ΔΥΠΑ: Τακτική Επιδότηση Ανεργίας – Χρηστικός οδηγός για το επίδομα ανεργίας

137

Προϋποθέσεις Αρχικής και συνέχιση Επιδότησης – Προθεσμία υποβολής της αίτησης – Πού και πώς υποβάλλεται η αίτηση – Δικαιολογητικά – Αυτοπρόσωπη δήλωση παρουσίας – Ύψος και Καταβολή επιδότησης

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας (ΤΕΑ) είναι μια παροχή που χορηγείται σε ασφαλισμένους, ικανούς και διαθέσιμους για εργασία, με εξαρτημένη σχέση εργασίας που είτε έληξε είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέβαλαν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Η χρονική διάρκεια της επιδότησης κυμαίνεται από πέντε (5) έως δώδεκα (12) μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης και τον αριθμό ημερησίων επιδομάτων που έλαβαν κατά την τελευταία τετραετία.

Αν κατά τη διάρκεια της επιδότησης οι δικαιούχοι χάσουν την ιδιότητα του ανέργου (π.χ. λόγω πρόσληψης, ασθένειας, στράτευσης κ.ο.κ.), η επιδότηση σταματά προσωρινά (αναστέλλεται), ενώ είναι δυνατόν να συνεχιστεί και πάλι υπό προϋποθέσεις.

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις, η μη τήρηση των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε οριστική διακοπή της επιδότησής τους.

Προϋποθέσεις Αρχικής Επιδότησης

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας χορηγείται στους αιτούντες – πρώην μισθωτούς, εφόσον:

καταγγέλθηκε ή έληξε η Σύμβαση Εργασίας τους (δεν χορηγείται σε όσους αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους)

-έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιδότηση (δεν απασχολούνται σε άλλον εργοδότη, δεν αυτοαπασχολούνται, είναι ικανοί και διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας)

-έχουν πραγματοποιήσει σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα συγκεκριμένο αριθμό ημερών εργασίας, για τις οποίες καταβάλλονταν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, ως εξής:

α) Για ασφαλισμένους που επιδοτούνται για πρώτη φορά

1η περίπτωση

-τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε (125) ημέρες εργασίας ή εκατό (100) ημέρες για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου  ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής και

ογδόντα (80) ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από  την έναρξη της επιδότησής τους

2η περίπτωση (για ασφαλισμένους που δεν καλύπτουν την προϋπόθεση της 1ης περίπτωσης)

-τουλάχιστον διακόσιες (200) ημέρες εργασίας ή εκατόν ογδόντα (180) για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής, και

 ογδόντα (80) ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης

β) Για ασφαλισμένους που έχουν επιδοτηθεί στο παρελθόν:

-τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε (125) ημέρες εργασίας ή εκατό (100) ημέρες για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής.

Οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτής δεν πρέπει να έχουν λάβει εντός της προηγούμενης τετραετίας από την έναρξη της επιδότησης για την οποία υποβάλλουν αίτηση πάνω από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα.

Εάν εντός της τετραετίας έχουν επιδοτηθεί, αλλά έχουν λάβει λιγότερα από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα, δικαιούνται να επιδοτηθούν για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων (400) ημερησίων επιδομάτων.

Για την επιδότηση στην κατηγορία των οικοδόμων απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός ημερών εργασίας και η λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης να προέρχονται από τον οικοδομικό κλάδο.

Προϋποθέσεις Συνέχισης επιδότησης

Συνέχιση επιδότησης χορηγείται στους αιτούντες ασφαλισμένους, εφόσον:

-η προηγούμενη επιδότηση έχει ανασταλεί

-ο λόγος για τον οποίο η επιδότηση ανεστάλη δεν υπάρχει πλέον

-η αίτηση υποβληθεί εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία έγκρισης ένταξης στην αρχική επιδότηση

-δεν θεμελιώνεται δικαίωμα νέας επιδότησης ή η χορήγηση της συνέχισης συμφέρει περισσότερο τον ασφαλισμένο

Η συνέχιση της επιδότησης δεν χορηγείται:

-σε περίπτωση διακοπής της επιδότησης

-σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης από την εργασία, αν ο λόγος της αναστολής ήταν η ανάληψη εργασίας.

