ΜΠρΑθ 352/2012 Πυλωτή – Ακάλυπτος – Θέσεις σταθμεύσεως αυτοκινήτων – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

60

Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη σε συνιδιοκτήτη που παρεμποδίζεται στη σύγχρηση κοινοχρήστων θέσεων σταθμεύσεως στον ακάλυπτο οι οποίες με την τοποθέτηση ζαρντινιέρων έχουν καταργηθεί παρανόμως και αυθαιρέτως από την πλειοψηφία των συνιδιοκτητών δηλαδή χωρίς ομοφωνία όλων των συνιδιοκτητών και την κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου και μεταγραφή αυτού. Ακυρη απόφαση της ΓΣ που ρυθμίζει σύγχρηση κοινόχρηστης θέσεως σταθμεύσεως στην πυλωτή με πλειοψηφία των συνιδιοκτητών και χωρίς την κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου και μεταγραφή αυτού.

Αριθμός 352/2012

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(άρθρο 17 παρ.2 του ΚΠολΔ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Χρυσαφίνα Ζυγούρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που διορίσθηκε από τον Προϊστάμενο του Τριμελούς Συμβουλίου της Διοίκησης του Πρωτοδικείου, και από τη Γραμματέα Αικατερίνη Σπυροπούλου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 7 Νοεμβρίου 2011, για να συνεκδικάσει την από 18/6/2009 αγωγή με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου …, την από 26/5/2010 αγωγή με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … και την ανταγωγή που ασκήθηκε με τις προτάσεις, μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ (στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή): …, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Δημητρίου Αβραάμ, που κατέθεσε προτάσεις.

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) …, 2) …, 3} …, 4) …, 5) …, 6) …, 7) …, 8) …, 9) …, 10) …, 11) …, 12) …, 13) …, 14) …, 15) … και 16) …, κατοίκων όλων Χαλανδρίου Αττικής, από τους οποίους ο μεν πρώτος παραστάθηκε μετά, οι δε λοιποί διά των πληρεξουσίων δικηγόρων τους Μιχαήλ Παπαθανασίου και Βασιλικής Κουλούρη, που κατέθεσαν προτάσεις.

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ (στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου …: 1) …, 2) …, 3) …, 4) …, 5) …, 6) …, 7) …, 8) …, 9) …, 10) …, 11)…, 12) …, 13) …, 14) …, 15) …, 16) …, και 17) …, από τους οποίους ο μεν πρώτος παραστάθηκε μετά, οι δε λοιποί διά των πληρεξουσίων δικηγόρων τους Μιχαήλ Παπαθανασίου και Βασιλικής Κουλούρη, που κατέθεσαν προτάσεις.

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) …, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, 2) …, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, 3) …, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, 4) …, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, 5) …, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, 6) …, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, και 7) …, κατοίκου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ), από τους οποίους οι μεν έκτος και έβδομος δεν παραστάθηκε, από δε τους   λοιπούς η πρώτη παραστάθηκε μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων της Δημητρίου Αβραάμ, που κατέθεσε προτάσεις, και Χρυσάνθης Ντέμου, ο δεύτερος μετά και ο πέμπτος διά της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Μαρίας Παπαμιχαήλ, που κατέθεσε προτάσεις, και ο τρίτος και η τέταρτη διά της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Αρετής Τσιουδάκη, που κατέθεσε προτάσεις.

ΤΩΝ ΑΝΤΕΝΑΓΟΝΤΩΝ:  1) … και 2) …, κατοίκων αμφοτέρων Χαλανδρίου Αττικής, ο μεν πρώτος μετά και ο δεύτερος διά διά της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Μαρίας Παπαμιχαήλ, που κατέθεσε προτάσεις.

ΤΩΝ ΑΝΤΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) … 2) …, 3) …, 4) …, 5) …, 6) …, 7) …, 8) …, 9) …, 10) …, 11) …, 12) …, 13) …, 14) …, 15) …, 16) …, και 17) …, από τους οποίους ο μεν πρώτος παραστάθηκε μετά, οι δε λοιποί διά των πληρεξουσίων δικηγόρων τους Μιχαήλ Πάπαθανασίου και Βασιλικής Κουλούρη, που κατέθεσαν προτάσεις.

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα Πρακτικά Συνεδρίασης του Δικαστηρίου και τις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Νόμιμα φέρονται να συζητηθούν στο Δικαστήριο η με γενικό αριθμό κατάθεσης 117881/30-6-2009 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 4287/30-6-2009 αγωγή και η με γενικό αριθμό κατάθεσης 97636/26-5-2010 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3150/26-5-2010 αγωγή, οι οποίες πρέπει, κατ’ άρθρα 246 και 31 του ΚΠολΔ, να ενωθούν και συνεκδικασθούν, διότι στηρίζονται στο ίδιο ιστορικό και νομικό συμβάν (οροφοκτησία), προς αποφυγή του κινδύνου έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων και εξοικονόμηση χρόνου και δικαστικών εξόδων.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στη σειρά της από το οικείο έκθεμα δεν παραστάθηκαν νόμιμα, ούτε εμφανίσθηκαν οι έκτος και έβδομος των εναγομένων στη με γενικό αριθμό κατάθεσης 97636/26-5-2010 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3150/26-5-2010 αγωγή. Ακριβή αντίγραφα της ως άνω αγωγής με τις πράξεις κατάθεσης και ορισμού δικασίμου, καθώς και κλήση για εμφάνιση στη συζήτηση της υπόθεσης κατά τη σημερινή δικάσιμο, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σ’ αυτούς ( βλ. τις υπ’ αριθμ. 6920β726-5-2010 και 6933β72-6-2010 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών …). Επομένως, πρέπει οι ως άνω εναγόμενοι να δικασθούν ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, θα προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 649παρ. 2 του ΚΠολΔ).

