Έλαβε γράμμα: Στον ταχυδρομικό φάκελο φαίνονταν όχι μόνο τα στοιχεία του, αλλά και ο λόγος της αποστολής

58

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων έκρινε η αρμόδια Αρχή μετά την καταγγελία πως με την επιστολή έγιναν γνωστά στοιχεία σε τρίτα πρόσωπα.

Κόκκινη κάρτα σε ασφαλιστική εταιρεία έβγαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα προς την Αρχή, την … ο διαχειριστής της πολυκατοικίας όπου διαμένει βρήκε στο γραμματοκιβώτιο και του παρέδωσε έναν επιστολοφάκελλο  της καταγγελλόμενης εταιρείας, με παραλήπτη τον καταγγέλλοντα, ο οποίος στην εξωτερική πίσω του πλευρά ανέγραφε με έντονα στοιχεία: «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επιστολή προειδοποίησης ακύρωσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου υπ’ αριθμόν …».

Εντός του φακέλου εσωκλειόταν η από … επιστολή της καταγγελλόμενης εταιρείας, σχετικά με την πάροδο προθεσμίας καταβολής του ασφαλίστρου. Με τον τρόπο αυτό, κατά τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντος, έγιναν γνωστά προσωπικά του δεδομένα (ήτοι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός ασφαλιστηρίου, καθώς και το γεγονός ότι πρόκειται να ακυρωθεί το εν λόγω ασφαλιστήριο), σε τρίτα πρόσωπα.

Στη συνέχεια, ο καταγγέλλων ισχυρίζεται πως προχώρησε στην από … εξώδικη διαμαρτυρία του προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της καταγγελλόμενης εταιρείας (με την οποία παραπονείτο για την παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων και καλούσε την εταιρεία να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της παραβίασης), στην οποία δεν απάντησε ο τελευταίος αλλά δυο υπάλληλοι της εταιρείας, κατά παράβαση της νομοθεσίας των προσωπικών δεδομένων.

Αρχή Προστασίας Δεδομένων

EUROKINISSI

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Τι έκρινε η Αρχή

«Κρίνεται ως παράνομη κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, παρέλκει η εξέταση των επιμέρους ισχυρισμών του καταγγέλλοντος και της καταγγελλόμενης εταιρείας, σχετικά με το ζήτημα αν, λόγω της ανωτέρω ένδειξης στο εξωτερικό του φακέλου, έλαβαν γνώση ή μη τρίτα πρόσωπα προσωπικών του δεδομένων, ενώ τα προβαλλόμενα από τον καταγγέλλοντα που στηρίζονται αφενός στον ισχυρισμό ότι δεν υπέγραψε ο ίδιος το αποδεικτικό παραλαβής του προαναφερόμενου φακέλου και αφετέρου σε επίκληση τελεσίδικης απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία κρίθηκε άκυρη η καταγγελία ασφαλιστηρίου συμβολαίου του καταγγέλλοντος από την ασφαλιστική εταιρεία λόγω μη νόμιμης παράδοσης της συστημένης επιστολής προειδοποίησης της ακύρωσης του συμβολαίου μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, εκφεύγουν της αρμοδιότητας της Αρχής» επισημαίνεται.

Σε κάθε περίπτωση διαπιστώνει ότι με την αναγραφή της ένδειξης του αντικειμένου της επιστολής στην εξωτερική πλευρά του φακέλου παραβιάστηκε η διάταξη του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ’ του ΓΚΠΔ και, απευθύνει επίπληξη κατ’ άρθρο 58 παρ. 2 στοιχείο β’ του ΓΚΠΔ στην καταγγελλόμενη εταιρεία για ως άνω παραβίαση και δίνει εντολή, κατ΄ άρθρο 58 παρ. 2 στοιχ, δ΄ ΓΚΠΔ, όπως εφεξής επεξεργάζεται η ασφαλιστική εταιρεία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω, συμμορφούμενη προς τις επιταγές 2 Βλ. σελ. 6, 23 και σελ. 33 των Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με τους υπευθύνους προστασίας δεδομένων της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 (WP. 243, rev. 01 από 05.04.2017). 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΠΗΓΗdikastiko.gr