ΔιοικΠρωτΠατρών 656/21 : ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟ – ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ – ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

70

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Τμήμα 3ο– Τριμελές

ΑΡΙΘΜΟΣ Α 656/2021

σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του στις 24 Σεπτεμβρίου 2020 με την εξής σύνθεση: Ηλίας Κατσούλης, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., Χρήστος Κούλης (εισηγητής) και Δημήτριος Χονδρός, Πρωτοδίκες Δ.Δ., και με γραμματέα την Δήμητρα Μπική, δικαστική υπάλληλο,

γ ι α να δικάσει την αγωγή με χρονολογία κατάθεσης 16.4.2018 (αρ. κατάθεσης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών: …./16.4.2018, αρ. κατάθεσης, κατόπιν ταχυδρομικής περιέλευσης, ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου: …./11.6.2018),

τ ο υ: Σ …T …. του ….., κατοίκου Πατρών (οδ……………), ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου Αθηνών, Σταματίου Γεωργούλη,

κ α τ ά: α) του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος λογίζεται ότι παραστάθηκε με την κατατεθείσα στις 22.9.2020 γραπτή δήλωση της Αναστασίας Παπαθανασοπούλου, Δικαστικής Πληρεξούσιας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και β) του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Δήμος Πατρέων», που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο Πατρέων, ο οποίος λογίζεται ότι παραστάθηκε με τις κατατεθείσες στις 22.9.2020 γραπτές δηλώσεις των πληρεξούσιων δικηγόρων Πατρών, Παρασκευής Σφαέλου και Γεωργίου Γεωργόπουλου.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο ενάγων, που παραστάθηκε στο ακροατήριο, ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

Μετά τη συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.

Αφού μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφθηκε κατά το νόμο

1. Επειδή, η κρινόμενη αγωγή εισάγεται νομίμως προς εκδίκαση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατόπιν έκδοσης της 8554/2018 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 19ο, σε Συμβούλιο, κατ’ άρθρο 126Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας).

2. Επειδή, με την κρινόμενη αγωγή, όπως το αίτημα αυτής τροποποιήθηκε από καταψηφιστικό σε έντοκο αναγνωριστικό με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου του ενάγοντος στο ακροατήριο, ζητείται να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του πρώτου εναγόμενου Δημοσίου και του δεύτερου εναγόμενου Δήμου Πατρέων να καταβάλλουν στον ενάγοντα, μόνιμο υπάλληλο καθαριότητας του εναγόμενου Δήμου, το συνολικό ποσό των 1.117.730,40 ευρώ (όπως το ποσό αυτό διορθώθηκε με το νομοτύπως υποβληθέν υπόμνημα του ενάγοντος), ως αποζημίωση και ως χρηματική ικανοποίηση, κατά τα άρθρα 105 – 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα και 932 του Αστικού Κώδικα, για την αποκατάσταση της ζημίας και της ηθικής βλάβης που υπέστη ο ενάγων εξαιτίας του τραυματισμού και της μόνιμης σωματικής βλάβης (ακρωτηριασμός αριστερού άνω άκρου κατά τον καρπό) που προκλήθηκε σε αυτόν κατά την εργασία του στις 17.10.2017 από έκρηξη χειροβομβίδας κρότου – λάμψης στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.ΤΑ.) Ξερόλακκας Δήμου Πατρέων και οφείλεται, κατά τους ισχυρισμούς του, σε παράνομες πράξεις και παραλείψεις οργάνων των εναγομένων. Ειδικότερα, ο ενάγων ζητεί να του καταβληθεί, νομιμοτόκως από 17.10.2017, ή από την επίδοση της αγωγής, έως την εξόφληση, α) το ποσό των 294.252 ευρώ, που αντιστοιχεί στη δαπάνη αγοράς πρόσθετου τεχνητού μέλους, συνολικής αξίας 42.036 ευρώ, καθώς και στη δαπάνη αλλαγής του ανά πενταετία και για συνολικά επτά φορές, β) το ποσό των 10.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στη δαπάνη μετάβασης, διαμονής και διατροφής στην Αθήνα και για συνολικά τέσσερις μεταβάσεις ανά έτος επί πέντε έτη, προκειμένου ο ενάγων να λάβει υπηρεσίες ιατρικής παρακολούθησης, προσαρμογής και εκπαίδευσης στη χρήση του τεχνητού μέλους, γ) το ποσό των 13.478,40 ευρώ, που αντιστοιχεί στις αποδοχές από «βαρέα και ανθυγιεινή υπερωριακή εργασία» που επί δεκατρία έτη (έως τη συνταξιοδότησή του) θα απωλέσει και δ) το ποσό των 800.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη από την ανωτέρω αιτία.

3. Επειδή, στο άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα (ΕισΝΑΚ, π.δ. 456/1984, Α΄ 164) ορίζεται ότι: «Για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει χάριν του γενικού συμφέροντος […]» και στο άρθρο 106 του ίδιου νόμου ότι: «Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων άρθρων εφαρμόζονται και για την ευθύνη των δήμων, των κοινοτήτων ή των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που βρίσκονται στην υπηρεσία τους». Περαιτέρω, στο άρθρο 300 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.) ορίζεται ότι: «Αν εκείνος που ζημιώθηκε συντέλεσε από δικό του πταίσμα στη ζημία ή την έκτασή της, το δικαστήριο μπορεί να μην επιδικάσει αποζημίωση ή να μειώσει το ποσό της. Το ίδιο ισχύει και όταν εκείνος που ζημιώθηκε παρέλειψε να αποτρέψει ή να περιορίσει τη ζημία ή δεν επέστησε την προσοχή του οφειλέτη στον κίνδυνο ασυνήθιστα μεγάλης ζημίας, τον οποίο ο οφειλέτης ούτε γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει […]».

4. Επειδή, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, ευθύνη προς αποζημίωση γεννάται όχι μόνο από την έκδοση παράνομης εκτελεστής διοικητικής πράξης ή από την παράνομη παράλειψη έκδοσης τέτοιας πράξης, αλλά και από παράνομες υλικές ενέργειες των οργάνων του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) ή από παραλείψεις οφειλομένων νομίμων υλικών ενεργειών αυτών, εφόσον αυτές συνάπτονται με την οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών ή των υπηρεσιών ν.π.δ.δ. και ο.τ.α. Εξάλλου, ευθύνη του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. και ο.τ.α. υφίσταται, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου, όχι μόνο όταν παραβιάζεται συγκεκριμένη διάταξη νόμου με σχετική πράξη ή παράλειψη οργάνου του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. και ο.τ.α., αλλά και όταν παραλείπονται τα ιδιαίτερα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και εκείνα που, κατά τα δεδομένα της κοινής πείρας και της καλής πίστης, προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία και προσδιορίζονται από την κείμενη εν γένει νομοθεσία, τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις αρχές της καλής πίστης (βλ. ΣτΕ 1704/2019, 2596/2007 7μ, 877/2013 7μ). Ο κατά τα ανωτέρω παράνομος χαρακτήρας της ζημιογόνου πράξης, παράλειψης ή υλικής ενέργειας αρκεί για να στοιχειοθετηθεί η ευθύνη του Δημοσίου ή των ν.π.δ.δ. και ο.τ.α., χωρίς να απαιτείται και η διαπίστωση πταίσματος του οργάνου τους (ΣτΕ 1704/2019, 4410/2015, 877/2013 7μ, 1413/2006 7μ, 2727/2003 κ.ά.). Απαραίτητη, πάντως, προϋπόθεση για την επιδίκαση αποζημίωσης είναι, μεταξύ άλλων, η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της παράνομης πράξης ή παράλειψης ή υλικής ενέργειας ή παράλειψης υλικής ενέργειας του δημοσίου οργάνου ή του οργάνου ν.π.δ.δ. και ο.τ.α. και της ζημίας που επήλθε. Αιτιώδης δε σύνδεσμος υπάρχει όταν, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, η πράξη ή παράλειψη ή υλική ενέργεια ή παράλειψη αυτής εκ μέρους του οργάνου του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. και ο.τ.α. είναι επαρκώς ικανή (πρόσφορη) και μπορεί αντικειμενικά κατά τη συνήθη και κανονική πορεία των πραγμάτων και χωρίς τη μεσολάβηση άλλου περιστατικού να επιφέρει την ζημία και την επέφερε στη συγκεκριμένη περίπτωση (ΣτΕ 1704/2019, 4410/2015, 2271/2013 7μ, 877/2013 7μ, 472/2011, 322/2009 7μ, 1002/2008, 334/2008 7μ, πρβ. ΑΠ 425/2006, 394/2002). Δεν αποκλείεται δε, κατ’ αρχήν, η ύπαρξη του αιτιώδους συνδέσμου από το γεγονός ότι στο αποτέλεσμα συνετέλεσε και συνυπαιτιότητα του βλαβέντος, εφόσον δεν διακόπτεται ο αιτιώδης σύνδεσμος (βλ. ΣτΕ 1704/2019, 969/2018, 473/2011, πρβ. Α.Π. 1653/2001, 53/2006). Περαιτέρω, από τις διατάξεις του άρθρου 300 του Α.Κ. συνάγεται ότι, αν, με βάση τα πραγματικά περιστατικά που έγιναν δεκτά από τα δικαστήρια της ουσίας, συντρέχει πταίσμα του ζημιωθέντος, απόκειται στην εξουσία του δικαστηρίου, αφού εκτιμήσει ελευθέρως τις περιστάσεις, μεταξύ των οποίων είναι και ο βαθμός του πταίσματος του ζημιωθέντος, να επιδικάσει ολόκληρη την αποζημίωση ή να μην επιδικάσει καθόλου αποζημίωση ή και να μειώσει μόνο το ποσό της αποζημίωσης (βλ. ΣτΕ 1704/2019, 1974/2009, 3124/2011, 3595/2012, 877/2013 7μ). Πρέπει, όμως, η πράξη του ζημιωθέντος να έχει συντελέσει στην πρόκληση της ζημίας και να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος της υπαίτιας πράξης του ζημιωθέντος με την πρόκληση ή την έκταση της ζημίας (ΣτΕ 15/2018, 3595/2012).

5. Επειδή, από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 929 Α.Κ., με το οποίο ορίζεται ότι «σε περίπτωση βλάβης του σώματος ή της υγείας του προσώπου η αποζημίωση περιλαμβάνει, εκτός από νοσήλια και τη ζημία που έχει ήδη επέλθει, οτιδήποτε ο παθών θα στερείται στο μέλλον ή θα ξοδεύει επιπλέον εξαιτίας της αύξησης των δαπανών του», με αυτές του άρθρου 298 ΑΚ, με το οποίο ορίζεται ότι «η αποζημίωση περιλαμβάνει τη μείωση της υπάρχουσας περιουσίας του δανειστή (θετική ζημία) καθώς και το διαφυγόν κέρδος. Τέτοιο κέρδος λογίζεται εκείνο που προσδοκά κανείς με πιθανότητα σύμφωνα με τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων ή τις ειδικές περιστάσεις και ιδίως τα προπαρασκευαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί», προκύπτει ότι ο παθών βλάβη του σώματος ή της υγείας του δικαιούται ν’ αξιώσει και τη μελλοντική θετική ζημία του εξαιτίας της αύξησης των δαπανών του (για θεραπείες, εξετάσεις, τεχνητά μέλη κλπ.), καθώς και την αποθετική ζημία του (διαφυγόν κέρδος), γιατί, λόγω της μειωμένης ικανότητας για εργασία, συνεπεία της ως άνω βλάβης, χάνει τα εισοδήματα από την εργασία την οποία, έχοντας πλήρη ικανότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, θα ασκούσε στο μέλλον. Για την επιδίκαση του διαφυγόντος κέρδους δεν απαιτείται βεβαιότητα, αλλά αρκεί πιθανότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων πράγμα που πρέπει να προκύπτει από τις ιδιαίτερες περιστάσεις, ιδιαίτερα δε από τα σχετικά προπαρασκευαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί. Ο ζημιωθείς πρέπει να εκθέσει στην αγωγή του συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, τα οποία πιθανολογούν τη μελλοντική ζημία του και θα καταστήσουν δυνατή στο δικαστή της ουσίας την εκτίμηση της πιθανότητας επέλευσης της ζημίας. Εφόσον τούτο συμβαίνει, τότε η αγωγή είναι ορισμένη και νόμιμη. Αν, όμως από την έκθεση των περιστατικών η μελλοντική ζημία παρίσταται ως απλώς ενδεχόμενη, τότε η αγωγή δεν είναι νόμιμη και δεν θεμελιώνεται αξίωση αποζημίωσης (ΑΠ 1751/2017, 1105/2015, πρβλ. επίσης, ΑΠ 2153/2013, ΑΠ 1379/2010).

6. Επειδή, εξάλλου, κατά το άρθρο 932 του Αστικού Κώδικα: «Σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αυτό ισχύει ιδίως για εκείνον που έπαθε προσβολή της υγείας […]». Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασμό με τις ανωτέρω αναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ότι, ανεξαρτήτως της αποζημιώσεως για την περιουσιακή ζημία, παρέχεται στο δικαστήριο της ουσίας η ευχέρεια, αφού εκτιμήσει τα πραγματικά περιστατικά που θέτουν υπόψη του οι διάδικοι (βαθμό πταίσματος του υπόχρεου, είδος προσβολής, περιουσιακή και κοινωνική κατάσταση των μερών κ.λπ.) και με βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής, να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, δηλαδή χρηματική ικανοποίηση ανάλογη με τις περιστάσεις της συγκεκριμένης περιπτώσεως. Κατά την θέσπιση της διατάξεως αυτής ο νομοθέτης έλαβε υπόψη τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, εξειδικεύοντάς την σε ό,τι αφορά στο ζήτημα του ύψους της χρηματικής ικανοποιήσεως. Ειδικότερα, με την διάταξη αυτή παρέχεται στο δικαστήριο της ουσίας η εξουσία, αφού εκτιμήσει τα πραγματικά περιστατικά της υποθέσεως και βάσει των κανόνων της κοινής πείρας και λογικής, να επιδικάσει χρηματική ικανοποίηση και να καθορίσει το εύλογο ποσό αυτής, αν κρίνει ότι επήλθε ηθική βλάβη (ΣτΕ 484/2018, 3695/2015, 1405/2013, 4988/2012, 3839/2012 7μ., 4100/2012, 424/2012 κ.ά.).

7. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 266 του προϊσχύσαντος Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (π.δ. 258/1986, Α΄121, με το οποίο μεταγλωττίστηκε στη δημοτική ο κυρωθείς με το άρθρο μόνο του ν. 1493/1950 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και καταργήθηκε από 1.7.2019 δυνάμει των άρθρων 585 και 586 του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 4620/2019, Α’ 96) ορίζετο ότι «1. Τα πράγματα που κατασχέθηκαν [κατά το στάδιο της ανάκρισης, άρθρα 239 επ.] παραδίδονται για φύλαξη στο γραμματέα του δικαστηρίου, εκτός αν δεν είναι δυνατή η φύλαξη από αυτόν, οπότε όποιος ενεργεί την ανάκριση διατάσσει να φυλαχθούν αλλού και διορίζει φύλακα ικανό και φερέγγυο. […] 2. […] 3. [όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2298/1995, Α’ 62] Τα κατά την παράγραφο 1 πράγματα, εφόσον παρήλθε πενταετία από την κατάσχεσή τους χωρίς να εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση για την τύχη τους, καταστρέφονται, αν είναι άχρηστα, άνευ αξίας ή ευτελούς αξίας. Η καταστροφή αποφασίζεται, αφού διαπιστωθεί ότι δεν έχουν αποδεικτική αξία και ενεργείται από επιτροπή που αποτελείται: α) από έναν εισαγγελέα ή αντεισαγγελέα πρωτοδικών, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον εισαγγελέα που διευθύνει την οικεία εισαγγελία και β) από έναν υπάλληλο της γραμματείας του πρωτοδικείου και έναν της εισαγγελίας, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα πρωτοδικών, αντίστοιχα. Ρυπαρά ή επιβλαβή για τη δημόσια υγεία πράγματα καταστρέφονται και αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την κατάσχεση τους. Όπλα και πυρομαχικά παραδίδονται στην αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία μετά από έγγραφη πρόσκληση του εισαγγελέα. Για την παράδοση συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο».

