ΤρΔΠρΑθ 16525/2022 Εφάπαξ εμμίσθων δικηγόρων -.

103

Εσφαλμένος ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ εμμίσθων δικηγόρων από τον e-ΕΦΚΑ (τ.ΕΤΕΑΕΠ). Για την εξεύρεση του εισοδήματος χρησιμοποιείται το 35% της εισφοράς, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τόσον οι εισφορές στον Κλάδο Προνοίας, όσον και οι εισφορές προς τον Κλάδο Υγείας. Γίνεται χρήση του ακόλουθου τύπου Συνολική Ετήσια Εισφορά Χ 35% Χ 25/12 για τα έτη ασφάλισης μέχρι και την 31.12.2013.

Αριθμός Απόφασης: 16525/2022

Αριθμός Εισαγωγής: ΠΡ./2019

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα 2ο Τριμελές

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 3 Μαΐου 2022, με δικαστές τους Παναγιώτα Μπακαράκου, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., Τρισεύγενη Καραμαλίκη και Μιχαήλ Δέτση (εισηγητή), Πρωτοδίκες Δ.Δ. και γραμματέα τη Ζαφείρω Βλάχου, δικαστική υπάλληλο.

γ ι α να δικάσει την προσφυγή, με ημερομηνία κατάθεσης 21.6.2019,

του ., κατοίκου Αθηνών, οδός ., αριθμ. ., ο οποίος δεν παραστάθηκε,

κ α τ ά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.). με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)- στον κλάδο εφάπαξ παροχών του οποίου εντάχθηκε, από 1. 1.2017, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 75, 85 παρ. 1 και 90 του Ν. 4387/2016 (Φ.Ε.Κ α’ 85), ο «Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών» του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων» (Ε.ΤΛΛ.) – και ήδη «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (e-Ε.Φ-Κ-α.) [άρθρο 51Α παρ.2 του Ν.4387/2016 (Φ.Ε.Κ. α’ 85)], που εκπροσωπείται νομίμως και το οποίο παραστάθηκε με την, κατ’ άρθρο 133 παρ2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ), δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του, Ειρήνης-Ελευθερίας Γαληνού.

Το Δικαστήριο, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση του προσφεύγοντος, προχώρησε στη συζήτηση της υπόθεσης απολοιπομένου αυτού.

Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.

Αφού μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (σχετ. το … e-παράβολο), ζητείται, παραδεκτώς. καθ’ ερμηνεία του δικογράφου, η ακύρωση της με αριθμ. ./Συν../263.2019 απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., καθ’ ό μέρος, δι’ αυτής, επικυρώθηκε, κατόπιν απόρριψης ένστασης του προσφεύγοντος, η με αριθμ. …/11.5.2018 απόφαση της Προϊσταμένης της Δ’ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. περί απονομής, σ’ αυτόν, εφάπαξ βοηθήματος, ποσού 20.519,25 ευρώ, αντιστοιχούντος για τα έτη ασφάλισης έως και την 31.12.2013. Με την ./11.5.2018 απόφαση της Προϊσταμένης της Δ’ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., εγκρίθηκε η απονομή, στον προσφεύγοντα, εφάπαξ βοηθήματος, συνολικού ποσού 20.956,57 ευρώ [20.519,25 ευρώ (τμήμα της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης έως και την 31.12.2013) + 418,44 ευρώ (τμήμα της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για το χρονικό διάστημα ασφάλισης 1.1.2014-31.12.2014)+ 1,16 ευρώ (τμήμα της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για το χρονικό διάστημα ασφάλισης 1.1.2015-1.1-2015) + 17,72 ευρώ (τμήμα της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για το χρονικό διάστημα ασφάλισης 2.1.2015-15.1 2015)].

