ΜονΠρωτΠειρ 13/22 : ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ – ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ – ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΠΗ.

70

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 13/2022

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Γεωργία Παναγιωτοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 10 Δεκεμβρίου 2021, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της καλούσας – ανακόπτουσας: Της ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από συμβάσεις δανείων και πιστώσεων με την επωνυμία …, νομίμως εκπροσωπουμένης [συσταθείσας και αδειοδοτηθείσας σύμφωνα με το Ν.4354/2015 και την υπ’αριθ…/19-05-2017 ΠΕΕ δυνάμει της υπ’αριθ. ……/17-9-2019 απόφασης της ΕΠΑΘ της ΤτΕ (ΦΕΚ τ.Β’ …./20-9-2019)], η οποία δυνάμει της από 16-3-2021 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων, νομίμως δημοσιευθείσας στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, με αρ. πρωτ. …, στον τόμο …, ενεργεί εν προκειμένω ως μη δικαιούχος και μη υπόχρεος διάδικος, διαχειρίστρια και πληρεξούσια των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία … με έδρα στο … με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας …), νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία … καθολικής διαδόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία … κατόπιν μεταβίβασης σε αυτήν …), από την τελευταία, επιχειρηματικών απαιτήσεων στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003, δυνάμει της από … σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων, διεπόμενης από τα άρθρα 10 και 14 του Ν.3156/2003, νομίμως δημοσιευμένης σε περίληψη στα τηρούμενα στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών βιβλία του Ν. 2844/2000 με αρ. πρωτ. …, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ιωάννη Μεγάλη (…).

Των καθ’ων η κλήση – καθ’ων η ανακοπή: 1) … και 2) …, οι οποίοι παραστάθηκαν στο Δικαστήριο δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Παρασκευής Σταφυλά (…

