ΜΠρΠειρ 2083/2022. Συνεπιμέλεια ανηλίκου τέκνου και εναλλασσόμενη διαμονή του στις κατοικίες αμφοτέρων των γονέων.

59

Από κοινού άσκηση επιμέλειας (συνεπιμέλεια) ανηλίκου τέκνου. Εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αμφοτέρων των γονέων.

Αριθμός αποφάσεως 2083/2022

Αριθμός εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου αιτήσεως ././22-6-2022.

Αριθμός εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου αιτήσεως ././28-6-2022.

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

(Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων)

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Δημήτριο Μπαμπαλιούτα, Πρόεδρο Πρωτοδικών τον οποίο όρισε το Τριμελές Συμβούλιο Διοικήσεως του Πρωτοδικείου Πειραιώς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημοσία στο ακροατήριό του, την 27η Οκτωβρίου 2022 για να συνεκδικάσει τις υπ’ αριθμούς εκθέσεων περί της καταθέσεως δικογράφων …/22ας Ιουνίου 2022 και …/28ης Ιουνίου 2022 αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων- -χωρίς την σύμπραξη Γραμματέως

Α. Υπ’ αριθμόν εκθέσεως περί της καταθέσεως δικογράφου …/22ας Ιουνίου 2022 αίτηση.

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: . (Α.Φ.Μ.: .), κατοίκου Δραπετσώνας Αττικής, επί της οδού .-ως συνασκούντος την επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας του, ., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του-μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημητρίου Δουλιώτη (Α.Μ.Δ. Σ.Α.: 28220), ο οποίος προσκόμισε τα υπ’ αριθμούς …/6ης Ιουλίου 2022, …./22ας Ιουνίου 2022, Α. και Α./Γ Νοεμβρίου 2022 γραμμάτια προκαταβολής δικηγορικής αμοιβής-του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς και κατέθεσε δικόγραφο σημειώματος.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: … (Α.Φ.Μ.: .), κατοίκου Νίκαιας Αττικής, επί της οδού .-ως συνασκούσης την επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας της, ., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, Κωνσταντίνου Σταθακόπουλου (Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 1617), ο οποίος προσκόμισε το υπ’ αριθμόν Α./2ας Νοεμβρίου 2022 γραμμάτιο προκαταβολής δικηγορικής αμοιβής-του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς και κατέθεσε δικόγραφο σημειώματος.

Β. Υπ’ αριθμόν εκθέσεως περί της καταθέσεως δικογράφου ./28ης Ιουνίου 2022 αίτηση.

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΗΣ: . (Α.Φ.Μ.: .), κατοίκου Νίκαιας Αττικής, επί της οδού .- ως συνασκούσης την επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας της, …., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, Κωνσταντίνου Σταθακόπουλου (Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 1617), ο οποίος προσκόμισε το υπ’ αριθμόν Α./2ας Νοεμβρίου 2022 γραμμάτιο προκαταβολής δικηγορικής αμοιβής του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς και κατέθεσε δικόγραφο σημειώματος.

ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: . (Α.Φ.Μ.: .), κατοίκου Δραπετσώνας Αττικής, επί της οδού .-ως συνασκούντος την επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας του, …, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημητρίου Δουλιώτη (Α.Μ.Δ. Σ.Α.: 28220), ο οποίος προσκόμισε τα υπ’ αριθμούς Α…/6ης Ιουλίου 2022, Α…/22ας Ιουνίου 2022, Α… και Α…/2ας Νοεμβρίου 2022 γραμμάτια προκαταβολής δικηγορικής αμοιβής-του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς και κατέθεσε δικόγραφο σημειώματος.

Κατά την επ’ ακροατηρίω συζήτηση των ένδικων αιτήσεων οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων αιτήθηκαν να γίνουν δεκτά, τα αναφερόμενα στα δικόγραφα των σημειωμάτων τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ,

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Εν προκειμένω, οι ένδικες υπ’ αριθμούς εκθέσεων περί της καταθέσεως δικογράφων …/./22ας Ιουνίου 2022 και …/1.341/28ης Ιουνίου 2022 αιτήσεις-ως συναφείς μεταξύ τους, υπαγόμενες στην ίδια και δη, στην διαδικασία των Ασφαλιστικών μέτρων, πρέπει να συνεκδικασθούν, διότι, ούτως απέρχεται μείωση των εξόδων, διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης (άρθρα 17 αρ. 2, 22, 68, 73, 246, (592§3 περ. β’), 682, 683§1, 686-692, 700, 731, 732 και 735 εδ. α’, β’ ΚΠολΔ).

