Δυνατότητα εξόδου από ΕΠΕ όταν η διάρκεια τρέπεται σε αόριστη

45

Με το προτεινόμενο άρθρο 56 του νέου νομοσχεδίου του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, παρέχεται η δυνατότητα εξόδου εταίρου από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, όταν η διάρκεια της εταιρείας τρέπεται σε αόριστη, κατόπιν της λήξης του χρόνου διάρκειας που προβλεπόταν στο καταστατικό της εταιρείας και οι εταίροι δεν έχουν συμφωνήσει στη λύση της. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου μεμονωμένοι εταίροι που δεν επιθυμούν την παραμονή τους στην Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, μετά τη λήξη του χρόνου διάρκειας της εταιρείας που προβλέπεται στο καταστατικό της, να μπορούν να αποχωρήσουν από αυτήν. Η δυνατότητα αυτή περιορίζεται χρονικά στους τρεις (3) μήνες από τη λήξη της ως άνω διάρκειας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το σχετικό δικαίωμα δεν θα ασκηθεί καταχρηστικά.

Άρθρο 56
Έξοδος εταίρου από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης – Προσθήκη παρ. 1α στο άρθρο 33 του ν. 3190/1955

Στο άρθρο 33 του ν. 3190/1955 (Α’ 91), περί εξόδου εταίρων από Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνη, των οποίων η διάρκεια έχει τραπεί σε αόριστη, προστίθεται παρ. 1α, ως εξής:
«1α. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία, με δήλωσή του προς τον διαχειριστή, εντός τριών (3) μηνών από την ημέρα κατά την οποία η διάρκειά της τρέπεται σε αόριστη σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 6Α. Η ως άνω δυνατότητα δεν μπορεί να περιοριστεί από οποιαδήποτε πρόβλεψη του καταστατικού της εταιρίας. Το εταιρικό μερίδιο του αποχωρούντος εταίρου εξαγοράζεται στην περίπτωση αυτή από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία, είτε στην αξία που συμφωνείται μεταξύ του αποχωρούντος εταίρου και της εταιρείας, είτε στην πραγματική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.».

ΠΗΓΗtaxheaven.gr