2. Επειδή, στο άρθρο 35 του Ν. 4387/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 85), όπως αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, οριζόταν ότι: «1… 4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το ποσόν της εφάπαξ παροχής με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου, ισούται με το άθροισμα του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31.12.2013 και του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής, α. Για χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και την 31.12.2013: αα. Για τους μισθωτούς:… ββ. Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους: Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους με εισφορά ύψους 4%, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60·%) των αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και την 31.12.2013, με ακρίβεια δευτέρου δεκαδικού ψηφίου. Για τους αυτοτελώς απασχολουμένους με εισφορά ύψους διάφορου του 4% ή με σταθερό ποσό εισφοράς, το ως άνω ποσοστό (60%) αναπροσαρμόζεται αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Στην περίπτωση αυτή το ως άνω ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%). Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής νοείται ο μέσος όρος των τιμών των ασφαλιστικών κατηγοριών, επί των οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013, όπως οι εν λόγω τιμές είχαν διαμορφωθεί κατά το καταληκτικό της πενταετίας έτος. Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 8 του παρόντος. Ειδικότερα, ο μέσος ετήσιος γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εφαρμόζεται αχό το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της ανωτέρω πενταετίας, έως και το προηγούμενο έτος της αποχώρησης από το επάγγελμα ή την εργασία. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από τους δείκτες της παρ. 4 του άρθρου 8 δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1). Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ύστερα από οικονομική έκθεση καθορίζονται οι ασφαλιστικές κατηγορίες για όσους αυτοτελώς απασχολούμενους η εισφορά τους δεν προκύπτει ως ποσοστό επί ασφαλιστικής κατηγορίας, καθώς και κάβε άλλο θέμα που απαιτείται για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής. β. Για το χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιείται από την 1.1.2014 και εφεξής: Για τους μισθωτούς και αυτοτελώς απασχολούμενους το τμήμα της εφάπαξ παροχής που αναλογεί στα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής, υπολογίζεται με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από 1.1.2014 και εφεξής για κάθε ασφαλισμένο τηρούνται σε ατομικές μερίδες. Με βάση την αρχή της ισοδυναμίας το ποσό της εφάπαξ παροχής ισούται με τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης. Η συσσώρευση των εισφορών θα γίνει με το πλασματικό ποσοστό επιστροφής, το οποίο προκύπτει από την ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων γ. Για την εφαρμογή των ανωτέρω περιπτώσεων α’ και β’ ισχύουν τα εξής: Το τμήμα της απονεμόμενης εφάπαξ παροχής για τα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:… Όταν η εισφορά δεν προκύπτει ως ποσοστό επί μιας βάσης υπολογισμού εισφορών, πρέπει αυτή να μετατρέπεται ως ποσοστό επί βάσης εισφορών, ώστε αυτή η βάση εισφορών να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του ετήσιου πλασματικού ποσοστού επιστροφής. Αυτοί που ασφαλίστηκαν πρώτη φορά πριν την 1.1.2014 το ποσό της εφάπαξ παροχής αποτελείται από δύο τμήματα και προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:… Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. 5. Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής για αποχωρήσεις από την υπηρεσία ή την εργασία ή το επάγγελμα από 1.9.2013 και εφεξής, σε όποιο στάδιο της διοικητικής διαδικασίας και αν ευρίσκονται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κρίνονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της παροχής βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού. 6…». Κατ’ εξουσιοδότηση της ως άνω παρ.4, εκδόθηκε η με αριθμ. Φ. 80020/44136/Δ.15.747/2016 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης («Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία.»- Φ.Ε.Κ Β’ 3455), η οποία στο άρθρο 1 ορίζει ότι: Για την εφαρμογή του τρόπου υπολογισμού της εφάπαξ παροχής, όπως προβλέπεται από την υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του Ν. 4387/2016 (Α’ 85) όπως ισχύει, στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους των Τομέων… Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών…. των οποίων η εισφορά δεν προκύπτει ως ποσοστό επί ασφαλιστικής κατηγορίας, ορίζονται τα κάτωθι: α. Ως ποσοστό εισφοράς θεωρείται το ποσοστό 4% β. Καθορίζονται ανά Τομέα ασφαλιστικές κατηγορίες για την κατάταξη των ασφαλισμένων σ’ αυτές, καθώς και μηνιαίο εισόδημα για την κάθε ασφαλιστική κατηγορία, όπως περιγράφονται αναλυτικά στα ακόλουθα άρθρα της παρούσας απόφασης” και στο άρθρο 3 ότι: «α) Στον Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του ΕΤΑΑ καθορίζονται οι παρακάτω ασφαλιστικές κατηγορίες: Ασφαλιστική κατηγορία ΔΑ 1 Ασφαλιστική κατηγορία ΔΑ2 Ασφαλιστική κατηγορία ΔΑ3 Ασφαλιστική κατηγορία ΔΑ4 Ασφαλιστική κατηγορία ΔΑ5 β) Οι ασφαλισμένοι του Τομέα, αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, κατατάσσονται στις ως άνω ασφαλιστικές κατηγορίες ανάλογα με τα έτη ασφάλισης… Οι (προ της 1-1-1993) ασφαλισμένοι με 10 έτη ασφάλισης και πάνω στον Τομέα, υπάγονται στην Ασφαλιστική κατηγορία ΔΑ4… γ) Το μηνιαίο εισόδημα (ΜΕ) για μηνιαία εισφορά 4% σε κάθε ασφαλιστική κατηγορία, υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο : ΜΕ -Ετήσια εισφορά * 35% * 25/12. Ως ετήσια εισφορά θεωρείται η ισχύουσα του έτους για την αντίστοιχη ασφαλιστική κατηγορία».

