ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

77
  1. Τι είναι εμπορικό σήμα

Σήμα θεωρείται κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.
Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του.

  1. Κατοχύρωση σήματος σε εθνικό επίπεδο

 Η ηλεκτρονική κατάθεση σήματος γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Ε.  www.gge.gov.gr. Η είσοδος στο εν λόγω σύστημα γίνεται με την χρήση των κωδικών του TAXIS. Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το εν λόγω σύστημα πρέπει να χρησιμοποιήσει τους αντίστοιχους κωδικούς του.
Η πληρωμή του τέλους γίνεται με τη διαδικασία έκδοσης e-paravolo. Συγκεκριμένα εκδίδεται παράβολο του Δημοσίου 110 ευρώ για την πρώτη κλάση (για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι και τη δέκατη, παράβολο 20 ευρώ)
Μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης εκδίδεται η απόφαση καταχώρισης του σήματος στην Ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

  1. Κατοχύρωση σήματος σε Κοινοτικό επίπεδο- σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση στην EUIPO για κοινοτικό σήμα επιλέγοντας την κοινοτική διαδικασία στη σελίδα: https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/registration-process
Το κόστος του τέλους που καλύπτει η ηλεκτρονική αίτηση για μια κλάση ανέρχεται στα 850 €. Το τέλος για τη δεύτερη κλάση προϊόντων και υπηρεσιών ανέρχεται στα 50 EUR και το τέλος για την τρίτη και κάθε επιπλέον κλάση ανέρχεται σε 150 EUR ανά κλάση.
Αφού κατατεθεί η αίτηση, η EUIPO επεξεργάζεται το σήμα προκειμένου να ελέγξει ότι μπορεί πράγματι να καταχωρηθεί. Η όλη διαδικασία περιλαμβάνει διάφορα στάδια  (εξέταση και δημοσίευση της αίτησης, περίοδος ανακοπής από τρίτους κατά της αίτησης 3 μηνών, δημοσίευση και καταχώριση σήματος). Με την δημοσίευση καταχώρισης εκδίδεται και πιστοποιητικό. 
Δεδομένης της αρχής της χρονικής προτεραιότητας και αποκλειστικότητας με την καταχώριση του σήματος ο δικαιούχος δικαιούται να απαγορεύσει σε κάθε τρίτο την διάθεση προϊόντων, αγαθών ή υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σήμα ή σημείο που ταυτίζονται ή μοιάζουν με αυτό και δημιουργείται κίνδυνος σύγχυσης.
Η κατοχύρωση ισχύει για δέκα έτη όπου έπειτα μπορεί να ανανεωθεί.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής κατοχύρωσης των εμπορικών σημάτων γίνεται βήμα βήμα σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στη φόρμα της EUIPO.

  1. Κατοχύρωση σήματος σε Διεθνές επίπεδο

Απαραίτητη προϋπόθεση για κατοχύρωση σήματος σε διεθνές επίπεδο είναι η προηγούμενη κατοχύρωση του σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω φόρμας της  World Intellectual Property Organization οι οποίες υπάρχουν στην ηλεκτρονική της σελίδα http://www.wipo.int/portal/en/index.html
Η διαδικασία στην WIPO μέσω του Συστήματος της Μαδρίτης παρέχει την κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων σε επιμέρους συγκεκριμένες χώρες.  Το βασικό τέλος της αίτησης για το διεθνές σήμα ανέρχεται στο ποσό των 653 ελβετικών φράγκων (572.46 Ευρω) για ασπρόμαυρο σήμα ή 903 ελβετικών φράγκων (791.62 Ευρω) για έγχρωμο σήμα,  συν επιπλέον έξοδα ανάλογα σε ποια χώρα θέλετε να προστατεύσετε το σήμα σας και πόσες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών θα καλύπτονται από την εγγραφή σας.

ΠΗΓΗeeth.gr