Με τη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή της, όπως το αίτημα της ορθά εκτιμάται από το Δικαστήριο, η ενάγουσα ζητεί ως συνιδιοκτήτρια της πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου αριθμός 122, στο Χαλάνδρι Αττικής, και έχει υπαχθεί στο σύστημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας με την υπ’ αριθμ. 43261/19-4-1980 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμό πολυκατοικίας της συμβολαιογράφου Αθηνών …, που έχει μεταγραφεί νόμιμα, να αναγνωρισθεί ως άκυρη η απόφαση της από 24/5/2009 έκτακτης γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών της ως άνω πολυκατοικίας με την οποία ρυθμίζεται η χρήση της με στοιχεία Ρ-6 θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου στον ισόγειο χώρο της πυλωτής της εν λόγω πολυκατοικίας, διότι με αυτή αποκλείεται παράνομα από τη χρήση της, άλλως διότι είναι καταχρηστική, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην αγωγή, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, με την απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης, να επαναφέρουν τους με στοιχεία Ρ-17, Ρ-18 και Ρ-19 χώρους στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου της πολυκατοικίας στην αρχική τους κατάσταση και να άρουν κάθε εμπόδιο που αποκλείει τη χρήση από αυτή (ενάγουσα) ως χώρων στάθμευσης αυτοκινήτου, καθώς και να υποχρεωθούν να της καταβάλουν, σύμμετρα, το ποσό των 200.000,00 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης την οποία υπέστη συνεπεία της προσβολής της προσωπικότητας της εξαιτίας της παρακώλυσης της χρήσης των ως άνω θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην αγωγή, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Τέλος, η ενάγουσα ζητεί να κηρυχθεί η απόφαση, που θα εκδοθεί επί της αγωγής της, προσωρινά εκτελεστή ως προς τις καταψηφιστικές της διατάξεις και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην καταβολή των δικαστικών της εξόδων.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η ένδικη αγωγή αρμόδια εισάγεται να συζητηθεί στο Δικαστήριο αυτό (άρθρα 17 παρ. 2, 29 του ΚΠολΔ), κατά την ειδική διαδικασία των 648-657 του ΚΠολΔ (άρθρο 647 παρ. 2 του ΚΠολΔ), και ασκείται παραδεκτά κατά των εναγομένων, απορριπτόμενου ως αβασίμου του ισχυρισμού τους περί έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης, διότι αρκεί για τη νομιμοποίηση τους η αναφορά στην αγωγή ότι ως συνιδιοκτήτες της επίδικης πολυκατοικίας παρεμποδίζουν τη σύγχρηση κοινόχρηστου χώρου από την ενάγουσα, ανεξάρτητα εάν αποδειχθεί το αντίθετο, οπότε η αγωγή θ’ απορριφθεί ως κατ’ ουσία αβάσιμη. Εξάλλου, η ως άνω αγωγή είναι πλήρως ορισμένη, παρά τους αβάσιμους περί του αντιθέτου ισχυρισμούς των εναγομένων, καθώς περιέχει όλα τα αναγκαία για την πληρότητα της στοιχεία, ήτοι την ιδιότητα των διαδίκων ως συνιδιοκτητών, την υπαγωγή της εν λόγω πολυκατοικίας στο σύστημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας με συμβολαιογραφική πράξη, που έχει μεταγραφεί, τα δικαιώματα της ενάγουσας ως συνιδιοκτήτριας που παρεμποδίζονται, την παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά των εναγομένων, που τα παρεμποδίζουν, τις εκφάνσεις της προσωπικότητας της ενάγουσας, που προσβάλλονται από τη συμπεριφορά αυτή, και το αιτούμενο από την ενάγουσα ποσό ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Περαιτέρω, η αγωγή είναι νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4 και 13 του ν 3741/1929 «περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους» και 54 ΕισΝΑΚ, που τον διατήρησε σε ισχύ μετά την εισαγωγή του ΑΚ, 57, 59, 174, 178, 180, 932, 346, 1002,1117 ΑΚ και 70, 907 και 908 του ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος να απειληθεί σε βάρος των εναγομένων προσωπική κράτηση και χρηματική ποινή σε περίπτωση μη άρσης εκ μέρους των εναγομένων των εμποδίων στη χρήση των με στοιχείων Ρ-17, Ρ-18 και Ρ-19 χώρων στάθμευσης στον ακάλυπτο χώρο της επίδικης πολυκατοικίας, διότι η άρση αυτή μπορεί να γίνει και από τρίτο πρόσωπο με δαπάνες των εναγομένων ( άρθρο 945 του ΚΠολΔ). Επομένως, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το τέλος δικαστικού ενσήμου, που αναλογεί στο καταψηφιστικό της αντικείμενο ( βλ. το υπ’ αριθμ. 13062463 Τύπου Β’ διπλότυπο είσπραξης και το υπ’ αριθμ. Σειρά Γ 13378 γραμμάτιο είσπραξης του ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ), πρέπει η με γενικό αριθμό κατάθεσης 117881/30-6-2009 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 4287/30-6-2009 αγωγή να ερευνηθεί, περαιτέρω, και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα των αιτημάτων της που κρίθηκαν νόμιμα.