Α’. Ο αιτών, με την συνεκδικαζομένη υπ’ αριθμόν εκθέσεως περί της καταθέσεως …/1.285/22ας Ιουνίου 2022 αίτηση του–κατ’ ορθή εκτίμηση του δικογράφου, εκθέτει ότι αυτός και η καθ’ ης τελούσαν υπό ελεύθερη συμβίωση, χωρίς να τελέσουν οποτεδήποτε (νόμιμο) γάμο, ότι διαρκούσης της συμβιώσεώς τους-απέκτησαν ένα (1) τέκνο και δη, την …, που γεννήθηκε την 10η Απριλίου 2018 την οποία αυτός αναγνώρισε ως φυσικό τέκνο του-διά ρητής δηλώσεως του, που περιλήφθηκε στο υπ’ αριθμόν …/29ης Μαρτίου 2018 συμβολαιογραφικό έγγραφο, που συνέταξε η Συμβολαιογράφος Αθηνών ….. Ότι η συμβίωσή τους με την καθ’ ης διασπάσθηκε οριστικά πρόσφατα-κατά τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2022 οπότε και αυτός διέμεινε σε οικία-διαμέρισμα-της ψιλής κυριότητός του, υφιστάμενο επί του τρίτου (γ’) ορόφου της ιδίας πολυώροφης οικοδομής, κειμένης στην περιοχή της Δραπετσώνας Αττικής-επί της οδού … και όχι στην οικία του (διαμέρισμα) επί της ιδίας οικοδομής-που χρησιμοποιούσαν έως τότε με την καθ’ ης ως οικογενειακή στέγη. Ότι κατόπιν προφορικής συμφωνίας του με την καθ’ ης, κατά την διάρκεια των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Μαΐου 2022-τόσον η τελευταία-η οποία, λόγω της εργασίας και του ασταθούς ωραρίου της απουσίαζε από την οικία-όπου διέμενε τουλάχιστον επί ε\νέα (9) ώρες ημερησίως, όσον και αυτός διέμεναν κατ’ ίσα χρονικά διαστήματα εναλλάξ και με διανυκτέρευση με την θυγατέρα τους. Ότι η καθ’ ης σκοπεύει να μετοικήσει σε άλλη κατοικία-κειμένη στην περιοχή της Νίκαιας Αττικής, την χρήση της οποίας έχει παραχωρήσει ο πρώην σύζυγος της καθ’ ης, προκειμένου αυτή να διαμείνει εκεί με την μεγαλύτερη θυγατέρα της-από τον προηγούμενο γάμο της και με την ως άνω ανήλικη θυγατέρα τους, η οποία και υπ’ αυτές τις συνθήκες θα δύναται επί εναλλασσόμενης κατοικίας, να παραμείνει στο ίδιο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, χωρίς να μεταβάλλεται σημαντικά η καθημερινότητα του τέκνου, οι δραστηριότητες και οι συνήθειες του. Περαιτέρω δε, εκθέτει ότι αυτός-από το έτος 2003 διατηρεί κατάστημα λιανικού εμπορίου στην περιοχή του Κορυδαλλού Αττικής και ότι δύναται να προσαρμόζει το ωράριο της εργασίας του-αναλόγως και προς τις ανάγκες του ανηλίκου τέκνου του, ότι όλες σχεδόν τις ημέρες επιμελείται ο ίδιος με την αυτοπρόσωπη συνοδεία του για την παράδοση και παραλαβή του τέκνου του προς και από το σχολείο-αντίστοιχα, κατά την έναρξη και την λήξη του σχολικού προγράμματος και ότι τούτο έχει ενισχύσει τον ψυχικό δεσμό με το τέκνο του, στοιχείο το οποίο απέτρεψε την αποξένωση του από αυτόν. Ότι εν όψει της μετοικήσεως της καθ’ ης, η τελευταία θα αδυνατεί να φροντίζει το ανήλικο τέκνο τους-και ότι προς τούτο-τρίτα πρόσωπα-ιδίως η ανήλικη μεγαλύτερη θυγατέρα της καθ’ ης θα επιμελούνται γι’ αυτό, με αντίστοιχη δυσχέρεια του ιδίου να το φροντίζει αυτοπροσώπως αυτός και ότι δεν πρέπει η ανήλικη θυγατέρα του να αλλάξει περιβάλλον-την σταθερότητα του οποίου εξασφαλίζει αυτός, ως δυνάμενος να ασκήσει την αποκλειστική επιμέλεια του και ότι-εξ αιτίας του γεγονότος της ενδεχομένης μετοικήσεως της καθ’ ης-ομού με την ανήλικη θυγατέρα του θα περιορίσει σημαντικά την δυνατότητα της επικοινωνίας του με αυτήν και ότι προς τούτο-απαιτείται η λήψη των αναγκαίων ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση της καταστάσεως και αιτείται: Α) κυρίως μεν, να ανατεθεί προσωρινά σ’ αυτόν: α’) είτε συνολικά-η άσκηση της επιμελείας του ανηλίκου τέκνου του, β’) είτε εν μέρει η άσκηση της επιμελείας (συνεπιμέλειας) του τέκνου του, Β) επικουρικώς δε, να ρυθμισθεί προσωρινά η επικοινωνία του με το ανήλικο τέκνο του-κατά τα ειδικώς εκτιθέμενα στην ένδικη αίτηση χρονικά διαστήματα και με τον αντίστοιχο τρόπο και στους αντιστοίχους τόπους, που αναφέρει κατά τον χρόνο εκάστοτε της ενάρξεως και της λήξεως της επικοινωνίας, με διανυκτέρευση του ανηλίκου στην δική του οικία και με καθορισμό εναλλασσόμενης κατοικίας αυτού και Γ) να επιβληθεί εις βάρος της καθ’ ης η δικαστική δαπάνη του.