8. Επειδή, στο άρθρο 1 του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α’ 147), όπως αρχικώς ίσχυε, ορίζετο ότι «1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου: α. Όπλο είναι κάθε μηχάνημα, το οποίο, με ωστική δύναμη που παράγεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτοξεύει βλήμα ή χημικές ουσίες ή ακτίνες ή φλόγες ή αέρια και μπορεί να επιφέρει κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπα ή βλάβη σε πράγματα ή να προκαλέσει πυρκαγιά και ιδίως κάθε πυροβόλο όπλο, χειροβομβίδα και νάρκη κάθε τύπου, όπως και κάθε συσκευή που μπορεί να προκαλέσει με οποιονδήποτε τρόπο τα ανωτέρω αποτελέσματα. […], ενώ όπως η ανωτέρω περίπτωση α’ της παρ. 1 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3944/2011, Α’ 67/5.4.2011, ορίζετο ότι: «1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου: α. Όπλο είναι κάθε μηχάνημα, το οποίο εκ κατασκευής, μετατροπής ή τροποποίησης, με ωστική δύναμη που παράγεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτοξεύει βλήμα, βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες, ακτίνες ή φλόγες ή αέρια και μπορεί να επιφέρει κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπα ή βλάβη σε πράγματα ή να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως και κάθε συσκευή, που μπορεί να προκαλέσει με οποιονδήποτε τρόπο τα ανωτέρω αποτελέσματα. Στην έννοια του όπλου περιλαμβάνεται οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο και ιδίως πολεμικά τυφέκια, πολυβόλα, υποπολυβόλα, πιστόλια, περίστροφα, όπλα κρότου – αερίων, βαρέα όπλα, όπλα πυροβολικού και όπλα ευθυτενούς ή καμπύλης τροχιάς, καθώς επίσης χειροβομβίδες και νάρκες κάθε τύπου».

9. Επειδή, ακόμη, στο άρθρο 12 του ν. 1756/1998 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α’ 35) ορίζεται ότι «1. Στο αρχείο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας φυλάσσονται οι αποφάσεις, τα πρακτικά, τα βιβλία, οι δικογραφίες και τα άλλα υπηρεσιακά έγγραφα. 2. Με προεδρικό διάταγμα ρυθμίζεται η τήρηση και οργάνωση των αρχείων, η διαδικασία εκποίησης ή καταστροφής των εγγράφων που δεν έχουν υπηρεσιακή χρησιμότητα ή ιστορική αξία […]. 3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ορίζονται τα απαραίτητα βιβλία ή άλλου είδους στοιχεία που τηρούν τα δικαστήρια και οι εισαγγελίες, καθώς και το περιεχόμενό τους. Τα βιβλία αυτά πριν από τη χρήση τους πρέπει να αριθμούνται και να μονογραφούνται κατά φύλλο, να σφραγίζονται και να υπογράφονται από τον προϊστάμενο της γραμματείας. […]», ενώ στο άρθρο 91, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 106 παρ. 3 του ν. 4055/2012, Α’ 51, ορίζεται ότι «1. Το πειθαρχικό παράπτωμα συντελείται με υπαίτια και καταλογιστή ενέργεια ή παράλειψη του δικαστικού λειτουργού, εντός ή εκτός υπηρεσίας, η οποία αντίκειται προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Σύνταγμα και τις κείμενες διατάξεις ή είναι ασυμβίβαστη προς το αξίωμά του και θίγει το κύρος του ή το κύρος της δικαιοσύνης. 2. Πειθαρχικά παραπτώματα του δικαστικού λειτουργού είναι: α) […] β) κάθε παράβαση διατάξεως που αναφέρεται στην απονομή της δικαιοσύνης, την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων […]». Εξ άλλου, στο άρθρο 92 του προϊσχύσαντος Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000, Α’ 67, καταργηθείς με το άρθρο 234 του ν. 4798/2021, Α’ 68) ορίζετο ότι «1. Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος που συντελείται με υπαίτια πράξη ή παράλειψη, η οποία μπορεί να καταλογιστεί στο δικαστικό υπάλληλο. Το υπαλληλικό καθήκον προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις, τις διοικητικές πράξεις, τις οδηγίες των προϊσταμένων, καθώς και από τη φύση της υπηρεσίας και τη συμπεριφορά που οφείλει να έχει ο δικαστικός υπάλληλος μέσα και έξω από αυτήν ώστε να μην θίγεται το κύρος της. 2. Πειθαρχικά παραπτώματα είναι ιδίως: α) […] στ) η αμέλεια και η πλημμελής ή μη έγκαιρη εκπλήρωση του καθήκοντός του […]».

10. Επειδή, στον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών, ο οποίος συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την 2/2015 απόφαση της Ολομέλειας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών και εγκρίθηκε με την 3/21.9.2015 απόφαση της Ολομέλειας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου (Β’ 2258/20.10.2015), ορίζεται στο άρθρο 1 ότι «Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών, για την εύρυθμη διεξαγωγή της υπηρεσίας και την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της, έχουν συσταθεί και λειτουργούν τα Τμήματα που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο, καθώς και τα Γραφεία που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 8 του παρόντος», στο άρθρο 4 ορίζεται ότι: «Την Εισαγγελία διευθύνει ο αρχαιότερος σε βαθμό Εισαγγελέας Πρωτοδικών […] ο οποίος φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1) Εκπροσωπεί την Εισαγγελία. 2) […] 3) Καθορίζει τις υπηρεσίες των Εισαγγελικών Λειτουργών, τοποθετεί και μετακινεί αυτούς σε ένα ή περισσότερα Τμήματα και Γραφεία ή σε εποπτεία ενός ή περισσότερων Τμημάτων και Γραφείων, τους αναθέτει την επεξεργασία των δικογραφιών, μηνύσεων, εγκλήσεων, αναφορών, διοικητικών πορισμάτων κλπ και παραγγέλλει οποιαδήποτε ενέργεια που από το νόμο υπάγεται στα καθήκοντά τους και εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών. 4) Προΐσταται της Γραμματείας της Εισαγγελίας και με την αρμοδιότητά του αυτή, τοποθετεί στα Τμήματα τους προϊσταμένους των Τμημάτων, τους δικαστικούς υπαλλήλους και τους επιμελητές […]», στο άρθρο 7 ορίζεται ότι «Στο Τμήμα Ποινικής Δίωξης ορίζονται όλοι οι Εισαγγελείς, Αντεισαγγελείς και Πάρεδροι που υπηρετούν στην Εισαγγελία, οι οποίοι έχουν τα κάτωθι αντικείμενα: 1) Επεξεργάζονται τις εγχειριζόμενες μηνύσεις και τις μηνύσεις, τις μηνυτήριες αναφορές και τα διοικητικά πορίσματα, που αποστέλλονται με το ταχυδρομείο από τις προανακριτικές ή άλλες δημόσιες αρχές ή εγχειρίζονται στον Διευθύνοντα. 2) […]», στο άρθρο 16 ορίζεται ότι «Η Γραμματεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών αποτελείται από τη Διεύθυνση και τα Τμήματά της, που αντιστοιχούν στα Τμήματα της Εισαγγελίας, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος και είναι τα εξής: Α. Τμήμα Διοικητικό. Β. Τμήμα Ποινικής Δίωξης. Γ. Τμήμα Προσδιορισμού. Δ. Τμήμα Εκτέλεσης Αποφάσεων και Ποινικού Μητρώου», στο άρθρο 17 ορίζεται ότι «Ο Διευθυντής της Γραμματείας διευθύνει τις υπηρεσίες αυτής και φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία των εργασιών της, σύμφωνα με τις εντολές του Διευθύνοντος την Εισαγγελία, ασκώντας τα καθήκοντά του όπως ο νόμος ορίζει. Στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του αυτής ιδίως: 1) […] 11) Μεριμνά για την ασφάλεια, τον καθαρισμό, τη φύλαξη και την ευπρεπή εμφάνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του υλικού εξοπλισμού της Εισαγγελίας. […]», στο άρθρο 19 ορίζεται ότι «Στην αρμοδιότητα του Τμήματος [Ποινικής Δίωξης] υπάγονται τα κάτωθι αντικείμενα: Α. Η διακίνηση των μηνύσεων, όπου ιδίως υπάγονται: 1. […] 20) Η παραλαβή των πειστηρίων. 21) Η τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού βιβλίου πειστηρίων. 22) Η τήρηση αρχείου αποδόσεως πειστηρίων. 23) Η διεκπεραίωση παραγγελιών προς διάφορες Αρχές που αφορούν αποδόσεις κατασχεμένων αντικειμένων […] 24. Η διεκπεραίωση των Εισαγγελικών παραγγελιών […] προς τον γραμματέα πειστηρίων του Πρωτοδικείου για καταστροφή ή δήμευση των πειστηρίων […]».

11. Επειδή, στον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πατρών, όπως κωδικοποιήθηκε με την 5/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Πατρών και εγκρίθηκε με την 46/4.10.2018 απόφαση (σε συμβούλιο) της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (Β’ 4948/6.11.2018) ορίζεται στο άρθρο 8 ότι «Διαιρεί τη Διεύθυνση (πρώην Γραμματεία) του Πρωτοδικείου Πατρών σε έξι (6) τμήματα, τα οποία έχουν το αντικείμενο που αναφέρεται πιο κάτω», στο άρθρο 14 ορίζεται ότι «Δ. ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Το Τμήμα αυτό διαιρείται σε Α’ και Β’ Ποινικό Τμήμα», στο άρθρο 15 ότι «Α’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Το Τμήμα αυτό αποτελείται από τα παρακάτω γραφεία και συγκεκριμένα : 1) […] 4) Γραφείο Εκτέλεσης, αντικείμενο του οποίου είναι: α) Η παραλαβή, φύλαξη, απόδοση ή καταστροφή πειστηρίων κατά το νόμο. […]».

12. Επειδή, περαιτέρω, στην 115934/20631 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η …./2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων περί ψήφισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του , ορίζεται ότι: «ΜΕΡΟΣ 1Ο ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου Πατρέων και περιλαμβάνουν τις παρακάτω διοικητικές ενότητες. Α. […] Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1. […] 3. Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού 4. […]», ενώ στο άρθρο 19 της εν λόγω απόφασης με τίτλο «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ορίζεται ότι «Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού είναι αρμόδια, μέσω των Τμημάτων της, για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών […]. Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Τμήματα ή Γραφεία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σε επιμέρους δημοτικές ενότητες. Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι οι εξής: Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης […] Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με το συγκεντρωτικό πρόγραμμα και τις κατευθύνσεις του Τμήματος Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους. […] Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους. […]».

13. Επειδή, τέλος, στην παρ. 1 του άρθρου 144 του -κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Α΄ 97)Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ.) ορίζεται ότι: «Αντικείμενο απόδειξης είναι αμφισβητούμενα πραγματικά γεγονότα, τα οποία ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης» και στην παρ. 1 του άρθρου 145 του ίδιου Κώδικα ότι: «Κάθε διάδικος υποχρεούται να αποδείξει τα πραγματικά γεγονότα που επικαλείται για να στηρίξει τους ισχυρισμούς του, εκτός αν ο νόμος που διέπει τη σχέση ορίζει διαφορετικά. Οι άλλοι διάδικοι έχουν δικαίωμα να ανταποδείξουν». Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ο διάδικος φέρει το δικονομικό βάρος να αποδείξει τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίζονται οι ισχυρισμοί του, διαφορετικά αυτοί απορρίπτονται ως αναπόδεικτοι (ΣτΕ 1218/2012, 1988, 3324/2008). Εξάλλου, στο μεν άρθρο 147 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ. ορίζεται ότι: «Αποδεικτικά μέσα είναι: α) […] στ) μάρτυρες και ζ) τα δικαστικά τεκμήρια», στο δε άρθρο 148 αυτού ότι: «Το δικαστήριο χρησιμοποιεί τα αποδεικτικά μέσα κατά την κρίση του και τα εκτιμά ελευθέρως, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό μεταξύ τους, εκτός αν ειδική διάταξη νόμου ορίζει διαφορετικά».

14. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. …../18.10.2016 έγγραφο της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου δόθηκε εντολή στους Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας (και δι’ αυτών στους Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφέρειάς τους) να παραδώσουν τα όπλα (πολεμικά και άλλα, των οποίων έχει λήξει η άδεια κατοχής ή οπλοφορίας), καθώς και τα πυρομαχικά που φυλάσσονται στους χώρους φύλαξης πειστηρίων των Εισαγγελιών, στις αρμόδιες στρατιωτικές υπηρεσίες, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 266 του Κ.Π.Δ. Κατόπιν τούτου, αφενός, με το …../20.10.2016 έγγραφο του Εισαγγελέως Εφετών Πατρών ζητήθηκε από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών της οικείας περιφέρειας, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Προέδρους Πρωτοδικών και Γραμματείς των τμημάτων πειστηρίων των οικείων δικαστηρίων, να παραδώσουν τα τυχόν ευρισκόμενα στους χώρους φύλαξης των πειστηρίων όπλα και πυρομαχικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού Στρατού έως τα τέλη Ιουνίου του 2017, αφετέρου, με το …./24.10.2016 έγγραφο του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών ζητήθηκε από τον Προϊστάμενο Πρόεδρο Πρωτοδικών Πατρών να του γνωστοποιήσει τον ακριβή αριθμό και τα πλήρη και ακριβή στοιχεία των όπλων και πυρομαχικών που φυλάσσονται στο Τμήμα Πειστηρίων του Πρωτοδικείου Πατρών. Σε απάντηση του τελευταίου αυτού εγγράφου, ο Γραμματέας του Τμήματος Εκτέλεσης Ποινών του Πρωτοδικείου Πατρών με το …/25.10.2016 έγγραφο ανέφερε ότι « … όπως προκύπτει από το βιβλίο πειστηρίων που τηρείται στην υπηρεσία μας, δεν φυλάσσονται στην αποθήκη μας τέτοια ως άνω όπλα [πολεμικά] κλπ παρά μόνο κυνηγετικά όπλα και φυσίγγια». Στη συνέχεια, και ενώ διαπίστωσε τη μη επακριβή τήρηση των όσων είχε παραγγείλει αναφορικά με την παράδοση των όπλων και πυρομαχικών που ευρίσκονται στους χώρους φύλαξης πειστηρίων, η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με νέο έγγραφο (αρ. πρωτ. …/4.5.2017) επεσήμανε προς τους Εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδικών της Χώρας ότι «… σας εφιστούμε την προσοχή ότι εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των δικαστικών υπηρεσιών δεν πρέπει να παραμένει κανένα εκ των ανωτέρω πειστηρίων. Άμεσα πρέπει να παραδοθούν για φύλαξη στην κατά τόπον αρμόδια Στρατιωτική Υπηρεσία, χωρίς να αναμένεται η έκδοση τελεσίδικων αποφάσεων για την τύχη τους. Επιπλέον, η καταμέτρηση και καταγραφή θα γίνει από τον αρμόδιο Γραμματέα Πειστηρίων, ενώ για τη μεταφορά αυτών στην αρμόδια Στρατιωτική Υπηρεσία, θα πρέπει να ζητηθεί η συνδρομή της αρμόδιας κατά τόπον Αστυνομικής Διεύθυνσης. … οι ανωτέρω διαδικασίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου 2017. …». Έπειτα, ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Πατρών απέστειλε προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών καταστάσεις όπλων προς φύλαξη ή καταστροφή (αρ. πρωτ. …./31.5.2017) και δη α) κατάσταση όπλων βάσει δικαστικών αποφάσεων, ετών 2000 έως 2008, β) κατάσταση όπλων για παρακαταθήκη και φύλαξη, ετών 2009 έως 2017, γ) κατάσταση πυρομαχικών – φυσιγγίων προς φύλαξη, δ) κατάσταση παλιών όπλων και πυρομαχικών – φυσιγγίων για καταστροφή και ε) κατάσταση όπλων «σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 43 ετών 2008 – 2017». Κατόπιν των ανωτέρω, στις 3.8.2017 έλαβε χώρα η μεταφορά με φορτηγό της ΕΛ.ΑΣ. και η παράδοση όπλων και πυρομαχικών, που φυλάσσονταν στην αποθήκη πειστηρίων του Πρωτοδικείου Πατρών, στις στρατιωτικές υπηρεσίες του 3ου Τάγματος Υλικών (Τ.ΥΛ.) και Τάγματος Υλικού Πολέμου (Τ.ΥΛ.Π.) στις Αχαρνές Αττικής και της 698 Αποθήκης Βάσεως Πυρομαχικών (Α.Β.Π.) στις Κεχριές Κορινθίας, από επιτροπή αποτελούμενη από τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών ….. …, από τον υπάλληλο του Πρωτοδικείου Πατρών …. ….. και από τέσσερα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών. Ακολούθως, σε απάντηση του …./25.9.2017 εγγράφου του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Πατρών, ο Γραμματέας Πειστηρίων του Πρωτοδικείου Πατρών με το …/26.9.2017 έγγραφο ανέφερε ότι «… όπως προκύπτει από το οικείο βιβλίο πειστηρίων, φυλάσσονται στην υπηρεσία μας κατασχεμένα πειστήρια για τα οποία συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 266 του Κ.Π.Δ. … και ειδικότερα α) ετών 2006 μέχρι και 2011 καθώς και β) ρυπαρά πειστήρια ετών 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017 καθώς και υπόλοιπα ρυπαρά πειστήρια παλαιοτέρων ετών πριν του 2000». Με την 102/27.9.2017 πράξη του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πατρών συγκροτήθηκε επιτροπή αποτελούμενη από τους …. …. Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, …. …., δικαστικό υπάλληλο του Πρωτοδικείου Πατρών και ……. ……., δικαστικό υπάλληλο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών, ως τακτικά μέλη, για την παράδοση προς καταστροφή των κατασχεμένων ρυπαρών υλικών που φυλάσσονταν σε αποθηκευτικό χώρο του Πρωτοδικείου Πατρών. Στη συνέχεια, προκειμένου να υλοποιηθεί η ανωτέρω διαδικασία, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πατρών ζήτησε τη συνδρομή της Διεύθυνσης Καθαρισμού του Δήμου Πατρέων, στο σχετικό δε έγγραφο που απέστειλε προς την ανωτέρω Διεύθυνση ανέφερε ότι «… διατάχθηκε η καταστροφή πραγμάτων που φυλάσσονται στην υπηρεσία μας και ειδικότερα πειστηρίων ετών 2006 μέχρι 2017 και παλαιότερων ετών προ του 2000, τα οποία φυλάσσονται ως επί το πλείστον σε μεγάλες σακούλες και μεγάλα χαρτοκιβώτια. Τα συγκεκριμένα αντικείμενα είναι διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές, διαρρηκτικά και σκαφτικά εργαλεία, κράνη, δύο τραπέζια, πλαστά διαβατήρια κλπ. Τα ανωτέρω είναι ογκώδη και σε μεγάλη ποσότητα και για το λόγο αυτό, σας εφιστούμε την ΠΡΟΣΟΧΗ, ότι χρειάζεται μεγάλο φορτηγό για την απομάκρυνσή τους. …». Η ως άνω παράδοση των κατασχεμένων πραγμάτων προς καταστροφή προγραμματίστηκε για την 17.10.2017, συντάχθηκε δε σχετικώς το …/17.10.2017 πρωτόκολλο καταστροφής πειστηρίων που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής. Κατά την ανωτέρω ημερομηνία και κατά τη διάρκεια της από μέρους των υπαλλήλων καθαριότητας του Δήμου Πατρέων διαδικασίας μεταφοράς των κατασχεμένων πειστηρίων και εναπόθεσής τους στον Χ.Υ.ΤΑ. Ξερόλακκας Πατρών, έλαβε χώρα έκρηξη μίας χειροβομβίδας κρότου – λάμψης στον χώρο του ως άνω Χ.Υ.ΤΑ., συνεπεία της οποίας τραυματίστηκε στο άνω αριστερό άκρο ο ενάγων (έτος γενν. 1965), μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Πατρέων από 2.1.2006, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένως για νοσηλεία, με όχημα του ως άνω Δήμου, στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο, όπου παρέμεινε νοσηλευόμενος έως και την 23.10.2017. Του συμβάντος επελήφθησαν αμέσως οι πυροτεχνουργοί της Ομάδας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών του Γραφείου Κρατικής Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, οι οποίοι μετέβησαν στον χώρο του Χ.Υ.ΤΑ. και συνέταξαν αυθημερόν έκθεση αυτοψίας και κατάσχεσης, καθώς και αναφορά στην οποία αναφέρεται ότι «… Ο [ενάγων] είχε διακομισθεί προ αφίξεώς μας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, με κατά πληροφορίες σοβαρό τραυματισμό-ακρωτηριασμό στο αριστερό άνω άκρο … και ενώ βρισκόταν κατά την διαδικασία εκφόρτωσης από το υπ’ αριθμ. …. Δ.Χ.Φ. όχημα του Δήμου Πατρέων, κατασχεθέντων αντικειμένων – πειστηρίων τα οποία είχαν παραληφθεί από το Πρωτοδικείο Πατρών προκειμένου να προβούν στη καταστροφή τους. Κατά την εξέταση του ανωτέρω οχήματος καθώς και του χώρου όπου ήταν διάσπαρτα σε μεγάλη έκταση χαρτοκιβώτια, σακούλες και φάκελοι με πλήθος από πάσης φύσεως αντικείμενα, διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν σε διάφορα σημεία υπολείμματα και τεμάχια δακτύλων από το άκρο του παθόντος. Επίσης διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε κρατήρας ή ίχνη εκρήξεως επί του εδάφους, δεν υπήρχε έντονη θραυσματοποίηση αντικειμένων που να καταδεικνύει έκρηξη υψηλών εκρηκτικών, δεν υπήρχαν υπολείμματα και ίχνη από έκρηξη κροτίδων, πυροτεχνημάτων ή άλλων πυρομαχικών, παρά μόνον τα παρακάτω τα οποία κατόπιν έρευνας ανευρέθηκαν και περισυλλέγησαν: 1. Περόνη ασφαλείας χειροβομβίδας 2. Μοχλός απελευθέρωσης χειροβομβίδας 3. Πλήθος από μικρά τεμάχια – θραύσματα εύκαμπτου αλουμινίου χρώματος μαύρου και ασημί, με ερυθρού χρώματος ενδείξεις, τα οποία προέρχονται από το σώμα χειροβομβίδας Κρότου-Λάμψης “ΜΚ 141”, με χώρα προέλευσης την Αμερική. Από τα ανωτέρω ευρήματα, από τον τραυματισμό-ακρωτηριασμό του παθόντος στο αριστερό άνω άκρο και τα διασκορπισμένα υπολείμματα αυτού, συμπεραίνουμε ότι στο σημείο είχε λάβει χώρα έκρηξη της ανωτέρω χειροβομβίδας Κρότου-Λάμψης και ενώ αυτή ήταν πολύ πλησίον του αριστερού άνω άκρου του ή κρατείτο από αυτό. Για την ενεργοποίηση της χειροβομβίδας είναι απαραίτητη η αφαίρεση της Περόνης Ασφαλείας και η μη συγκράτηση του Μοχλού Απελευθέρωσής της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη χειροβομβίδα Κρότου-Λάμψης … χρησιμοποιείτο από το Πολεμικό Ναυτικό της Αμερικής ως μέσο δημιουργίας αντιπερισπασμού, καθώς δημιουργεί απότομο κρότο μεγάλης έντασης και έντονη στιγμιαία λάμψη. …». Κατόπιν των ανωτέρω, παραγγέλθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), κατ’ άρθρο 112 του (τότε ισχύοντος) Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000) προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τελέσθηκε πειθαρχικό παράπτωμα του υπαλλήλου της εν λόγω υπηρεσίας …… …….. αναφορικά με τον τραυματισμό του ενάγοντος (αρ. πρωτ. …./18.10.2017), ενώ στις 31.10.2017 παραγγέλθηκε και η διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθεί η τέλεση των αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αδικημάτων της έκρηξης από πρόθεση (άρθρο 270 ΠΚ), ή από αμέλεια (άρθρο 271 ΠΚ), της βαριάς σωματικής βλάβης από πρόθεση (άρθρο 310 ΠΚ) ή της σωματικής βλάβης από αμέλεια και υπόχρεο (άρθρα 314 παρ. 1, 315 παρ. 1 ΠΚ), της ψευδούς βεβαίωσης (άρθρο 242 παρ. 1 ΠΚ) και της παράβασης διατάξεων του ν. 2168/1993 (περί όπλων). Ειδικότερα, με την τελευταία παραγγελία ζητήθηκε ιδίως α) να εξακριβωθεί από ποια υπηρεσία προήλθε, πότε και με ποιο τρόπο εισήλθε στο Τμήμα Πειστηρίων του Πρωτοδικείου Πατρών η χειροβομβίδα κρότου λάμψης, καθώς και ποιοι δικαστικοί υπάλληλοι παρέλαβαν και καταχώρησαν αυτή στο βιβλίο πειστηρίων, β) να διερευνηθεί γιατί η ως άνω χειροβομβίδα δεν αναφέρεται στο …/25.10.2017 έγγραφο του Γραμματέα Πειστηρίων προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών (σύμφωνα με το οποίο στην αποθήκη του Τμήματος Πειστηρίων δεν φυλάσσονται πολεμικά όπλα, παρά μόνο κυνηγετικά όπλα και φυσίγγια), και γ) να διερευνηθεί για ποιο λόγο η επίμαχη χειροβομβίδα δεν περιελήφθη στις καταστάσεις των όπλων και των πυρομαχικών που παραδόθηκαν στις 3.8.2017 σε μονάδες του Ελληνικού Στρατού. Επίσης, στο πλαίσιο προανάκρισης για τις αιτίες του τραυματισμού του ενάγοντος από την ανωτέρω έκρηξη, με το ……/17.10.2017 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών (Γραφείο Κρατικής Ασφάλειας) προς την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, ζητήθηκε να προβεί αρμόδιος ιατροδικαστής σε εξέταση του ενάγοντος, με ειδική μνεία ότι «… σήμερα 17-10-2017 και περί ώρα 11.30 στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της περιοχής Ξερόλακκα Αχαΐας κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης αντικειμένων που είχαν περισυλλεχθεί από το Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, κατόπιν σχετικής εντολής, έλαβε χώρα έκρηξη, με αποτέλεσμα την πρόκληση τραυματισμού του αριστερού άκρου του εν θέματι αναφερόμενου δημοτικού υπαλλήλου του Δήμου Πατρέων και το μερικό ακρωτηριασμό αυτού». Σε εκτέλεση της ανωτέρω παραγγελίας, ο Ειδικός Ιατροδικαστής …………… εξέτασε τον ενάγοντα στις 18.11.2017 και περί ώρα 11:00 στη Β’ Ορθοπεδική Κλινική του Π.Γ.Ν. Πατρών και, αφού έλαβε υπόψη το από 23.10.2017 πρακτικό χειρουργείου, στο οποίο αναφέρεται ότι «Διαγνώσεις: Τραυματικός ακρωτηριασμός του καρπού και της άκρας χειρός. ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ. … ΥΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΡ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΑΠΌ ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΤΕΡΑ. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΚΡΩΜΕΝΟΙ ΙΣΤΟΙ. ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΩΛΕΝΙΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ. ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ. ΑΣΗΠΤΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗ. …», συνέταξε την 1691/23.10.2017 ιατροδικαστική έκθεση κλινικής εξετάσεως, στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Α. Από την κλινική και παρακλινική εξέταση διαπιστώθηκαν τα εξής: -Χειρουργικός ακρωτηριασμός κατά τον αριστερό καρπό, μετά συρραφέντων χειλέων επί του κολοβώματος, σχήματος ανάστροφου Τ και διαστάσεων 7+5 εκ. περίπου. –Έγκαυμα τριβής κατά την αριστερή κάτω πλάγια κοιλιακή χώρα, διαστάσεων 8Χ5 εκ. περίπου, ερυθρής – βαθυέρυθρης κατά τόπους χροιάς, ως και μετά στικτών κυκλοτερών τραυμάτων, ενδεχομένως θερμικής φύσεως, άνωθεν αυτού κατά την αριστερή πλάγια κοιλιακή και θωρακική χώρα, ερυθρής χροιάς και διαμέτρου 0,2 έως 0,4 εκ. περίπου. –Επίσης, εξετάστηκαν 4 προσκομισθέντα ιστοτεμάχια και 1 ιστοτεμάχιο αριστερού δακτύλου μετά όνυχος (ενδεχομένως αντίχειρας) και ελήφθησαν αντίστοιχα 2 ιστοτεμάχια από το πειστήριο με αρ. 4 και το δάκτυλο προς ενδεχόμενη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων, ενδεχομένως ανίχνευση εκρηκτικής ύλης … -Το σύνολο των ευρημάτων είναι συμβατό με ακρωτηριασμό του αριστερού άκρου χειρός δια εκρηκτικού μηχανισμού. –Εκ του Ιατρικού Φακέλου του παθόντος προκύπτουν: •Αναφερόμενος τραυματισμός από άγνωστη εκρηκτική ύλη. •Ακρωτηριαστικό τραύμα άκρας χειρός αριστερά. •Έγκαυμα τριβής κοιλιακής χώρας – στικτοί τραυματισμοί. •Έγινε χειρουργική εκτίμηση. [αναφέρεται το ως άνω πρακτικό χειρουργείου] –Δεν ανευρέθησαν γνωματευμένες ακτινογραφίες ή αξονική τομογραφία. –Λοιπός κλινικός και παρακλινικός έλεγχος: Άνευ άλλων παθολογικών ευρημάτων. Β. Η ηλικία των κακώσεων είναι συμβατή με τον αναφερόμενο χρόνο του συμβάντος. Γ. οι ως άνω περιγραφόμενες κακώσεις χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Δ. Εκ των κακώσεων αυτών ο ανωτέρω θέλει νοσήσει και απόσχει της εργασίας του, επί 30 ημέρες περίπου, χρόνος ενδεικτικά προβλεπόμενος, εκτός επιπλοκής τινός ή υστερογενούς βλάβης. Σημειώνεται ότι απαιτείται μακρά και απροσδιόριστη την παρούσα χρονική στιγμή περίοδος αποκατάστασης». Εξ άλλου, λίγες ημέρες μετά το επίμαχο συμβάν της έκρηξης και του τραυματισμού του ενάγοντος, ο Διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών ενημέρωσε με το …./20.10.2017 έγγραφό του τον Προϊστάμενο Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Πατρών ότι το Γραφείο Κρατικής Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών διενήργησε άμεσα αυτοψία στον χώρο του συμβάντος και στα τρία υπηρεσιακά οχήματα του Δήμου Πατρέων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των πειστηρίων στον Χ.Υ.ΤΑ., κατά την οποία ευρέθησαν και καταγράφηκαν 19 όπλα (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν έξι πιστόλια κρότου, τρία περίστροφα κρότου, τρία πιστόλια αεροβόλα, τρία περίστροφα αεροβόλα, ένα δίκαννο πυροβόλο, ένα περίστροφο και δύο πιστόλια φωτοβολίδων) και πυρομαχικά (148 κυνηγετικά φυσίγγια, 178 φυσίγγια κρότου, 4 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου, 4 βολίδες πυροβόλου όπλου, 5 κροτίδες και 13 καψούλια), ζήτησε δε να του γνωστοποιηθεί ο αριθμός καθενός από τα ανωτέρω πειστήρια, τα στοιχεία των δικογραφιών που αυτά αφορούν, τη δικονομική πορεία των ως άνω δικογραφιών, αντίγραφα τυχόν εκδοθέντων δικαστικών αποφάσεων ή βουλευμάτων, βεβαιώσεις περί της ασκήσεως ενδίκων μέσων και της τύχης αυτών, καθώς και βεβαιώσεις περί αμετακλήτου των αποφάσεων και διαγραφής των πειστηρίων από το οικείο βιβλίο. Επίσης, με το ίδιο έγγραφο ο Διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών ανέφερε προς τον Προϊστάμενο Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Πατρών ότι «Μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης των όπλων και των πυρομαχικών του Τμήματος Πειστηρίων του Πρωτοδικείου Πατρών στις αρμόδιες Στρατιωτικές Υπηρεσίες [που έλαβε χώρα, κατά τα προαναφερθέντα, στις 3.8.2017], με το υπ’ αριθμ. …./7.8.2017 έγγραφο μας ζητήσαμε τις διευκρινήσεις που αναφέρονται σε αυτό και αφορούν: α) πέντε (5) όπλα που είχε οριστεί να παραδοθούν για εκποίηση και επτά (7) όπλα που είχε οριστεί να παραδοθούν προς φύλαξη, τα οποία δεν ευρέθησαν κατά τη διαδικασία παράδοσης-παραλαβής στην οικεία Στρατιωτική Υπηρεσία και β) εξήντα δύο (62) όπλα, τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί στις σχετικές λίστες που μας είχατε διαβιβάσει με το υπ’ αριθμ. …./31-5-2017 έγγραφό σας, τα οποία, εντέλει, παραδόθηκαν για προσωρινή φύλαξη στην αρμόδια Στρατιωτική Υπηρεσία. Επειδή, μέχρι σήμερα ουδεμία απάντηση έχουμε λάβει επί του ανωτέρω εγγράφου μας, παρακαλούμε για την διεκπεραίωση του αιτήματός μας το συντομότερον δυνατόν». Αναφορικά με το προαναφερόμενο ζήτημα των αναντιστοιχιών που παρατηρήθηκαν κατά την ανωτέρω παράδοση των όπλων και πυρομαχικών, ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών ………..… …………… (ο οποίος είχε ορισθεί ως Πρόεδρος τόσο της Επιτροπής για την παράδοση των κατασχεμένων όπλων και πυρομαχικών για εκποίηση ή φύλαξη, όσο και της Επιτροπής για την παράδοση των κατασχεμένων κοινών πειστηρίων για καταστροφή) με το από 25.10.2017 έγγραφό του προς τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών αναφέρει ότι « … Κατά τη διαδικασία παράδοσης – παραλαβής των προαναφερθέντων όπλων διαπιστώθηκε αφενός ότι από τα 56 στον αριθμό όπλα που είχε οριστεί να παραδοθούν προς εκποίηση βρέθηκαν και παραδόθηκαν τα 51, ήτοι δεν βρέθηκαν και δεν παραδόθηκαν τα όπλα [περιγράφονται τα εν λόγω 5 όπλα], ενώ από τα 152 όπλα που είχε οριστεί να παραδοθούν προς φύλαξη βρέθηκαν και παραδόθηκαν τα 145, ήτοι δεν βρέθηκαν και δεν παραδόθηκαν τα όπλα [περιγράφονται τα εν λόγω 7 όπλα] … Αφετέρου βρέθηκαν επιπλέον 62 όπλα, τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί στους πίνακες που μας είχαν διαβιβαστεί κι ως εκ τούτου για τα συγκεκριμένα ουδεμία ενέργεια είχε γίνει για την παράδοση – παραλαβή τους … Για τα εν λόγω όπλα, ήτοι [περιγράφονται τα εν λόγω 62 όπλα] συντάχθηκε το από 03/08/2017 πρωτόκολλο προσωρινής παράδοσης – παραλαβής για προσωρινή φύλαξη και στις 04/08/2017 εκδώσαμε παραγγελία μας για την προσωρινή, κατ’ άρθρο 266 Κ.Π.Δ., φύλαξη αυτών από την αρμόδια Στρατιωτική Υπηρεσία. … Καθ’ όλη τη διάρκεια της προπεριγραφείσας διαδικασίας τονίστηκε προφορικά κατ’ επανάληψη στους υπαλλήλους του ανωτέρω Τμήματος ότι όσον αφορά την παράδοση και καταστροφή όπλων και πυρομαχικών πρέπει να ακολουθείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 266 Κ.Π.Δ. διαδικασία και να παραδίδονται αυτά στην αρμόδια Στρατιωτική Υπηρεσία, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου, όπως και έγινε στις 03/08/2017, ακόμα και για τα 62 επιπλέον όπλα, την ύπαρξη των οποίων ουδέποτε μας είχαν γνωστοποιήσει … Με πρακτικό της ανωτέρω επιτροπής [ήτοι αυτής που συστάθηκε με την 102/27.9.2017 πράξη του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πατρών] διατάχθηκε η καταστροφή των αναφερόμενων σε αυτό πειστηρίων, τα οποία ήταν ρυπαρά και άνευ αποδεικτικής αξίας. Ουδέποτε μας αναφέρθηκε ότι μεταξύ των πειστηρίων αυτών περιλαμβάνονταν όπλα και πυρομαχικά, ούτως ώστε να δρομολογήσουμε την προπεριγραφείσα διαδικασία … Αντιθέτως, τόσο ενώπιόν Σας, όσο και, κατόπιν δικής σας προτροπής, ενώπιον του κ. Προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Πατρών, ζητήσαμε από τους υπαλλήλους του Τμήματος Πειστηρίων, αφενός να απαντήσουν το ταχύτερο δυνατόν στο από 07/08/2017 έγγραφό μας, αφετέρου οιαδήποτε τυχόν όπλα και πυρομαχικά βρεθούν κατά τη διαδικασία καταστροφής των ρυπαρών και άνευ αποδεικτικής αξίας πραγμάτων, να μας γνωστοποιηθούν πάραυτα, ούτως ώστε να συμπεριληφθούν σε νέα παραγγελία μας προς την αρμόδια Στρατιωτική Υπηρεσία, χορηγήθηκαν δε ενώπιόν μας στις 12/10/2017 από τον κ. Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Πατρών οι σχετικές προφορικές οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ανωτέρω τμήματος για άμεση ανταπόκρισή τους στις προαναφερθείσες αιτήσεις μας. Εν τέλει σας αναφέρουμε ότι ουδέποτε μας γνωστοποιήθηκε με οιονδήποτε τρόπο ότι στις αποθήκες του ανωτέρω Τμήματος υπήρχαν τα αναφερόμενα στο με αρ. Πρωτ. …. από 20/10/2017 έγγραφό Σας όπλα (19 τον αριθμό) και πυρομαχικά (φυσίγγια, κροτίδες, βολίδες, και καψούλια), ούτως ώστε να προβούμε στις νόμιμες ενέργειες». Σε απάντηση του ως άνω …./20.10.2017 εγγράφου του Εισαγγελέα Πατρών, η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραμματείας του Πρωτοδικείου Πατρών με το …./21.12.2017 έγγραφο ανέφερε ότι «… δεν προέκυψε κανένα στοιχείο για την ταυτότητα (αριθμός πειστηρίου) των ευρεθέντων όπλων και πυρομαχικών επί των φορτηγών του Δήμου Πατρέων και στο ΧΥΤΑ Ξερόλακκας κατά την ημέρα απομάκρυνσης των ρυπαρών και άχρηστων πειστηρίων (17.10.2017) … εκτός από δύο και συγκεκριμένα όσον αφορά 1) [αναφέρεται ένα πιστόλι φωτοβολίδων και ένα κουτί με 13 καψύλια] το οποίο αντιστοιχεί στο με αρ. 119/2000 πειστήριο και 2) [αναφέρεται ένα περίστροφο κρότου και 6 φυσίγγια κρότου] το οποίο αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμ. …/2000 πειστήριο. Όπως και σε προηγούμενο έγγραφό μας σας είχαμε αναφέρει (με αρ. Πρωτ. …./27.10.2017), η περιγραφή των λοιπών αναφερομένων (στα ως άνω έγγραφά σας) αντικειμένων (ως πειστηρίων), είναι γενική και ανεπαρκής και έτσι καθίσταται ανέφικτο να εξακριβωθεί ο αντίστοιχος αριθμός του καθενός εξ αυτών, καθώς και η δικονομική πορεία των σχετικών δικογραφιών. Εξ άλλου τα πειστήρια παραδίδονται σε μας προς φύλαξη από την υπηρεσία σας συσκευασμένα και με βάση τον (ίδιο) αριθμό πειστηρίου που εσείς δίνετε σε αυτά και αναφέρεται στα αντίστοιχα βιβλία πειστηρίων της υπηρεσίας σας και κατόπιν αυτά καταγράφονται στα βιβλία πειστηρίων του Πρωτοδικείου μας (με τον ίδιο αριθμό), ενώ πάνω σε κάθε πειστήριο (συσκευασία) αναφέρεται ο σχετικός αριθμός του». Κατόπιν αιτήματος της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών προς τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, διενεργήθηκε εργαστηριακή εξέταση πειστηρίων που συλλέχθηκαν στον τόπο του ατυχήματος και συντάχθηκε η από 8.1.2018 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης του …. ….. Υπαρχιφύλακα και βιολόγου – βιοτεχνολόγου της ανωτέρω Διεύθυνσης (Τμήμα Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών), σύμφωνα με το συμπέρασμα της οποίας το βιολογικό υλικό που απομονώθηκε από ορισμένα δείγματα προς ανάλυση προέρχεται, «πέρα από κάθε λογική αμφιβολία», από τον ενάγοντα. Επίσης, κατόπιν αιτήματος της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών προς τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, διενεργήθηκε εργαστηριακή εξέταση πειστηρίων που συλλέχθηκαν στον τόπο του ατυχήματος και συντάχθηκε η ……19.1.2018 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, που υπογράφεται από την ….. …… (Υπαστυνόμο Β’ – Χημικό) και τον ……. …. (Αστυνόμο Α’ – Χημικό Μηχανικό) του Εργαστηρίου Πυροτεχνημάτων της ανωτέρω Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της οποίας: «Από τις χημικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων εκρηκτικής ύλης επί των ανωτέρω πειστηρίων, δεν ανιχνεύθηκαν υπολείμματα εκρηκτικής ύλης οργανικής σύστασης. Από τη μακροσκοπική εξέταση των πειστηρίων που απεστάλησαν και ειδικότερα από την ανεύρεση στον τόπο της έκρηξης της περόνης χειροβομβίδας του υπ’ αριθμ. … πειστηρίου, του μοχλού απελευθέρωσης του υπ’ αριθ. … πειστηρίου, καθώς και από τις ενδείξεις που υπήρχαν επί των μεταλλικών θραυσμάτων των υπ’ αριθ. … πειστηρίων, διαπιστώθηκε ότι τα εν λόγω πειστήρια, μαζί με το μεταλλικό θραύσμα του υπ’ αριθμ. … πειστηρίου, αποτελούσαν υπολείμματα από μία (1) χειροβομβίδα «κρότου – λάμψης, τύπου ΜΚ 141. Τέτοιου τύπου χειροβομβίδες χρησιμοποιούνται σε στρατιωτικές ή αστυνομικές επιχειρήσεις με σκοπό να προκαλέσουν σύγχυση και αποπροσανατολισμό, μέσω έκρηξης που συνοδεύεται από έντονη λάμψη και εκκωφαντικό θόρυβο, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την πρόκληση σωματικών βλαβών. Ο τρόπος λειτουργίας των χειροβομβίδων «κρότου-λάμψης» είναι ο εξής: αφαιρείται η περόνη και η χειροβομβίδα ρίπτεται με το χέρι με αποτέλεσμα την αποδέσμευση του μοχλού απελευθέρωσης. Στη συνέχεια και μετά την παρέλευση σύντομου χρονικού διαστήματος, πυροδοτείται η πυροτεχνική σύνθεση που συνήθως περιέχεται στη χειροβομβίδα ως κύρια γόμωση. Η παραγόμενη ενέργεια εκτονώνεται μέσω έκρηξης που έχει ως αποτέλεσμα η θραυσματοποίηση του μεταλλικού περιβλήματος με ταυτόχρονη παραγωγή λάμψης και εκκωφαντικού θορύβου. Σημειώνεται ότι, οι χειροβομβίδες «κρότου-λάμψης» είναι δυνατό να προκαλέσουν σωματικές βλάβες αν ενεργοποιηθούν σε μεγάλη εγγύτητα ή πάνω σε άνθρωπο. …». Επίσης, μετά το επίμαχο ατύχημα και κατόπιν τηλεφωνικού σήματος του Α’ Α.Τ. Πατρών, αρμόδιοι τεχνικοί επιθεωρητές του Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), μετέβησαν περί ώρα 15:00 στον χώρο όπου έλαβε χώρα το ατύχημα και διενήργησαν αυτοψία, συνέταξαν δε σχετικώς την ……/20.2.2018 έκθεση αυτοψίας, στην οποία αναφέρεται ότι «… Το ατύχημα συνέβη στις 17-10-2017 και ώρα περίπου 12:00 στο χώρο Υγειονομικής ταφής στην περιοχή Ξερόλακκα του Δήμου Πατρέων. Ο παθών τραυματίστηκε σοβαρά (ακρωτηριασμός αριστερού άκρου χεριού – καρπός), όταν κατά την εκφόρτωση άχρηστων υλικών για καταστροφή – απορριμμάτων σημειώθηκε έκρηξη … Το φορτίο που μεταφέρθηκε στο ΧΥΤΑ με το με αρ. κυκλ. …… ΔΧ Φορτηγό όχημα ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων και με οδηγό τον ..……… …….……….και συνοδηγό τον παθόντα, παρελήφθη (με εντολή της Υπηρεσίας τους) από κοινόχρηστο χώρο (πεζοδρόμιο) του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών. Ήταν υλικά για καταστροφή, κατασχεθέντα που φυλάσσονταν στους χώρους του υπογείου του Πρωτοδικείου Πατρών (από το 2000 περίπου) συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια ή ως πακέτα τυλιγμένα σε μεγάλες πλαστικές σακούλες. Τα παραπάνω υλικά φορτώθηκαν σε τρία φορτηγά του Δήμου για τη μεταφορά τους και καταστροφή στο ΧΥΤΑ. Σύμφωνα με τη δήλωση του οδηγού (μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα) κατά την εκφόρτωση (ανατροπή του φορτηγού) “σκάλωσε” μια σακούλα στην αλυσίδα της πόρτας της καρότσας και προσπάθησε ο παθών να την “ξεφρακάρει”. Τότε σημειώθηκε η έκρηξη και ο τραυματισμός του παθόντα. … Την ημέρα του ατυχήματος το συνεργείο των εργαζομένων στα πλαίσια αρμοδιοτήτων τους ανέλαβε μέσω της εντολής της Υπηρεσίας τους να μεταφέρει από τα γραφεία του Πρωτοδικείου Πατρών διάφορα άχρηστα υλικά και αντικείμενα προς καταστροφή στο Χώρο υγειονομικής Ταφής απορριμμάτων του Δήμου Πατρέων στην περιοχή Ξερόλακκα. … Η διαδικασία περιελάμβανε μεταφορά των αντικειμένων από τον υπόγειο χώρο του κτιρίου του Πρωτοδικείου και στη συνέχεια φόρτωση στα φορτηγά οχήματα του Δήμου. Τα αντικείμενα ήταν συσκευασμένα σε μικρά κιβώτια ή δέματα κλειστά χωρίς να είναι αντιληπτό το περιεχόμενο και χωρίς άλλη διαβάθμιση, “επικίνδυνο” κλπ. Τα υλικά αυτά παραδίδονταν από τρεις υπαλλήλους του Πρωτοδικείου προς τους ανωτέρω αναφερόμενους υπαλλήλους του Δήμου. Το φορτηγό με οδηγό τον … …. και συνοδηγό τον παθόντα μετά την φόρτωσή του, κατευθύνθηκε στο χώρο της εκφόρτωσης στην Ξερόλακκα. Εκεί, ο οδηγός επιχείρησε με ανατροπή της καρότσας να αδειάσει το φορτίο. Ο συνοδηγός (παθών) που παρακολουθούσε τη διαδικασία εκφόρτωσης, καθώς το όχημα με την καρότσα ανασηκωμένη κινούταν σιγά για ν’ αδειάσει το φορτίο, παρατήρησε ένα δέμα (πλαστική άσπρη σακούλα) να έχει εγκλωβιστεί στην αλυσίδα της πόρτας της καρότσας (σύμφωνα με τη δήλωσή του). Επιχείρησε να την ξεμπλοκάρει με το αριστερό του χέρι και τότε έγινε έκρηξη με δυνατό κρότο και αισθάνθηκε δυνατό πόνο στο αριστερό χέρι του από τον τραυματισμό. Δεν μπορούμε με βεβαιότητα να προσδιορίσουμε την αιτία της έκρηξης … Οποιοδήποτε όμως είναι το υλικό της έκρηξης, είναι πέραν από τα υλικά και αντικείμενα που ανέλαβαν οι εργαζόμενοι να μεταφέρουν … Οι ουσίες και τα σκευάσματα που επισημαίνονται με το σήμα «εκρηκτικό» για τις οποίες υπάρχει κίνδυνος έκρηξης … μπορούν να εκραγούν με χτύπημα, τριβή, θέρμανση, φωτιά και άλλες πηγές ανάφλεξης ακόμη και απουσία ατμοσφαιρικού οξυγόνου. Η έκρηξη θα προκληθεί από μια βίαιη αντίδραση της ουσίας που ελευθερώνει μεγάλα ποσά ενέργειας με ταυτόχρονη προαγωγή κρουστικών κυμάτων. …», σύμφωνα δε με το συμπέρασμα που διατυπώνουν οι επιθεωρητές εργασίας «… το ατύχημα θα είχε αποφευχθεί αν τηρούνταν κατά την εκτέλεση των εργασιών η ενδεδειγμένη ασφαλής πρακτική καθ’ ότι δεν τηρήθηκαν διαδικασίες ασφάλειας κατά την παράδοση των υλικών σε εργασίες που ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους». Κατόπιν ολοκλήρωσης της Ε.Δ.Ε. που διατάχθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 72/18.10.2017 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών, κατ’ άρθρο 112 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000), προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τελέσθηκε πειθαρχικό παράπτωμα του δικαστικού υπαλλήλου ….… ….……… της εν λόγω υπηρεσίας αναφορικά με τον τραυματισμό του ενάγοντος, εκδόθηκε το 68/8.5.2018 πόρισμα της ορισθείσας να διενεργήσει την Ε.Δ.Ε. Εισαγγελέως Πρωτοδικών. Αφού έλαβε μεταξύ άλλων υπόψη α) το …../7.4.2011 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, με το οποίο υποβλήθηκαν προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πατρών, εντός μεταλλικής κούτας (βλ. ιδιόχειρη σημείωση στο άνω μέρος του εγγράφου), τα πειστήρια ποινικής δικογραφίας σε βάρος του υπηκόου Ρουμανίας …. και συγκεκριμένα ένα χρηματοκιβώτιο κενό περιεχομένου, δύο κουκούλες μάλλινες, δύο ζεύγη δερμάτινα γάντια, μία ζυγαριά ακριβείας, δύο οικοδομικά εργαλεία (σκύλες), δύο μάσκες , ένα αναισθητικό σπρέι , ένα ηλεκτρικό τρυπάνι, μία λίμα, έναν ασύρματο τύπου γουόκι-τόκι, μία μπιζουτιέρα με διάφορα μικροκοσμήματα (φο μπιζού) και μία με δύο πέρλες, ένα ανδρικό ρολόι μάρκας SEIKO, μία κάρτα SIM της εταιρείας COSMOTE, μία φωτογραφική μηχανή μάρκας SONY, ένα κινητό τηλέφωνο μάρκας NOKIA, καθώς και μία χειροβομβίδα κρότου-λάμψης, β) το ……/24.9.2012 έγγραφο του Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, με το οποίο, αφενός, απεστάλη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών η από 22.8.2012 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης του Τμήματος Εργαστηρίων πυροβόλων όπλων και ιχνών εργαλείων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., που αφορούσε τα όπλα της προαναφερόμενης ποινικής δικογραφίας, αφετέρου ενημερώθηκε η ως άνω Εισαγγελία ότι «… τα δε πειστήρια το υπ’ αριθ. … πιστόλι μετά γεμιστήρος, είκοσι οχτώ (28) φυσίγγια, ένας πιεστήριος κάλυκας , δύο (2) δειγματικοί κάλυκες και οι δύο (2) δειγματικοί[ές] βολίδες θα αποσταλούν στο 3ο Τ(άγμα) ΥΛ(ικών) για φύλαξη …», γ) πέντε μαρτυρικές καταθέσεις και συγκεκριμένα του ….. ….., δικαστικού υπαλλήλου Πρωτοδικείου Πατρών, του …. ,…. , δικαστικού υπαλλήλου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών, και των δημοτικών υπαλλήλων ….. …. ….. …. και … …. (οδηγού του φορτηγού οχήματος από το οποίο εκφορτώθηκε και εξερράγη η επίμαχη χειροβομβίδα κρότου-λάμψης), καθώς και τις έγγραφες εξηγήσεις του δικαστικού υπαλλήλου …. …., η ως άνω Εισαγγελέας Πρωτοδικών με το εν λόγω πόρισμα απεφάνθη ότι δεν συντρέχει λόγος εγέρσεως πειθαρχικής δίωξης εναντίον του ανωτέρω υπαλλήλου για τον τραυματισμό του ενάγοντος και, συνεπώς, η υπόθεση πρέπει να τεθεί στο αρχείο (κατ’ άρθρο 113 παρ. 1 του ν. 2812/2000). Σύμφωνα δε με όσα αναφέρονται μεταξύ άλλων στο σκεπτικό του εν λόγω απαλλακτικού πορίσματος «… Στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι δυνατό να τύχει αποδοχής η σκέψη ότι ο πρώτος όρος για τη δημιουργία της κατάστασης επικινδυνότητας, η οποία επέφερε ως απώτερη συνέπεια το ατύχημα ήταν η ένταξη στη συγκεκριμένη συσκευασία, η οποία εμπεριείχε στο σύνολό της απαριθμημένα 16 αντικείμενα, τα οποία έχουν καταγραφεί αναλυτικά στο με αριθμό πρωτοκόλλου ……/7.4.2011 έγγραφο με τίτλο ‘υποβολή πειστηρίων’ της Υ.Α. Πατρών … και της χειροβομβίδας κρότου-λάμψης. Από τη με αριθμό πρωτοκόλλου ……/24.9.2012 αναφορά του γραφείου δημόσιας ασφάλειας Υ.Α. Πατρών προκύπτει ότι τα κατασχεθέντα όπλα και πυρομαχικά για την εν λόγω σχηματισθείσα ποινική δικογραφία διαχωρίσθηκαν και απεστάλησαν στις στρατιωτικές υπηρεσίες προς φύλαξη, παραμένοντας στην κούτα των πειστηρίων διάφορα ακίνδυνα αντικείμενα, τα οποία δεν είχαν εντεύθεν καμία ουσιαστική αξία. Μεταξύ των αντικειμένων, συμπεριλήφθηκε και μία χειροβομβίδα κρότου-λάμψης για την οποία θεωρούμε ότι εντάχθηκε στο κουτί των πειστηρίων λόγω πεπλανημένης αντίληψης των προανακριτικών υπαλλήλων για την επικινδυνότητά της, τη δυνατότητα ενεργοποίησής της και την ορθή διαχείρισή της. … Λαμβάνοντας ως δεδομένο το γεγονός του συγκεκριμένου διαχωρισμού των όπλων από τη χειροβομβίδα κρότου-λάμψης στα πλαίσια της συγκεκριμένης ποινικής δικογραφίας, η κούτα παρελήφθηκε από τον τότε υπηρετούντα ως γραμματέα των πειστηρίων του Πρωτοδικείου Πατρών και παρέμεινε εντεύθεν στους αποθηκευτικούς χώρους, δίχως να υφίσταται από την τρέχουσα Διοίκηση, πολλώ δε μάλλον από τον ελεγχόμενο δικαστικό υπάλληλο της Εισαγγελίας Πατρών δυνατότητα επέμβασης στο περιεχόμενο αυτής. Η αρμοδιότητά του και η συμμετοχή του στην ορισθείσα για την καταστροφή των πειστηρίων επιτροπή εκκινούσε από την αντιπαραβολή των ενυπαρχόντων στις αποθήκες των Δικαστηρίων συσκευασμένων αντικειμένων με τον έλεγχο και τις γενόμενες καταγραφές του βιβλίου των πειστηρίων που υφίστατο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και κατέληξε στην παρασχεθείσα συνδρομή κατά την ημέρα της φόρτωσης αυτών στα φορτηγά οχήματα του δήμου. Η όποια επέμβαση επί των ήδη συσκευασμένων αντικειμένων ήταν εκτός των αρμοδιοτήτων το δικαστικού υπαλλήλου, θεωρούμενης αυτής ως παράνομης, αντίθετης στα καθήκοντά του και ενέχουσας υποψία για τον σφετερισμό των εναπομεινάντων αντικειμένων. … Κατά την ημέρα της φόρτωσης των αντικειμένων στα φορτηγά του δήμου, ο ελεγχόμενος δικαστικός υπάλληλος συμμετείχε μεταξύ πλειόνων συναδέλφων του, καθώς ήταν μία διαδικασία που απαιτούσε χρόνο και τη σύμπραξη υπαλλήλων των Δικαστηρίων και του τμήματος καθαριότητας του δήμου. Όλες οι συσκευασίες μεταφέρθηκαν με τα χέρια ή με καροτσάκι από τους συμπράττοντες υπαλλήλους, οι οποίοι στο σύνολό τους δηλώνουν ότι κάποιες από τις συσκευασίες λόγω της παλαιότητάς τους και της στοιβασίας τους είχαν παραμορφωθεί και ανοίξει αποκαλύπτοντας το περιεχόμενό τους. Ουδείς εκ των υπαλλήλων δεν αντιλήφθηκε ότι το περιεχόμενο των συσκευασιών που ανοίχθησαν θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο κατά τη μεταφορά, όπως κάποιο εύφλεκτο υλικό ή κάποιο πυρομαχικό[,] για το λόγο αυτό άλλωστε δεν δίστασαν να μεταφέρουν με τα χέρια τους κάποιες συσκευασίες. … Ακόμα … και εάν εκληφθεί ότι εντός των συσκευασιών παρεισέφρησαν εκ παραδρομής ή λόγω πεπλανημένης αντίληψης για την ορθή εφαρμογή του Ν. 2168/1993 «περί όπλων» από τις προανακριτικές αρχές που παρέδιδαν τις συσκευασίες, προκύπτει εκ των πραγμάτων ότι η απλή μεταφορά αυτών, διά της ανασήκωσής τους από το χώρο που ευρίσκονταν και της επανατοποθέτησής τους σε άλλο σημείο δεν καθίστατο ικανή να επιφέρει αφ’ εαυτής το ατυχές για τον παθόντα αποτέλεσμα. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι επρόκειτο για μία ενέργεια που είχε προηγηθεί από πολλούς δημοτικούς και δικαστικούς υπαλλήλους κατά την ημέρα της φόρτωσης σε συνδυασμό με την αναφορά των πυροτεχνουργών περί ενεργοποίησης της χειροβομβίδας κρότου-λάμψης μόνο μέσω της αμεσότητας του χρήστη αυτής με την περόνη και το μοχλό απελευθέρωσης. Θεωρούμε ότι [η] δικαστική έρευνα για τις συνθήκες τέλεσης του ατυχήματος θα αποκαλύψει … και εάν στο ατυχές για τον εργαζόμενο γεγονός υπεισήλθε τυχόν πταίσμα του ιδίου λόγω της εκούσιας παρέμβασής τους στη διαδικασία ανατροπής του περιεχομένου του φορτηγού, καθώς αν και ο ίδιος γνώριζε το περιεχόμενο της συσκευασίας που επιχείρησε να απομακρύνει από την οπίσθια θύρα του φορτηγού, παρενέβη στη διαδικασία κατά τρόπο αντίθετο στη ληφθείσα εκπαίδευση των υπαλλήλων του τμήματος καθαριότητας, … ενδεχομένως δε πίεσε κατά τρόπο μη προβλεπόμενο από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας το περιεχόμενο της συσκευασίας με πιθανό αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της χειροβομβίδας κρότου-λάμψης. Σε κάθε περίπτωση, ανάμεσα στις ενέργειες του δικαστικού υπαλλήλου ……. … και το ατυχές αποτέλεσμα του τραυματισμού του [ενάγοντος], δεν προέκυψε κανένας συσχετισμός. Αντιθέτως, … προκύπτει ότι ο δικαστικός υπάλληλος έπραξε πλήρως και ευσυνείδητα τα προβλεπόμενα και ορισθέντα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Ειδικότερα, μερίμνησε κατά τη διαδικασία της καταστροφής των πειστηρίων ως μέλος της επιτροπής που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 102/2017 πράξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, προβαίνοντας στην αντιπαραβολή των προς καταστροφή πειστηρίων με το τηρούμενο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών βιβλίο πειστηρίων και συνέπραξε κατά τη διαδικασία της φόρτωσης των αντικειμένων την 17η.10.2017, ώστε να υφίσταται αντιστοιχία στο πρωτόκολλο καταστροφής και τα παραληφθέντα συσκευασμένα αντικείμενα από τους αποθηκευτικούς χώρους των Δικαστηρίων, ενεργώντας στα πλαίσια της ανατιθέμενης σ’ αυτόν αρμοδιότητας». Δεδομένου, τέλος, ότι σύμφωνα με την 6484/9.11.2017 υποβλητική αναφορά της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πατρών διερευνώνται τυχόν ποινικές ευθύνες και του Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών …. ….., που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών, με το 212/27.11.2017 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πατρών κρίθηκε ότι συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή (άρθρα 136 εδ. ε’ και 137 παρ. 1 εδ. β’ περ. β’ του προϊσχύσαντος Κ.Π.Δ.) και παραπέμφθηκε η υπόθεση, για την οποία σχηματίστηκε η οικεία προκαταρκτική δικογραφία, από τις κατά τόπο αρμόδιες εισαγγελικές, ανακριτικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Πατρών στις αντίστοιχες εισαγγελικές, ανακριτικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Αιγίου.