Οι εναγόμενοι στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή προέβαλαν τον ισχυρισμό περί καταχρηστικής άσκησης των δικαιωμάτων της ενάγουσας, πλην όμως ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος ως μη νόμιμος, διότι τα επικαλούμενα από αυτούς πραγματικά περιστατικά, και αληθή υποτιθέμενα, δεν αρκούν για τη θεμελίωση του πραγματικού του κανόνα του άρθρου 281 του ΑΚ, καθώς μόνη η μακρόχρονη αδράνεια του δικαιούχου, χωρίς τη συνδρομή άλλων περιστατικών, δεν αρκεί για να χαρακτηριστεί η επιδίωξη ικανοποίησης του δικαιώματος καταχρηστική, όπως δεν αρκεί και η προσχώρηση της ενάγουσας στη πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, που διέπει την εν λόγω πολυκατοικίας, τα δε δικαιώματα των συνιδιοκτητών δεν καταργούνται λόγω αχρησίας.

Με τη με γενικό αριθμό κατάθεσης 97636/26-5-2010 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή τους οι ενάγοντες σ’ αυτή ζητούν ν’ αναγνωρισθεί ότι έχουν δικαίωμα σύγχρησης του με στοιχεία Ρ-6 θέσης στάθμευσης στο χώρο της πυλωτής της πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην οδό …, στο Χαλάνδρι Αττικής, να καθορισθεί, κατά την κύρια βάση της αγωγής, ελλείψει σχετικής ρύθμισης

του κανονισμού, που διέπει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών της, η εκ περιτροπής χρήση του με στοιχεία Ρ-6 χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου της πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην οδό …, στο Χαλάνδρι Αττικής, κατά τον προτεινόμενο με την αγωγή τρόπο, που είναι ο πιο πρόσφορος και συμφέρει περισσότερο όλους τους συνιδιοκτήτες της ως άνω πολυκατοικίας, κατά δε την επικουρική βάση να αναγνωρισθεί η δεσμευτικότητα της από 14/5/2009 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας με την οποία ρυθμίζεται η χρήση του με στοιχεία Ρ-6 χώρου στάθμευσης με την απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης για κάθε παράβαση της. Επίσης, ζητούν ν’ αναγνωρισθεί η κατάπτωση των χρηματικών ποινών, που απειλήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 1252/2009 απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποία αναγνωρίσθηκε ότι η πρώτη εναγομένη έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των με στοιχεία Ρ-3, Ρ-6, Ρ-17, Ρ-18 και Ρ-19 χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, και να απαγορευθεί, με απόφαση προσωρινά εκτελεστή, η διατάραξη της σύγχρησης από αυτούς του με στοιχεία Ρ-6 χώρου στάθμευσης από τους εναγόμενους με την απειλή προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής. Τέλος, οι ενάγοντες στη με γενικό αριθμό κατάθεσης 97636/26-5-2010 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3150/26-5-2010 αγωγή ζητούν να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην καταβολή των δικαστικών τους εξόδων.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η ένδικη αγωγή αρμόδια εισάγεται να συζητηθεί στο Δικαστήριο αυτό (άρθρα 17 παρ. 2, 29 του ΚΠολΔ), κατά την ειδική διαδικασία των 648-657 του ΚΠολΔ (άρθρο 647 παρ. 2 του ΚΠολΔ), και είναι νόμιμη, στηριζομένη, κατά τα κύρια αιτήματα και όλες τις βάσεις της στις διατάξεις των άρθρων, 3, 4 και 13 του ν 3741/1929 «περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους» και 54 ΕισΝΑΚ, που τον διατήρησε σε ισχύ μετά την εισαγωγή του ΑΚ, και 790 του ΑΚ και 70 του ΚΠολΔ, κατά δε τα παρεπόμενα αιτήματα, στις διατάξεις των άρθρων 947, 907, 908 και 176 του ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος της περί αναγνώρισης της κατάπτωσης των χρηματικών ποινών που απειλήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 1252/2009 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, το οποίο είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο, διότι οι ποινές αυτές δεν απειλήθηκαν κατά των εναγομένων στην ένδικη αγωγή, αλλά κατά των εναγόντων, και του αιτήματος για απειλή προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής για κάθε παράβαση της από 24/5/2009 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών της εν λόγω πολυκατοικίας, το οποίο είναι, επίσης, απορριπτέο ως μη νόμιμο ελλείψει σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης. Επομένως, πρέπει η με γενικό αριθμό κατάθεσης 97636/26-5-2010 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3150/26-5-2010 αγωγή να ερευνηθεί, περαιτέρω, και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Οι τρίτος και τέταρτος των εναγομένων στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3150/26-5-2010 αγωγή συνομολογούν την κύρια βάση της αγωγής περί ρύθμισης της χρήσης του με στοιχεία Ρ-6 χώρου στάθμευσης με σχετική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της, πλην όμως η ομολογία αυτή, αν και δικαστική, κατ’ άρθρο 77 του ΚΠολΔ, ενόψει της αναγκαστικής ομοδικίας των εναγομένων λόγω ενιαίας ρύθμισης διαφοράς, θα εκτιμηθεί ελεύθερα από το Δικαστήριο, καθώς η πρώτη των εναγομένων αρνείται τα θεμελιωτικά της αγωγής πραγματικά περιστατικά (ΑΠ 354/2001 σε ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ»).