Με το περιεχόμενο αυτό και αιτήματα, η ένδικη αίτηση, καθ’ όσον, είναι πλήρως ορισμένη, αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται προς συνεκδίκαση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς) (άρθρα 17 αρ. 2, 22, 68, 73, 106, 111, 117, 118, (216), 219, 246, (592§3 περ. β’), 682, 683§1, 686§§1, 2, 4, 688§1, 690§§1, 2, 691, 692, 695, 700, 731, 732 και 735 εδ. α’ β’ ΚΠολΔ). Επί πλέον δε, είναι δε, νόμω βάσιμη, ερευδομένη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1513, 1514, 1515, 1518, 1520ΑΚ, 176, 700, 731, 732, 735 εδ. α, β’, 947 και 950 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω, κατ’ ουσίαν.

Η καθ’ ης η αίτηση διά του δικογράφου του σημειώματός της, που κατέθεσε εμπροθέσμως και νομοτύπως ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατ’ ορθή εκτίμηση αυτού, αρνείται τις αιτήσεις και τους ισχυρισμούς του αιτούντος και αιτείται: α’) να απορριφθεί η αίτηση ως ουσία αβάσιμη και β’) να επιβληθεί εις βάρος του αιτούντος η δικαστική δαπάνη της.

Ο αιτών διά του δικογράφου σημειώματός του, που κατέθεσε εμπροθέσμως και νομοτύπως ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατ’ ορθή εκτίμηση, αρνείται το σημείωμα και τους ισχυρισμούς της καθ’ ης η αίτηση και αιτείται την απόρριψη τους.