Η καλούσα – ανακόπτουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 29-10-2021 ανακοπή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό κατάθεσης …./2021 και ειδικό αριθμό κατάθεσης …/2021, η οποία συζητήθηκε την 25-11-2021 και επ’αυτής εκδόθηκε η υπ’αριθ. 5547/2021 απόφαση, με την οποία το ανωτέρω Δικαστήριο, κήρυξε εαυτόν αναρμόδιο και παρέπεμψε την ανακοπή προς εκδίκαση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου. Με την από 03-12-2021 κλήση, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, με γενικό αριθμό κατάθεσης …/2021 και ειδικό αριθμό κατάθεσης …/2021, η καλούσα – ανακόπτουσα έφερε νόμιμα προς συζήτηση την από 29-102021 ανακοπή της, η οποία προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 954 παρ.4 ΚΠολΔ, όπως ισχύει, ύστερα από ανακοπή του επισπεύδοντας ή του καθ’ ου η εκτέλεση ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννομο συμφέρον, το αρμόδιο κατά το άρθρο 933 δικαστήριο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., μπορεί να διατάξει τη διόρθωση της έκθεσης, ιδίως ως προς την περιγραφή του κατασχεθέντος, την εκτίμηση και την τιμή πρώτης προσφοράς. Η ανακοπή είναι απαράδεκτη αν δεν κατατεθεί το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. Η απόφαση πρέπει να δημοσιεύεται έως τις 12:00 το μεσημέρι της όγδοης πριν από τον πλειστηριασμό ημέρας και αναρτάται την ίδια ημέρα με επιμέλεια της γραμματείας στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων. Η παραπάνω ανακοπή του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ είναι ιδιώνυμη ανακοπή, που προσομοιάζει με αίτηση για τη λήψη ρυθμιστικού μέτρου της αναγκαστικής εκτέλεσης, αφού δεν προσβάλλεται το κύρος της κατάσχεσης, για τη στοιχειοθέτηση, δε, εννόμου συμφέροντος στην άσκησή της πρέπει να εκτίθενται με σαφήνεια οι ατέλειες της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης, καθώς επίσης και η δικονομική βλάβη, την οποία πρόκειται να υποστεί ο ανακόπτουν από αυτές τις ατέλειες (ΜΠρΑΘ 2804/2014, ΤΝΠ Νόμος). Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 915 και 916 ΚΠολΔ προκύπτει ότι για την, υπό την μορφή της αναγκαστικής εκτέλεσης, παροχή έννομης προστασίας, απαιτείται ως προϋπόθεση, εκτός από την ύπαρξη εκτελεστού τίτλου, η ύπαρξη απαίτησης, η οποία να είναι βέβαιη και εκκαθαρισμένη. Βέβαιη είναι η απαίτηση όταν δεν εξαρτάται από αναβλητική αίρεση ή προθεσμία που προϋπήρχε πριν από την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης. Εκκαθαρισμένη είναι η απαίτηση, όταν από τον ίδιο τον εκτελεστό τίτλο, χωρίς την ανάγκη συνεκτίμησης και άλλων εγγράφων με δεσμευτική αποδεικτική δύναμη, προκύπτει η ποσότητα και η ποιότητα της παροχής (ΕφΑΘ 4901/2000 ΕλλΔνη 2001.776). Αυτό επιβάλλεται προκειμένου ο οφειλέτης να τελεί σε γνώση του ποσού και του ποιου της παροχής, για την ικανοποίηση της οποίας μπορεί να γίνει σε βάρος του αναγκαστι κή εκτέλεση. Είναι δε εκκαθαρισμένη η απαίτηση και όταν μπορεί να καθοριστεί κατά ποσό με αριθμητικό υπολογισμό (ΑΠ 1336/2006 ΕλλΔνη 2007799). Εξάλλου, η κατάσχεση δεν πάσχει, επειδή αυτή επιβλήθηκε για ποσό μικρότερο από το αναφερόμενο στην επιταγή ή το πράγματι οφειλόμενο, λόγω περιορισμού της απαίτησης, εφόσον βεβαίως ο περιορισμός είναι ορισμένος και δεν επιφέρει μετάπτωση της παροχής σε ανεκκαθάριστη (βλ. ΑΠ 1773/2001 ΕλλΔνη 2002.1386 και ΕφΑΘ 4901/2000 ό.π.), αφού, όπως προκύπτει από τα άρθρα 904, 915, 916 και 924 ΚΠολΔ, ακυρότητα δεν υπάρχει και αν ακόμα η κατάσχεση έχει επιβληθεί για ποσό μεγαλύτερο του πράγματι οφειλόμενου (Μον.Πρωτ. Βόλου 81/2011, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση ανακοπή, η ανακόπτουσα εκθέτει ότι τυγχάνει διαχειρίστρια της δικαιούχου εταιρείας με την επωνυμία … στην οποία η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία … μεταβίβασε, μέσω τιτλοποίησης απαιτήσεων, χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών απαιτήσεων από πιστώσεις και δάνεια, στα οποία περιλαμβάνεται και η επίδικη απαίτησή της κατά των καθ’ων η ανακοπή, που έχει εξασφαλιστεί με την έκδοση κατ’αυτών της υπ’αριθ. … διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Ότι μετά την ως άνω διαδοχή επέδωσε, την 1-6-2021, στους καθ’ων η ανακοπή, επικυρωμένο αντίγραφο του πρώτου απογράφου εκτελεστού της ανωτέρω διαταγής πληρωμής, με παρά πόδας αυτής, την υπό την αυτή ημερομηνία επιταγή προς πληρωμή, γνωστοποιώντας σε αυτούς την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας, πληρεξούσιας και δεκτικής καταβολής της δικαιούχου εταιρείας και επιτάσσοντας τους να της καταβάλουν το συνολικό ποσό των 46.388,42 ευρώ. Ότι στη συνέχεια, δυνάμει της υπ’αριθ. … έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Κ. Α., κατάσχεσε τα περιγραφόμενα στο δικόγραφο ακίνητα των καθ’ων η ανακοπή, εκ παραδρομής για το ποσό των 50.000 ευρώ, αντί για το αναγραφόμενο στην ανωτέρω επιταγή προς πληρωμή, ποσό των 46.388,42 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων εκτέλεσης και επέσπευσε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό με ηλεκτρονικά μέσα, ο οποίος θα διενεργηθεί την 19-1-2022, ενώπιον της πιστοποιημένης συμβολαιογράφου Αθηνών Δ. Α.. Με βάση το παραπάνω ιστορικό ζητεί να διορθωθεί η προαναφερθείσα κατασχετήρια έκθεση, ως προς το ποσό της κατάσχεσης και να ορισθεί αυτό στο ποσό των 46.388,42 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων εκτέλεσης και επισπευδόμενου πλειστηριασμού μέχρι το τέλος αυτού και να διαταχθούν οι νόμιμες δημοσιεύσεις. Η ανακοπή, η οποία κατατέθηκε παραδεκτώς προ 15 ημερών από την ημέρα του ορισθέντος πλειστηριασμού (το δικόγραφο της ανακοπής κατατέθηκε στη γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 05.11.2021, ενώ το δικόγραφο της κλήσης μετά από παραπομπή κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου την 03.12.2021 και ο πλειστηριασμός έχει οριστεί για τις 19.01.2022), αρμοδίως και παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, το οποίο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο, για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (686 επ., 993, 954§4 ΚΠολΔ), είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις του άρθρου 954§4 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την αντικ. με άρθρο όγδοο του άρθρου 1 ν περαιτέρω κ.4335/2015 και το άρθρο 207 παρ.4 του ν.4512/2018. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση των εγγράφων που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, από τους ισχυρισμούς τους που περιέχονται στα σημειώματα που κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και από όλη εν γένει τη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Επί της από 25-9-2018 αίτησης της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…» ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «… σύμβαση πίστωσης δι’ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού, η υπ’αριθ. … διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά των καθ’ων η ανακοπή, ως καθολικών διαδόχων της Σ. Μ. του Α., η οποία επιδόθηκε σε αυτούς στις 5-2-2019 με την παρά πόδας αυτής από 30-1-2019 επιταγή προς πληρωμή (βλ. υπ’αριθ. … εκθέσεις επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, Ευσταθίας Μίλεση). Ακολούθως η εταιρεία «…» κατέστη ειδική διάδοχος της απαίτησης που απορρέει από την ανωτέρω σύμβαση, δυνάμει της οποίας εκδόθηκε η υπ’αριθ. … διαταγή πληρωμής και ανέθεσε τη διαχείριση και είσπραξη των απαιτήσεων της στην ανακόπτουσα. Η τελευταία επέδωσε στους καθ’ων η ανακοπή, στις 1-6-2021, επικυρωμένο αντίγραφο του πρώτου απογράφου εκτελεστού της ανωτέρω διαταγής πληρωμής με την παρά πόδας αυτής και υπό την αυτή ημερομηνία επιταγή προς πληρωμή, συγκοινοποιώντας σε αυτούς τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την ειδική διαδοχή της εταιρείας «…» και την ενεργητική της νομιμοποίηση στη συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και την ανάθεση της διαχείρισης των απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων και η επίδικη, στην ανακόπτουσα, επιτάσσοντας τους καθ’ων να της καταβάλουν, ο πρώτος ως εγγυητής για το σύνολο του ποσού και αφετέρου κατά το λόγο της κληρονομικής του μερίδας και ο δεύτερος κατά το λόγο της κληρονομικής του μερίδας, ως νόμιμοι εκ διαθήκης κληρονόμοι της αποβιώσασας Σ. Μ. του Α., α) για επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό των 45.093,42 ευρώ, εντόκως από 02.11.2016, β) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη το ποσό των 1.245,00 ευρώ και γ) για σύνταξη της επιταγής το ποσό των 50,00 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 46.388,42 ευρώ. Στη συνέχεια η ανακόπτουσα κατέσχεσε αναγκαστικά τα ακίνητα των καθ’ων, ήτοι α) την υπ’αριθ. 5 αποθήκη του υπογείου, β) την υπό στοιχεία έξι (6) κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του ισογείου πυλωτής και γ) την υπό στοιχεία II λατινικά οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα του εβδόμου (Ζ’) ορόφου μίας οικοδομής ευρισκόμενης εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Νίκαιας Αττικής, στην περιφέρεια του Δήμου Νίκαιας πριν Δήμου Πειραιώς, επί της οδού … συνταχθείσης προς τούτου της υπ’αριθ… έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, Κ. Α. και επέσπευσε πλειστηριασμό για την 19-02-2022, ενώπιον της πιστοποιημένης συμβολαιογράφου Αθηνών Δ. Α.. Κατά τη σύνταξη της ανωτέρω κατασχετήριας έκθεσης και του υπ’αριθ. …αποσπάσματος αυτής, αναγράφηκε ως ποσό για το οποίο επισπεύδεται ο πλειστηριασμός, το ποσό των 50.000,00 ευρώ αντί του ποσού των 46.388,42 ευρώ. Ωστόσο η αναγραφή του ποσού αυτού δεν οφείλεται σε πρόδηλη παραδρομή, αλλά η αναφορά του προκύπτει σαφώς από το περιεχόμενο της από … έγγραφης εντολής προς εκτέλεση, που δόθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της επισπεύδουσας Α., προς το δικαστικό επιμελητή Κ., η οποία έχει αποτυπωθεί αυτούσια στην προσβαλλόμενη κατασχετήρια έκθεση. Από δε την αντιπαραβολή των εγγράφων αυτών, ήτοι της εντολής προς εκτέλεση και της κατασχετήριας έκθεσης και του αποσπάσματος αυτής, προκύπτει η ταύτιση του ποσού της κατάσχεσης με αυτό για το οποίο επισπεύδεται ο πλειστηριασμός. Συνεπώς, δεν πρόκειται περί σφάλματος το οποίο εμφιλοχώρησε στην κατασχετήρια έκθεση και στο απόσπασμα αυτής και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η διόρθωση αυτού κατά την διαδικασία του άρθρου 954 παρ.4 ΚΠολΔ. Κατόπιν αυτών η ανακοπή πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα των καθ’ων η ανακοπή σε βάρος της ανακόπτουσας λόγω της ήττας της (άρθρ. 176 ΚΠολΔ) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την ανακοπή.

Επιβάλλει σε βάρος της ανακόπτουσας τα δικαστικά έξοδα των καθ’ων η ανακοπή, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

Διατάσσει την αυθημερόν ανάρτηση της παρούσας απόφασης με επιμέλεια της Γραμματείας του παρόντος Δικαστηρίου στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, στο ακροατήριό του, στις 7 Ιανουαρίου 2022.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΗΓΗnomotelia.gr