Δικαίωμα άδειας και σε γονείς που έχουν την επιμέλεια παιδιών – Η παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

37

Τα πλεονεκτήματα μονογονεϊκής οικογένειας ισχύουν και για εργαζόμενους γονείς που έχουν χηρέψει και στον άγαμο γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού.

Αφορμή στάθηκε αναφορά από μητέρα που ασκούσε κατ’ αποκλειστικότητα την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της, χωρίς να ανήκει στον κύκλο των λεγόμενων μονογονεϊκών οικογενειών και κατά συνέπεια δεν μπορούσε να κάνει χρήση των επιπλέον ημερών αδείας που έχουν προβλεφθεί.

Η μητέρα υπέβαλε αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη και βάσει αυτής, η Αρχή απευθύνθηκε εγγράφως στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Δεκέμβριο του 2021, διότι έκρινε ότι χρήζει περαιτέρω διευκρινίσεων ο τρόπος εφαρμογής της διάταξης του άρ. 45 του Ν. 4808/2021, βάσει του οποίου χορηγείται επιπλέον άδεια 6 (ή 8 ημερών, αναλόγως την περίπτωση) ετησίως σε εργαζόμενους γονείς που έχουν χηρέψει και στον άγαμο γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού.

Στο έγγραφό του, ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι με την ανωτέρω διάταξη, αναγνωρίζεται από τον νομοθέτη η μονογονεϊκή οικογένεια ως κατηγορία χρήζουσα ειδικής προστασίας και διευκολύνσεων, καθώς ο μονογονέας έχει αυξημένες ευθύνες φροντίδας τέκνου/ων.

Υπό το πρίσμα αυτό, διατύπωσε την άποψη ότι δικαιούχοι της ανωτέρω άδειας πρέπει να θεωρηθούν και οι διαζευγμένοι γονείς, οι οποίοι έχουν αναλάβει με δικαστική απόφαση την αποκλειστική άσκηση της γονικής μέριμνας του/των τέκνου/των τους, καθώς τελούν στην πράξη υπό ακριβώς τις ίδιες συνθήκες με τους χήρους ή άγαμους γονείς.

Άρειος Πάγος: Καμπανάκι για διαδικασίες αναδοχής - υιοθεσίας

FREEPIK

Επιμέλεια ανήλικων: Τα δικαιώματα όσων έχουν επιμέλεια

Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη επισημάνθηκε η αναγκαιότητα διασαφήνισης της έννοιας του μονογονέα υπό την αναζήτηση της αληθούς βούλησης του νομοθέτη να συμπεριλάβει στους δικαιούχους της ανωτέρω αδείας και τον διαζευγμένο γονέα ο οποίος έχει αναλάβει με δικαστική απόφαση, ή έγγραφη συμφωνία ή ψηφιακή δήλωση του άρ. 1441 ΑΚ την άσκηση κατ’ αποκλειστικότητα της επιμέλειας του προσώπου του/των τέκνου/ων του.

Σε ανταπόκρισή με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 107342/14.11.2022 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υιοθετήθηκαν οι προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και διευκρινίστηκε ότι δικαιούχοι της συγκεκριμένης άδειας είναι και οι εργαζόμενοι γονείς, ή τρίτα πρόσωπα, που τους έχει ανατεθεί η κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της γονικής μέριμνας του προσώπου του τέκνου/παιδιού με δικαστική απόφαση, καθώς και οι γονείς στους οποίους έχει ανατεθεί η κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του τέκνου τους, με δικαστική απόφαση ή με έγγραφη συμφωνία λύσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης, ή σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης, ή ακύρωσης του γάμου, ως ορίζεται κάθε φορά από τις σχετικές διατάξεις η ρύθμιση των θεμάτων αυτών.

ΠΗΓΗdikastiko.gr