ΜΠΑθ  171/2018 Αρνητική αναγνωριστική αγωγή – Διατροφή μετά το διαζύγιο -.

101

Αρνητική αγωγή με αίτημα την αναγνώριση ανυπαρξίας δικαιώματος διατροφής  εκδικάζεται παραδεκτά από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά την ειδική διαδικασία από το γάμο, την οικογένεια και την ελεύθερη συμβίωση (προγενέστερα ειδική διαδικασία διατροφών). Δεν έχει δικαίωμα διατροφής η διαζευγμένη πρώην σύζυγος, που εισπράττει μίσθωμα, έχει καταθέσεις στην τράπεζα και είναι κυρία ακινήτων.

ΠΡΩΤΟΛΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

Αριθμός απόφασης 171/2018

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τον Δικαστή, Αλεβίζο Τριαντάφυλλο, Πρωτοδίκη, τον οποίον όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και από τη Δικαστική Γραμματέα Χριστοδούλου Παρασκευή.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 25 Σεπτεμβρίου 2017,

για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

1ης ενάγουσας-εναγομένης: … κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, που παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου Ιωάννη Μακρόπουλου.

Του εναγομένου-ενάγοντος: …, κατοίκου Αθηνών, ο οποίος παραστάθηκε αυτοπροσώπως με την ιδιότητα του ως δικηγόρος και διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του τον Παναγιώτη Νικολόπουλο.

Η ενάγουσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 15-06-2014 αγωγή της, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αύξοντα αριθμό έκθεσης κατάθεσης …/2014. προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 25-01-2016 και γράφτηκε στο πινάκιο, και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας..

Ο ενάγων ζήτησε να γίνει δεκτή η από 23-12-2015 αγωγή του, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αύξοντα αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./2015, προσδιορίστηκε τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της δίκης και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Εισάγονται προς συζήτηση η με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ./2014 αγωγή και η με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./2015 αγωγή, οι οποίες πρέπει να ενωθούν και να συνεκδικαστούν, εφόσον εκκρεμούν ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου, υπάγονται στην ίδια διαδικασία και κατά την κρίση του Δικαστηρίου διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων των διαδίκων (άρθρο 246 του Κ.Πολ.Δ.).

Κατά το άρθρο 1442 Λ.Κ. εφόσον ο ένας από τους πρώην συζύγους δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή του από τα εισοδήματα του ή από την περιουσία του, δικαιούται να ζητήσει διατροφή από τον άλλο: 1. αν κατά την έκδοση του διαζυγίου ή κατά το τέλος των χρονικών περιόδων που προβλέπονται στις επόμενες περιπτώσεις βρίσκεται σε ηλικία ή σε κατάσταση υγείας που δεν επιτρέπει να αναγκαστεί να αρχίσει ή να συνεχίσει την άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος, ώστε να εξασφαλίζει απ’ αυτό τη διατροφή του 2. αν έχει την επιμέλεια ανηλίκου τέκνου και γι’ αυτό το λόγο εμποδίζεται στην άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος 3. αν δεν βρίσκει σταθερή κατάλληλη εργασία ή χρειάζεται κάποια επαγγελματική εκπαίδευση, και στις δύο όμως περιπτώσεις για ένα διάστημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία χρόνια από την έκδοση του διαζυγίου 4. σε κάθε άλλη περίπτωση όπου η επιδίκαση διατροφής κατά την έκδοση του διαζυγίου επιβάλλεται από λόγους επιείκειας. Εξάλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1442 και 1443 Α.Κ. προς εκείνες ίων άρθρων 1487 και 1493 του ίδιου κώδικα, στις οποίες παραπέμπει ίο άρθρο 1443 Α.Κ., συνάγεται ότι γενική προϋπόθεση για τη γένεση αξιώσεως διατροφής πρώην συζύγου όταν ο γάμος λύθηκε με διαζύγιο μετά την ισχύ του ν. 1320/1083 είναι η απορία του δικαιούχου πρώην συζύγου και η ευπορία του υπόχρεου, επιπλέον δε από την πλευρά του δικαιούχου πρέπει να συντρέχει Και μία από τις ειδικότερες προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1442 Α.Κ. Ως απορία του δικαιούχου θεωρείται η αδυναμία του πρώην συζύγου να εξασφαλίσει τη διατροφή του από τα εισοδήματα και την περιουσία του. ευπορία δε του υπόχρεου, που δεν σημαίνει κάποιο ιδιαίτερο πλούτο, είναι η δυνατότητα αυτού να παράσχει στο δικαιούχο διατροφή χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δική του διατροφή. Έτσι είναι δυνατό, ενόψει όλων των συνθηκών ηλικίας, υγείας, ικανότητας ή δυνατότητας προς εργασία, εισοδημάτων, περιουσίας και γενικώς της ζωής του πρώην συζύγου, συγκριτικώς πάντοτε προς την ευπορία του υπόχρεου, να γεννηθεί δικαίωμα πλήρους ή συμπληρωματικής διατροφής και όταν ο πρώτος έχει μικρής εκτάσεως απρόσοδο περιουσία της οποίας είτε είναι δυσχερής η εκποίηση είτε επιβάλλεται η διατήρηση για λόγους πρόνοιας προς εξασφάλιση ίου στο μέλλον για την αντιμετώπιση έκτακτης οικονομικής ανάγκης (ΑΠ 1389/2012, ΑΠ 2142/ 2007 ΝΟΜΟΣ).

