ΕιρΘηβών 157/2018 Νέα Οδός Α.Ε. – Αυτοκινητικό ατύχημα – Αδικοπραξία – Παράλειψη – Κλειστή οδός – Αγέλη αδέσποτων σκύλων στο οδόστρωμα -.

101

Τροχαίο ατύχημα που προκλήθηκε από την εισέλευση αγέλης αδέσποτων σκύλων στο οδόστρωμα κλειστής εθνικής οδού. Δεν αποδείχθηκε ευθύνη ων υπαλλήλων και των λοιπών προστηθέντων της εναγομένης εταιρίας που είναι επιφορτισμένη με τη συντήρηση της οδού για την περισυλλογή ή απομάκρυνση αδέσποτων ή μη ζώων που τυχόν θα εισχωρήσουν στο οδόστρωμα από τα σημεία εισόδου-εξόδου. Η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στους κατά τόπους Δήμους και Κοινότητες.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός απόφασης 157/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Θηβών Δήμητρα Κάππου και τη Γραμματέα Ευαγγελία Τεντολούρη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 9 Μαρτίου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των εναγόντων: 1) …, κατοίκου Χαλκίδας, οδός …, 2) …, κατοίκου Χαλκίδας, οδός …, που εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Νικόλαο Αποστολίδη.

Της εναγόμενης: Ανώνυμης εταιρίας υπό την επωνυμία «Νέα Οδός Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Σωρού 13 και εκπροσωπείται νόμιμα, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Ελευθέριο Κτιστάκι.

Της προσθέτως παρεμβαίνουσας: Αλλοδαπής ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «A. E. LIMITED», με Α.Φ.Μ.:…, που έχει την έδρα της στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου και εκπροσωπείται νόμιμα, είναι δε εγκατεστημένη στην Ελλάδα και έχει ορίσει νόμιμο αντιπρόσωπο την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AIG ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119) και εκπροσωπείται νόμιμα, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Λεωνίδα Βασιλόπουλο.

Της υπέρ ης η πρόσθετη παρέμβαση: Ανώνυμης εταιρίας υπό την επωνυμία «Νέα Οδός Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Σωρού 13 και εκπροσωπείται νόμιμα, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Ελευθέριο Κτιστάκι.

Των καθ’ ων η πρόσθετη παρέμβαση: 1) …, κατοίκου Χαλκίδας, οδός …, 2) …, κατοίκου Χαλκίδας, οδός …, που εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Νικόλαου Αποστολίδη.        —

Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 13.5.2014 αγωγή τους, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 102/13.5.2014, προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο της 3.6.2016 και κατόπιν αναβολών για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφηκε στο πινάκιο.

Η προσθέτως παρεμβαίνουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 24.4.2017 πρόσθετη παρέμβαση της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 73/25.4.2017 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις τους και το Δικαστήριο

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Φέρονται προς συζήτηση, ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου η από 13.5.2014 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 102/13.5.2014 αγωγή και η από 24.4.2017 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 73/25.4.2017 πρόσθετη παρέμβαση, οι οποίες πρέπει να ενωθούν και να συνεκδικαστούν, λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας, εφόσον εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, υπάγονται στην ίδια διαδικασία, αφορούν αξιώσεις που απορρέουν από το ίδιο βιοτικό συμβάν και κατά την κρίση του Δικαστηρίου από τη συνεκδίκασή τους διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης, ενώ συγχρόνως επέρχεται μείωση των εξόδων (άρθρα 31 και 246 ΚΠολΔ).