Προθεσμία υποβολής της αίτησης

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι:

-για αρχική επιδότηση: εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης ή λύσης της εργασιακής σχέσης

-για συνέχιση επιδότησης που ανεστάλη: δύο (2) έτη από την ημερομηνία έγκρισης της αρχικής επιδότησης

Πού και πώς υποβάλλεται η αίτηση

Η αίτηση για την τακτική επιδότηση ανεργίας υποβάλλεται, αφού έχει εκδοθεί Δελτίο Ανεργίας, είτε στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου είτε στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της τελευταίας απασχόλησής του. Η επιλογή της Υπηρεσίας ΚΠΑ2 είναι σημαντική, γιατί η Υπηρεσία αυτή θα είναι αρμόδια για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιδότηση του ασφαλισμένου και σε αυτήν θα πρέπει να προσέρχεται, όταν του ζητείται.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με δύο τρόπους:

α) με ηλεκτρονικό τρόπο και μόνο μέσω των e-services ΔΥΠΑ ή της Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr). Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ” και στη συνέχεια “ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ”.

ή

β) με αυτοπρόσωπη προσέλευση στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ.

Ωστόσο, όσο διαρκούν τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα του κορωνοϊού η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω των e-services ΔΥΠΑ.

Κατά την υποβολή  της αίτησης ο άνεργος:

ενημερώνεται:

-για τις προϋποθέσεις της επιδότησης  και για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του

-για τις υποχρεώσεις του κατά τη διάρκεια της επιδότησής του, συνυποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 ότι έλαβε γνώση αυτών

δηλώνει:

-αν έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του, για να του χορηγηθεί προσαύξηση 10%

-τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος, όπου θα πιστώνονται τα επιδόματά του

-συνυποβάλλει δικαιολογητικά, μόνο στην περίπτωση που αυτά απαιτούνται

Με την οριστική υποβολή της αίτησης ο άνεργος λαμβάνει αντίγραφο αυτής στο οποίο καταγράφονται συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία έχει την υποχρέωση να δηλώνει αυτοπροσώπως την παρουσία του στη ΔΥΠΑ μέχρι την εξέταση της αίτησής τοu. Τα διαστήματα αυτά αποτυπώνονται και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Μεταφορά επιδότησης

Μετά την υποβολή της αίτησής τους με οποιονδήποτε από τους δύο τρόπους οι ασφαλισμένοι είναι δυνατόν να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς σε άλλη Υπηρεσία ΚΠΑ2, εφόσον αλλάζουν τόπο κατοικίας, με απαραίτητα δικαιολογητικά τα αποδεικτικά της νέας κατοικίας. Με την υποβολή της αίτησης μεταφοράς η νέα Υπηρεσία ΚΠΑ2 είναι πλέον αρμόδια για τα θέματα της επιδότησης των ασφαλισμένων (προσκόμιση δικαιολογητικών, παραλαβή απόφασης κ.ο.κ).

Επεξεργασία αίτησης από την Υπηρεσία

Μετά την κατάθεση της αίτησης ξεκινά η επεξεργασία της από την Υπηρεσία στην οποία την υπέβαλε ο ασφαλισμένος (είτε του τόπου κατοικίας του είτε της τελευταίας απασχόλησής του) και ελέγχονται οι προϋποθέσεις και η ένταξη στην επιδότηση βάσει των στοιχείων που προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που είτε αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τις Υπηρεσίες είτε συνυποβάλλονται.

Δικαιολογητικά

1. Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας (Έντυπο Ε6) υπογεγραμμένη από τον άνεργο ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Έντυπο Ε7)

2.Έμμεση ασφαλιστική ικανότητα προστατευομένων μελών της οικογενείας, εφόσον υπάρχουν

3.Στοιχεία μισθωτής εργασίας (ημέρες ασφάλισης) και μη μισθωτής απασχόλησης (επιχειρηματική δραστηριότητα)

4.Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι πρώτος δικαιούχος

Τα τρία πρώτα δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις Υπηρεσίες και μόνο όταν δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους συνυποβάλλονται από τους ασφαλισμένους

Ο αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) προσκομίζεται μόνο αν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν ή αν έχει αλλάξει.

Εκκρεμότητες

Στην περίπτωση που κατά την εξέταση της αίτησης η Υπηρεσία δεν εντοπίζει τα απαιτούμενα στοιχεία που αναζητεί αυτεπαγγέλτως ή διαπιστώνει ότι χρειάζονται επιπλέον δικαιολογητικά, επικοινωνεί με τους ασφαλισμένους για να τα προσκομίσουν εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών. Αν οι ασφαλισμένοι δεν ανταποκριθούν, η Υπηρεσία προβαίνει στην έκδοση απορριπτικής απόφασης μετά την παρέλευση 3μηνου από της ενημερώσεως, εκτός εάν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών, για την οποία δεν ευθύνονται οι ασφαλισμένοι.