Β’. Η αιτούσα, με την συνεκδικαζομένη υπ’ αριθμόν εκθέσεως περί της καταθέσεως… / 28ης Ιουνίου 2022 αίτησή της-κατ’ ορθή εκτίμηση του δικογράφου-κατόπιν του παραδεκτού περιορισμού των αιτημάτων της-με αντίστοιχη μερική παραίτηση από το δικόγραφο της αιτήσεως της (άρθρα 106, 223εδ. β’, 294, 295§1-εδ. β’, (592§3 περ. β’), 688§1, 731, 732, 735 εδ. α’, β’ ΚΠολΔ) εκθέτει ότι αυτή και ο καθ’ ου-τελούσαν υπό ελεύθερη συμβίωση, χωρίς να τελέσουν οποτεδήποτε (νόμιμο) γάμο, ότι διαρκούσης της συμβιώσεως τους-απέκτησαν ένα (1) τέκνο και δη, την …, που γεννήθηκε την 10η Απριλίου 2018 την οποία ο καθ’ ου αναγνώρισε ως φυσικό τέκνο του-διά ρητής δηλώσεως του, που περιλήφθηκε στο υπ’ αριθμόν …/29ης Μαρτίου 2018 συμβολαιογραφικό έγγραφο, που συνέταξε η Συμβολαιογράφος Αθηνών-…. Ότι η συμβίωση της με τον καθ’ ου διασπάσθηκε οριστικά πρόσφατα-κατά τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2022 οπότε αυτός-μετοίκησε, εγκαταστάθηκε και διέμεινε σε ιδιόκτητη οικία-διαμέρισμα-του, υφισταμένου επί του τρίτου (γ’) ορόφου της ιδίας πολυώροφης οικοδομής, κειμένης στην περιοχή της Δραπετσώνας Αττικής-επί της οδού … και όχι στην οικία του (διαμέρισμα) επί της ιδίας οικοδομής-που χρησιμοποιούσαν έως τότε μετ’ αυτής (της αιτούσης) και του τέκνου τους, ως οικογενειακή στέγη. Περαιτέρω δε, εκθέτει ότι πρέπει να ανατεθεί προσωρινά σ’ αυτήν η άσκηση της επιμελείας του ανηλίκου τέκνου τους και ότι για την αντιμετώπιση των αναγκών διαβιώσεως και για την διατροφή του που ειδικώς εκθέτει κατ’ είδος και ποσόν, απαιτείται μηνιαίως το χρηματικό ποσόν των τετρακοσίων τριάκοντα ευρώ (430€) και το οποίο χρηματικό ποσόν της διατροφής του, το τελευταίο αδυνατεί άλλως να εξασφαλίσει. Ότι η ίδια είναι κατ’ επάγγελμα υπάλληλος εμπορικού καταστήματος ότι από την εργασία της αυτή αποκερδαίνει μηνιαίως το χρηματικό ποσόν των επτακοσίων είκοσι ευρώ (720 ευρώ) και ότι η ίδια δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία, ούτε άλλα εισοδήματα. Ότι ο καθ’ ου η αίτηση διατηρεί εμπορικό κατάστημα οικιακών ειδών και μικρο-επίπλων στην περιοχή του Κορυδαλλού Αττικής και ότι τα μηνιαία κέρδη του υπερβαίνουν το χρηματικό ποσόν των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€). ότι διαθέτει μεγάλη ακίνητη περιουσία και ότι κατοικεί σε ακίνητο-διαμέρισμα της κυριότητος του, εξοικονομώντας ούτως την αντίστοιχη δαπάνη καταβολής μισθώματος και ότι ως εκ τούτου, αυτός δύναται με βάση τα εισοδήματα του και την περιουσία του, να συνεισφέρει κατά το ποσόν τριακοσίων ογδοήκοντα ευρώ (380€j για την κάλυψη των δαπανών διατροφής του ανηλίκου τέκνου τους. Προς τούτο αιτείται: Α) να ανατεθεί προσωρινά σ’ αυτήν η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου τους, Β) να υποχρεωθεί ο καθ’ ου η αίτηση να καταβάλει προσωρινά σ’ αυτήν ως ασκούσα επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους, προκαταβολικά εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός-το χρηματικό ποσόν των τριακοσίων ογδοήκοντα ευρώ (380€)-ως συνεισφορά αυτού για την διατροφή του ανηλίκου τέκνου τους και Γ) να υποχρεωθεί ο καθ’ ου η αίτηση να απέχει από οποιαδήποτε προσβλητική συμπεριφορά εις βάρος της προσωπικότητός της και Ε) να επιβληθεί εις βάρος του καθ’ ου η δικαστική δαπάνη της. Με το περιεχόμενο αυτό και αιτήματα, η κρινομένη αίτηση, καθ’ όσον, είναι πλήρως ορισμένη, αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς) κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 17 αρ. 2, 22, 68, 73, 106, 111, 117, 118, (216), 219, 246, (592§3 περ. α’, β’), 682, 683§1, 686§§1, 2, 4, 688§1, 690§§1, 2, 691, 692, 695, 700, 731, 732 και 735 εδ. α’, β’ ΚΠολΔ). Επί πλέον δε, είναι νόμω βάσιμη, ερειδομένη στις διατάξεις των άρθρων 1389, 1390, 1391 εδ. α’, 1393, 1485, 1486, 1489§2, 1493, 1496, 1498, 1510§1, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518 ΑΚ, 176, 700, 731, 732, 735 εδ. α’, β’, (947 και 950) ΚΠολΔ. Επομένως, η ένδικη αίτηση, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Ο καθ’ ου η αίτηση διά του δικογράφου του σημειώματός του, που κατέθεσε εμπροθέσμως και νομοτύπως ενώπιον τον παρόντος Δικαστηρίου, κατ’ ορθή εκτίμηση αυτού, αφ’ ενός μεν, αρνείται την ένδικη αίτηση και τους λοιπούς ισχυρισμούς της αιτούσης, αφ’ ετέρου δε, επικουρικώς προτείνει κατ’ ένσταση: α) τον ισχυρισμό περί της συνεισφοράς της αιτούσης στην διατροφή τον ανηλίκου τέκνου τους και β) τον ισχυρισμό περί της διακινδυνεύσεως της δικής τον διατροφής, εκθέτοντας ότι αυτός, εν όψει της εργασίας του ως διατηρών ατομική επιχείρηση-καταστήματος λιανικού εμπορίου εποχιακών ειδών, ειδών δώρου και μικρο-επίπλων στην περιοχή του Κορυδαλλού Αττικής, απασχολεί δύο (2) υπαλλήλους, των οποίων τους μισθούς καταβάλει με καθυστέρηση λόγω της περιορισμένης λειτουργίας της επιχειρήσεως του, ότι από αγροτικό ακίνητο της κυριότητος του, κείμενο στον Αλμυρό Μαγνησίας, αποκερδαίνει ως μίσθωμα-μηνιαίως, το χρηματικό ποσόν των τριάκοντα ευρώ 30€) και συνεπώς-ετησίως-το χρηματικό ποσόν των τριακοσίων εξήκοντα εννέα ευρώ 369€) και ότι τα υπόλοιπα ακίνητα της κυριότητος του είναι απρόσοδα και ότι οι μηνιαίες δαπάνες του-δι’ εαυτόν, ανέρχονται στο χρηματικό ποσόν των εξακοσίων ογδοήκοντα ευρώ (680€) και ότι από τα εισοδήματα του, δύναται να συνεισφέρει μόνον στην διατροφή του ανηλίκου τέκνου του, κατά το χρηματικό ποσόν των εκατόν πεντήκοντα ευρώ (150€) μηνιαίως. Ότι αντιθέτως η αιτούσα, εσοδεύει από την εργασία της ως υπαλλήλου πολυκαταστήματος-μηνιαίως υπέρτερες αποδοχές έναντι των εισοδημάτων του, δεν έχει συσσωρευμένα χρηματικά χρέη, δεν επιβαρύνεται με την καταβολή μισθώματος κατοικίας και λαμβάνει τα αντίστοιχα επιδόματα-μέσω του ΟΠΕΚΑ και ότι ούτως η αιτούσα δύναται κατά τα προεκτιθέμενα να εξασφαλίζει τα αντίστοιχα εισοδήματα για την διατροφή, τόσον ατομικά της ιδίας, όσον και για την συνεισφορά της στην διατροφή του ανηλίκου τέκνου τους και αιτείται τον περιορισμό του ποσού της συνεισφοράς του στην διατροφή του τελευταίου και την απόρριψη της ένδικης αιτήσεως, ως εν μέρει ουσία αβάσιμης.