Από τα άρθρα 297, 298, 300 και 330 ΑΚ, συνάγεται ότι προϋπόθεση της ευθύνης για αποζημίωση από αδικοπραξία, είναι η υπαιτιότητα του υπόχρεου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αμέλειας, δηλαδή όταν δεν καταβάλλεται η επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνομη συμπεριφορά του υπόχρεου σε αποζημίωση έναντι εκείνου που ζημιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της παράνομης συμπεριφοράς και της ζημίας. Η παράνομη συμπεριφορά, ως όρος της αδικοπραξίας, μπορεί να συνίσταται σε θετική πράξη  ή σε παράλειψη, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, αυτός που υπέπεσε στην παράλειψη ήταν υποχρεωμένος σε πράξη από το νόμο ή τη δικαιοπραξία, είτε από την καλή πίστη κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. Αιτιώδης συνάφεια υπάρχει, όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνόμενου προσώπου, ήταν ικανή, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και μπορούσε αντικειμενικά να επιφέρει, κατά τη συνηθισμένη και κανονική πορεία των πραγμάτων, το επιζήμιο αποτέλεσμα. Η κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα πραγματικά περιστατικά που δέχτηκε ως αποδειχθέντα εκτρέπουν το συμπέρασμα να θεωρηθεί κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας ορισμένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία της ζημίας, υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, γιατί είναι κρίση νομική, αναγόμενη στην ορθή ή μη υπαγωγή από το Δικαστήριο της ουσίας των διδαγμάτων της κοίτης πείρας στην αόριστη νομική έννοια της αιτιώδους συνάφειας (ΑΠ 831/2005, Ελλ. Δικ. 47, 95). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 914 ΑΚ, όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια, έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 297 και 298 ΑΚ. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για να υπάρχει αδικοπραξία και, συνεπώς, υποχρέωση του δράστη να αποζημιώσει τον παθόντα, απαιτούνται: α) ζημία κάποιου, β) η ζημία αυτή να προκλήθηκε από το δράστη παρανόμως, γ) ο ζημιώσας να βρίσκεται σε υπαιτιότητα, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αμέλειας, όταν δηλαδή, κατά το άρθρο 330 του ΑΚ δεν καταβάλλεται από το δράστη η επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, δ) η παράνομη συμπεριφορά του υπαίτιου να οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού και ε) να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της ζημιογόνου πράξεως ή παραλείψεως και της ζημίας που επήλθε (ΑΠ 831/2005, ΕλλΔικ 47, 95). Η προκληθείσα από το δράστη ζημία είναι παράνομη όταν προσβάλλεται με τη συμπεριφορά του (πράξη) ή παράλειψη) δικαίωμα του παθόντος προστατευόμενο από το νόμο και η υπαίτια παράλειψη του δράστη γεννά την προς αποζημίωση υποχρέωση του, όταν αυτός ήταν υποχρεωμένος στην πράξη από το νόμο ή τη δικαιοπραξία ή την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη (Α.Π. 996/2004 ΕλλΔικ 47, 1624). Ειδικότερα, για την περίπτωση αδικοπραξίας που τελείται με παράλειψη, για να υπάρξει υποχρέωση αποζημίωσης, η παράλειψη πρέπει να είναι παράνομη. Αυτό συμβαίνει όταν ο υπαίτιος παραλείπει να προβεί σε θετική ενέργεια, στην οποία είναι υποχρεωμένος να προβεί από το νόμο, τη δικαιοπραξία, την καλή πίστη και από τις κρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις. Σύμφωνα δε με την παράγραφο 1 του α. 9 Ν. 4039/2012, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 46 παρ. 6 Ν. 4235/2014, ΦΕΚ Α 32/11.2.2014, οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους Δήμων καθώς και από φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συμφωνία με τον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος έχει τη συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του ορίων. Οι κατά τα ως άνω φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία που εγκρίνονται από τον αρμόδιο Δήμο οφείλουν να διαθέτουν υποδομή, συνιστάμενη στην ύπαρξη κατάλληλων σχετικών εγκαταστάσεων ή οχημάτων μεταφοράς ζώων και ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία στο χειρισμό των ζώων. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται το είδος και ο αριθμός των εγκαταστάσεων και των οχημάτων, καθώς και η εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού, που πρέπει να διαθέτουν οι φιλοζωικές ενώσεις και τα σωματεία, για την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων.