Έκδοση απόφασης

Κατόπιν της επεξεργασίας της αίτησης εκδίδεται απόφαση από την Υπηρεσία είτε εγκριτική είτε απορριπτική, την οποία ο ασφαλισμένος παραλαμβάνει από την Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται (όπου την υπέβαλε αρχικά ή την μετέφερε), ενώ η απόφαση εμφανίζεται και στις e-services ΔΥΠΑ.

Στην εγκριτική απόφαση καταγράφονται:

-νέα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο άνεργος έχει την υποχρέωση να δηλώνει την παρουσία του στη ΔΥΠΑ

-η διάρκεια της επιδότησης

-το ύψος της επιδότησης

Αυτοπρόσωπη δήλωση παρουσίας

Δήλωση παρουσίας είναι η αυτοπρόσωπη υποβολή κατά τακτά χρονικά διαστήματα μιας υπεύθυνης δήλωσης από τον άνεργο για την πλήρωση των προϋποθέσεων επιδότησης, όπως είχε δηλωθεί και κατά την κατάθεση της αίτησής του. Η δήλωση παρουσίας:

-υποβάλλεται τον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου (μήνας παρουσίας):

-μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως ο τρίτος μήνας υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

-μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ο τρίτος μήνας υπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης της επιδότησης

-από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης παύουν να ισχύουν οι μήνες παρουσίας, όπως είχαν υπολογιστεί κατά την αίτηση

– οι μήνες παρουσίας αποτυπώνονται στην αίτηση, στην εγκριτική απόφαση και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ. Οι μήνες παρουσίας που αποτυπώνονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενσωματώνουν όλες τις αλλαγές που πιθανώς προκύπτουν με την έκδοση εγκριτικής απόφασης

-γίνεται από όλους τους ασφαλισμένους είτε έχει εγκριθεί η επιδότησή τους είτε παραμένει σε εκκρεμότητα

-συνδέεται με την ομαλή καταβολή των επιδομάτων του ανέργου:

 -αν δηλωθεί η παρουσία, κατοχυρώνεται το δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας και στα δύο επόμενα μηνιαία επιδόματα

-αν δεν δηλωθεί η παρουσία, γίνεται στέρηση του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας και για την καταβολή των επόμενων δύο μηνιαίων επιδομάτων αναμένεται η επόμενη δήλωση παρουσίας

-αν δεν δηλωθεί η παρουσία για δύο συνεχόμενους μήνες παρουσίας, η επιδότηση διακόπτεται

-εξασφαλίζει την αυτόματη ανανέωση του δελτίου ανεργίας

-παύει να αποτελεί υποχρέωση, όταν εκδοθεί απορριπτική απόφαση επί της αιτήσεως

-ως διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή. Οι ασφαλισμένοι προσέρχονται στις Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, δηλώνουν την πλήρωση των προϋποθέσεων επιδότησης και υπογράφουν και τη σχετική ΥΔ. Η πρώτη αυτοπρόσωπη δήλωση παρουσίας γίνεται στην Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο ασφαλισμένος (δηλ. όπου κατατέθηκε ή όπου μεταφέρθηκε η αίτηση), ενώ οι υπόλοιπες σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2.

Ωστόσο, όσο διαρκούν τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα του κορωνοϊού η δήλωση παρουσίας γίνεται μέσω των e-services ΔΥΠΑ με την επιβεβαίωση ανάγνωσης του κειμένου της ΥΔ. Σε περίπτωση παρέλευσης του μήνα παρουσίας, η ηλεκτρονική της δήλωση δεν είναι δυνατή.