3. Επειδή στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτουν τα έξης: Ο προσφεύγων, διατηρήσας έμμισθη θέση δικηγόρου, με πάγια αντιμισθία, στην «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.». κατά το χρονικό διάστημα 11.5.2000-30.6.2011. και, στην «ΓΑΙΑΟΣΕ A.Ε.», κατά το χρονικό διάστημα 1.7.2011-1.1.2015, πραγματοποίησε, στο «Ταμείο Νομικών» (μετέπειτα «Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.»), 40 έτη, 3 μήνες και 8 ημέρες ασφάλισης, κατά το χρονικό διάστημα 8.10.1974-15.1.2015, οπότε και εξήλθε της ασφάλισης, λόγω παραίτησης. Με τη με αριθμ. ./19.5.2015 πράξη του Διευθυντή Παροχών του Ε.Τ.Α.Α.-ΤΑ.Ν., όπως αυτή αναθεωρήθηκε, ως προς τον χρόνο ασφάλισης, με τις με αριθμ. ./2.2.2016 και ./5.8.2016 πράξεις του αυτού οργάνου, απονεμήθηκε, στον προσφεύγοντα, από 16.12015, μηνιαία σύνταξη λόγω γήρατος, ποσού 1.232,09 ευρώ. Ακολούθως, με τις με αριθμ. πρωτ. ./5.2.2016 και ./27.3.2018 αιτήσεις του, ο προσφεύγων ζήτησε να του χορηγηθεί η δικαιούμενη, απ’ αυτόν, εφάπαξ παροχή. Σε απάντηση των ως άνω αιτήσεων, η Προϊσταμένη της Α’ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών του Π.Τ.Ε.Α.Ε.Π., λαβούσα υπόψη το με αριθμ. πρωτ. Φ.30222/57780/Δ15.960/20.3.2018 έγγραφο του Τμήματος Εφάπαξ Παροχών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διά του οποίου, το Τμήμα, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του Ταμείου, αποφαινόταν υπέρ της δυνατότητας εφαρμογής του τύπου υπολογισμού της εφάπαξ παροχής των άμισθων δικηγόρων για τους έμμισθους για το μέρος της παροχής που αφορά στο χρονικό διάστημα έως και την 31.12.2013, εξέδωσε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4387/2016 και της Φ.80020/44136/Δ. 15.747/2016 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας. Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την ./11.5.2018 απόφασή της, με την οποία ενέκρινε την απονομή, στον προσφεύγοντα, εφάπαξ βοηθήματος, συνολικού ποσού 20.956,57 ευρώ [20.519,25 ευρώ (τμήμα της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης έως και την 31.12.2013) + 418,44 ευρώ (τμήμα της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για το χρονικό διάστημα ασφάλισης 1.1.2014-31.12.2014) + 1,16 ευρώ (τμήμα της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για το χρονικό διάστημα ασφάλισης 1.1.2015-1.1.2015) + 17,72 ευρώ (τμήμα της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για το χρονικό διάστημα ασφάλισης 2.1.2015-15.1.2015)]. Ειδικότερα, ο προσφεύγων κατετάγη στην Ασφαλιστική κατηγορία ΔΛ4 και το ανωτέρω συνολικό ποσό των 20.956,57 ευρώ υπολογίστηκε ως εξής: Για τον χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και την 31.12.2013 (39 έτη, 2 μήνες και 23 ημέρες): Μηνιαίο Εισόδημα – 418,44 ευρώ [Ετήσια Εισφορά (έτους 2013)J x 25/12 – 871,75 ευρώ, και, ακολούθως, 871,75 ευρώ χ 60% χ 39,2 (δεκαδικός αριθμός των ετών ασφάλισης έως και την 31.12.2013, με ακρίβεια δευτέρου δεκαδικού ψηφίου) = 20.519,25 ευρώ. Για τον χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί από την 1.1.2014 έως την 31.12.2014 (έμμισθη απασχόληση): 418,44 ευρώ. Για τον χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί από την 1.1. 2015 (έμμισθη απασχόληση): 418,44 ευρώ/360 ημέρες χ 1 ήμερα = 1,16 ευρώ. Για τον χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί από τις 2.1.2015 έως τις 15 1.2015 (άμισθη απασχόληση): 1.301,52 ευρώ χ 35% = 455,53 ευρώ, και, ακολούθως, 45543 ευρώ/360 ημέρες χ 14 ημέρες – 17,72 ευρώ. Κατά της ./11.5.2018 απόφασης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών του E.T.Ε.Α.Ε.Π., ο προσφεύγων άσκησε τη με αριθμ. πρωτ. ./10.7.2018 ένσταση, η οποία απορρίφθηκε δια της ./Συν../26.3.2019 προσβαλλόμενης απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής Εφάπαξ Παροχών του E.T.Ε.Α.Ε.Π.

