ΕΕ: Κανόνες για τη διεθνή κληρονομική διαδοχή και διαθήκη

37
ΔΙΑΘΗΚΗ
Writing with quill pen last will and testament or concept for law, legal issues or author

Κληρονομικό δίκαιο

Το κληρονομικό δίκαιο διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Ωστόσο, σε διασυνοριακές υποθέσεις οι κανόνες της ΕΕ παρέχουν ασφάλεια δικαίου σχετικά με την αρχή που αποφασίζει για την κληρονομική διαδοχή, το εφαρμοστέο δίκαιο και τον τρόπο αναγνώρισης και εκτέλεσης της τελικής απόφασης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διασυνοριακές κληρονομικές διαδοχές και τις εθνικές νομοθεσίες διατίθενται στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Κανόνες της ΕΕ για τη διεθνή κληρονομική διαδοχή

Σημαντικό βήμα για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών κληρονομικών διαδοχών είναι οι νέοι κανόνες της ΕΕ που καθιστούν ευκολότερη για τους πολίτες τη διαχείριση των νομικών πτυχών της διεθνούς κληρονομικής διαδοχής. Η Δανία και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν στον κανονισμό.

Με τους κανόνες της ΕΕ για την κληρονομική διαδοχή

  • η κληρονομική διαδοχή αντιμετωπίζεται με συνεκτικό τρόπο από ένα μόνο δικαστήριο που εφαρμόζει τις διατάξεις ενός μόνο δικαίου·
  • οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν αν το δίκαιο που θα εφαρμοστεί στην κληρονομική διαδοχή τους θα είναι το δίκαιο της χώρας της τελευταίας συνήθους διαμονής τους ή της ιθαγένειάς τους·
  • οι δικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής που εκδίδονται σε μία χώρα της ΕΕ αναγνωρίζονται και εκτελούνται και στις άλλες χώρες της ΕΕ.

Ορισμένες πτυχές της κληρονομικής διαδοχής εξακολουθούν να διέπονται από τους εθνικούς κανόνες, μεταξύ των οποίων:

  • ποιος κληρονομεί και ποιο μερίδιο της κληρονομιαίας περιουσίας πηγαίνει στα τέκνα και στον/στη σύζυγο·
  • το εμπράγματο και οικογενειακό δίκαιο κάθε χώρας της ΕΕ·
  • η φορολόγηση της κληρονομιαίας περιουσίας.

Ευρωπαϊκό κληρονομητήριο

Ο κανονισμός καθιερώνει επίσης το ευρωπαϊκό κληρονομητήριοΤο εν λόγω έγγραφο επιτρέπει στους κληρονόμους, τους κληροδόχους, τους εκτελεστές διαθήκης και τους διαχειριστές της κληρονομιαίας περιουσίας να αποδεικνύουν την ιδιότητά τους και να ασκούν τα δικαιώματά τους σε άλλες χώρες της ΕΕ. Ένα ευρωπαϊκό κληρονομητήριο αναγνωρίζεται αυτόματα σε όλες τις χώρες της ΕΕ.