Οι δεύτερος και πέμπτος των εναγομένων στη με γενικό αριθμό κατάθεσης 97636/26-5-2010 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3150/26-5-2010 αγωγή άσκησαν με τις προτάσεις, που κατέθεσαν στην έδρα, ανταγωγή με την οποία ζητούν, όπως το αίτημα της ανταγωγής τους ορθά εκτιμάται από το Δικαστήριο, ν’ αναγνωρισθεί ότι έχουν δικαίωμα σύγχρησης των κοινόχρηστων και κοινόκτητων με στοιχεία Ρ-3, Ρ-6, Ρ-17, Ρ-18 και Ρ-19 χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στο χώρο της πυλωτής και στο ακάλυπτο οικόπεδο της πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην οδό …, στο Χαλάνδρι Αττικής, και να υποχρεωθούν οι ενάγοντες-αντεναγόμενοι να τους επιτρέψουν, με την απειλή προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής, την ελεύθερη σύγχρηση των ανωτέρω χώρων. Η ως άνω ανταγωγή πρέπει να συνεκδικασθεί με τις αγωγές (άρθρο 31 του ΚΠολΔ), ασκείται παραδεκτά (άρθρα 268 παρ. 4 και 649 του ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζομένη -στις διατάξεις των άρθρων 1002, 1117 του ΑΚ, 1, 2 παρ. 1, 4 παρ. 1, 5 και 13 του ν. 3741/1929 και 54 ΕισΝΑΚ, που τον διατήρησε σε ισχύ μετά την εισαγωγή του ΑΚ, 1 παρ. 5 του ν. 960/1979, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 1 του ν. 1221/1981, 70 και 947 του ΚΠολΔ.

Από τις ανωμοτί καταθέσεις της ενάγουσας στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή και πρώτης εναγομένης στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3150/26-5-2010 αγωγή, του πρώτου εναγομένου στη με γενικό αριθμό κατάθεσης 117881/30-6-2009 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή/πρώτου ενάγοντα στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3150/26-5-2010 αγωγή και πρώτου αντεναγομένου και του δευτέρου εναγομένου στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή/πρώτου εντανάγοντα (οι διάδικοι δεν πρότειναν μάρτυρες απόδειξης και ανταπόδειξης), που περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα Πρακτικά Συνεδρίασης του Δικαστηρίου, και όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τ’ ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η πολυκατοικία, που βρίσκεται στην οδό Σοφ. Βενιζέλου αριθμός 122, στο Χαλάνδρι Αττικής, αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο χώρο πυλωτής, τέσσερις (4) ορόφους και δώμα και έχει υπαχθεί στο σύστημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας με την υπ’ αριθμ. 43261/19-4-1980 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας-κανονισμό πολυκατοικίας της συμβολαιογράφου Αθηνών …, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου του Δήμου Χαλανδρίου Αττικής, στον τόμο ΣΝΔ και με αύξοντα αριθμό 241. Οι διάδικοι είναι, όπως άλλωστε δεν αμφισβητείται ειδικά (άρθρο 261 του ΚΠολΔ), ιδιοκτήτες οριζόντιων ιδιοκτησιών στην ως άνω πολυκατοικία. Ειδικότερα, η …, ενάγουσα στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή/πρώτη εναγομένη στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή, του με στοιχείο Α-5 διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου της εν λόγω πολυκατοικίας, οι εναγόμενοι στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή/ενάγοντες στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή /ενάγοντες 1} …, κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου ο καθένας τους, του με στοιχεία Α-1 διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου και της με στοιχεία Υ-11 αποθήκης του υπογείου, 2) …, κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου ο καθένας, του με στοιχεία Α-2 διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, 3) … του με στοιχεία Α-4 διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, 4) …, κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου ο καθένας του με στοιχεία Γ-1 διαμερίσματος του τρίτου πάνω από το ισόγειο ορόφου και της με στοιχεία Υ-3 αποθήκης του υπογείου, 5) … του με στοιχεία Γ-4 διαμερίσματος του τρίτου πάνω από το ισόγειο ορόφου και της με στοιχεία Υ-5 αποθήκης του υπογείου, 6) … του με στοιχεία Δ-1 διαμερίσματος του τέταρτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, 7) … του με στοιχεία Β-3 διαμερίσματος του δεύτερου πάνω από το ισόγειο ορόφου και της με στοιχεία Υ-10 αποθήκης του υπογείου, 8) … του με στοιχεία Β-2 διαμερίσματος του δεύτερου πάνω από το ισόγειο ορόφου, της με στοιχεία Υ-9 αποθήκης του υπογείου και του με στοιχεία Α-3 διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, 9) … του με στοιχεία Γ-3 διαμερίσματος του τρίτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, 10) …, κατά ποσοστό 14 εξ αδιαιρέτου ο καθένας, του με στοιχεία Β-4 διαμερίσματος του δεύτερου πάνω από το ισόγειο ορόφου και της με στοιχεία Υ-7 αποθήκης του υπογείου, 11) … του με στοιχεία Δ-2 διαμερίσματος του δεύτερου πάνω από το ισόγειο ορόφου 12) … του με στοιχεία Ε-1 διαμερίσματος του πέμπτου πάνω από το ισόγειο ορόφου και της με στοιχεία Υ-14 αποθήκης του υπογείου. Επίσης, ο …, ενάγων στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή είναι ιδιοκτήτης της με στοιχεία Υ-1 αποθήκης του υπογείου, οι δε λοιποί εναγόμενοι στην ως άνω αγωγή ο … του με στοιχεία Γ-2 διαμερίσματος του τρίτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, ο … και η …, κατά ποσοστό 34 εξ αδιαιρέτου, του με στοιχεία Δ-3 διαμερίσματος του τέταρτου πάνω από το ισόγειο ορόφου και της με στοιχεία Υ-δ αποθήκης του υπογείου, ο … του με στοιχεία Β-1 διαμερίσματος του δευτέρου πάνω από το ισογείου ορόφου και της με στοιχεία Υ-2 αποθήκης του υπογείου, ο … του με στοιχεία 1-1 βοηθητικού χώρου στον ακάλυπτο χώρος της πολυκατοικίας και ο … του με στοιχεία Δ-4 διαμερίσματος του τέταρτου πάνω από το ισόγειο ορόφου.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή άσκησε κατά των εναγομένων στην ως άνω αγωγή και του …, πέμπτου εναγομένου στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή και αντενάγοντα, την από 25/10/2010 με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή με την οποία ζητούσε να αναγνωρισθεί ως άκυρη η ως άνω πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας-κανονισμός πολυκατοικίας κατά τους όρους της με τους οποίους καθόριζε ότι οι με στοιχεία Ρ-1, Ρ-2, Ρ-3, Ρ-4, Ρ-5, Ρ-6, Ρ-7, Ρ-δ, Ρ-9, Ρ-10, Ρ-11, Ρ-12, Ρ-13, Ρ-14, Ρ-15, Ρ-16, Ρ-17, Ρ-18 και Ρ-19 χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, που βρίσκονταν στον ισόγειο χώρο της πυλωτής και στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου (οι με στοιχεία Ρ-17, Ρ-18 και Ρ-19 χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων) της εν θέματι πολυκατοικίας αποτελούν παραρτήματα των καθορισμένων σ’ αυτή οριζόντιων ιδιοκτησιών (διαμερισμάτων), να αναγνωριστεί ότι οι ως άνω χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων είναι κοινόκτητοι και κοινόχρηστοι χώροι και να απειληθούν οι εναγόμενοι, με την απειλή προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής, να επιτρέπουν τη σύγχρηση αυτών από την ενάγουσα. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε σε πρώτο βαθμό η 409/2007 οριστική απόφαση του Δικαστηρίου (Ειδική Διαδικασία Διαφορών μεταξύ Οροφοκτητών) με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή και, ύστερα από τη με αριθμό κατάθεσης 1071/2008 έφεση της ενάγουσας, η υπ’ αριθμ. 1252/2009 απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Με την  τελευταία αυτή, τελεσίδικη, απόφαση απορρίφθηκε η έφεση ως προς τους … και,  αφού εξαφανίσθηκε η εκκαλουμένη, πρωτόδικη, απόφαση έγινε εν μέρει δεκτή η  αγωγή και αναγνωρίσθηκε ότι η τότε εκκαλούσα-ενάγουσα και νυν ενάγουσα στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή και πρώτη εναγομένη στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή έχει δικαίωμα να κάνει σύγχρηση των με στοιχεία Ρ-3, Ρ-6, Ρ-17, Ρ-18 και Ρ-19 χώρων στάθμευσης υποχρεώνοντας τους τότε εναγομένους και νυν εναγομένους στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης

δικογράφου … αγωγή, πλην της δέκατης έκτης, …, να επιτρέπουν τη σύγχρηση των ως άνω χώρων από την ενάγουσα με την απειλή χρηματικής ποινής,

διάρκειας ενός (1) μηνός, και χρηματικής ποινής, ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ, για κάθε παράβαση της (απόφασης).

Με την ίδια απόφαση αναγνωρίσθηκε ότι οι με στοιχεία Ρ-2.Ρ-7,  Ρ-9,  Ρ-10,  Ρ-11,  Ρ-1,  Ρ-13,  Ρ-14 ΚΑΙ  Ρ-12 χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων ανήκουν, σύμφωνα με την ως άνω πράξη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, κατ’ αποκλειστική

χρήση σε ορισμένους συνιδιοκτήτες της εν λόγω πολυκατοικίας και ειδικότερα ο με στοιχείο Ρ-5 στους … και …, ο με στοιχεία Ρ-2 στους … και …, ο με στοιχεία Ρ-7 στο …, οι με στοιχεία Ρ-9 και Ρ-10 στους … και …, ο με στοιχεία Ρ-11 στο …, ο με στοιχεία Ρ-1 στην …, ο με στοιχεία Ρ-13 στο …, ο με στοιχεία Ρ-14 στο …, ο με στοιχεία Ρ-12 στον …, ο με στοιχεία Ρ-9 στον …  και τη … και ο με στοιχεία Ρ-16 στην …. Μετά τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 1252/2006 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, στις 10/2/2009, συνήλθε, στις 24/5/2009, έκτακτη γενική συνέλευση συνιδιοκτητών της εν λόγω πολυκατοικίας στην οποία συμμετείχαν οι …, …, …,

.., …, …, …, …, …, …, …, …, …, … και …. Κατά τη γενική αυτή συνέλευση αποφασίσθηκε η σύγχρηση του με στοιχεία Ρ-6 χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου και η κατανομή του χρόνου χρήσης του μεταξύ των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας ανά ημερολογιακό μήνα ως εξής: Το μήνα Ιούνιο του έτους 2009 από την …, το μήνα Ιούλιο του έτους 2009 από το …, ιδιοκτήτη του βοηθητικού κτίσματος, το μήνα Αύγουστο του έτους 2009 από την …, το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2009 από το …, το μήνα Οκτώβριο του έτους 2009 από το ζεύγος …, το μήνα Νοέμβριο του έτους 2009 από την …, το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2009 από το …, το μήνα Ιανουάριο του έτους 2010 από το ζεύγος …, το μήνα