15. Επειδή, με την κρινόμενη αγωγή, όπως αυτή αναπτύσσεται με το νομίμως κατατεθέν στις 29.9.2020 υπόμνημα, ο ενάγων υποστηρίζει ότι ο τραυματισμός του κατά την εργασία του και η εξ αυτού μόνιμη αναπηρία του οφείλεται αποκλειστικώς σε παράνομες πράξεις και παραλείψεις οργάνων των εναγομένων. Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι η μεταφορά των υλικών εκτελούνταν από τρεις ή τέσσερις δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι παρέδιδαν στους εργάτες καθαριότητας του Δήμου Πατρέων κλειστά μικρά ή μεγάλα κιβώτια ή δέματα, χωρίς να υπάρχει καμία επιγραφή ή ένδειξη για την τυχόν επικινδυνότητα των υλικών. Στη συνέχεια, οι εργάτες καθαριότητας μετέφεραν με καρότσια ή με τα χέρια τους τα υλικά αυτά, τα τοποθετούσαν στις καρότσες των απορριμματοφόρων οχημάτων και έπειτα αναχωρούσαν με προορισμό τον Χ.Υ.ΤΑ. Ξερόλακκας, ώστε να τα εναποθέσουν προς πολτοποίηση και καταστροφή στον ήδη οριοθετηθέντα εκεί χώρο. Μετά την αναχώρηση του πρώτου φορτηγού του Δήμου Πατρέων από το Δικαστικό Μέγαρο, αναχώρησε και το δεύτερο φορτηγό με οδηγό τον …. …. και με συνοδηγό τον ενάγοντα. Φτάνοντας στον ανωτέρω Χ.Υ.Τ.Α. περί ώρα 11.30, ο οδηγός του φορτηγού οχήματος βγήκε από την καμπίνα οδήγησης και έθεσε σε λειτουργία τον ανατροπέα προκειμένου να εκφορτωθεί το υλικό, ενώ ο ενάγων βρισκόταν δίπλα του παρακολουθώντας τη διαδικασία και βοηθώντας όπου χρειάζονταν. Αφού η διαδικασία εκφόρτωσης ολοκληρώθηκε και ο οδηγός κατευθύνθηκε στην καμπίνα οδήγησης, προκειμένου να επιστρέψει στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, ο ενάγων, όπως υποστηρίζει, διαπίστωσε να έχει παραμείνει στην εξωτερική πλευρά του φορτηγού, κρεμασμένο στην αλυσίδα υποστήριξης του ανατροπέα, ένα δέμα μετρίου σχετικώς μεγέθους συσκευασμένο σε ανοιχτόχρωμη πλαστική σακούλα. Ο ενάγων τότε πλησίασε και επιχείρησε, με το αριστερό του χέρι, να απεμπλέξει το δέμα από την αλυσίδα, όμως τότε έλαβε χώρα μία έκρηξη με εκκωφαντικό θόρυβο η οποία, πέραν της κώφωσης και των τραυμάτων στην κοιλιακή χώρα που του προξένησε, μετέτρεψε την αριστερή του παλάμη σε μία άμορφη και κατακερματισμένη μάζα από σάρκα και οστά. Σε ό,τι αφορά το εναγόμενο Δημόσιο, ο ενάγων υποστηρίζει ότι α) τα υλικά που παραδόθηκαν προς καταστροφή, ήτοι τα άχρηστα και ρυπαρά αντικείμενα που φυλάσσονταν στο Τμήμα Πειστηρίων του Πρωτοδικείου Πατρών, δεν είχαν υποστεί την επιβαλλόμενη ορθή και ασφαλή διαχείριση, με ευθύνη του δικαστικού και διοικητικού προσωπικού του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών, με αποτέλεσμα μεταξύ αυτών να περιλαμβάνεται η επίμαχη χειροβομβίδα κρότου-λάμψης, η οποία είχε σταλεί, μεταξύ άλλων πειστηρίων ποινικής δικογραφίας, στις 7.4.2011 από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών∙ είναι μάλιστα ενδεικτικό το γεγονός ότι, μετά την έκρηξη και κατά την επιτόπια έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε πλήθος άλλων όπλων και πυρομαχικών μεταξύ των υλικών που είχαν παραδοθεί, β) στο έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών, με το οποίο ζητούνταν η συνδρομή της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Πατρέων για την απομάκρυνση των ως άνω αντικειμένων, δεν γίνονταν λόγος για την ύπαρξη επικίνδυνων υλικών, γ) οι αρμόδιοι δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι δεν έλεγξαν το έγκλειστο περιεχόμενο των κιβωτίων, δεμάτων και σακουλών προτού το παραδώσουν στους εργάτες καθαριότητες του Δήμου Πατρέων και, συνεπώς, δεν ενημέρωσαν αυτούς για την ύπαρξη τυχόν επικίνδυνου υλικού, και δ) τα μέλη της συγκροτηθείσας τριμελούς επιτροπής όχι μόνον παρέλειψαν να ελέγξουν το περιεχόμενο των προς καταστροφή πειστηρίων, αλλά και προέτρεξαν και να υπογράψουν το σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής. Σε ό,τι αφορά δε τον εναγόμενο Δήμο Πατρέων, ο ενάγων υποστηρίζει ότι τα όργανά του παρέλειψαν να ζητήσουν και να λάβουν έγγραφη διαβεβαίωση από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές για την πλήρως ακίνδυνη φύση των υλικών που επρόκειτο να παραδοθούν προς καταστροφή, ώστε να μην κινδυνεύσει η σωματική ακεραιότητα και η ζωή των εργατών καθαριότητας. Προς απόδειξη των ανωτέρω, ο ενάγων επικαλείται τα εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης έγγραφα, ενώ επικαλείται και προσκομίζει τρεις φωτογραφίες του τραυματισθέντος άνω αριστερού άκρου του (κατά τη νοσηλεία του στο Νοσοκομείο του Ρίου και προτού λάβει χώρα ο ακρωτηριασμός του άκρου του στο ύψος του καρπού) και δημοσίευμα από ειδησεογραφικό ιστότοπο για το επίμαχο συμβάν.