4. Επειδή, ήδη με την κρινόμενη προσφυγή, ο προσφεύγων προβάλλει ότι το άρθρο 35 του Ν.4387/2016 και η Φ.80020/441368/Δ. 15.747/2016 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν διακρίνουν μεταξύ αμίσθων και εμμίσθων δικηγόρων, ως προς τον τρόπο υπολογισμού της εφάπαξ παροχής, ισχυρίζεται δε ότι, για τον απολογισμό του Μηνιαίου Εισοδήματος, βάσει του οποίου προκύπτει το τμήμα της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης έως και την 31.12.2013, μη νομίμως θεωρήθηκαν, ως Ετήσια Εισφορά του έτους 2013, μόνον οι εισφορές που καταβλήθηκαν για τον τομέα πρόνοιας και όχι και οι αντίστοιχες που καταβλήθηκαν για τον τομέα υγείας, σε αντίθεση με τα ισχύοντα για τους άμισθους δικηγόρους, τη στιγμή μάλιστα που, σύμφωνα με την ετήσια ανακοίνωση των Τομέων Υγείας – Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών του Ε.T.A.A., οι ελάχιστες ετήσιες εισφορές των αμίσθων δικηγόρων, για το έτος 2013, ήταν σημαντικά χαμηλότερες από τις αντίστοιχες των εμμίσθων δικηγόρων. Κατόπιν τούτου, ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι η Ετήσια Εισφορά ανερχόταν στο ποσό των 2.062,68 ευρώ, και όχι στο ποσό των 418,44 ευρώ, και, συνακόλουθα, το Μηνιαίο Εισόδημα ανερχόταν στο ποσό των 1.504,04 ευρώ, και όχι στο ποσό των 871,75 ευρώ. όπως κρίθηκε δια της προσβαλλόμενης απόφασης κατά παράβαση των αρχών της αναλογικότητας, της ανταποδοτικότητας και της ισότητας. Αντιθέτως, το καθ’ ού ν.π.δ.δ. με την έκθεση των απόψεών του, ζητεί την απόρριψη της προσφυγής.