Με την κρινόμενη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./2014 αγωγή, η ενάγουσα ζητεί να υποχρεωθεί ο εναγόμενος πρώην σύζυγος της να της καταβάλει ως μηνιαία διατροφή το ποσό των 2.500.00 ευρώ, από την επίδοση της αγωγής και για χρονικό διάστημα δύο ετών. καθόσον, εμποδίζεται στην άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος, λόγω της ηλικίας και της καταστάσεως της υγείας της και αδυνατεί να διατραφεί ελλείψει ίδιων πόρων, καταβλητέα την πρώτη ημέρα εκάστου μηνός, νομιμότοκα από την καθυστέρηση της κάθε μηνιαίας παροχής, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η εκδοθησομένη απόφαση, να ορισθούν τα προκαταβλητέα έξοδα της δίκης και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη. Με τέτοιο περιεχόμενο κι αίτημα, η αγωγή, αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπον (άρθρα 17 παρ. 1 και 22 ΚΠολΔ) και παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των άρθρων 666 επ., 681 Β’ ΚΠολΔ και είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1442 παρ. 1. 1443, 1444, 1493, 1498 ΑΚ, 340, 341, 345 και 346 ΑΚ, 907, 910 αριθμ. 4 και 176 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, η αγωγή να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, αφού δεν αμφισβητείται ότι έχουν προκαταβληθεί από τον εναγόμενο τα έξοδα της δίκης, σύμφωνα με το άρθρο 173 παρ. 4 ΚΠολΔ. και έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου, που αναλογεί στο αντικείμενο της διαφοράς με τις ανάλογες προσαυξήσεις υπέρ τρίτων (βλ. τα υπ’ αριθμ. …  ΣΕΙΡΑ Α’ παράβολα αγωγόσημου).