16. Επειδή, αντιθέτως, ο εναγόμενος Δήμος Πατρέων με τις από 6.12.2019 και 10.2.2020 εκθέσεις απόψεων και το νομίμως κατατεθέν στις 29.9.2020 υπόμνημα, ζητεί την απόρριψη της κρινόμενης αγωγής, καθ’ ο μέρος στρέφεται κατ’ αυτού, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει καμία πράξη ή παράλειψη των οργάνων του που να συνέβαλε στον τραυματισμό του ενάγοντος και να συνδέεται αιτιωδώς με αυτόν και ειδικότερα: α) η διαδικασία αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του Κανονισμού Καθαριότητας, τηρήθηκε επακριβώς, β) από το περιεχόμενο του …./11.10.2017 εγγράφου της Προϊσταμένης του Πρωτοδικείου Πατρών προς την Διεύθυνση Καθαρισμού του εναγόμενου Δήμου προέκυπτε με σαφήνεια και βεβαιότητα ότι τα προς καταστροφή υλικά δεν ήταν επικίνδυνα και, συνεπώς, δεν χρειάζονταν περαιτέρω διευκρινήσεις, δεδομένου μάλιστα ότι για τα όπλα και πυρομαχικά ακολουθείται η διαδικασία καταστροφής μέσω των ενόπλων δυνάμεων, και γ) ακόμη, όμως, και εάν ζητούνταν έγγραφη διαβεβαίωση περί της μη επικινδυνότητας των μεταφερόμενων υλικών, μετά βεβαιότητας τα όργανα του Δήμου θα είχαν λάβει από τις δικαστικές αρχές την απάντηση ότι δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος, αφού , όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος, ακόμη και τα μέλη της ορισθείσας τριμελούς επιτροπής για την καταστροφή των πειστηρίων δεν γνώριζαν ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν επικίνδυνα υλικά (όπλα, φυσίγγια κλπ.). Με τα δεδομένα αυτά και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη ότι, αφενός, στο προαναφερόμενο έγγραφο της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πατρών, με το οποίο ζητήθηκε η συνδρομή της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Πατρέων, γίνεται σαφώς λόγος για την ανάγκη αποκομιδής και καταστροφής «κατασχεθέντων ρυπαρών πραγμάτων» και, άρα, δεν προέκυπτε η ύπαρξη επικίνδυνων για την ασφάλεια των εργατών καθαριότητας αντικειμένων, όπως όπλων και πυρομαχικών, αφετέρου, δεν προβλέπεται νομοθετικώς ούτε και ήταν εν τοις πράγμασι ενδεδειγμένη, ενόψει του σαφούς περιεχομένου του ως άνω εγγράφου, η από μέρους των οργάνων του εναγόμενου Δήμου λήψη ειδικής διαβεβαίωσης από το δικαστικό και υπαλληλικό προσωπικό του Πρωτοδικείου Πατρών περί της μη ύπαρξης όπλων και πυρομαχικών μεταξύ των προς καταστροφή πειστηρίων, το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν στοιχειοθετείται εν προκειμένω παράνομη πράξη ή παράλειψη των οργάνων του εναγόμενου Δήμου Πατρέων που να θεμελιώνει ευθύνη του προς αποζημίωση, ενώ τα όσα αντίθετα υποστηρίζει ο ενάγων πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα.

