ΕιρΒόλου 284/2015 Διαταγή πληρωμής που αφορά απόδοση μισθίου στην οποία δεν προηγήθηκε προσήκουσα όχληση, με αποτέλεσμα στη συνέχεια και κατόπιν άσκησης ανακοπής η σχετική διαταγή πληρωμής να ακυρωθεί.

60

Αριθμός 284/2015

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ

      Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Σοφία Κωνσταντινίδου, με την παρουσία και της Γραμματέα Λεωνίτσας Παρίση.

      Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο στις 7-10-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00′ για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

      ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ: … κατοίκου Βόλου, που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Χριστίνα Γιαννακίδου.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ΩΝ Η ΑΝΑΚΟΠΗ : 1] …. αμφότερων κατοίκων Αλμυρού, που εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους.

      Ο ανακόπτων με την από 16-4-2014 ανακοπή του, που κατατέθηκε στον αρμόδιο Γραμματέα αυθημερόν και με αριθμό κατάθεσης 438/2014, ζητά τα αναφερόμενα σε αυτή για τους λόγους που επικαλείται.

      Για τη συζήτηση της ανακοπής αυτής ορίσθηκε αρχικώς η δικάσιμος της 10-6-2014, οπότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 7-10-2014.

      Ακολούθησε συζήτηση, όπως ειδικότερα σημειώνεται στα πρακτικά.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη ανακοπή και με τους σ’ αυτήν αναφερόμενους λόγους ο ανακόπτων ζητεί την ακύρωση της 228/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδίκη Βόλου και της από 31-3-2014 επιταγής προς πληρωμή, με την οποία ο ανακόπτων υποχρεούται 1) να καταβάλει στους καθ’ ων το ποσό των 1990 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων. Η εν λόγω ανακοπή ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 632 παρ. 1 και ΚΠολΔ, καθ’ όσον η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής επιδόθηκε στον ανακόπτοντα την 1-4-2014 (βλ. την 3730 ΒΒ’/1-4-2014 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Βόλου …) και η υπό κρίση ανακοπή επιδόθηκε στους καθ’ ων την 23-4-2014, όπως προκύπτει από την 2692Γ/23-4-2014 έκθεση επίδοσης του …, δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Βόλου. Αρμόδια δε και παραδεκτά εισάγεται, για να συζητηθεί στο παρόν Δικαστήριο. Πρέπει δε να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της. Ο ανακόπτων σωρεύει παραδεκτά στο ίδιο δικόγραφο και ανακοπή κατ’ άρθρο 933 ΚΠολΔ κατά της εκτέλεσης πλην όμως, είναι απορριπτέα ως αόριστη αφού δεν επικαλείται κάποιο λόγο ακύρωσης της από 31-3-2014 επιταγής προς εκτέλεση.

Από το συνδυασμό των διατάξεων 662Α, 662Θ ΚΠολΔ συνάγεται ότι μπορεί με τη διαδικασία των άρθρων 662Β έως Η να ζητηθεί έκδοση διαταγής απόδοσης του μισθίου στην περίπτωση καθυστέρησης του μισθώματος από δυστροπία, συγχρόνως δε μπορεί στην αίτηση για διαταγή απόδοσης της χρήσης του μίσθιου ακινήτου να σωρευτεί και αίτημα καταδίκης για χρηματική απαίτηση από οφειλόμενα μισθώματα εφ’ όσον 1) η έναρξη της μίσθωσης αποδεικνύεται εγγράφως, 2) η έγγραφη όχληση έχει επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την κατάθεση της αίτησης. Σε περίπτωση δε που δεν συντρέχουν οι απαιτούμενες για την έκδοση της διαταγής πληρωμής ο δυχαοτής απορρίπτει την αίτηση (662 Ε εδ. 1, περ. α ΚΠολΔ).

      Ο ανακόπτων με τον α’ λόγο της ανακοπής του ισχυρίζεται ότι η απαιτούμενη για την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής από 4-2-2014 έγγραφη όχληση – καταγγελία των νυν καθ’ ων η ανακοπή που επιδόθηκε σ’ αυτόν δεν είναι ορισμένη, καθόσον οι τελευταίοι ζητούν την καταβολή ποσού 2800 ευρώ για οφειλόμενα μισθώματα, χωρίς να εξειδικεύουν ποιους μισθωτικούς μήνες αφορά το εν λόγω συνολικό ποσό. Επιπροσθέτως δε η αοριστία ελέγχεται από το ότι το ποσό που τελικά αιτούνται με την ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής ανέρχεται σε 1990 ευρώ και όχι σε 2800 ευρώ, όπως αναφέρεται το οφειλόμενο ποοό στην προαναφερθείσα έγγραφη προς αυτόν όχληση των νυν καθ’ ων η ανακοπή.

      Ο λόγος αυτός της ανακοπής είναι νόμιμος, στηρίζεται δε στις διατάξεις των άρθρων 340 του ΑΚ και 662A, 662Θ του ΚΠολΔ, πρέπει δε να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα (βλ. και ΜΠρ.Χαλκίδας 103/2000 δημ. Νόμος).