Έναρξη επιδότησης

Η επιδότηση αρχίζει:

α) από την 7η ημέρα, όταν η αίτηση για την υπαγωγή στην τακτική επιδότηση ανεργίας υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο κατά το πρώτο 7ημερο μετά τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής του σχέσης και οπωσδήποτε εντός της 60νθήμερης προθεσμίας, ή

β) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όταν αυτή υποβάλλεται από τον  ενδιαφερόμενο μετά την παρέλευση του 7ημερου από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής του σχέσης και οπωσδήποτε εντός της 60νθήμερες προθεσμίας

γ) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην περίπτωση της συνέχισης προηγούμενης επιδότησης που έχει ανασταλεί

Διάρκεια επιδότησης

Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται:

Για τους παλαιούς επιδοτούμενους: α) από τον αριθμό των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν στο κρίσιμο χρονικό διάστημα του 14μηνου πριν από τη λύση/λήξη εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο (2) τελευταίων πριν από την απόλυση μηνών, β) από την προϋπόθεση της μη υπέρβασης τετρακοσίων (400) ημερησίων επιδομάτων ανεργίας κατά την τελευταία τετραετία πριν από την έναρξη της επιδότησης

Για τους νέους επιδοτούμενους: α) από τον αριθμό των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν στο κρίσιμο χρονικό διάστημα του 14μηνου πριν από τη λύση/λήξη εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο (2) τελευταίων πριν από την απόλυση μηνών ή β) από τον αριθμό των ημερών εργασίας κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της διετίας πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο (2) τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής.

Ο αριθμός ημερών εργασίας με βάση τον οποίο καθορίζεται η διάρκεια της επιδότησης διαφέρει για τους οικοδόμους.

Στους παρακάτω πίνακες αποτυπώνεται η διάρκεια της επιδότησης για τους κοινούς ανέργους και τους οικοδόμους με βάση τον αριθμό ημερών εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τα κρίσιμα χρονικά διαστήματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.Α: ΚΟΙΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ 14ΜΗΝΟΥ
Απαιτούμενες Ημέρες Εργασίας κατά το 14μηνο (πριν από τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης αφαιρουμένων των 2 τελευταίων μηνών)ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
125-1495 μήνες
150-1796 μήνες
180-2198 μήνες
220-24910 μήνες
250 και άνω12 μήνες
21012 μήνες
και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας κατά την υποβολή της αίτησης
125 -24912 μήνες
και 4050 ημέρες εργασίας συνολικά
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.Β: ΚΟΙΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΤΙΑΣ *
Απαιτούμενες Ημέρες Εργασίας κατά τη διετία (πριν από τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης αφαιρουμένων των 2 τελευταίων μηνών)ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
2005 μήνες
2506 μήνες
3008 μήνες
35012 μήνες
και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας κατά την υποβολή της αίτησης
200-30012 μήνες
και 4050 ημέρες εργασίας συνολικά
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.Α: ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 
Απαιτούμενες Ημέρες Εργασίας στον οικοδομικό κλάδο κατά το 14μηνο (πριν από τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης αφαιρουμένων των 2 τελευταίων μηνών)ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
100-1295 μήνες
130-1496 μήνες
150-2198 μήνες
220-24910 μήνες
250 και άνω12 μήνες
21012 μήνες
και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας
100-24912 μήνες
και 4050 ημέρες εργασίας συνολικά
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.Β: ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΤΙΑΣ
Απαιτούμενες Ημέρες Εργασίας στον οικοδομικό κλάδο κατά τη διετία (πριν από τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης αφαιρουμένων των 2 τελευταίων μηνών) 
1805 μήνες
2306 μήνες
2808 μήνες
35012 μήνες
και συμπλήρωση του 49ου έτους της ηλικίας
180-28012 μήνες
και 4050 ημέρες εργασίας συνολικά

Ύψος επιδότησης

Το ύψος της επιδότησης υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των μεικτών μηνιαίων αποδοχών του τελευταίου πριν από την απόλυση 6μηνου ως εξής:

Μ.Ο. ΜΕΙΚΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
382,21€ ΚΑΙ ΑΝΩ17,52 €438,00 €
ΑΠΟ 191,11€ ΕΩΣ 382,20€13,14 €328,50 €
ΕΩΣ 191,10€8,76 €219,00 €

Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του δικαιούχου

Για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται είκοσι πέντε (25) ημερήσια επιδόματα

Οικονομικές ενισχύσεις Πάσχα και Χριστουγέννων (Δώρα)

Κατά την επιδότηση καταβάλλονται Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα.

Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται, εφόσον ο ασφαλισμένος επιδοτείται κατά το διάστημα από 01.05 έως 31.12. Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία (3) ημερήσια επιδόματα Δώρο Χριστουγέννων. Για επιδότηση όλο το προαναφερόμενο διάστημα καταβάλλονται είκοσι πέντε (25) ημερήσια επιδόματα. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων.