Φεβρουάριο του έτους 2010 από το …, το μήνα Μάρτιο του έτους 2010 από    το μισθωτή του διαμερίσματος του …, το μήνα Απρίλιο του έτους 2010 από τον …, το μήνα Μάιο του έτους 2010 από την …, το μήνα Ιούνιο του έτους 2010 από το …, το μήνα Αύγουστο του έτους 2010 από το ζεύγος …, το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2010 από το ζεύγος …, το μήνα Οκτώβριο του έτους 2010 από το …, το μήνα Νοέμβριο του έτους 2010 από το  …, το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2010 από το … και το μήνα Ιανουάριο του έτους 2011 από το …, μετά τη λήξη του δε το ως άνω σχήμα αποφασίσθηκε να ακολουθείται κυκλικά. Με την με την

υπ’ αριθμ. … πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας-κανονισμός πολυκατοικίας της συμβολαιογράφου Αθηνών …, που διέπει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών της εν λόγω πολυκατοικίας, ορίζεται στο άρθρο 13 ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης συνιδιοκτητών λαμβάνονται με πλειοψηφία του ημίσεως αριθμού των παρόντων πλέον μίας ψήφου, εκτός από τις αποφάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την τροποποίηση των δικαιωμάτων των συνιδιοκτητών, για τις οποίες απαιτείται παμψηφία. Κατά συνέπεια, εφόσον η απόφαση αυτή της έκτακτης γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας της οδού … αφορά το δικαίωμα σύγχρησης εκ μέρους των συνιδιοκτητών της του με στοιχεία Ρ-6 χώρου στάθμευσης   αυτοκινήτου, του οποίου η χρήση, ως κοινόκτητου και κοινόχρηστου χώρου, ανήκει, σε όλους τους από κοινού ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους στη συνιδιοκτησία, συνιστά τροποποίηση των δικαιωμάτων συνιδιοκτητών και, κατ’ επέκταση, τροποποίηση του κανονισμού της εν λόγω πολυκατοικίας (βλ. ΕφΑΘ 366/1995 ΕΔΠΟΛΥΚ 1995.74). Ως τέτοια, όμως, θα έπρεπε να ληφθεί ομόφωνα από το σύνολο των οροφοκτητών. Επομένως, η απόφαση αυτή έχει ληφθεί καθ’ υπέρβαση της εξουσίας της γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών της εν λόγω πολυκατοικίας, διότι, παρά την αναγκαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3741/1929 και τον προαναφερόμενο όρο του κανονισμού της πολυκατοικίας, δεν

ελήφθη ομόφωνα, αφού διαφώνησε στη λήψη της η …,  ενάγουσα στη  με  γενικό  αριθμό  κατάθεσης …  και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή, ούτε  καταρτίστηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που μεταγράφηκε  (βλ. ΑΠ

1035/1989 ΕΔΠΟΛΥΚ 1990.108). Επομένως η από 24/5/2009 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας της οδού … είναι απολύτως άκυρη (άρθρα 174 και 180 ΑΚ) και η ενάγουσα στη με γενικό αριθμό κατάθεσης 117881/30-6-2009 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου …

αγωγή έχει έννομο συμφέρον να ζητήσει να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της ως συνιδιοκτήτρια της εν λόγω πολυκατοικίας της οποίας τα δικαιώματα επηρεάζονται από την ισχύ της, νόμιμα δε αυτή αρνείται να αποδεχθεί τη ρύθμιση αυτή.

Εξάλλου, ο τρόπος ρύθμισης της σύγχρησης του με στοιχεία Ρ-6 χώρου στάθμευσης, που καθορίζεται με την ως άνω απόφαση, δεν είναι ο πλέον συμφέρον για όλους τους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας, διότι δυσχεραίνει υπέρμετρα τη σύγχρηση από τους συνιδιοκτήτες των με στοιχεία Α-3, Α-5, Δ-3, Δ-4 και Γ-2 διαμερισμάτων, των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν έχουν δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης άλλου χώρου στάθμευσης, καθώς περιορίζει το χρόνο χρήσης από αυτούς προς όφελος των ιδιοκτητών των λοιπών διαμερισμάτων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, των με στοιχεία Ρ-1, Ρ-2, Ρ-4, Ρ-5, Ρ-7, Ρ-8, Ρ-9, Ρ-10, Ρ-11, Ρ-12, Ρ-14, Ρ-15 και Ρ-16 χώρων στάθμευσης και τον ιδιοκτήτη της υπό στοιχεία Υ-1 αποθήκης ( Δημήτριο Σκαμάγκα), η οποία αποτελεί βοηθητικό χώρο χωρίς λειτουργικότητα, με αποτέλεσμα την άνιση απόλαυση εκ μέρους ορισμένων συνιδιοκτητών του με στοιχεία Ρ-6 χώρου στάθμευσης σε βάρος των υπολοίπων. Συνακόλουθα, πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα της με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγής για αναγνώριση της ακυρότητας της ως άνω απόφασης και ν’ απορριφθεί ως κατ’ ουσία αβάσιμη τόσο η κύρια βάση της με γενικό αριθμό κατάθεσης 97636/26-5-2010 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3150/26-5-2010 αγωγής για καθορισμό της χρήσης του με στοιχεία Ρ-6 χώρου στάθμευσης σύμφωνα με την από 24/5/2009 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών της εν λόγω πολυκατοικίας, όσο και κατά την επικουρική βάση της περί αναγνώρισης της δεσμευτικότητας της ως άνω απόφασης.  Επίσης, δεν αποδείχθηκε ότι οι εναγόμενοι στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή αμφισβητούν το δικαίωμα σύγχρησης του με στοιχεία Ρ-6 χώρου στάθμευσης, αλλά μόνο η πρώτη εναγομένη τον τρόπο άσκησης του, πλην όμως νόμιμα και δικαιολογημένα, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν. Επομένως, το αίτημα της ως άνω αγωγής περί αναγνώρισης του δικαιώματος αυτού πρέπει ν’ απορριφθεί ελλείψει εννόμου συμφέροντος. Ούτε αποδείχθηκε ότι οι ενάγοντες στην ως άνω αγωγή/αντεναγομένοι αμφισβητούν το δικαίωμα σύγχρησης των δεύτερου και πέμπτου των εναγομένων/αντεναγόντων στο με στοιχεία Ρ-6 χώρο στάθμευσης και, συνακόλουθα, πρέπει ν’ απορριφθεί το αίτημα της ανταγωγής των ως άνω εναγομένων/αντεναγόντων για αναγνώριση του δικαιώματος τους να χρησιμοποιούν το χώρο αυτό κατά την αναλογία των οριζόντιων ιδιοκτησιών τους λόγω έλλειψης έννομου συμφέροντος προς τούτο.

