Άρθρο 2 Ποινικού Κώδικα (Νόμος 4619/2019) – Αναδρομική ισχύς του ηπιότερου νόμου

29