Με την κρινόμενη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./2015 αγωγή, ο ενάγων ζητεί να αναγνωριστεί η ανυπαρξία δικαιώματος διατροφής της εναγομένης πρώην συζύγου του. για το λόγο ότι μπορεί να διατραφεί από δικούς της πόρους, και να καταδικαστεί η ίδια στη δικαστική του δαπάνη. Με τέτοιο περιεχόμενο κι αίτημα, η αγωγή παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του αρμόδιου καθ’ ύλην και κατά τόπον Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 17 παρ. 1 και 22 ΚΠολΔ). κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των άρθρων 666 επ., 68IB’ ΚΠολΔ. απορριπτόμενης της ένστασης απαραδέκτου λόγω δεδικασμένου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 1903/2015 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, καθώς η τελευταία αφορούσε έτερο δικαίωμα διατροφής της συζύγου λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, και όχι λόγω λύσης του γάμου, όπως εν προκειμένω. Η αγωγή είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1442 παρ. 1, 1443, 1444, 1493, I498 ΑΚ, 70 και 176 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, η αγωγή να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου και περιέχονται στα ταυτάριθμα, με την παρούσα απόφαση, πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως, την υπ’ αρ. ./20-09-2017 ένορκη βεβαίωση ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών …, η οποία δόθηκε με επιμέλεια του εναγομένου-ενάγοντος και μετά από νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση της ενάγουσας-εναγομένης (βλ. την υπ’ αρ. …/15-09-2017 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πειραιώς …). και από όλα τα έγγραφα, που οι διάδικοι μετ’ επικλήσεως προσκομίζουν, σε συνδυασμό με τα αυτεπαγγέλτως λαμβανόμενα υπόψη διδάγματα της κοινής πείρας, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν θρησκευτικό γάμο την 12-03-1983 στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελευθερώτριας Πολιτείας Αττικής, ο οποίος λύθηκε με την αμετάκλητη (βλ. την υπ’ αρ. …/1-12-2014 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών …, και με αρ. πρωτ. ./2015 πιστοποιητικό του Εφετείου Αθηνών) υπ’ αρ. 106/2013 απόφασης του Εφετείου Αθηνών λόγω συμπλήρωσης διετούς διάστασης. Η πρώην σύζυγος διαθέτει χρηματικό κεφάλαιο ποσού 180.000,00 ευρώ σε τραπεζικές καταθέσεις, το οποίο ο πρώην σύζυγος της παρείχε με ισόποση τραπεζική επιταγή της «ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ». Η ίδια λαμβάνει μηνιαίως ποσό 1.250,00 ευρώ, το ήμισυ του μισθώματος της πρώην οικογενειακής τους στέγης-βίλας 354 τ.μ. πλέον υπογείων και με πισίνα, στο Κεφαλάρι της Κηφισιάς, στη συμβολή των οδών …, η οποία ανήκει κατά 1/2 εξ αδιαιρέτου σε έκαστο των διαδίκων. Ακόμη, η ενάγουσα έχει στην αποκλειστική της κυριότητα ένα διαμέρισμα 32,40 τ.μ. στην οδό … στη Δραπετσώνα, το οποίο μπορεί να εκμισθώσει και τα 3/4 εξ αδιαιρέτου ενός διαμερίσματος 45 τ.μ. τελευταίου ορόφου πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, επί της οδού … στο οποίο και διαμένει. Η ενάγουσα δε είναι ασφαλισμένη, όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική της περίθαλψη, τόσο από το ασφαλιστικό ταμείο του εναγομένου (ΕΦΚΑ / πρώην ΕΤΑΑ-ΤΕΑΔ), όσο και από το με αρ. … οικογενειακό ασφαλιστικό πρόγραμμα της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΕΓΑ», τα ασφάλιστρα του οποίου καταβάλει ο εναγόμενος πρώην σύζυγος της. Κατόπιν τούτων, δεν αποδεικνύεται η απορία και η αδυναμία της ενάγουσας να εξασφαλίσει την διατροφή της. ενόψει της ανωτέρω περιουσίας της, εισοδήματος της και συνθηκών διαβίωσης της, όπως απαιτείται, ως προϋπόθεση για την ευδοκίμηση της ένδικης αξίωσης της, σύμφωνα με την ανωτέρω μείζονα σκέψη. Κατ’ ακολουθία, πρέπει να απορριφθεί κατ’ ουσία η υπό κρίση με αριθμό κατάθεσης …/2014 αγωγή της πρώην συζύγου, και να καταδικαστεί η ίδια στη δικαστική δαπάνη του εναγομένου, λόγω της ήττας της (άρθρα 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας. Ακόμη, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση με αριθμό κατάθεσης …/2015 αγωγή του πρώην συζύγου, να αναγνωριστεί η ανυπαρξία δικαιώματος διατροφής της εναγομένης έναντι αυτού, και να καταδικαστεί η ίδια στη δικαστική του δαπάνη, λόγω της ήττας της (άρθρα 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων τις με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου …/2014 και …/2015 αγωγές.

Απορρίπτει την με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου …/2014 αγωγή.

Επιβάλλει σε βάρος της ενάγουσας, το σύνολο των δικαστικών εξόδων του εναγομένου, το οποίο ορίζει στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ, πλέον των προκαταβληθέντων δικαστικών εξόδων.

Δέχεται την με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου …/2015 αγωγή.

Αναγνωρίζει την ανυπαρξία δικαιώματος διατροφής της εναγομένης έναντι του πρώην συζύγου της ενάγοντος.

Επιβάλλει σε βάρος της εναγομένης, το σύνολο των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, το οποίο ορίζει στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους στην Αθήνα στις 28-3-2018.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΗΓΗdsanet.gr