Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και την ασφάλεια των μεταφορών (Σχέδιο νόμου)

119

Προβλέπεται η σύσταση ενιαίου και ανεξάρτητου φορέα, με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών», (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.)

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και την ασφάλεια των μεταφορών».

Σκοπός του νομοσχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού, είναι:

«α. ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων,

β. η λήψη μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στην πολιτική αεροπορία και την κατάργηση της Οδηγίας 94/56/ΕΚ (L 295),

γ. η πλήρης προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο Κεφάλαιο V της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016 για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.»

Όπως ειδικότερα αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση:

«Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Επιτροπών Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, μέσω της σύστασης ενός νέου ενιαίου και ανεξάρτητου φορέα, και συγκεκριμένα αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας, του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Η νέα αυτή διάρθρωση του ενιαίου φορέα, ο οποίος επιφορτίζεται με τη διερεύνηση των αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και συμβάντων καθώς και με την ασφάλεια των μεταφορών, αναμένεται να προσδώσει στον φορέα ενισχυμένη αξιοπιστία και λειτουργικότητα, επιτρέποντάς του να επιτελέσει απρόσκοπτα και αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές του. Με την πρόβλεψη περί σύστασης του εν λόγω ενιαίου εθνικού φορέα επιτυγχάνεται και η συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΚ) 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στην πολιτική αεροπορία και την κατάργηση της Οδηγίας 94/56/ΕΚ(L 295), καθώς και η πλήρης εναρμόνιση με τις διατάξεις του Κεφαλαίου V της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016 για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων (L 138).»

Το σχέδιο νόμου είναι διαθέσιμο εδώ.

ΠΗΓΗlawspot.gr