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται, εφόσον ο ασφαλισμένος επιδοτείται κατά το διάστημα από 01.01 έως 30.04. Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία (3) ημερήσια επιδόματα Δώρο Πάσχα. Για επιδότηση όλο το προαναφερόμενο διάστημα καταβάλλονται δωδεκάμισι (12,5) ημερήσια επιδόματα. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται Δώρο Πάσχα.

Καταβολή επιδότησης

-τα μηνιαία επιδόματα καταβάλλονται «δεδουλευμένα», δηλαδή από την επομένη της λήξης τους

-κάθε μηνιαίο επίδομα πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, εφόσον αυτός έχει πραγματοποιήσει εμπρόθεσμες δηλώσεις παρουσίας

-η πίστωση των μηναίων επιδομάτων γίνεται μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής (Παρασκευή)

-με την αίτησή του ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει την πληρωμή των δύο (2) πρώτων μηνιαίων επιδομάτων του χωρίς άλλη ενέργεια

Υποχρέωση του ανέργου για ενημέρωση της Υπηρεσίας – Αναστολή – Διακοπή – Συνέχιση επιδότησης

Ο επιδοτούμενος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΠΑ, αν συντρέξει λόγος απώλειας της ιδιότητας του ανέργου κατά τη διάρκεια της επιδότησής του, ούτως ώστε αναλόγως αυτή να σταματά προσωρινά (να αναστέλλεται) ή να διακόπτεται οριστικά.

Η ιδιότητα του ανέργου χάνεται και

Α. η επιδότηση αναστέλλεται λόγω:

-πρόσληψης

-ασθένειας ή ανικανότητας για εργασία

-στράτευσης

-άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος ή επιχειρηματικής δραστηριότητας

-αναχώρησης στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) συνεχόμενων ή σποραδικών ημερών κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους ή συνεχόμενων κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών

-φυλάκισης ή διοικητικής κράτησης

-πρακτικής άσκησης

-κατάρτισης (υπό προϋποθέσεις)

-λήξης άδειας διαμονής και εργασίας (για περιπτώσεις αλλοδαπών επιδοτουμένων) ή

-οποιουδήποτε άλλου λόγου εξαιτίας του οποίου παύει να είναι διαθέσιμος για απασχόληση στην αγορά εργασίας

Β. Η επιδότηση διακόπτεται λόγω:

1.συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος

2.θανάτου

3.οριστικής ανικανότητας για εργασία

4.μη πραγματοποίησης δήλωσης παρουσίας για δύο συνεχόμενους μήνες παρουσίας

5.ταυτόχρονης απασχόλησης και επιδότησης

Η ενημέρωση της Υπηρεσίας για την ύπαρξη λόγου αναστολής ή διακοπής των περιπτώσεων Β.1-3 της επιδότησης πρέπει να γίνει

1. εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την ημέρα που προκύπτει ο λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης και σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης. Το ποσό της χρηματικής διαφοράς που μπορεί να προκύπτει από την τελευταία πληρωμή του ασφαλισμένου μέχρι την ημερομηνία αναστολής ή διακοπής των περιπτώσεων Β.1-3 της επιδότησης δεν χάνεται, αλλά καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου.

Η έγκαιρη ενημέρωση της Υπηρεσίας για την αναστολή/διακοπή της επιδότησης και η μη είσπραξη επιδομάτων σε διάστημα που έπρεπε να έχει ανασταλεί ή διακοπεί η επιδότηση είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί:

-στην περίπτωση παράλληλης επιδότησης και απασχόλησης (είτε μισθωτής είτε μη μισθωτής), η επιδότηση διακόπτεται.

-το ποσό που έχει εισπραχθεί, σε διάστημα που η επιδότηση έπρεπε να έχει ανασταλεί ή διακοπεί πρέπει να επιστραφεί από τον ασφαλισμένο στη ΔΥΠΑ

2. με οποιονδήποτε τρόπο από τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή από αντιπρόσωπο αυτού (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.ο.κ.). Στη συνέχεια (ή ταυτόχρονα) πρέπει να ακολουθήσει η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών, όταν αυτά δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως (π.χ. βιβλιάριο ασθενείας, βεβαίωση Στρατιωτικής Υπηρεσίας, αεροπορικό εισιτήριο κ.λπ).

Επεξηγηματικά Αρχεία – Χρήσιμοι Όροι

Κατάρτιση

Αν επιδοτούμενος άνεργος ενταχθεί σε πρόγραμμα κατάρτισης (ΚΕΚ ή ΙΕΚ) η επιδότηση δεν αναστέλλεται:

1. Για προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης διάρκειας έως έξι (6) μήνες, χωρίς εκπαιδευτικό επίδομα εφόσον:

α. δηλωθεί από τον άνεργο/-η κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης αυτοπρόσωπη παρουσία η συμμετοχή  στο πρόγραμμα

β. έχουν παρέλθει 2 έτη από τη λήξη παλαιότερου προγράμματος κατάρτισης.

2. Για προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης διάρκειας έως έξι (6) μήνες με εκπαιδευτικό επίδομα ή μεγαλύτερης διάρκειας των έξι (6) μηνών, εφόσον:

α) είναι εγγεγραμμένος/-η στο Μητρώο Ανέργων για τουλάχιστον 4 μήνες αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης

β) δηλωθεί από τον άνεργο/-η κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης αυτοπρόσωπη παρουσία η συμμετοχή στο πρόγραμμα

γ) έχουν παρέλθει 2 έτη από τη λήξη παλαιότερου προγράμματος κατάρτισης.

Στην περίπτωση που λόγω της συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης πρόκειται να ληφθεί τυχόν αποζημίωση από τον φορέα υλοποίησης, αυτή θα συνεχίσει να καταβάλλεται παράλληλα με το επίδομα ανεργίας χωρίς να απαιτείται συμψηφισμός. Τέλος, για όσο διάστημα καταβάλλεται η επιδότηση και παράλληλα υπάρχει συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης διατηρείται η ιδιότητά του/της ως ανέργου/-ης και εξακολουθούν να υπάρχουν οι ίδιες υποχρεώσεις, για την τήρηση των οποίων δεσμεύεται με τις δηλώσεις παρουσίας του/-ης.

Προστατευόμενα μέλη

Προστατευόμενα μέλη για τα οποία μπορεί να χορηγηθεί προσαύξηση 10% στον επιδοτούμενο είναι τα εξής:

 ο/η σύζυγος,

τα παιδιά, μέχρι 24 ετών, όταν είναι άνεργα, ή μέχρι 26 ετών όταν είναι άνεργα και σπουδάζουν

ο γονέας

οι ορφανοί εγγονοί και αδελφοί, μέχρι συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον είναι άγαμοι,

όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη του ιδίου (ή του/της συζύγου του στις 3 τελευταίες περιπτώσεις).

Η ασφαλιστική ικανότητα των προστατευομένων μελών πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της επιδότησης, αλλιώς η προσαύξηση χορηγείται μόνο για όσο διάστημα αυτή είναι σε ισχύ.

Στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι επιδοτούμενοι, δεν μπορούν να πάρουν για το ίδιο χρονικό διάστημα προσαύξηση για τα ίδια μέλη. Επιλέγουν σε ΥΔ ποιος από τους δύο θα λάβει την προσαύξηση ή αν θα την λάβουν και οι δύο σε ποσοστό 50%.

Περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

1.α. Όταν το Έντυπο Ε6 ή Ε7 κατατέθηκε εκπρόθεσμα και δεν υπάρχει αναρτημένο στο ΕΡΓΑΝΗ

1.β, Όταν το Έντυπο Ε6 ή Ε7 δεν υπάρχει αναρτημένο στο ΕΡΓΑΝΗ, γιατί δεν είχε τέτοια υποχρέωση ο εργοδότης.

1.γ. Όταν η λύση της εργασιακής σχέσης αναγνωρίζεται με δικαστική απόφαση

1.δ. Όταν έχει υποβληθεί εξώδικη δήλωση ή αγωγή για μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας και η αίτηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 51 του ν. 4488/2017

2. Όταν η ασφαλιστική ικανότητα δεν έχει μηχανογραφηθεί στον e-ΕΦΚΑ ή όταν δεν έχουν δηλωθεί σωστά τα στοιχεία των προστατευομένων μελών στην αίτηση

Νομικό Πλαίσιο

Οι νόμοι και οι αποφάσεις που καλύπτουν την παροχή της επιδότησης ανεργίας είναι οι εξής, ως ισχύουν:

Ν.Δ. 2961/1954 (άρθρα 11-38)

Ν.1545/1985 (άρθρα 3-8)

Ν.1892/1990 (άρθρο 37)

Aπόφαση Δ.Σ. ΔΥΠΑ 3701/55/22-11-11

Απόφαση Δ.Σ ΔΥΠΑ 1850/30/15.03.2020

Πηγή: https://www.dypa.gov.gr

ΠΗΓΗe-nomothesia.gr