Τέλος, αποδείχθηκε ότι ουδέποτε τέθηκε από την κατασκευή της εν λόγω πολυκατοικίας διαγράμμιση, που να καθιστά διακριτούς τους με αριθμούς Ρ-17, Ρ-18 και Ρ-19 χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων στο ακάλυπτο χώρο του

οικοπέδου στο οποίο είναι κτισμένη αυτή. Όμως, οι εναγόμενοι στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή/αντεναγόμενοι, συμμετέχοντας οι ίδιοι ή διά εκπροσώπου, στην έκτακτη γενική συνέλευση των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας στις 31/3/2002 αποφάσισαν, να διακοσμηθούν οι χώροι αυτοί, όπως και ο με στοιχεία Ρ-3 χώρος στάθμευσης στην πυλωτή της πολυκατοικίας με ζαρντινιέρες με λουλούδια, πράγμα που έπραξαν, έκτοτε δε αμφισβητούν τον προορισμό των χώρων αυτών ως χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. Με τον τρόπο αυτό, όμως, μετέβαλλαν τον προορισμό τους κατά τρόπο αντίθετο προς την αναγκαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 και του προαναφερόμενου άρθρου 13 του κανονισμού της πολυκατοικίας, δεδομένου ότι με τη συμφωνία αυτή, που δεν ήταν ομόφωνη, ούτε έγινε με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που μεταγράφηκε, αποκλείσθηκε το δικαίωμα των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας για χρήση του για τη στάθμευση των αυτοκινήτων τους, όπως είχε προβλεφθεί από τη πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας που διέπει την πολυκατοικία. Επομένως, πρέπει οι εναγόμενοι στη με γενικό αριθμό κατάθεσης 117881/30-6-2009 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 4287/30-6-2009 αγωγή να υποχρεωθούν να άρουν τις ζαρντινιέρες με τα λουλούδια από τους με στοιχεία

Ρ-17, Ρ-18 και Ρ-19 χώρους στάθμευσης, δεκτού γενομένου του σχετικού αιτήματος της με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 4287/30-6-2009 αγωγής και να αναγνωρισθεί ότι οι αντενάγοντες έχουν δικαίωμα να κάνουν (σύγ)χρηση των χώρων αυτών κατά την αναλογία των οριζόντιων ιδιοκτησιών τους, καθώς να υποχρεωθούν οι ως άνω εναγόμενοι ως αντεναγόμενοι να επιτρέπουν τη (σύγ)χρηση αυτών και από τους αντενάγοντες με την απειλή χρηματικής ποινής, ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ και προσωπικής κράτησης ενός (1) μηνός. Εξάλλου, η ως άνω συμπεριφορά των εναγομένων στη με γενικό αριθμό κατάθεσης 117881/30-6-2009 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 4287/30-6-2009 αγωγή είναι αντισυμβατική και παράνομη, διότι αντίκειται στο άρθρο 4 του ν. 3741/1929 και του υπ’ αριθμ. 13 όρου του κανονισμού της πολυκατοικίας, αλλά και γιατί, ουσιαστικά, εφόσον διαρκεί μέχρι σήμερα, αποτελεί όσον αφορά όλους, πλην της δέκατης έκτης, …, παράβαση του διατακτικού της υπ’ αριθμ. 1252/2009 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, με την οποία επιτράπηκε, μεταξύ άλλων, η χρήση των χώρων αυτών από την ενάγουσα στην παραπάνω αγωγή. Από δε την παράνομη αυτή ενέργεια των εναγομένων στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή προσβάλλεται το έννομο αγαθό της περιουσίας της ενάγουσας σ’ αυτή , διότι στερείται την αναλογική χρήση των ως άνω κοινόχρηστων και κοινόκτητων χώρων στάθμευσης της εν λόγω πολυκατοικίας, που τη δικαιούται και αποτελεί πλεονέκτημα που επαυξάνει την αξία του διαμερίσματος της, αλλά και της προσωπικότητας της στην ως άνω αγωγή στην έκφανση της ψυχικής της υγείας, καθώς κάθε αίτημα της να της επιτραπεί η χρήση τους καταλήγει σε οξεία αντιπαράθεση και διαπληκτισμούς με τους εναγομένους ( βλ. αντίγραφα δελτίων συμβάντων και αδικημάτων). Επομένως, η ενάγουσα στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή έχει υποστεί από την ανωτέρω συμπεριφορά των εναγομένων ηθική βλάβη και οι τελευταίοι της οφείλουν ανάλογη χρηματική ικανοποίηση, η οποία ανέρχεται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, που έλαβε υπόψη το είδος και την έκταση της ψυχικής ταλαιπωρίας της ως άνω ενάγουσας, το βαθμό μείωσης της περιουσίας της και την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των διαδίκων, στο ποσό των 3.000,00 ευρώ, το οποίο πρέπει να της επιδικαστεί με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής (άρθρο 346 του ΑΚ).

