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων.»

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκουν την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαιοσύνη μέσω της θέσπισης του θεσμού του εκπροσώπου Τύπου, ώστε ο Τύπος να εκπληρώνει τη συνταγματική και κοινωνική αποστολή του, έχοντας πρόσβαση στο σύνολο των αναγκαίων πληροφοριών, με έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο.

Δείτε αναλυτικά τον Ν. 4963/2022, όπως δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. 

ΠΗΓΗlawspot.gr