Κατ’ οίκον βεβαίωση του γνησίου υπογραφής : Τι ισχύει για τους πολίτες με προβλήματα μετακίνησης υπερήλικες ή ασθενείς

141

Γνήσιο υπογραφής κατ’ οίκον από τη Δημοτική Αστυνομία

Η Ελληνική Αστυνομία με το νόμο 4937/2022, δεν βεβαιώνει πλέον το γνήσιο της υπογραφής αφού αποδεσμεύθηκε από αυτή την αρμοδιότητα. Η αρμοδιότητα της Κατ’ οίκον βεβαίωση του γνησίου υπογραφής, πέρασε στη Δημοτική Αστυνομία και έτσι οι συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα, υπερήλικες ή ασθενείς, θα πρέπει να καλούν τους Δημοτικούς αστυνομικούς όταν θέλουν να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής τους σε κάποιο έγγραφο.

 Οι πολίτες θα καλούν την Δημοτική Αστυνομία της περιοχής τους και ένας δημοτικός αστυνομικός είναι υποχρεωμένος να έλθει στο σπίτι, για να βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής.

Η σχετική διάταξη του άρθρου  66 του Νόμου 4961/2022 ορίζει ότι :”Στην περ. 27 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3731/2008 (Α’ 263), προστίθεται δεύτερο εδάφιο αναφορικά με τη βεβαίωση γνησίου της υπογραφής από όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας, και η περ. 27 της παρ. 1 του άρθρου 1 διαμορφώνεται ως εξής:«(27) Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του Δήμου και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας. Επίσης, βεβαιώνει, κατ’ οίκον, το γνήσιο της υπογραφής για φυσικά πρόσωπα με κινητικά προβλήματα, υπερήλικες ή ασθενείς.»”

Νόμος 4961/2022 – ΦΕΚ 146/Α/27-7-2022

Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

ΠΗΓΗe-nomothesia.gr