Εν προκειμένω, όσον αφορά τους ως άνω κατ’ ένσταση προταθέντες ισχυρισμούς του καθ’ ου η αίτηση πρέπει να αναφερθούν τα εξής: Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1389, 1390 εδ. α’, 1487 και 1489 εδ. β’ ΑΚ συνάγεται ότι η διατροφή των τέκνων αποτελεί υποχρέωση των γονέων και είναι ανάλογη προς τις δυνάμεις τους. Ειδικότερα, ο γονέας-καθ’ ου ασκείται η αξίωση για την διατροφή ανηλίκου τέκνου δεν δύναται να προβάλει, κατ’ αρχήν, την ένσταση διακινδυνεύσεως της δικής του διατροφής, εκτός εάν επικαλεσθεί ότι το τέκνο δύναται να στραφεί εναντίον άλλου υπόχρεου ή ότι δύναται να διατραφεί από την περιουσία του, την οποία στην περίπτωση αυτή οφείλει να αναλώσει (κατ’ εξαίρεση προς τον κανόνα της διατάξεως του άρθρου 1486 § 2 ΑΚ). Ως άλλος υπόχρεος νοείται και ο άλλος γονέας, προς τον οποίο δύναται ο καθ’ ου η αίτηση ή ο εναγόμενος να παραπέμψει το ανήλικο τέκνο, προκειμένου να αναζητηθεί από εκείνον το μέρος της διατροφής που δεν δύναται να πληρώνει ο καθ’ ου η αίτηση ή ο εναγόμενος χωρίς να διακινδυνεύσει η δική του διατροφή. Η ένσταση διακινδυνεύσεως είναι ανεξάρτητη από την ένσταση συνεισφοράς του άλλου γονέως στην διατροφή του τέκνου. Ούτως, εάν, μετά την προβολή της ενστάσεως συνεισφοράς και τον, κατόπιν αυτής, υπολογισμό του ποσοστού συμμετοχής  εκάστου γονέως στην διατροφή του ανηλίκου τέκνου, προκύπτει ότι ο υπόχρεως (καθ’ ου ή εναγόμενος) δεν είναι σε θέση να καταβάλλει το ποσόν συμμετοχής του χωρίς να διακινδυνεύει η δική του διατροφή, τότε είναι δυνατόν με την προβολή της ενστάσεως διακινδυνεύσεως και υπό την προϋπόθεση ότι ο άλλος γονέας είναι σε θέση να πληρώνει το σύνολο της οφειλόμενης διατροφής, να απαλλαγεί πλήρως ο εναγόμενος από την δική τον υποχρέωση (Εφ. Πειρ. 195/2010, ΠΕΙΡΝΟΜ 2011, σελ. 37, Εφ. Θεσ. 1439/2005, ΝΟΜΟΣ, Εφ. Θεσ. 3172/2004, ΝΟΜΟΣ, Εφ. Πατρών 1104/2002, ΑΧΑΝΟΜ 2003, σελ. 214).