      Από τα έγγραφα που μετ’ επικλήσεως προσκομίζουν οι διάδικοι, τους ισχυρισμούς τους, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Την 6-2-2014 η καθ’ ης η ανακοπή (ενεργούσα επ’ ονόματι και για λογαριασμό του β’ των καθ’ ων) προέβη στην επίδοση προς τον ανακόπτοντα της από 4-2-20114 εξώδικης δήλωσης με την οποία οι καθ’ ων, μεταξύ των άλλων, επεσήμαιναν στον ανακόπτοντα ότι καθυστερούσε αιιό δυστροπία να τους καταβάλει μισθώματα ύψους 2800 ευρώ για το μίσθιο διαμέρισμα (κατοικία) το οποίο περιγράφεται στη δήλωση αυτή, για το οποίο το μίσθωμα συμφωνήθηκε κατά την έναρξη της μίσθωσης στο ποσό των 200 ευρώ μηνιαίως και η διάρκεια της μίσθωσης είχε οριστεί διετής, αρχόμενη από 1-8-2011 έως 31-7-2013 και καλούσαν τον ανακόπτοντα να καταβάλει εντός 10 ημερών το ως άνω ποσό.

      Από το προαναφερόμενο περιεχόμενο της από 4-2-2014 εξώδικης δήλωσης των καθ’ ων η ανακοπή, αποτελεί όχληση προς τον ανακόπτοντα, αφού περιεχόταν σ’ αυτήν πρόσκληση του δανειστή (των καθ’ ων η ανακοπή) προς τον οφειλέτη (τον ανακόπτοντα) να εκπληρώσει την παροχή που όφειλε (ΕφΠειρ 43/1998 Ελλ Δνη 39. 443, Γεωργιάδης, Ενοχικό δίκαιο, γενικό μέρος, 1999, § 25 I 2, αριθ. 6, σελ. 269, Παπαδάκης, Σύστημα εμπορικών μισθώσεων, τόμος πρώτος, έκδοση δεύτερη, 1996, § 114/3.2.1.α, αριθ. 2219, Σταθόπουλος, στο ΑΚ Γεωργιάδη – Σταθόπουλου, άρθρο 340 αριθ. 12 σ. 235-236). Αυτή η δήλωση (ανακοίνωση) βούλησης των καθ’ ων η ανακοπή (Γεωργιάδης Γενικές αρχές αστικού δίκαιου, δεύτερη έκδοση, 1997, § 28 V2 αριθ 31-32, σ. 277-278), την οποία απηύθυνε προς τον ανακόπτοντα οι καθ’ ων η ανακοπή (οιονεί δικαιοπραξία) κρίνεται ότι κατά το περιεχόμενο της είναι αόριστη και ασαφής, καθ’ όσον σύμφωνα και με την μείζονα σκέψη της παρούσας δεν αναφέρονται σε αυτή όλα τα βασικά στοιχεία που προσδιορίζουν την παροχή (ΕφΑθ 1554/1971 ΝοΒ 19. 1439, ΕφΠατ 165/1974 ΕΕΝ 41. 311, ΠΠρΑΘ 17216/1972 ΕΕΝ 40. 184, Σταθόπουλος, ό.π., άρθρο 340, αριθ. 16, σελ. 236, Γεωργιάδης, Ενοχικό δίκαιο, γενικό μέρος, 1999, §25 12, αριθ. 8, σ. 270).

      Ειδικότερα, αν και αναφέρεται η έννομη σχέση της σύμβασης μίσθωσης, η οποία συνέδεε τους διαδίκους και από την οποία απέρρεε η υποχρέωση του ανακόπτοντα για την καταβολή του μηνιαίου μισθώματος, το ποσό του μισθώματος αυτού και το συνολικό ποσό που όφειλε στους καθ’ ων ο ανακόπτων δεν προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα (μισθωτικοί μήνες), κατά το οποίο ο ανακύπτων προέβαινε στην καταβολή του μισθώματος, με αποτέλεσμα να καταλείπεται στον ανακόπτοντα εύλογη αμφιβολία σχετικά με την υποχρέωση του να προβεί στην εκπλήρωση της παροχής του και ειδικότερα για το ποιων ακριβώς, μισθωτικών μηνών οφείλονται μισθώματα και τα οποία ανέρχονται σε 2800 ευρώ.

      Επομένως, ελλειπούσης μιας εκ των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής (ορισμένη έγγραφη όχληση) θα έπρεπε να απορριφθεί η αίτηση (άρθρο 662 Ε ΚΠολΔ). Συνεπώς ο α’ λόγος της ανακοπής πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος και από ουσιαστική άποψη.

      Κατ’ ακολουθία πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη η υπό κρίση ανακοπή, παρελκούσης της έρευνας των λοιπών λόγων της, να ακυρωθεί η ανακοπτόμενη 228/2014 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Βόλου και να καταδικασθούν οι καθ’ ων στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του ανακόπτοντα, αφού αυτοί χάνουν τη δίκη (άρθρα 106 και 176 ΚΠολΛ), ότκος ορίζονται ειδικότερα στο διατακτικό.

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων.

Συνεκδικάζει τις ανακοπές των άρθρων 632 ΚΠολΔ και 933 ΚΠολΔ.

Απορρίπτει την ανακοπή κατ’ άρθρον 933 ΚΠολΔ.

Δέχεται την ανακοπή κατ’ άρθρον 632 ΚΠολΔ.

Ακυρώνει την 228/2014 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη Βόλου.

Καταδικάζει τους καθ’ ων η ανακοπή στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του ανακόπτοντα, τα οποία ορίζει σε εκατόν είκοσι (120,00) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 30 Απριλίου 2015.-

          Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΗΓΗdsanet.gr