5. Επειδή, αμφότερες οι ./5.2.2016 και ./27.3.2018 αιτήσεις του προσφεύγοντος περί χορήγησης, σ’ αυτόν, εφάπαξ παροχής νομίμως κρίθηκαν, ως προς τον τρόπο υπολογισμού της παροχής, βάση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν. 4387/2016. Και τούτο διότι, αναφορικά μεν με την 718/5.2.2016 αίτηση, συμφώνως προς την παρ. του ανωτέρω άρθρου 35, ο προσφεύγων απεχώρησε από το δικηγορικό λειτούργημα μετά την 1.9.2013 (15.1.2015) και η αίτηση του αυτή ήταν εκκρεμής κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 (12.5.2016), αναφορικά δε με την ./27.3.2018 αίτηση, η αίτηση αυτή υποβλήθηκε μετά την έναρξη της ισχύος του Ν. 4387/2016 (12 5.2016). Περαιτέρω, προκειμένου για τον υπολογισμό του τμήματος της δικαιούμενης, από τον προσφεύγοντα, εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης μέχρι και την 31.12.2013, εφόσον, κατά το έτος 2013 (καταληκτικό της πενταετίας 2009-2013 έτος, κατά τα οριζόμενα στην υποπερ. ββ’ της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν. 4387/2016), αυτός ήταν έμμισθος δικηγόρος, ελλείψει σχετικής ρύθμισης για τον καθορισμό ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους έμμισθους δικηγόρους για την εφαρμογή του τρόπου υπολογισμού του εν λόγω τμήματος της εφάπαξ παροχής, δεν δύνανται να τύχουν εφαρμογής οι σχετικές διατάξεις που ισχύουν για τους μισθωτούς. Τούτο διότι η παροχή από δικηγόρο νομικών συμβουλών και υπηρεσιών, ακόμη και στο πλαίσιο της σχέσης πάγιας αντιμισθίας, είναι σχέση έμμισθης εντολής και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο σύμβασης εξαρτημένης εργασίας (βλ. Σ.τ.Ε. 13/2022 7μ., 909/2011 7μ., 4374/2013, AΠ 25/2002 Ολομ., 1/1994 Ολομ., 476/2007. 941/1992 κ.α.. Αντιθέτως, δοθέντος ότι οι έμμισθοι, όπως ακριβώς και οι άμισθοι δικηγόροι, ασφαλίζονταν σε πρώην φορέα αυτοαπασχολούμενων, καταβάλλοντος σταθερό ποσό εισφορών από ένσημα και γραμμάτια προείσπραξης δικαστηρίων, βάσει των ετησίων ανακοινώσεων του φορέα, δυνάμενοι, συνάμα, να εναλλάσσονται, κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους πορείας, σε έμμισθη εργασία και αυτοαπασχόληση, ενόψει δε και του σκοπού της θέσπισης του άρθρου 35 του Ν. 4387/2016, ο οποίος συνίσταται, κατά τα αναφερόμενα στην οικεία αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου αυτού, στην εξασφάλιση της μελλοντικής συνέχισης χορήγησης της εφάπαξ παροχής στους δικαιούχους και την απλοποίηση του πλαισίου των φορέων πρόνοιας μέσω της εισαγωγής ενός ενιαίου τρόπου υπολογισμού της εφάπαξ παροχής, για όλους τους ασφαλισμένους, εφαρμοστέες τυγχάνουν, εν προκειμένω, οι διατάξεις της Φ.80020/44136/Δ.15.747/2016 απόφασης περί καθορισμού ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία, για την εφαρμογή του τρόπου υπολογισμού του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης μέχρι και την 31.122013. Εξάλλου, της διάταξης του άρθρου 3 περ. γ’ της Φ.80020/44136/Δ. 15.747/2016 απόφασης μη διακρίνουσας, ως Ετήσια Εισφορά για την εξεύρεση του Μηνιαίου Εισοδήματος θεωρείται η ισχύουσα του έτους για την αντίστοιχη ασφαλιστική κατηγορία συνολική εισφορά από ένσημα και γραμμάτια προείσπραξης δικαστηρίων, που καταβάλλεται στο Ε.