Επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας για τον Οκτώβριο – Οι νέες αποφάσεις

38

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι νέες αποφάσεις σχετικά με την επιδότηση της ηλεκτρικής ενέργειας προς τους καταναλωτές από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.
Σύμφωνα με τις δύο νέες αποφάσεις, όπως αυτές τροποποιούν τις αρχικές, η επιδότηση παρέχεται και για το μήνα Οκτώβριο.

Για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022, δικαιούχοι είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, καθώς και οι καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, οι οποίοι είναι δικαιούχοι των ειδικών τιμολογίων Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) και Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), καθώς και οι μη οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής

Για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022, για τους οικιακούς καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, εκτός των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), χορηγείται επιδότηση ως ακολούθως:
α) Στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του αρμόδιου διαχειριστή, επετεύχθη ο στόχος εξοικονόμησης, η μοναδιαία επιδότηση για το πρώτο διάστημα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα έξι (436) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για το δεύτερο διάστημα κατανάλωσης της παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα έξι (436) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και για το τρίτο διάστημα κατανάλωσης της παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα έξι (386) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
β) Στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του αρμόδιου διαχειριστή, δεν επετεύχθη ο στόχος εξοικονόμησης, η μοναδιαία επιδότηση για το πρώτο διάστημα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα έξι (436) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για το δεύτερο διάστημα κατανάλωσης της παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα έξι (386) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και για το τρίτο διάστημα κατανάλωσης της παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα έξι (336) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022 και για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής και είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ή του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), εφαρμόζεται μοναδιαία επιδότηση, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ίση με τετρακόσια ογδόντα πέντε (485) ευρώ ανά Μεγαβατώρα ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Από τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022 το ύψος της μοναδιαίας επιδότησης που χορηγείται στους οικιακούς καταναλωτές, πλην αυτών που είναι δικαιούχοι ειδικών τιμολογίων ΚΟΤ και ΤΥΑ, συναρτάται από την επίτευξη ή μη ενός ποσοστιαίου στόχου εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας. Για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022 ο στόχος αυτός ορίζεται ίσος με 15%.

Για τους μήνες εφαρμογής του μέτρου της χορήγησης επιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών, για τους οποίους ορίζεται στόχος εξοικονόμησης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και για τους οικιακούς καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), ορίζεται για ημερολογιακό μήνα 30 ημερών πρώτο διάστημα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από 0 kWh έως και 500 kWh, δεύτερο διάστημα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από 501 kWh έως και 1000 kWh και τρίτο διάστημα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας άνω των 1000 kWh. Τα παραπάνω διαστήματα κατανάλωσης για έκαστο μήνα εφαρμογής του μέτρου αναπροσαρμόζονται αναλογικά με βάση τις ημέρες κάθε μήνα.

Για τον προσδιορισμό της επίτευξης ή μη του στόχου εξοικονόμησης για κάθε παροχή, ο αρμόδιος διαχειριστής υπολογίζει για κάθε ημέρα μιας χρονικής περιόδου καταμέτρησης A την Ημερήσια Κατανάλωση κάθε 9-ψήφιου αριθμού παροχής ΑΠ (ΗΚΑΠA). Ως περίοδος καταμέτρησης νοείται το διάστημα που άρχεται την επομένη μιας μέτρησης του Διαχειριστή και ολοκληρώνεται την ημέρα της αμέσως επόμενης μέτρησης που λαμβάνεται από αυτόν. Για την εύρεση της ΗΚΑΠA, ο αρμόδιος διαχειριστής αφαιρεί την πιστοποιημένη από αυτόν καταμέτρηση της κατανάλωσης που λήφθηκε την προηγούμενη από την ημέρα έναρξης της περιόδου Α από αυτήν που λήφθηκε στο τέλος της περιόδου Α και το αποτέλεσμα διαιρείται με τον αριθμό ημερών που μεσολάβησε μεταξύ των δύο παραπάνω συνεχόμενων μετρήσεων της κατανάλωσης κάθε παροχής. Το αποτέλεσμα διατηρείται με ακρίβεια πέντε (5) δεκαδικών ψηφίων.

Σε περίπτωση που η περίοδος καταμέτρησης Α περιλαμβάνει χρονικά διαστήματα για τα οποία ισχύουν διαφορετικοί στόχοι εξοικονόμησης, ο αρμόδιος διαχειριστής υπολογίζει το ανηγμένο ποσοστό εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΠΕΞ(%)) ως σταθμισμένο μέσο όρο των ποσοστών αυτών (ΠΕΞ(%)). Ενδεικτικά, αν για μια περίοδο καταμέτρησης 120 ημερών, για διάστημα 90 ημερών δεν υπήρχε στόχος εξοικονόμησης (ΠΕΞ=0%) και για διάστημα 30 ημερών υπήρχε στόχος εξοικονόμησης 15% (ΠΕΞ=15%), τότε το ΑΠΕΞ υπολογίζεται ως (90*0%+30*15%)/120. Για την περίοδο πριν την 01.10.2022 η ΠΕΞ=0%.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του μέτρου της χορήγησης επιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών με στόχο εξοικονόμησης, δικαιούχοι αυξημένης επιδότησης, καθίστανται οι οικιακοί καταναλωτές για τους οποίους επιτυγχάνεται ποσοστιαία εξοικονόμηση της μέσης ημερήσιας κατανάλωσης σε σχέση με τη μέση ημερήσια κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, τουλάχιστον ίση με το ανοιγμένο ποσοστό εξοικονόμησης της προηγούμενης παραγράφου (ΑΠΕΞ%).

→ Για όλους τους μη οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022 στο ποσό των διακοσίων τριάντα (230) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης

Δείτε τις νέες αποφάσεις : ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/135282/4707  και  ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/135293/4708

Καθώς και τις κωδικοποιημένες αποφάσεις ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435 όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν

ΠΗΓΗtaxheaven.gr