17. Επειδή, εξ άλλου, το εναγόμενο Δημόσιο με την …/16.7.2018 έκθεση απόψεων του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Πατρών Προέδρου Πρωτοδικών και με το νομίμως κατατεθέν στις 29.9.2020 υπόμνημα ζητεί την απόρριψη της κρινόμενης αγωγής, καθ’ ο μέρος στρέφεται κατ’ αυτού, υποστηρίζοντας ότι α) ο διαχωρισμός των πειστηρίων της ποινικής δικογραφίας με στοιχεία ΑΒΜ ….. και η κατάταξη της χειροβομβίδας κρότου-λάμψης στα κοινά πειστήρια (και όχι στα όπλα και πυρομαχικά της εν λόγω δικογραφίας) διενεργήθηκε στις 7.4.2011 από τα αστυνομικά όργανα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, με την πεποίθηση ότι οι χειροβομβίδες κρότου-λάμψης δεν θεωρούνται, κατά τη σχετική νομοθεσία, ως όπλα, και χωρίς να γνωρίζουν, ευλόγως, ότι μόλις δύο ημέρες πριν δημοσιεύθηκε ο νόμος 3944/2011, με διάταξη του οποίου οι εν λόγω χειροβομβίδες περιελήφθησαν πλέον στην έννοια του όπλου, β) με το 68/2018 πόρισμα ΕΔΕ της αρμόδιας Εισαγγελέως Πρωτοδικών κρίθηκε ότι δεν συντρέχει πειθαρχικό παράπτωμα του …. ….., υπαλλήλου της ως άνω Εισαγγελίας και μέλους της επιτροπής που συγκροτήθηκε για την καταστροφή των άχρηστων και ρυπαρών πειστηρίων που φυλάσσονταν στο Πρωτοδικείο Πατρών, γ) όπως συνάγεται από την αναφορά των πυροτεχνουργών, σύμφωνα με την οποία για την ενεργοποίηση της επίμαχης χειροβομβίδας είναι απαραίτητη η αφαίρεση της περόνης ασφαλείας και η μη συγκράτηση του μοχλού απελευθέρωσής της, ήταν ο ίδιος ο ενάγων ο οποίος, απασφαλίζοντας την περόνη της χειροβομβίδας και μη συγκρατώντας τον μοχλό ασφαλείας, πυροδότησε την χειροβομβίδα, διακόπτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον αιτιώδη σύνδεσμο ανάμεσα σε πιθανή πράξη ή παράλειψη των οργάνων του, που είχε ως αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί η επίμαχη χειροβομβίδα στα προς απομάκρυνση κοινά απορρίμματα, και στο επελθόν ζημιογόνο γεγονός της έκρηξης και του τραυματισμού του ενάγοντος, και δ) άλλως, ο ενάγων είναι αποκλειστικώς υπαίτιος, άλλως συνυπαίτιος σε ποσοστό 90%, για τον τραυματισμό του, διότι, αν και βρισκόταν στον χώρο του Χ.Υ.ΤΑ. ως προϊστάμενος του συνεργείου καθαριότητας και με καθήκον του την εποπτεία της εκφόρτωσης των απορριμμάτων, και ενώ γνώριζε την απαγόρευση από τους σχετικούς κανονισμούς της οποιαδήποτε ανάμειξης των εργατών καθαριότητας με τα απορρίμματα, αυτός, από αμελή και απρόσεκτη συμπεριφορά, έπιασε με τα χέρια του το χαρτοκιβώτιο εντός του οποίου βρισκόταν η επίμαχη χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα αυτή να πυροδοτηθεί και να τον τραυματίσει.

18. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο λαμβάνει ειδικότερα υπόψη τα εξής: Σύμφωνα με τις προπαρατεθείσες διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών, στα καθήκοντα του εκάστοτε αρμοδίως οριζόμενου Εισαγγελικού λειτουργού ανήκει η επεξεργασία εν γένει των δικογραφιών μηνύσεων, εγκλήσεων, αναφορών, διοικητικών πορισμάτων κλπ και ειδικότερα όσων εγχειρίζονται από προανακριτικές ή άλλες δημόσιες αρχές, ενώ όσον αφορά την οργάνωση και λειτουργία της οικείας Γραμματείας, ο μεν Προϊστάμενός της μεριμνά για την εν γένει ασφάλεια φύλαξη και καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων, στα δε καθήκοντα των υπηρετούντων στο Τμήμα Ποινικής Δίωξης δικαστικών υπαλλήλων ανήκει, μεταξύ άλλων, η παραλαβή των πειστηρίων, η τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού βιβλίου πειστηρίων και η διεκπεραίωση των Εισαγγελικών παραγγελιών για καταστροφή ή δήμευση των πειστηρίων. Εξ άλλου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πατρών, στα καθήκοντα των δικαστικών υπαλλήλων που υπηρετούν στο Γραφείο Εκτέλεσης του Α’ Ποινικού Τμήματος ανήκει, μεταξύ άλλων, η παραλαβή, φύλαξη, απόδοση ή καταστροφή πειστηρίων κατά το νόμο. Εν προκειμένω, με το ……/7.4.2011 συνοδευτικό έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών, εντός μεταλλικής κούτας, πειστήρια της ποινικής δικογραφίας με ΑΒΜ ……, στα οποία περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων κοινών πειστηρίων (ήτοι μη εχόντων τον χαρακτήρα όπλου ή πυρομαχικών), μία χειροβομβίδα κρότου-λάμψης, είτε εκ παραδρομής, είτε υπό την πεποίθηση ότι η εν λόγω χειροβομβίδα δεν υπάγεται, κατά την κείμενη νομοθεσία, στην έννοια του όπλου. Ο ως άνω διαχωρισμός, από μέρους των προανακριτικών αστυνομικών οργάνων της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, της χειροβομβίδας κρότου-λάμψης από τα όπλα και πυρομαχικά και η κατάταξή της στα κοινά πειστήρια της προαναφερθείσας ποινικής δικογραφίας, έλαβε χώρα κατά τρόπο παράνομο και εσφαλμένο, διότι, ανεξαρτήτως εάν οι χειροβομβίδες κρότου-λάμψης υπάγονταν στην έννοια του όπλου πριν την 7.4.2011, σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω χειροβομβίδες θεωρούνταν πλέον, κατά νόμο, ως όπλα κατά την ως άνω επίμαχη ημερομηνία (βλ. άρθρο 1 παρ. 1 περ. α’ του ν. 2168/1993, όπως ίσχυε προτού αντικατασταθεί με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3944/5.4.2011, όπου ορίζεται ότι «Όπλο είναι […] ιδίως […] χειροβομβίδα και νάρκη κάθε τύπου […]»), ενώ έπειτα από την εν λόγω αντικατάσταση και κατά τον κρίσιμο χρόνο ορίζεται ότι «[…] Στην έννοια του όπλου περιλαμβάνεται οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο και ιδίως […] όπλα κρότου-αερίων […] καθώς επίσης χειροβομβίδες και νάρκες κάθε τύπου»). Ενώ, λοιπόν, από το ανωτέρω συνοδευτικό έγγραφο της Υ.Α. Πατρών προέκυπτε σαφώς η ύπαρξη χειροβομβίδας κρότου-λάμψης μεταξύ των αποσταλέντων πειστηρίων, οι αρμόδιοι εισαγγελικοί λειτουργοί και δικαστικοί υπάλληλοι της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών παρέλειψαν να ελέγξουν επισταμένως και να εκτιμήσουν ορθώς και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί όπλων το περιεχόμενο της μεταλλικής κούτας που παρέλαβαν από την Υ.Α. Πατρών και να διενεργήσουν, εγκαίρως και με ασφάλεια, την αφαίρεση της χειροβομβίδας από αυτήν, καταχώρησαν δε τα αποσταλέντα πειστήρια με αριθμό πειστηρίου 367/2011. Ακολούθως, με το από 19.4.2011 συνοδευτικό έγγραφο του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πατρών, τα ανωτέρω πειστήρια (μεταξύ των οποίων και η επίμαχη χειροβομβίδα) εστάλησαν στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Πατρών, προκειμένου να φυλαχθούν εντός αποθηκευτικού χώρου, οι δε αρμόδιοι δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι του εν λόγω Πρωτοδικείου παρέλειψαν, με τη σειρά τους, να ελέγξουν και να εκτιμήσουν νόμιμα και ορθά το περιεχόμενο των αποσταλέντων σε αυτούς πειστηρίων και διενεργήσουν την αφαίρεση της χειροβομβίδας κρότου-λάμψης από αυτά. Αποτέλεσμα των ανωτέρω διαδοχικών παραλείψεων από μέρους αφενός, σε πρώτο χρόνο, των αστυνομικών οργάνων, αφετέρου, σε μεταγενέστερο χρόνο, των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών και του Πρωτοδικείου Πατρών, η ανωτέρω χειροβομβίδα κρότου-λάμψης παρέμεινε επί σειρά ετών αποθηκευμένη σε χώρο φύλαξης κοινών («ρυπαρών», όπως χαρακτηρίζονται στα διάφορα υπηρεσιακά έγγραφα) πειστηρίων, με συνέπεια αυτή να μην συμπεριληφθεί μεταξύ των όπλων και πυρομαχικών που παραδόθηκαν στις 3.8.2017 σε στρατιωτικές υπηρεσίες, κατ’ άρθρο 266 παρ. 3 του Κ.Π.Δ., προς φύλαξη ή εκποίηση. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι, από έγγραφα της δικογραφίας (βλ. ιδίως το από 25.10.2017 έγγραφο του Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών ….. …… προς τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών, αναφορικά με τις αναντιστοιχίες και ελλείψεις που παρατηρήθηκαν στις 3.8.2017 κατά την παραλαβή από τις στρατιωτικές υπηρεσίες των προς φύλαξη ή εκποίηση όπλων, το ……/20.10.2017 έγγραφο του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών προς τον Προϊστάμενο Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Πατρών, αναφορικά με την εύρεση από την Υ.Α. Πατρών, κατόπιν αυτοψίας μετά την επίμαχη έκρηξη, και άλλων όπλων και πυρομαχικών στον Χ.Υ.ΤΑ. και στις καρότσες των τριών υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Πατρέων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των πειστηρίων, και το ……/21.12.2017 έγγραφο της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Γραμματείας του Πρωτοδικείου Πατρών προς την Εισαγγελία Πατρών περί μη δυνατότητας εξακρίβωσης των ως άνω ευρεθέντων όπλων και πυρομαχικών, πλην δύο εξ αυτών), συνάγεται, κατά την εκτίμηση του Δικαστηρίου, ότι, κατά τον κρίσιμο χρόνο του ένδικου ατυχήματος, είχαν παρεισφρήσει σημαντικά κενά και σοβαρές ελλείψεις ως προς την καταγραφή και αρχειοθέτηση των εισερχόμενων και φυλασσόμενων, ως πειστηρίων, εντός του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών όπλων και πυρομαχικών. Εντός, λοιπόν, του ως άνω περιγραφόμενου πλαισίου πεπλανημένης αντίληψης ως προς τη φύση και την επικινδυνότητά της και μη ορθής καταχώρησης και διαχείρισής της, η επίμαχη χειροβομβίδα κρότου-λάμψης συμπεριελήφθη μεταξύ των κοινών και άχρηστων πειστηρίων που δόθηκαν στις 17.10.2017 προς αποκομιδή και μεταφορά στον Χ.Υ.ΤΑ. Ξερόλακκας Πατρών. Κατά την ανωτέρω ημερομηνία, οι συσκευασίες των πειστηρίων μεταφέρθηκαν με τα χέρια ή με καροτσάκι από τους συμπράττοντες δικαστικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους καθαριότητας του Δήμου Πατρέων, κάποιες δε από αυτές, λόγω της παλαιότητάς τους και της στοιβασίας τους, είχαν ανοίξει αποκαλύπτοντας το περιεχόμενό τους. Κατά την ίδια ημερομηνία και ενώ είχε ήδη μεταβεί στον Χ.Υ.ΤΑ., ο ενάγων, στην προσπάθειά του να απομακρύνει μία σακούλα που είχε «σκαλώσει» στην καρότσα απορριμματοφόρου φορτηγού και δεν είχε εκφορτωθεί μαζί με τα άλλα απορρίμματα, εντός δε αυτής υπήρχε, όπως εκ του αποτελέσματος προκύπτει, η επίμαχη χειροβομβίδα κρότου-λάμψης, η οποία δεν ήταν ορατή, άγγιξε αυτήν με το αριστερό του χέρι με αποτέλεσμα να πυροδοτηθεί και να εκραγεί η εν λόγω χειροβομβίδα, τραυματίζοντάς τον σοβαρά και ακρωτηριάζοντας το αριστερό άνω άκρο του στο ύψος του καρπού. Από δε τα στοιχεία της δικογραφίας, ιδίως από την από 17.10.2017 αναφορά των πυροτεχνουργών που κλήθηκαν να επιληφθούν του συμβάντος, καθώς και από την ……19.1.2018 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης των αξιωματικών του Εργαστηρίου Πυροτεχνημάτων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., δεν αποδεικνύεται ο ισχυρισμός του εναγόμενου Δημοσίου ότι ο ενάγων ήταν εκείνος που πυροδότησε την χειροβομβίδα, αφαιρώντας εκουσίως την περόνη ασφαλείας και μη συγκρατώντας τον μοχλό απελευθέρωσης∙ αντιθέτως, δέον να γίνει δεκτό, κατά την εκτίμηση του Δικαστηρίου, ότι εξαιτίας της μακρόχρονης αποθήκευσης, επαφής και τριβής της χειροβομβίδας με άλλα αντικείμενα εντός του αποθήκης φύλαξης πειστηρίων, καθώς και εξαιτίας των χτυπημάτων και της καταπόνησης που υπέστη λόγω της φόρτωσης και στοίβαξης της σακούλας, εντός της οποίας είχε συσκευαστεί, στο φορτηγό αποκομιδής απορριμμάτων και εκφόρτωσής της στον Χ.Υ.ΤΑ. Ξερόλακκας, η περόνη ασφαλείας της χειροβομβίδας αφαιρέθηκε χωρίς να επενεργήσει εκουσίως ο ενάγων επ’ αυτής, με συνέπεια, δεδομένου ότι δεν συγκρατούνταν ο μοχλός απελευθέρωσης, να πυροδοτηθεί η πυροτεχνική σύνθεση της χειροβομβίδας ενόσω αυτή ήταν πολύ πλησίον του αριστερού άνω άκρου του ενάγοντος ή κρατείτο από αυτό και όχι επί του εδάφους, να λάβει χώρα έκρηξη με έντονη λάμψη και εκκωφαντικό θόρυβο και, παρότι δεν προορίζεται να προκαλεί σωματικές βλάβες, να τραυματίσει σοβαρά τον ενάγοντα, καθώς πυροδοτήθηκε σε μεγάλη προς το αριστερό του χέρι εγγύτητα ή πάνω σε αυτό. Κατόπιν τούτων, το Δικαστήριο κρίνει ότι η πρόκληση του ένδικου ατυχήματος, κατά το οποίο ο ενάγων εργάτης καθαριότητας τραυματίσθηκε σοβαρά, εν ώρα εργασίας, από χειροβομβίδα κρότου-λάμψης που εξερράγη εντός του Χ.Υ.ΤΑ. Ξερόλακκας Πατρών, οφείλεται αποκλειστικώς στην παράνομη, κατά την έννοια του άρθρου 105 του ΕισΝΑΚ, τοποθέτηση και φύλαξη της ανωτέρω χειροβομβίδας σε συσκευασία μαζί με άλλα κοινά (μη εμπίπτοντα στην κατηγορία των όπλων και πυρομαχικών) πειστήρια ποινικής δικογραφίας και στην έκτοτε παράνομη παράλειψη ορθής διαχείρισής της από μέρους των προαναφερόμενων οργάνων του εναγόμενου Δημοσίου, τα οποία δεν επέδειξαν την απαιτούμενη επιμέλεια και προσοχή, μέσω της ορθής αξιολόγησης, αρχικώς, της χειροβομβίδας κρότου-λάμψης ως όπλου και μη κατάταξής της στα κοινά πειστήρια ποινικής δικογραφίας, και, εν συνεχεία, μέσω διενέργειας επανελέγχου και έρευνας, ιδίως προτού παραδοθούν τα πειστήρια προς αποκομιδή από τον χώρο του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών, ώστε αφενός να αποτραπεί η εισαγωγή της χειροβομβίδας στον χώρο φύλαξης των πειστηρίων του Πρωτοδικείου Πατρών, αφετέρου να αφαιρεθεί εγκαίρως από εκεί ώστε να μην συντρέξει κίνδυνος από τυχαία πυροδότησή της, όπως και εν τέλει συνέβη. Κατόπιν δε των προαναφερόμενων πράξεων και παραλείψεων των οργάνων του εναγομένου και της υπάρξεως πρόσφορου αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ αυτών και του επίδικου ατυχήματος στοιχειοθετείται, εν προκειμένω, η προβλεπόμενη από την ανωτέρω διάταξη ευθύνη του εναγομένου προς αποκατάσταση της ζημίας του ενάγοντος, ενώ πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί του εναγομένου. Ως αβάσιμος, δε, πρέπει να απορριφθεί και ο ισχυρισμός του Δημοσίου περί αποκλειστικού, άλλως συντρέχοντος πταίσματος του ενάγοντος σε ποσοστό 90%, για τον τραυματισμό του, διότι, πέραν του ότι δεν προκύπτει ούτε γίνεται επίκληση διάταξης νόμου που να απαγορεύει την οποιαδήποτε ανάμειξη των εργατών καθαριότητας κατά την εκφόρτωση απορριμμάτων εντός Χ.Υ.ΤΑ., η προσπάθεια του ενάγοντος να απεμπλέξει τη σακούλα απορριμμάτων (εντός της οποίας ήταν συσκευασμένη, όπως αποδείχθηκε, η επίμαχη χειροβομβίδα κρότου-λάμψης, η οποία δεν ήταν ορατή) από την καρότσα του απορριμματοφόρου φορτηγού, ώστε να την απορρίψει μαζί με τα άλλα εκφορτωθέντα υλικά και να συνεχισθεί η διαδικασία της αποκομιδής των άχρηστων πειστηρίων από το Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, δέον να χαρακτηρισθεί, κατά την εκτίμηση του Δικαστηρίου, ως μία εύλογη και αναμενόμενη, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, ενέργεια που ο ενάγων έπραξε εντός των πλαισίων των καθηκόντων του, χωρίς να μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν επέδειξε την απαιτούμενη για τις περιστάσεις προσοχή και ότι παραβίασε την ενδεδειγμένη ασφαλή πρακτική διαχείρισης απορριμμάτων.

19. Επειδή, με την κρινόμενη αγωγή και το επ’ αυτής υπόμνημα, ο ενάγων υποστηρίζει ότι είναι αναγκαία η από μέρους του αγορά και τοποθέτηση πρόσθετου τεχνητού μέλους, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του αριστερού του χεριού και εν γένει η ποιότητα ζωής του, ζητεί να του επιδικαστεί το ποσό των 294.252 ευρώ, που αντιστοιχεί στη δαπάνη αγοράς πρόσθετου τεχνητού μέλους, συνολικής αξίας 42.036 ευρώ (33.900 ευρώ καθαρή αξία πλέον 24% Φ.Π.Α.), και στη δαπάνη αλλαγής του ανά πενταετία και για συνολικά επτά φορές, ήτοι έως την ηλικία των 87 ετών. Προς απόδειξη τούτου, επικαλείται και προσκομίζει α) το ……/25.6.2018 πιστοποιητικό από την Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, στο οποίο αναφέρεται ότι «[ο ενάγων] νοσηλεύτηκε στην Ορθοπαιδική Κλινική από 17/10/2017 έως 23/10/2017 πάσχων από ακρωτηριαστικό τραύμα του αριστερού άνω άκρου στο ύψος του καρπού, για το οποίο υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση όπου έγινε διαμόρφωση κολοβώματος. Λόγω της ηλικίας του και ότι εξακολουθεί να είναι εργαζόμενος, χρήζει μια μυοηλεκτρική πρόθεση με μυοηλεκτρική κίνηση δακτύλων για την καλύτερη αυτοεξυπηρέτησή του στον εργασιακό του χώρο αλλά και στην καθημερινότητά του», β) την από 30.1.2018 έγγραφη προσφορά της εταιρείας ορθοπεδικών ειδών «…… Ο.Ε.» με έδρα στην Αθήνα (οδ. … αρ. …), για δύο μυοηλεκτρικές προθέσεις αντιβραχίου, ήτοι αφενός για μία μυοηλεκτρική πρόθεση αντιβραχίου με θήκη εξωτερική carbon, εσωτερική από σιλικόνη, παλάμη μυοηλεκτρική OTTO-BOCK (κίνηση 3 δακτύλων), καλώδια ηλεκτρόδια, επαφές, φορτιστή και διακοσμητικό γάντι σιλικόνης, συνολικής αξίας 18.000 ευρώ (καθαρής αξίας 15.929,20 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% ποσού 2.070,80 ευρώ), αφετέρου για μία μυοηλεκτρική πρόθεση αντιβραχίου με θήκη εξωτερική carbon, εσωτερική από σιλικόνη, παλάμη μυοηλεκτρική be-bionic (κίνηση 5 δακτύλων), καλώδια, ηλεκτρόδια, επαφές, φορτιστής και διακοσμητικό γάντι σιλικόνης, συνολικής αξίας 33.900 ευρώ (καθαρής αξίας 30.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% ποσού 3.900 ευρώ), γ) την από 6.8.2018 βεβαίωση της ανωτέρω εταιρείας, σύμφωνα με την οποία ο ενάγων φέρει ήδη μυοηλεκτρική πρόθεση άνω άκρου αντιβραχίου, συνολικής αξίας 17.530 ευρώ, αποτελούμενη από: θήκη κολοβώματος εξωτερική για ηλεκτρική πρόθεση, θήκη εσωτερική για σιλικόνη, δακτύλιο συνδετικό εξάρτημα, παλάμη ηλεκτρική με αισθητήρες, ζεύγος καλωδίων, γάντι σιλικόνης, μπαταρίες λιθίου, ζεύγος επαφών, φορτωτή μπαταριών, ζεύγος ηλεκτροδίων και συνδετήρα παλάμης, και με ειδική μνεία ότι: «Α) αντικατάσταση της πρόθεσης άνω άκρου είναι δυνατή μετά την 5ετία. Β) αντικατάσταση της εξωτερικής θήκης δίδεται 2 φορές μέσα στα δύο πρώτα χρόνια για τους πρόσφατα ακρωτηριασμένους. Γ) αντικατάσταση της εσωτερικής θήκης δίδεται κάθε 1 ½ έτος λόγω φθοράς. Δ) Αντικατάσταση ανταλλακτικών (μπαταρίες, ηλεκτρόδια, καλώδια, φθορά δακτύλων) χορηγούνται μετά την παρέλευση 3 ετών. Οι ανωτέρω τιμές [των επιμέρους εξαρτημάτων της πρόθεσης αντιβραχίου] δίδονται βάση της σημερινής τεχνολογίας», και δ) την από 3.9.2018 βεβαίωση του …………, Επιμελητή Α’ στο Νευρολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», σύμφωνα με την οποία ο αιτών υπεβλήθη σε ηλεκτρονευρογράφημα – ηλεκτρομυογράφημα (προς εξακρίβωση της λειτουργικής κατάστασης των μυών του) και τα αποτελέσματα ήταν φυσιολογικά («μελέτη εντός φυσιολογικών ορίων»). Αντιθέτως, το Ελληνικό Δημόσιο προβάλλει ότι από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει το κόστος αγοράς του ζητούμενου τεχνητού μέλους ούτε η ιατρική ανάγκη για την ανά πενταετία αντικατάστασή του, ότι ο ενάγων έχει ήδη αποκτήσει την οικονομικότερη, βάσει της από 30.1.2018 έγγραφης προσφοράς, μυοηλεκτρική πρόθεση, καθώς και ότι το προσδόκιμο ζωής ενός υγιούς Έλληνα εκτιμάται στην ηλικία των 81, και όχι των 87 ετών, ενώ από το τυχόν αιτούμενο ποσό για την αγορά τεχνητού μέλους χεριού και παλάμης εργασίας πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό που παρέχεται από τον ασφαλιστικό φορέα του εκκαλούντος. Επ’ αυτού, το Δικαστήριο λαμβάνει ειδικότερα υπόψη τα εξής: α) κατά τα κοινώς γνωστά, σε περίπτωση ακρωτηριασμού είναι απαραίτητη η αγορά και τοποθέτηση πρόσθετου τεχνητού μέλους, τόσο για την αυτοεξυπηρέτηση του παθόντος όσο και για την αποκατάσταση, κατά το δυνατόν, της εξωτερικής του εμφάνισης, β) από το ……/25.6.2018 πιστοποιητικό της Ορθοπεδικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών προκύπτει η αναγκαιότητα τοποθέτησης στον ακρωτηριασθέντα ενάγοντα μίας μυοηλεκτρικής πρόθεσης με μυοηλεκτρική κίνηση δακτύλων, γ) από την από 6.8.2018 βεβαίωση της εταιρείας «…… Ο.Ε.» προκύπτει με σαφήνεια το χρονικό διάστημα (πενταετία) μετά το οποίο είναι δυνατή η αντικατάσταση της μυοηλεκτρικής πρόθεσης, και δ) κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής δεν προκύπτει ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί η επίμαχη δαπάνη. Κατόπιν τούτων, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο ενάγων θα υποστεί μελλοντική θετική ζημία, εξαιτίας της αύξησης των δαπανών του για τοποθέτηση μυοηλεκτρικής πρόθεσης αντιβραχίου, προς αποκατάσταση της οποίας κρίνεται εύλογο και προσήκον το ποσό των (33.900 Χ 2) 67.800 ευρώ, που αντιστοιχεί αφενός στο κόστος αγοράς, σύμφωνα με την από 30.1.2018 προσφορά της προαναφερόμενης εταιρείας, της μυοηλεκτρικής πρόθεσης συνολικής αξίας 33.900 ευρώ (που προκρίνεται κατά την εκτίμηση του Δικαστηρίου ως πλέον ενδεδειγμένη για τον ενάγοντα, για τον λόγο ότι θα του εξασφαλίσει αρτιότερη κίνηση πέντε δακτύλων και όχι μόνο τριών), αφετέρου στο κόστος αντικατάστασης της εν λόγω πρόθεσης μετά την παρέλευση πενταετίας από την αρχική τοποθέτηση. Ο δε προβαλλόμενος από το εναγόμενο λόγος περί αφαίρεσης, από το ανωτέρω επιδικαζόμενο ποσό, του ποσού που παρέχεται από τον ασφαλιστικό φορέα του ενάγοντος για την κάλυψη ιατρικής δαπάνης, προβάλλεται κατά τρόπο όχι συγκεκριμένο και πρέπει να απορριφθεί ως ανεπίδεκτος δικανικής κρίσης. Αντιθέτως, δεν μπορεί, προς το παρόν, να εκτιμηθεί και άρα πρέπει να απορριφθεί ως αναπόδεικτη η αξίωση του ενάγοντος να του επιδικαστεί η δαπάνη μεταγενέστερων αντικαταστάσεων του τεχνητού του μέλους, διότι, ενόψει της αβεβαιότητας όσον αφορά στις τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο των τεχνητών μελών και στη διαμόρφωση του σχετικού κόστους αγοράς και συντήρησης, δεν μπορεί να υπολογισθεί πόσες αντικαταστάσεις θα απαιτηθούν στο μέλλον και ποιο το κόστος αυτών.