Τ.Α.Α. – Τομείς Υγείας – Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών, ήτοι τόσο αυτή που αντιστοιχεί στον Τομέα Υγείας, όσο κι εκείνη που αντιστοιχεί στον Τομέα Πρόνοιας. Προς τούτο, άλλωστε, συνηγορεί και το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο, στο άρθρο 3 περ. γ’ της Φ. 80020/44136/Δ. 15.747/2016 απόφασης, τύπο, για την εξεύρεση του Μηνιαίου Εισοδήματος χρησιμοποιείται το 35% της Ετήσιας Εισφοράς. Κατόπιν τούτου, στην ένδικη περίπτωση, προκειμένου για τον υπολογισμό του τμήματος της δικαιούμενης, από τον προσφεύγοντα, εφάπαξ παροχής του αντίστοιχο για τα την ασφάλισης μέχρι και την 31.12.2013, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Φ.80020/44136/ Δ.15.747/2016 απόφασης, εφόσον αυτός είναι ασφαλισμένος προ της 1.1.1993 και έχει περισσότερα από 10 έτη ασφάλισης στον Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του ΕΓΑΑ» κατατάσσεται στην Ασφαλιστική κατηγορία Δ Α4 του εν λόγω Τομέα, ως Ετήσια δε Εισφορά θεωρείται η ισχύουσα του έτους 2013, καταληκτικού της πενταετίας 2009-2013 έτους, κατά τα οριζόμενα στην υποπερ. ββ’ της περ. α’ της παρ.4 του άρθρου 35 του Ν. 4387/2016, ήτοι το ποσό των 2.062,68 ευρώ [1.485,12 ευρώ (εισφορά από ένσημα που αντιστοιχεί στον Τομέα Υγείας για έμμισθο δικηγόρο, ασφαλισμένο έως την 31.12.1992, με περισσότερα από 5 έτη ασφάλισης) + 332,76 ευρώ (εισφορά από ένσημα που αντίστοιχα στον Τομέα Πρόνοιας για έμμισθο δικηγόρο, ασφαλισμένο έως την 31.12.1992, με περισσότερα από 5 έτη ασφάλισης) + 159,12 ευρώ (εισφορά από γραμμάτια προείσπραξης δικαστηρίων που αντίστοιχα στον Τομέα Υγείας για έμμισθο δικηγόρο, με περισσότερα από 10 έτη δικηγορίας) + 85,68 ευρώ (εισφορά από γραμμάτια προείσπραξης δικαστηρίων που αντιστοιχεί στον Τομέα Πρόνοιας για έμμισθο δικηγόρο, με περισσότερα από 10 έτη δικηγορίας)]. Ενόψει τούτου, στην ένδικη περίπτωση. το Μηνιαίο Εισόδημα ανέρχεται στο ποσό των 1304,03 ευρώ [2.062,68 ευρώ (Ετήσια Εισφορά) x 35% χ 25/12], και, συνακόλουθα, το τμήμα της δικαιούμενης, από τον προσφεύγοντα, εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης μέχρι και την 31.12-2013, ανέρχεται στο ποσό των 35.401.85 ευρώ [1.504,03 (Μηνιαίο Εισόδημα) χ 60% χ 39,23 (δεκαδικός αριθμός των ετών ασφάλισης έως και την 31.12.2013. με ακρίβεια δευτέρου δεκαδικού ψηφίου)]. Με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο κρίνει ότι μη νομίμως, διό της ./11.5.2018 απόφασης της Προϊσταμένης της Δ’ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., το τμήμα της δικαιούμενης, από τον προσφεύγοντα, εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης μέχρι και την 31.12.2013, καθορίστηκε στο ποσό των 20.519,25 ευρώ, μη νομίμως δε, κατ’ επέκταση, απορρίφθηκε, με την προσβαλλόμενη απόφαση, κατά το μέρος αυτό, η ./10.7.2018 ένσταση που άσκησε ο προσφεύγων κατά της ./11.5.2018 απόφασης, κατ’ αποδοχή του σχετικού λόγου της προσφυγής, παρελκούσης ως αλυσιτελούς της εξέτασης των λοιπών λόγων της προσφυγής.

6. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, καθ’ ό μέρος, δι’ αυτής, επικυρώθηκε η ./11.5.2018 απόφαση της Προϊσταμένης της Δ’ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.ΕΑ.Ε.Π. περί απονομής, στον προσφεύγοντα, εφάπαξ βοηθήματος, ποσού 20.519,25 ευρώ αντιστοιχούντος για τα έτη ασφάλισης έως και την 31.12.2013. Τέλος, το καταβληθέν παράβολο πρέπει να αποδοθεί στον προσφεύγοντα (άρθρο 277 παρ.9 του Κ.Δ.Δ.), ενώ, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, του καθ’ ού ν.π.δ.δ. πρέπει να απαλλαγεί από τα δικαστικά έξοδα του προσφεύγοντος (άρθρο 275 παρ. 1 εδ. ε’ του Κ.Δ.Δ.).

Διά ταύτα

– Δέχεται την προσφυγή.

– Ακυρώνει τη με αριθμ. ./Συν../26.3.2019 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., καθ’ ό μέρος, δι’ αυτής, επικυρώθηκε, κατόπιν απόρριψης της με αριθμ. πρωτ. ./10.7.2018 ένστασης του προσφεύγοντος, η με αριθμ. ./11.5.2018 απόφαση της Προϊσταμένης της Δ’ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών του E.T.Ε.Α.Ε.Π. περί απονομής, σ’ αυτόν, εφάπαξ βοηθήματος, ποσού 20.519,25 ευρώ. αντιστοιχούντος για τα έτη ασφάλισης έως και την 31.12.2013.

– Αποφαίνεται ότι το τμήμα της δικαιούμενης από τον προσφεύγοντα, εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης μέχρι και την 31.12.2013, ανέρχεται στο ποσό των 35.401,85 ευρώ.

– Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στον προσφεύγοντα.

– Απαλλάσσει το καθ’ ού ν.π.δ.δ. από τα δικαστικά έξοδα του προσφεύγοντος.

Η διάσκεψη του Δικαστηρίου έγινε στην Αθήνα στις 27.9.2022.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Παναγιώτα Μπακαράκου                     Μιχαήλ Δέτσης

Η απόφαση δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, στις 30.11.2022, με τη συμμετοχή στη σύνθεση της Προέδρου Πρωτοδικών Δ.Δ., Αθηνάς Βρακατσέλη και της Πρωτοδίκου Δ.Δ. Παναγιώτας Φλώρου, λόγω προαγωγής και μετάθεσης της Προέδρου Πρωτοδικών Δ.Δ., Παναγιώτας Μπακαράκου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά και μετάθεσης του Πρωτοδίκη Δ.Δ., Μιχαήλ Λέτση, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθηνά Βρακατσέλη                       Ζαφείρω Βλάχου

https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/trdprath%2016525_2022.htm

ΠΗΓΗdsanet.gr