Ιδιάζουσα δωσιδικία δημάρχων και περιφερειαρχών: Τι αλλάζει στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

84

Την τροποποίηση του Κώδικας Ποινικής Δικονομίας αναφορικά με την ιδιάζουσα δωσιδικία δημάρχων και περιφερειαρχών προβλέπει διάταξη του νέου Νόμου 5003/2022 “Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις”.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με τη νέα ρύθμιση προστίθενται στα πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας της παρ. 6 του άρθρου 111 ΚΠΔ, οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες, που είχαν αποκλειστεί με την περ. Δ του άρθρου 586 του ΚΠΔ.

Η αναφορά αυτή είναι απολύτως περιοριστική και βασίζεται στις ιδιαίτερες συνέπειες που επιφέρουν οι πλημμεληματικές πράξεις και τα κακουργήματα αρμοδιότητας Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων για συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων. 

Αναλυτικά το άρθρο 99 προβλέπει:

Άρθρο 99 Ιδιάζουσα δωσιδικία δημάρχων και περιφερειαρχών – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 111 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

1. Η παρ. 6 του άρθρου 111 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α΄ 96) τροποποιείται με την προσθήκη των δημάρχων και των περιφερειαρχών στα άτομα που υπάγονται στην ιδιάζουσα δωσιδικία για πλημμελήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Τα κακουργήματα αρμοδιότητας του μονομελούς εφετείου και τα πλημμελήματα των δικαστών πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης και εισαγγελέων, συμπεριλαμβανομένων των παρέδρων, των ειρηνοδικών, ειδικών πταισματοδικών, των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας, των παρέδρων, εισηγητών και δοκίμων εισηγητών του, των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των παρέδρων, εισηγητών και δοκίμων εισηγητών του, του γενικού επιτρόπου, επιτρόπων και αντεπιτρόπων που υπηρετούν σε αυτό, του γενικού επιτρόπου, επιτρόπων και αντεπιτρόπων επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, των δικηγόρων και των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και τα πλημμελήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες.».

2. Οι υποθέσεις που αφορούν τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες της παρ. 1 και για τις οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει γίνει επίδοση κλητηρίου θεσπίσματος ή κλήσης σε κατηγορούμενο, εκδικάζονται από το δικαστήριο στο οποίο έχουν εισαχθεί.

ΠΗΓΗlawspot.gr