Μονονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 391/2016. Αφανής εταιρεία. Αυτοδικία. Στοιχεία ορισμένου της αγωγής.

37

Αριθμός 391/2016

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

Τακτική Διαδικασία

– Αφανής εταιρεία. Αυτοδικία. Στοιχεία ορισμένου της αγωγής.

– Kατά τη διάταξη του άρθρου 289 Ν. 4072/2012, στην αφανή εταιρία, αν δεν έχει οριστεί κάτι διαφορετικό μεταξύ των εταίρων της, υπάρχει υποχρέωση του αφανούς εταίρου για συμμετοχή στις ζημίες της εταιρίας που προκύπτει ως οικονομικό αποτέλεσμα της εταιρικής χρήσης, ήτοι στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους ή στο χρόνο που έχουν συμφωνήσει οι εταίροι και στην προκειμένη περίπτωση ο ενάγων δεν επικαλείται στην αγωγή του κάποια ειδικότερη συμφωνία των διαδίκων, ούτε ότι υφίσταται ζημία της αφανούς εταιρίας για κάποια εταιρική χρήση κατά τα ποσά αυτά.

– Η αγωγή τυγχάνει αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτιμήσεως, καθόσον ο ενάγων επιδιώκει με αυτήν την καταβολή του ποσού των 50.000 ευρώ ως αποζημίωση λόγω αυτοδικίας κατ΄ άρθρο 283 ΑΚ, χωρίς να επικαλείται τα απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία για τη θεμελίωση τέτοιας αξίωσης και συγκεκριμένα δεν επικαλείται ποια ήταν η ζημία την οποία υπέστη και σε τι συνίσταται η ζημία αυτή, αν είναι θετική ή αποθετική, καθώς και ποια είναι η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της επικαλούμενης πράξης αυτοδικίας του εναγομένου και της ζημίας που επήλθε στον ενάγοντα, στοιχεία που είναι αναγκαία για την πληρότητα της αγωγής του. Ενόψει των παραπάνω, η αγωγή δεν περιέχει τα απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία για τη θεμελίωση της αξίωσης του ενάγοντος στις διατάξεις του ΑΚ περί αυτοδικίας και πρέπει αυτή να απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω της αοριστίας της, η οποία συνιστά έλλειψη της με ποινή απαραδέκτου επιβαλλόμενης προδικασίας που ως αναγόμενη στη δημόσια τάξη εξετάζεται από το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως.

ΠΗΓΗinlaw.gr