Αποπληρωμή καθυστερούμενων μισθωμάτων σε ιδιοκτήτη ακινήτου από το πρώην ΙΚΑ–ΕΤΑΜ

21

Ο Συνήγορος του Πολίτη, έλαβε αναφορά συνιδιοκτήτη ακινήτου στη Βόρεια Ελλάδα,
σχετικά με την καθυστέρηση καταβολής των μισθωμάτων για την φύλαξη αρχειακού
υλικού του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ.

Ο Συνήγορος απευθύνθηκε προς την Διεύθυνση Στέγασης του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e–ΕΦΚΑ), ειδικού διαδόχου του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, ζητώντας την
απόδοση του ως άνω ποσού.

Με την υπ’ αριθ. 68/2022 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΣΤ ́
Τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή, κρίθηκε σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των Φορέων, ότι ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), βαρύνεται τόσο με την δαπάνη αποθήκευσης λογαριασμών φαρμακείων, των οποίων δεν έχει γίνει η εκκαθάριση ή ο κατασταλτικός έλεγχος όσο και με την καταβολή των μισθωμάτων των χρησιμοποιούμενων προς τούτο μισθίων ακινήτων.

Μετά από νέα παρέμβαση του Συνηγόρου και αφού η ως άνω Γνωμοδότηση έγινε
αποδεκτή από την Διοικήτρια του ΕΟΠΠΥ, ο Οργανισμός δεσμεύτηκε να προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες αποπληρωμής των εκκρεμών μισθωμάτων.

ΠΗΓΗlawnet.gr