Με την υπό κρίση αγωγή τους οι ενάγοντες εκθέτουν ότι στις 6.3.2014 και περί ώρα 01:20′ ο πρώτος εξ αυτών οδηγούσε το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΜΡ … Ι.Χ.Ε. όχημα ιδιοκτησίας του, κινούμενος κανονικά επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας με κατεύθυνση από Αθήνα προς Λαμία, με συνεπιβάτες το δεύτερο εξ αυτών και το μη διάδικο στην παρούσα δίκη …. Ότι στο 53ο χλμ. της άνω οδού, αιφνίδια εισήλθε στο οδόστρωμα από δεξιά ως προς την πορεία του οχήματος αγέλη 7-8 αδέσποτων σκύλων, οι οποίοι (σκύλοι) κινούμενοι κάθετα επί του οδοστρώματος επέπεσαν στο εμπρόσθιο τμήμα του αυτοκινήτου, το οποίο μετέπειτα, επέπεσε στη διαχωριστική νησίδα των δύο αντίθετων ρευμάτων της οδού. Ότι λόγω του ατυχήματος, το αυτοκίνητο του πρώτου ενάγοντος υπέστη τις ζημίες, που με λεπτομέρεια αναφέρονται στην αγωγή τους, οι ίδιοι δε οι ενάγοντες υπέστησαν ηθική βλάβη. Με βάση το ιστορικό αυτό ζητούν για την αποζημίωση τους από την εναγόμενη, η οποία φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων εντός της παραπάνω κλειστής οδού, τη συστηματική επιθεώρηση και παρακολούθηση όλων των συστημάτων και εγκαταστάσεων επί αυτής και τη διαπίστωση του κινδύνου της ασφάλειας των χρηστών της οδού, υφισταμένης προφανούς αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της ζημιογόνου συμπεριφοράς (παραλείψεως) της εναγόμενης, η οποία δεν είχε φροντίσει για τη συντήρηση της περίφραξης, ούτε τον επαρκή φωτισμό στο σημείο του ατυχήματος και της προκληθείσας ζημίας, να υποχρεωθεί, με απόφαση που πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, να τους καταβάλει στο μεν πρώτο των εναγόντων το συνολικό ποσό των 11.739,98 ευρώ, στο δε δεύτερο το ποσό των 5.000 ευρώ, όπως τα επιμέρους κονδύλια εξειδικεύονται στην κρινόμενη, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και να καταδικαστεί η εναγόμενη στην δικαστική τους δαπάνη.

Με το περιεχόμενο αυτό και αιτήματα, η αγωγή παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, που είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (άρθρα 9, 13, 14 παρ. 1 εδ α’ και 35 ΚΠολΔ), κατά την τακτική διαδικασία. Είναι ορισμένη, απορριπτόμενων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών της εναγόμενης και είναι περαιτέρω νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις που αναφέρονται στη μείζονα σκέψη της παρούσης καθώς και σε αυτές των άρθρων 681  επ., 926, 932 ΑΚ, 346 ΑΚ και 907, 908 ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητα αυτής, μετά την καταβολή του ανάλογου τέλους δικαστικού ενσήμου, με τις νόμιμες υπέρ τρίτων προσαυξήσεις.

Με την πρόσθετη παρέμβαση, η προσθέτως παρεμβαίνουσα, ασφαλιστική εταιρεία συνομολογώντας την κατάρτιση μεταξύ αυτής και της εναγομένης της ως άνω κύριας αγωγής, ασφαλιστικής συμβάσεως και την ιδιότητα της ως δικονομικού εγγυητή,  παρεμβαίνει προσθέτως, υπέρ της ασφαλισμένης της, στην κύρια δίκη που ανοίχθηκε και ζητεί την απόρριψη της αγωγής καθώς και την καταδίκη της ενάγουσας στην καταβολή των δικαστικών της εξόδων. Η πρόσθετη αυτή παρέμβαση είναι νόμιμη, ενόψει του προφανούς εννόμου συμφέροντος της προσθέτως παρεμβαίνουσας (άρθρα 68 και 80 ΚΠολΔ) και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.