Οι ως άνω, κατ’ ένσταση προταθέντες, ισχυρισμοί του καθ’ ου η αίτηση, προτείνονται παραδεκτός, καθ’ όσον είναι πλήρως ορισμένοι (άρθρα 106, 111, 117, 118, 261 και 262§1ΚΠολΑ), περιέχοντες σαφή έκθεση των πραγματικών περιστατικών και έχουν αίτημα κατευθυνόμενο στην απόρριψη της αιτήσεως, ως εν μέρει ουσία αβάσιμης. Επί πλέον δε-είναι νόμω βάσιμοι ερειδόμενοι στις διατάξεις των άρθρων 1389, 1390, 1486§2, 1487 και 1489 εδ, β’ ΑΚ, κατά ταύτα δε, πρέπει να εξετασθούν περαιτέρω κατ’ ουσίαν. Επί πλέον δε, ο καθ’ ου αιτείται: α’) αφ’ ενός μεν, να απορριφθεί η ένδικη αίτηση, ως ουσία αβάσιμη, β’) αφ’ ετέρου δε, να επιβληθεί εις βάρος της αιτούσης η δικαστική δαπάνη του.

Η αιτούσα διά του δικογράφου του σημειώματός της, που κατέθεσε εμπροθέσμως και νομοτύπως ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατ’ ορθή εκτίμηση, αρνείται το σημείωμα, την ένσταση, τους λοιπούς ισχυρισμούς του και τα αιτήματα του καθ’ ου η αίτηση και αιτείται την απόρριψή τους.

