Τροπολογία Υπ. Δικαιοσύνης: Παράταση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών κτηματολογικών εγγραφών μέχρι 31/12/2023

82

Παράταση ισχύος του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης – Αναστολή προθεσμιών στη διαδικασία της διαμεσολάβησης

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύnης, με την οποία προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας διόρθωσης αρχικών κτηματολογικών εγγραφών,σε όλα Κτημοτολογικα Γραφεία που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση, μέχρι τις 31/12/2023.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η καθυστερημένη αύξηση, κατά τους τελευταίους μήνες, του αριθμού των υποβαλλόμενων αγωγών και αιτήσεων διόρθωσης ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, η οποία οφείλεται και στην αναστολή λειτουργίας των κατά τόπους κτηματολογικών γραφείων κατ’ εφαρμογή των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, επιβάλλει την παράταση της σχετικής προθεσμίας κατά ένα (1) έτος, ήτοι έως την 31η.12.2023, προκειμένου αφενός να διευκολυνθεί η άσκηση των σχετικών αγωγών και αφετέρου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ακρίβεια των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών.

Με την ίδια τροπολογία παρατείνεται η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης από τη λήξη της, ήτοι την 16η.9.2022, έως την 31η.5.2023 και οι κενές θέσεις Ειρηνοδικών του έτους 2022, που ανακύπτουν λόγω μη αποδοχής διορισμού με βάση τον ανωτέρω πίνακα, μέχρι την ως άνω ημερομηνία, πληρούνται από τον πίνακα αυτόν.

Τέλος, με άλλη διάταξη της τροπολογίας διευκρινίζεται ότι αναστέλλονται και οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 215 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης.

​Αναλυτικά τα άρθρα της τροπολογίας:

Άρθρο 2 Αναστολή προθεσμιών στη διαδικασία της διαμεσολάβησης

Κατά την αληθή έννοια της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4640/2019 (Α” 190), η έγγραφη γνωστοποίηση του διαμεσολαβητή προς τα μέρη για τη διεξαγωγή της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας ή η συμφωνία της εκούσιας προσφυγής στη διαδικασία της διαμεσολάβησης του άρθρου 5, αναστέλλει και τις δικονομικές προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 215 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [π.δ. 503/1985, (Α 182)], για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία διαμεσολάβησης.

Άρθρο 3 Παράταση ισχύος του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης

Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης, που δημοσιεύθηκε την 9η.2.2016 (Γ’ 81), παρατείνεται από τη λήξη της, ήτοι την 16η.9.2022, έως την 31η.5.2023 και οι κενές θέσεις Ειρηνοδικών του έτους 2022, που ανακύπτουν λόγω μη αποδοχής διορισμού με βάση τον ανωτέρω πίνακα, μέχρι την ως άνω ημερομηνία, πληρούνται από τον πίνακα αυτόν.

Άρθρο 4 Παράταση προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 102 ν. 4623/2019

Στην παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία διόρθωσης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, γ) το τελευταίο εδάφιο καταργείται και η παρ. 2 του άρθρου 102 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), η αποκλειστική προθεσμία της περ. α` της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2023. Η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για τες περιοχές στις οποίες οι πρώτες εγγραφές καταχωρίσθηκαν από την 1η.1.2013 έως και την 31η.12.2014. Κατ` εξαίρεση, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4623/2019 (Α’ 134) εξακολουθούσαν να τελούν υπό κτηματογράφηση και δεν είχαν εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης και η απόφαση έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου, η αποκλειστική προθεσμία της περ. α` της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου.».

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία.

ΠΗΓΗlawspot.gr