Ενόψει των παραπάνω, πρέπει να γίνουν δεκτές και ως κατ’ ουσία βάσιμες η με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή και -εν μέρει- η ανταγωγή που άσκησαν με τις προτάσεις τους οι δεύτερος και πέμπτος των

εναγομένων στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της

παρούσας. Η παρούσα πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή ως προς την καταψηφιστική της διάταξη για άρση των εμποδίων στους με στοιχεία Ρ-17, Ρ-18 και Ρ-19 χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, διότι η επιβράδυνση στην εκτέλεση

της θα επιφέρει, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, σημαντική βλάβη στην ενάγουσα στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου

… αγωγή, ενώ δεν κρίνεται ότι θα επέλθει σ’ αυτή βλάβη από την καθυστέρηση στην εκτέλεση των λοιπών καταψηφιστικών διατάξεων (άρθρα 907 και 908 του ΚΠολΔ). Τέλος, πρέπει να ορισθεί παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας (άρθρα 502 παρ. 1, 505 παρ. 2 και 591 του ΚΠολΔ) και, κατόπιν

παραδοχής σχετικών αιτημάτων (άρθρο 106 του ΚΠολΔ), να καταδικαστούν, λόγω ήττας, να καταβάλλουν οι εναγόμενοι στη με γενικό αριθμό κατάθεσης 117881… και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας και οι ενάγοντες στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3150/26-5-2010 αγωγή τα δίκαοτικά έξοδα της πρώτης, δεύτερου και πέμπτου των εναγομένων ( άρθρα 176 και 191παρ.2 του ΚΠολΔ), κατά ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας, ενώ δεν θα περιληφθεί στην παρούσα διάταξη για τα δικαστικά έξοδα των λοιπών διαδίκων ενόψει της ερημοδικίας των έκτου και έβδομου των εναγομένων και ελλείψει σχετικού αιτήματος (άρθρο 106 του ΚΠολΔ) για τους τρίτο και τέταρτο των εναγομένων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την ένωση και ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή, τη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή και την ανταγωγή των δεύτερου και πέμπτου των εναγομένων στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή, που ασκήθηκε με τις προτάσεις τους, ερήμην του έκτου και του έβδομου των εναγομένων στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή και αντιμωλία λοιπών διαδίκων.

ΟΡΙΖΕΙ παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας το ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ.

ΔΕΧΕΤΑΙ τη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η από 24/5/2009 απόφαση της έκτασης γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην οδό …, στο Χαλάνδρι Αττικής, με την οποία (απόφαση) ρυθμίζεται η χρήση του με αριθμό Ρ-6 χώρου στάθμευσης, είναι άκυρη.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους εναγομένους να άρουν τις ζαρντινιέρες με λουλούδια από τους με στοιχεία Ρ-17, Ρ-18 και Ρ-19 χώρους στάθμευσης της ως άνω πολυκατοικίας.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την παρούσα προσωρινά εκτελεστή ως προς την παραπάνω διάταξή της.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους εναγομένους να καταβάλουν στην ενάγουσα, σύμμετρα, το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφλησή του.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους εναγόμενους στην ως άνω αγωγή να καταβάλουν στην ενάγουσα τα δικαστικά της έξοδα, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ εν μέρει τη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ τους ενάγοντες να καταβάλουν στους πρώτη, δεύτερο και πέμπτο των εναγομένων τα δικαστικά τους έξοδα, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400,00) ευρώ.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την ανταγωγή των αντεναγόντων δεύτερου και πέμπτου των εναγομένων στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή, που ασκήθηκε με τις προτάσεις τους.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι ως άνω αντενάγοντες/εναγόμενοι έχουν δικαίωμα (σύγ)χρησης του με στοιχείου Ρ-3 χώρου στάθμευσης στο χώρο της πυλωτής της πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην οδό Σοφ. Βενιζέλου αριθμός 122, στο Χαλάνδρι Αττικής, και των με στοιχείων Ρ-17, Ρ-18 και Ρ-19 χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου της ίδιας ως άνω πολυκατοικίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους αντεναγόμενους/ενάγοντες στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή να επιτρέπουν τη (σύγ)χρηση των ως άνω χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στους δεύτερο και πέμπτο των εναγομένων στην παραπάνω αγωγή.

ΑΠΕΙΛΕΙ σε βάρος καθένα από τους αντεναγομένους/ενάγοντες στη με γενικό αριθμό κατάθεσης … και αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή προσωπική κράτηση ενός (1) μήνα και χρηματική ποινή χιλίων (1.000,00) ευρώ για κάθε παράβαση της ως άνω διάταξης.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια, έκτακτη, συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 15 Μαρτίου 2012, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΗΓΗdsanet.gr