Από την ελεύθερη εκτίμηση της επ’ ακροατηρίω του Δικαστηρίου αυτού ένορκης εξετάσεως των μαρτύρων των διαδίκων και δη: α’) του μάρτυρος του αιτούντος-με την υπ’ αριθμόν εκθέσεως περί της καταθέσεως δικογράφου ./22ας Ιουνίου 2022 αίτηση, …, κατοίκου Δραπετσώνας Αττικής, β’) του μάρτυρος της αιτούσης με την υπ’ αριθμόν εκθέσεως περί της καταθέσεως δικογράφου ./28ης Ιουνίου 2022 αίτησης ., κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, των ενόρκων βεβαιώσεων των μαρτύρων των διαδίκων και δη: α) του ως άνω αιτούντος-με την υπ’ αριθμόν εκθέσεως περί της καταθέσεως δικογράφου ./22ας Ιουνίου 2022 αίτηση: Α) τις δύο (2) ένορκες βεβαιώσεις του προαναφερομένου ., ήτοι: I) την υπ’ αριθμόν …/5ης Ιουλίου 2022 ένορκη βεβαίωση, που εδόθη ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών . και II) την υπ’ αριθμόν ./25ης Οκτωβρίου 2022 ένορκη βεβαίωση, που εδόθη ενώπιον της Συμβολαιογράφου Κορυδαλλού Αττικής ., Β) την υπ’ αριθμόν ./25ης Οκτωβρίου 2022 ένορκη βεβαίωσή-της ., το γένος ., κατοίκου Λαυρίου Αττικής, που εδόθη ενώπιον της Συμβολαιογράφου Κορυδαλλού Αττικής ., Γ) τις δύο (2) ένορκες βεβαιώσεις της ., κατοίκου Πειραιώς, ήτοι: I) την υπ’ αριθμόν ./24ης Ιουνίου 2022 ένορκη βεβαίωση, που εδόθη ενώπιον της ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών . και Π) την υπ’ αριθμόν ./25ης Οκτωβρίου 2022 ένορκη βεβαίωση, που εδόθη ενώπιον της ως άνω Συμβολαιογράφου Κορυδαλλού Αττικής ., Δ) τις δύο (2) ένορκες βεβαιώσεις της ., το» ., κατοίκου Κερατσινίου Αττικής, ήτοι: I) την υπ’ αριθμόν ./24ης Ιουνίου 2022 ένορκη βεβαίωση, που εδόθη ενώπιον της ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών . και II) την υπ’ αριθμόν …/24ης Οκτωβρίου 2022 ένορκη βεβαίωση, που εδόθη ενώπιον της ως άνω Συμβολαιογράφου Κορυδαλλού Αττικής–., Ε) την υπ’ αριθμόν ./24ης Οκτωβρίου 2022 ένορκη βεβαίωση της ., του ., κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Αττικής, που εδόθη ενώπιον της ως άνω Συμβολαιογράφου Κορυδαλλού Αττικής ., β) των δύο (2) ενόρκων βεβαιώσεων των μαρτύρων της ως άνω αιτούσης με την υπ’ αριθμόν εκθέσεως περί της καταθέσεως δικογράφου ./28ης Ιουνίου 2022 αίτηση και δη: I) της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΣΑ-ΕΒ-./5ης Ιουλίου 2022 ένορκης βεβαιώσεως του ., κατοίκου Καστέλλας-Πειραιώς, που εδόθη ενώπιον του δικηγόρου-μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών-Μιχάλη I. Κοντινού (Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 32268) και II) της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΣΗ-ΕΒ-./6ης Ιουλίου 2022 ένορκης βεβαιώσεως του ., κατοίκου Αιγάλεω Αττικής και προσωρινά διαμένοντος στις Γούβες-Ηρακλείου Κρήτης, που εδόθη ενώπιον της δικηγόρου-μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου Κρήτης, Ελευθερίας Μ. Βιστάκη (Α.Μ.Δ.Σ. Ηρακλείου: 1139) και χωρίς να κρίνεται αναγκαία η επικοινωνία του Δικαστού του παρόντος Δικαστηρίου με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων-εν όψει της μικρής ηλικίας του και της-συνεπεία ταύτης-ανωριμότητος του και όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων, τα οποία οι διάδικοι μετ’ επικλήσεως νομοτύπως προσκομίζουν, μερικά από τα οποία μνημονεύονται ειδικώς στην συνέχεια, χωρίς, ωστόσον, να παραλείπεται κάποιο εξ αυτών κατά την ουσιαστική εκτίμηση της διαφοράς, αλλά και της από 12ης Οκτωβρίου 2022 εκθέσεως διαγνωστικής εκτιμήσεως των αναγκών του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων (ήτοι, της εκθέσεως της αρμοδίας Κοινωνικής Υπηρεσίας), που συνέταξε η αρμοδία Κοινωνική Λειτουργός-του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας Αττικής ., όπως διαβιβάσθηκε στο Δικαστήριο τούτο, με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ../4ης Νοεμβρίου 2022 διαβιβαστικό έγγραφο της αρμοδίας Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Πειραιώς (Τμήμα Ανηλίκων και Ενδο-οικογενειακής βίας)-και τα οποία αποδεικτικά μέσα-ειδικά δε-εν προκειμένω, τα έγγραφα, αναζητούνται