20. Επειδή, περαιτέρω, ο ενάγων υποστηρίζει ότι θα υποχρεωθεί να μεταβεί και να διαμείνει στην Αθήνα προκειμένου να λάβει υπηρεσίες ιατρικής παρακολούθησης, εκπαίδευσης και προσαρμογής στη χρήση του τεχνητού του μέλους, ζητεί δε να του επιδικασθεί το ποσό των 10.000 ευρώ, που αντιστοιχεί, κατά τους ισχυρισμούς του, στη δαπάνη μετάβασης, διήμερης διαμονής και διατροφής στην Αθήνα και για συνολικά τέσσερις μεταβάσεις ανά έτος επί πέντε έτη (ήτοι 500 ευρώ για κάθε διήμερη μετάβαση Χ τέσσερις φορές ανά έτος Χ 5 έτη). Αντιθέτως, το εναγόμενο ζητεί την απόρριψη του επίμαχου κονδυλίου ως αόριστου και αναπόδεικτου. Επ’ αυτού, το Δικαστήριο λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη την ήδη μνημονευθείσα και με ημερομηνία 6.8.2018 βεβαίωση της εταιρείας ορθοπεδικών ειδών «…… Ο.Ε.», σύμφωνα με την οποία ο αιτών ήδη φέρει μυοηλεκτρική πρόθεση άνω άκρου αντιβραχίου, συνολικού κόστους 17.530 ευρώ, και στην οποία αναφέρονται, όπως εκτέθηκε στην προηγούμενη σκέψη, τα χρονικά διαστήματα εντός των οποίων είναι αναγκαίο να γίνεται η αντικατάσταση των επιμέρους εξαρτημάτων του ως άνω τεχνητού μέλους, κρίνει ότι ο ενάγων δικαιούται να λάβει αποζημίωση για τη μελλοντική θετική ζημία του εξαιτίας της αύξησης των δαπανών του για μετάβαση, διαμονή και διατροφή στην Αθήνα επί δύο ημέρες κάθε φορά και για δύο φορές συνολικά, ανά πενταετία, η οποία ανέρχεται, κατά την εκτίμηση του Δικαστηρίου, στο συνολικό ποσό των 400 ευρώ, ήτοι επιμεριζόμενο σε 70 ευρώ κόστος μετάβασης και επιστροφής + 80 ευρώ κόστος διαμονής + 50 ευρώ κόστος διατροφής = 200 ευρώ ανά μετάβαση Χ 2 μεταβάσεις.

21. Επειδή, ο ενάγων, καθ’ ερμηνεία του σχετικού κεφαλαίου της αγωγής, υποστηρίζει ότι, συνεπεία του ακρωτηριασμού του, δεν δύναται πλέον να απασχολείται σε εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και, συνεπώς, θα απολέσει τις αποδοχές από «βαρέα και ανθυγιεινή υπερωριακή εργασιακή απασχόληση» που θα ελάμβανε επί δεκατρία έτη (ήτοι από τον χρόνο του ατυχήματος έως τη συνταξιοδότησή του στην ηλικία των 65 ετών) και που ανέρχονται συνολικώς σε 13.473,20 ευρώ (και όχι 13.478,40 ευρώ, όπως εκ παραδρομής αναγράφεται στο δικόγραφο) , ήτοι 1.036,40 ευρώ ανά έτος Χ 13 έτη. Προς απόδειξη τούτου, ο ενάγων επικαλείται και προσκομίζει μηνιαία εκκαθαριστικά μισθοδοσίας από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, μηνών Σεπτεμβρίου του 2017 και Φεβρουαρίου του 2018, από τα οποία προκύπτει ότι, τον Σεπτέμβριο του 2017 (πριν το ατύχημα), οι ακαθάριστες αποδοχές του ανήλθαν σε 1.213,75 ευρώ (βασικός μισθός 950 ευρώ, προσωπική διαφορά 113,75 ευρώ, επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας 150 ευρώ) και οι καθαρές αποδοχές του σε 757,50 ευρώ, ενώ τον Φεβρουάριο του 2018 (μετά το ατύχημα) οι ακαθάριστες αποδοχές του ανήλθαν σε 1.214,75 ευρώ (βασικός μισθός 951 ευρώ, προσωπική διαφορά 113,75 ευρώ, επίδομα ειδικών συνθηκών 150 ευρώ) και οι καθαρές αποδοχές του σε 756,90 ευρώ. Εξ άλλου, από αποδείξεις είσπραξης που προσκομίζονται από τον Δήμο Πατρέων και ευρίσκονται εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, προκύπτει ότι ο ενάγων έλαβε αποδοχές για υπερωριακή εργασία από τον Μάιο του 2017 έως τον Νοέμβριο του 2017, και κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2018, ενώ κατά την περίοδο από τον Φεβρουάριο του 2018 έως τον Οκτώβριο του 2019 ο ενάγων έλαβε συνολικώς 2.475,18 ευρώ για υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή για εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες, καθώς και επίδομα ανθυγιεινούς εργασίας («ανθυγιεινό επίδομα», πρώην «επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας»), μηνιαίου ύψους 150 ευρώ. Με δε το υπόμνημά του, ο ενάγων υποστηρίζει ότι «… και το ποσό των υπερωριακών απασχολήσεων του Σαββάτου δεν το λαμβάνω οικειοθελώς, κατά τα τρία τελευταία έτη, περιοριζόμενος απλά στο βασικό μου μισθό …». Με τα δεδομένα αυτά, το υπό εξέταση κονδύλιο του ενάγοντος πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο. Τούτο δε διότι, εάν μεν ήθελε θεωρηθεί ότι ο ενάγων με τον όρο «βαρέα και ανθυγιεινή υπερωριακή εργασιακή απασχόληση» εννοεί το επίδομα ειδικών συνθηκών ή επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, από τα ως άνω αποδεικτικά πληρωμών προκύπτει ότι αυτός εξακολουθεί να λαμβάνει, και μετά το ατύχημα, το εν λόγω επίδομα, ανερχόμενο στο ποσό των 150 ευρώ μηνιαίως, εάν δε ήθελε θεωρηθεί ότι το επίμαχο κονδύλιο αναφέρεται σε υπερωριακή εργασία (ή νυκτερινή ή κατά τις Κυριακές και αργίες), από τα ίδια αποδεικτικά προκύπτει επίσης ότι ο ενάγων εξακολουθεί να παρέχει τέτοια εργασία και να αμείβεται για αυτήν από τον Δήμο Πατρέων.

22. Επειδή, εξάλλου, ο ενάγων υποστηρίζει ότι, κατά τη στιγμή της έκρηξης της χειροβομβίδας κρότου-λάμψης, ένιωσε πολύ μεγάλο σωματικό πόνο και βίωσε αίσθημα τρόμου, βλέποντας την κομματιασμένη από την έκρηξη αριστερή του παλάμη, συνεπεία δε της ανωτέρω έκρηξης και του σοβαρότατου τραυματισμού του, απώλεσε τη σωματική του ακεραιότητα, καθώς υπεβλήθη σε ακρωτηριασμό του αριστερού άνω άκρου του στο ύψος του καρπού, και έχει καταστεί ανάπηρος. Ακολούθως και έως την άσκηση της αγωγής, ο ενάγων, όπως υποστηρίζει, συνεχίζει να βιώνει μεγάλη σωματική και ψυχική ταλαιπωρία, καθώς είναι υποχρεωμένος κατά καιρούς να επισκέπτεται ιατρούς ή και να νοσηλεύεται προκειμένου να αποκατασταθούν τα τραύματά του, ενώ έκτοτε δεν τον έχουν εγκαταλείψει τα έντονα αισθήματα ταραχής, στρες, φόβου και απελπισίας, τα οποία έχουν αναστατώσει και διασαλεύσει την προσωπική και οικογενειακή του ζωή. Για τους λόγους αυτούς, ζητεί να του επιδικασθεί, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη, το ποσό των 800.000 ευρώ. Προς απόδειξη των ανωτέρω, επικαλείται και προσκομίζει μεταξύ άλλων α) την …../16.2.2018 γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) της Τοπικής Μονάδας Υγείας Αγίου Αλεξίου Πατρών, σύμφωνα με την οποία ο ενάγων, αξιολογηθείς από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, διαπιστώθηκε ότι πάσχει από «ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΑΡ. ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΧΚ. [πηχεοκαρπικής] ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΥΠΟ Φ(ΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ) Α(ΓΩΓΗ). Σ(ΑΚΧΑΡΩΔΗΣ) Δ(ΙΑΒΗΤΗΣ) ΥΠΟ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΔΙΣΚΙΑ. ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟ 2010 ΜΕ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΚΟΙΛΙΑΣ Κ(ΛΑΣΜΑ) Ε(ΞΩΘΗΣΗΣ) 50%. ΘΕΤΙΚΗ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑ» και ότι το ποσοστό αναπηρίας του ανέρχεται σε 85% (20% οφειλόμενη σε ψυχιατρική πάθηση και 55% οφειλόμενη στο επίμαχο ατύχημα) για την περίοδο από 20.12.2017 έως 31.12.2020, ενώ δεν χρήζει βοήθειας και συμπαράστασης ετέρου προσώπου, β) σειρά αποδείξεων είσπραξης, από τις οποίες προκύπτουν οι επισκέψεις του ενάγοντος, ως «εξωτερικού» ασθενούς, αφενός στο Ορθοπεδικό Τμήμα των Εξωτερικών Ιατρείων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείο Πατρών (στο Ρίο), αφετέρου στο Δερματολογικό τμήμα, στο Ιατρείο Πόνου και στο Ψυχιατρικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, β) σειρά αποδείξεων λιανικής πώλησης για την από μέρους του αγορά φαρμάκων, γ) το από 28.2.2018 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν από το Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Πατρέων, από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών είναι έγγαμος και πατέρας τεσσάρων ενηλίκων τέκνων, γεννηθέντων κατά τα έτη 1987 (δίδυμα), 1988 και 1994. Αντιθέτως, το εναγόμενο Δημόσιο υποστηρίζει ότι το ως άνω αιτούμενο χρηματικό ποσό είναι υπερβολικό, καθώς υπερβαίνει τα όρια της κατ’ άρθρο 932 του Α.Κ. εύλογης χρηματικής ικανοποίησης, που αποσκοπεί στην ηθική παρηγορία και ψυχική ανακούφιση του ζημιωθέντος και όχι στον πλουτισμό του. Με τα δεδομένα αυτά και λαμβάνοντας υπόψη: α) τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το ζημιογόνο γεγονός, το οποίο, όπως εκτέθηκε ανωτέρω, οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του εναγομένου, β) τη σοβαρότητα και βαρύτητα του τραυματισμού του ενάγοντος και τη μόνιμη και μη αναστρέψιμη σωματική αναπηρία (μερική αναπηρία αριστερού άνω άκρου), που του επέφερε το ζημιογόνο γεγονός, γ) το έντονο αίσθημα πόνου που ένιωσε ο ενάγων κατά τη στιγμή της έκρηξης και του τραυματισμού του, καθώς και το αίσθημα τρόμου που ένιωσε βλέποντας ιδίως τη θρυμματισμένη από την έκρηξη αριστερή του παλάμη, δ) τη σωματική και ψυχική ταλαιπωρία, που υπέστη ο ενάγων από τη χειρουργική επέμβαση ακρωτηριασμού του αριστερού άνω άκρου του, στο ύψος του καρπού, τις επανειλημμένες επισκέψεις του σε ιατρούς και τις θεραπείες στις οποίες υποβλήθηκε, καθώς και τον έντονο ψυχικό πόνο, που βίωσε κατά τον επελθόντα με βίαιο τρόπο τραυματισμό του και εξακολουθεί να βιώνει λόγω της σωματικής του μειονεξίας, ε) την ηλικία του ενάγοντος κατά τον χρόνο του ατυχήματος (52 ετών), την οικογενειακή και επαγγελματική του κατάσταση καθώς και την κοινωνική κατάσταση των μερών, το Δικαστήριο κρίνει ότι, από την κατά τα ανωτέρω παράνομη συμπεριφορά των προαναφερόμενων οργάνων του εναγόμενου Δημοσίου, προκλήθηκε στον ενάγοντα ηθική βλάβη, προς αποκατάσταση της οποίας αυτός δικαιούται να λάβει ως χρηματική ικανοποίηση, κατ’ άρθρο 932 του Α.Κ., το εύλογο ποσό των 60.000 ευρώ, κατά μερική αποδοχή του αιτήματός του.

23. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, ο ενάγων δικαιούται να λάβει: α) το ποσό των 67.800 ευρώ, που αντιστοιχεί αφενός στο κόστος αγοράς μίας μυοηλεκτρικής πρόθεσης αντιβραχίου συνολικής αξίας 33.900 ευρώ, αφετέρου στο κόστος αντικατάστασης της εν λόγω πρόθεσης μετά την παρέλευση πενταετίας από την αρχική τοποθέτηση, β) το ποσό των 400 ευρώ ως αποζημίωση λόγω αύξησης δαπανών για μετάβαση, διαμονή και διατροφή στην Αθήνα επί δύο ημέρες κάθε φορά και για δύο φορές συνολικά, ανά πενταετία, και γ) το ποσό των 60.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης. Από το ως άνω συνολικό ποσό των 128.200 ευρώ (67.800 ευρώ + 400 ευρώ + 60.000 ευρώ) πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των 28.900 ευρώ, το οποίο επιδικάσθηκε προσωρινώς υπέρ του ενάγοντος με την Α824/2019 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου. Κατά συνέπεια, πρέπει να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του εναγόμενου Δημοσίου να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των (128.200 – 28.900) 99.300 ευρώ, νομιμοτόκως (καθόσον τόκοι λόγω επιδικίας οφείλονται και επί αναγνωριστικής αγωγής, ως τέτοια νοείται δε και εκείνη, της οποίας το αρχικά καταψηφιστικό αίτημα περιορίσθηκε εν μέρει σε αναγνωριστικό όπως εν προκειμένω, βλ. ΑΕΔ 7/2011, ΣτΕ 183/2019, 1029-1031/2018, 1793/2017), από 22.7.2019, οπότε επιδόθηκε, με την επιμέλεια του Δικαστηρίου και σύμφωνα με το άρθρο 128 του Κ.Δ.Δ., αντίγραφο της ένδικης αγωγής στον Υπουργό Οικονομικών (βλ. σχετ. το από 22.7.2019 αποδεικτικό επίδοσης του επιμελητή διοικητικών δικαστηρίων …………).

24. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η κρινόμενη αγωγή πρέπει μεν να απορριφθεί καθ’ ο μέρος στρέφεται κατά του Δήμου Πατρέων, να γίνει δε εν μέρει δεκτή καθ’ ο μέρος στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου και να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του τελευταίου να καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των 99.300 ευρώ, νομιμοτόκως από 22.7.2019 έως την εξόφληση. Τέλος, το Δικαστήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 275 του Κ.Δ.Δ., αφενός απαλλάσσει τον ενάγοντα από τα δικαστικά έξοδα του Δήμου Πατρέων, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, αφετέρου συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα ανάμεσα στον ενάγοντα και το Ελληνικό Δημόσιο, λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας αυτών.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Απορρίπτει την αγωγή καθ’ ο μέρος στρέφεται κατά του Δήμου Πατρέων.

Απαλλάσσει τον ενάγοντα από τα δικαστικά έξοδα του Δήμου Πατρέων.

Δέχεται εν μέρει την αγωγή, καθ’ μέρος στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Αναγνωρίζει την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων (99.300) ευρώ, νομιμοτόκως από 22.7.2019 έως την εξόφληση.

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα ανάμεσα στον ενάγοντα και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η διάσκεψη του Δικαστηρίου έγινε στην Πάτρα στις 31.5.2021 και στις 16.6.2021 και η απόφαση δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 30.7.2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ηλίας Κατσούλης                                                 Χρήστος Κούλης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δήμητρα Μπική

ΠΗΓΗnomotelia.gr