ΔΙΑΖΥΓΙΑ : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

71

Από 01.01.2022 στο Ειδικό Ληξιαρχείο καταχωρίζονται μόνο όσα διαζύγια αφορούν σε ληξιαρχικές πράξεις που έχουν καταχωριστεί από το Ειδικό Ληξιαρχείο.

Επιπλέον, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στο Ειδικό Ληξιαρχείο, προκειμένου να συνταχθεί έκθεση για διαζύγιο Έλληνα πολίτη που έλαβε χώρα στην αλλοδαπή, σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις των εδαφίων α, β, γ, ε και στ της παραγράφου 1 της υπ’ αρ. 45927/18-6-2021 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2705/Β΄/24-06-2021). Σε κάθε άλλη περίπτωση, το διαζύγιο καταχωρίζεται μόνο στο κατά τόπον αρμόδιο έμμισθο Ελληνικό Προξενείο.

Για την περίπτωση συναινετικού διαζυγίου δυνάμει συμβολαιογραφικής πράξης στην Ελλάδα (άρθρο 1441 ΑΚ), συμβουλευτείτε την αντίστοιχη ενότητα του ιστοτόπου.

  1. Αν έχετε δικαστική απόφαση διαζυγίου που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα:

Δικαιολογητικά :

  • Αμετάκλητη Δικαστική απόφαση
  • Έκθεση επίδοσης αυτής ή παραίτησης από τα ένδικα μέσα (σε περίπτωση συμφωνίας των συζύγων)
  • Πιστοποιητικό της Γραμματείας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση περί μη άσκησης τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων
  • Διαζευκτήριο (μόνο όταν ο γάμος ήταν θρησκευτικός)

– Εάν η καταχώριση γίνεται έως 30 ημέρες από την ημέρα που η απόφαση έγινε αμετάκλητη, δεν απαιτείται παράβολο.

– Από 30 έως 90 ημέρες το παράβολο είναι είναι 30 ευρώ (κωδικός ηλεκτρονικού παραβόλου: 3828).

– Μετά τις 90 ημέρες το παράβολο είναι 60 ευρώ (κωδικός ηλεκτρονικού παραβόλου: 3829).

Δηλώνεται από τον ένα εκ των δυο συζύγων, δικηγόρο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (Άρθρο 10 παρ.1 του Ν. 344/1976, ή τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο επίσης με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, επιδεικνύοντας την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο. Επίσης η καταχώριση από την υπηρεσία μας μπορεί να γίνει και με την αποστολή έκθεσης διαζυγίου του Ληξίαρχου της πόλης που έχει έδρα το Δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση διαζυγίου.

  1. Αν έχετε δικαστική απόφαση διαζυγίου που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό.

Δικαιολογητικά:

  • Το πρωτότυπο της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης του αλλοδαπού Δικαστηρίου νόμιμα επικυρωμένο με επίσημη μετάφρασή του. (είναι δυνατή και η κατάθεση αντιγράφου της αλλοδαπής απόφασης νομίμως επικυρωμένου).
  • Πιστοποιητικό ότι η απόφαση είναι αμετάκλητη εφόσον δεν αναγράφεται στο σώμα αυτής, νόμιμα επικυρωμένο και επίσημη μετάφρασή του.
  • Αναγνώριση του δεδικασμένου της αλλοδαπής απόφασης από τα Ελληνικά Δικαστήρια (στις περιπτώσεις που απαιτείται).
  • – Εάν η καταχώριση γίνεται έως 30 ημέρες από την έκδοση της απόφασης του Ελληνικού Δικαστηρίου για την αναγνώριση του δεδικασμένου της αλλοδαπής απόφασης, δεν απαιτείται παράβολο.

– Από 30 έως 90 ημέρες το παράβολο είναι είναι 30 ευρώ (κωδικός ηλεκτρονικού παραβόλου: 3828).

– Μετά τις 90 ημέρες το παράβολο είναι 60 ευρώ (κωδικός ηλεκτρονικού παραβόλου: 3829).

Δηλώνεται από τον ένα εκ των δυο συζύγων, δικηγόρο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (Άρθρο 10 παρ.1 του Ν. 344/1976), ή τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο επίσης με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, επιδεικνύοντας την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Δεν απαιτείται απόφαση Ελληνικού δικαστηρίου για την αναγνώριση του δεδικασμένου της αλλοδαπής δικαστικής απόφασης, εάν:

– έχει εκδοθεί από χώρα κράτος μέλος της Ε.Ε. (πλην της Δανίας) (μετά την 1η Μαρτίου του 2001, ή από την ημερομηνία ένταξης της χώρας στην Ε.Ε. αν αυτή έγινε μεταγενέστερα (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2000), (ΑΥΣΤΡΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΔΙΑ).

– έχει εκδοθεί από τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (μετά την 1/1/2007), την ΕΣΘΟΝΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, τη ΛΕΤΟΝΙΑ, τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, την ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ και ΤΣΕΧΙΑ (μετά την 1η Μαΐου 2004).

Σημειώνουμε ότι για τα διαζύγια που έχουν εκδοθεί από κράτη μέλη της Ε.Ε. μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Νοεμβρίου 2003», θα πρέπει να προσκομίζεται και το πιστοποιητικό του άρθρου 39, νομίμως επικυρωμένο και μεταφρασμένο.

Επίσης δεν απαιτείται απόφαση αναγνώρισης δεδικασμένου από Ελληνικό Δικαστήριο στην περίπτωση που η απόφαση διαζυγίου:

– έχει εκδοθεί από δικαστήριο ή αντίστοιχη αρμόδια αρχή της ΑΡΜΕΝΙΑΣ (άρθρο 22/ άρθρο 1β΄ του ν. 3007/2002, ΦΕΚ Α΄ 85),

– έχει εκδοθεί από δικαστήριο ή αντίστοιχη αρμόδια αρχή της ΓΕΩΡΓΙΑΣ (άρθρο 26/άρθρο 48 του ν. 2813/2000, ΦΕΚ Α΄ 178),

– έχει εκδοθεί από δικαστήριο ή αντίστοιχη αρμόδια αρχή της ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ (άρθρο 25/Πρωτόκολλο (I) του ν.δ. 429/1974, ΦΕΚ Α΄ 178),

– έχει εκδοθεί από δικαστήριο ή αντίστοιχη αρμόδια αρχή της ΣΥΡΙΑΣ (άρθρο 26/άρθρο 48γ΄ του ν. 1450/1984, ΦΕΚ Α΄ 87) και

-έχει εκδοθεί από δικαστήριο ή αντίστοιχη αρμόδια αρχή της ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ (άρθρο 20 παρ.3 του ν. 3281/2004, ΦΕΚ 207/Α/1-11-2004).

ΠΗΓΗypes.gr