Η εναγόμενη εταιρία με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα πρακτικά, αρνήθηκε την αγωγή ως μη νόμιμη, αβάσιμη και αναληθή και ζήτησε να απορριφθεί και προέβαλε πέραν της ως άνω αναφερόμενης ένστασης αοριστίας, αυτή της έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης και της αποκλειστικής υπαιτιότητας άλλως συνυπαιτιότητας σε ποσοστό 95% του οδηγού του ζημιωθέντος αυτοκινήτου.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν για να χρησιμεύσουν είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε ως δικαστικά τεκμήρια, από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 του ΚΠολΔ), τα όσα συνομολογούνται από τους διαδίκους με τις προτάσεις τους και τους ισχυρισμούς τους (άρθρ. 261 ΚΠολΔ) και γενικά απ’ όλη τη διαδικασία, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 6.3.2014 και περί ώρα 01.20′ ο πρώτος ενάγων οδηγούσε το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΜΡ … Ι.Χ.Ε. όχημα ιδιοκτησίας του, κινούμενος επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας με κατεύθυνση από Αθήνα προς Λαμία, στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας (η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης -Λ.Ε.Α- δεν προσμετράται, καθόσον προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την κίνηση οχημάτων άμεσης ανάγκης και οχημάτων συντήρησης των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών ή των εταιριών που, κατά παραχώρηση από το Δημόσιο, λειτουργούν, συντηρούν και εκμεταλλεύονται αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων, περιστατικών ή άλλων αναγκών), με συνεπιβάτες το δεύτερο εξ αυτών και το μη διάδικο στην παρούσα δίκη …. Ότι στο 53ο χλμ. της άνω οδού, εισήλθε αιφνιδίως, από δεξιά ως προς την πορεία του οχήματος αγέλη αδέσποτων ζώων (7-8 σκύλων), με αποτέλεσμα την επ’ αυτών πρόσκρουση του οχήματος, το θανάσιμο τραυματισμό τριών τουλάχιστον σκύλων, την πρόκληση υλικών ζημιών στο όχημα και τον τραυματισμό του δεύτερου ενάγοντος. Ότι με την από 19-12-2006 Σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εναγομένης και κυρώθηκε με το Ν. 3555/2007 παραχωρήθηκε στην τελευταία το αποκλειστικό δικαίωμα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης με την επιβολή και είσπραξη Διοδίων τελών και με κάθε άλλη νόμιμη χρήση που αφορά αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των χρηστών κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης για το Έργο Παραχώρησης (BIT), μέρος του οποίου είναι ο αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ από ΑΚ Μεταμόρφωσης έως την Σκάρφεια. Περαιτέρω με το άρθρο 6 παρ. 5.1 της σύμβασης ορίσθηκε ότι ο Παραχωρησιούχος – ήδη εναγόμενη αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιεσδήποτε εργασίες αφορούν τα στηθαία ασφαλείας, κιγκλιδώματα, περιφράξεις και οδοφωτισμό. Δεν προβλέπεται όμως υποχρέωση της εναγόμενης για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων για τα οποία αποκλειστικά αρμόδιος παραμένει ο εκάστοτε αρμόδιος Δήμος, ο οποίος μάλιστα συγκροτεί ειδικά συνεργεία περισυλλογής από άτομα τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία σε θέματα που αφορούν στην αιχμαλωσία των ζώων και κατέχουν τις ειδικές γνώσεις χειρισμού τους, όπως αναφέρεται στην οικεία νομική σκέψη της παρούσης. Ότι η εναγόμενη εταιρεία έχει εγκαταστήσει περίφραξη σε όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου με ειδικό συρματόπλεγμα ύψους περίπου 1,62 μέτρα και στηρίζεται σε σταθερούς τσιμεντένιους πασσάλους, τοποθετημένους ανά τακτά διαστήματα. Κατά τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η είσοδος οποιουδήποτε ζώου ή τρίτου ξένου αντικειμένου, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα ή κίνδυνο σε πρόσωπα και πράγματα κατά τη χρήση του αυτοκινητοδρόμου. Ωστόσο, στις εισόδους-εξόδους των αυτοκινήτων στον αυτοκινητόδρομο και ιδίως στους ανισόπεδους κόμβους αυτού δεν είναι δυνατό να τοποθετηθεί περίφραξη. Στα σημεία αυτά υπάρχουν ανοίγματα προκειμένου να επιτρέπεται η είσοδος και η έξοδος οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο. Σε αντίθετη περίπτωση θα παρεμποδιζόταν η είσοδος και έξοδος των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο. Στην εν λόγω περίπτωση σε απόσταση περίπου 3 χλμ πριν από το σημείο του ατυχήματος βρίσκεται ο ανισόπεδος κόμβος των Οινοφύτων. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η εναγομένη εταιρία πραγματοποιεί καθημερινά τις προβλεπόμενες στην οικεία Σύμβαση Παραχώρησης Εργασίες συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου. Ότι κινητά συνεργεία της εταιρίας εκτελούν περιπολίες και επιθεωρούν τον αυτοκινητόδρομο σε τακτικά χρονικά διαστήματα επί εικοσιτετραώρου βάσεως, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του έργου παραχώρησης και η ασφαλής κυκλοφορία τον χρηστών. Ειδικότερα, προέκυψε ότι όργανα της εναγομένης περιπολώντας την περιοχή, κατά την ημέρα και ώρα του επίδικου συμβάντος, διαπίστωσαν την ύπαρξη αδέσποτων σκύλων στο επίδικο τμήμα της οδού, ειδοποιώντας σχετικώς τους χρήστες αυτής, τοποθετώντας προειδοποιητικό μήνυμα «ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΥΛΟΙ ΣΕ 5 ΧΛΜ», στην πινακίδα μεταβλητών μηνυμάτων (VMS), που βρίσκεται 6 μόλις χλμ πριν τον τόπο του ατυχήματος και μάλιστα στις 01.09′, ήτοι δέκα μόλις λεπτά πριν την επίδικη σύγκρουση. Δεν αποδείχθηκε ευθύνη των υπαλλήλων και λοιπών προστηθέντων της εναγομένης, αφού αυτή δεν έχει αναλάβει την συμβατική υποχρέωση περισυλλογής ή απομάκρυνσης αδέσποτων ή μη ζώων, που τυχόν θα εισχωρήσουν στο οδόστρωμα από τα σημεία εισόδου-εξόδου, αρμοδιότητα που άλλωστε ανήκει στους κατά τόπους Δήμους και Κοινότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 7 του Ν. 3170/2003, όπως αυτή ισχύει σήμερα. Ούτε αποδείχθηκε ότι ο φωτισμός ήταν ανεπαρκής στο σημείο του ατυχήματος. Από τα παραπάνω αποδειχθέντα συνάγεται ότι η εναγόμενη εταιρεία είχε λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα και είχε εκπληρώσει πλήρως τις συμβατικές της υποχρεώσεις για την αποτροπή του κινδύνου βλάβης των οχημάτων που κινούνταν στην επίδικη οδό και το τυχαίο περιστατικό της εισόδου των αδέσποτων ζώων, προφανώς από σημείο όπου δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση περίφραξης, αφού αυτό δεν αποδείχθηκε ότι εισήλθε στο οδόστρωμα από οπή, για την οποία θα είχε ευθύνη η εναγόμενη, δεν μπορεί να θεμελιώσει οποιαδήποτε ευθύνη αυτής προς αποζημίωση των εναγόντων, διότι δεν προέκυψε ουδεμία αδικοπραξία ούτε από θετική ενέργεια ούτε από παράλειψη των οργάνων της. Επομένως, ουδεμία υποχρέωση αποζημίωσης των εναγόντων υφίσταται για τις αναφερόμενες στην υπό κρίση αγωγή αιτίες. Κατόπιν των ανωτέρω αποδειχθέντων, πρέπει, η υπό κρίση αγωγή να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη, η δε πρόσθετη παρέμβαση να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν, αφού αποδεικνύεται πράγματι υπαρκτό το έννομο συμφέρον που επικαλείται η παρεμβαίνουσα ασφαλιστική εταιρεία. Ειδικότερα, αποδεικνύεται ότι, κατά τον επίδικο χρόνο, ήταν σε ισχύ το υπό στοιχεία … ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με το οποίο η προσθέτως παρεμβαίνουσα ασφαλιστική εταιρεία είχε αναλάβει την κάλυψη της αστικής ευθύνης της εναγομένης, έναντι τρίτων, για ζημίες (θάνατο, σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημίες) τρίτων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ως άνω σύμβασης ασφαλίσεως και δη μέχρι το ποσό των 30.000.000 ευρώ, έναντι συμφωνηθέντος ασφαλίστρου, το οποίο καταβλήθηκε. Παρά την ήττα των εναγόντων, το Δικαστήριο θα συμψηφίσει όλα τα έξοδα των διαδίκων (άρθρ. 179 ΚΠολΔ), καθώς η ερμηνεία του κανόνα δικαίου που εφαρμόστηκε ήταν ιδιαίτερα δυσχερής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ την από 13.5.2014 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 102/13.5.2014 αγωγή και την από 24.4.2017 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 73/25.4.2017 πρόσθετη παρέμβαση.

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή.

ΔΕΧΕΤΑΙ πρόσθετη παρέμβαση.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θήβα, σε έκτακτη, δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων, στις 23 Αυγούστου 2018.

 Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   

https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/EirThiv157_2018.htm

ΠΗΓΗdsanet.gr