αυτεπαγγέλτως υπό του Δικαστηρίου, με βάση και το ισχύον-στην διαδικασία των Ασφαλιστικών μέτρων-ανακριτικό δικονομικό σύστημα, πιθανολογούνται τα ακόλουθα: Οι διάδικοι τελούσαν υπό ελεύθερη συμβίωση από το έτος 2017 έως και τον μήνα Φεβρουάριο 2022-και δη, κατά την διάρκεια πέντε (5) ετών περίπου, χωρίς να τελέσουν οποτεδήποτε (νόμιμο) γάμο. Κατά την διάρκεια της συμβιώσεως τους, απέκτησαν ένα (1) τέκνο και δη, την . (ή . ή .) ., που γεννήθηκε την 10η Απριλίου 2018, δηλαδή, ηλικίας τεσσάρων (4) ετών-επτά (7) μηνών και δέκα επτά (17) ημερών περίπου-κατά τον χρόνο συζητήσεως της ένδικης αιτήσεως ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου-η οποία- κατά το σχολικό έτος 2022-2023, έχει ενταχθεί στο ημερήσιο πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα προνηπίων του τρίτου (3ου) Νηπιαγωγείου Δραπετσώνας Αττικής-με ημερησία διάρκεια αυτού τεσσάρων (4) ωρών και δέκα πέντε (15″) πρώτων λεπτών ή τεσσάρων και ήμισυ (4 1/2) ωρών και δη, από της πρωινής ώρας ενάρξεως αυτού κατά την 08:15π.μ.-08:30π.μ. έως και την μεσημβρινή ώρα λήξεως αυτού κατά την 13:00μ.μ. (βλέπε σχετικώς: το από της 31ης Μαΐου 2021 πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως-που εξέδωσε ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Δημοτολογίου-Μητρώου Αρρένων και πολιτικών γάμων-του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, τις υπ’ αριθμούς πρωτοκόλλου …/26η Οκτωβρίου 2022 και …/31ης Οκτωβρίου 2022 βεβαιώσεις της Προϊσταμένης του 3ου Νηπιαγωγείου Δραπετσώνας Αττικής και τα οποία έγγραφα νομίμως μετ’ επικλήσεως προσκομίζει ο αιτών (και καθ’ ου)-την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ,,,/31ης Οκτωβρίου 2022 βεβαίωση της Προϊσταμένης του 30ου Νηπιαγωγείου Δραπετσώνας Αττικής και το οποίο έγγραφο-νομίμως μετ’ επικλήσεως προσκομίζει η καθ’ ης (και αιτούσα) και την προαναφερομένη από 12η Οκτωβρίου 2022 έκθεση της αρμοδίας Κοινωνικής Υπηρεσίας, του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας Αττικής). Σημειωτέον δε ότι, κατά την διάρκεια της κυοφορίας της καθ’ ης η αίτηση και αιτούσης, ο νυν αιτών-και καθ’ ου η αίτηση-διά της ρητής δηλώσεως του, που περιλήφθηκε στο υπ’ αριθμόν …/29ης Μαρτίου 2018 συμβολαιογραφικό έγγραφο, που συνέταξε η Συμβολαιογράφος Αθηνών-.. αναγνώρισε ως φυσικό τέκνο του το τότε κυοφορούμενο έμβρυο, δηλαδή, ήδη προ της γεννήσεως του-ήτοι, την προαναφερομένη ανήλικη-. Επιπροσθέτως δε, η συμβίωση των διαδίκων διασπάσθηκε οριστικά κατά τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2022. Κατόπιν τούτου, η μεν αιτούσα (και καθ’ ης), δυνάμει και εις εκτέλεση της από 7ης Ιουλίου 2022 προσωρινής διαταγής του αρμοδίου Δικαστού (Προέδρου) Υπηρεσίας του Δικαστηρίου αυτού (Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς) μετοίκησε ήδη από της 1ης Σεπτεμβρίου 2022-από το ακίνητο-διαμέρισμα-του αιτούντος, που χρησιμοποιούσαν έως τότε ως οικογενειακή στέγη, κείμενο στην περιοχή της Δραπετσώνας Αττικής, επί της οδού . και διαμένει πλέον σε παραχωρηθέν κατά χρήση άλλο ακίνητο, που ανήκει στον πρώην σύζυγό της-.-και δη, σε διαμέρισμα του τρίτου (γ’) ορόφου πολυώροφης οικοδομής κειμένης στην περιοχή της Νίκαιας Αττικής-επί της οδού .-ομού μετά των δύο (2) ανηλίκων θυγατέρων της-και δη, την . και την μεγαλύτερη ανήλικη θυγατέρα της-.-ηλικίας δέκα πέντε ετών (15) περίπου κατά τον χρόνο συζητήσεως της ένδικης αιτήσεως γεννηθείσα την 14η Δεκεμβρίου 2007-διαρκούντος του προγενεστέρου γάμου της-που λύθηκε διά διαζυγίου την 5η Μαρτίου 2017 (βλέπε σχετικώς: την υπ’ αριθμόν 92/Τόμος 1/2017 ληξιαρχική πράξη γάμου, που συνέταξε ο αρμόδιος Ληξίαρχος Νίκαιας-του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής και το από 31ης Μαΐου 2021 πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως, που εξέδωσε ο αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου δημοτολογίου Μητρώου Αρρένων και πολιτικών γάμων του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής και τα οποία έγγραφα νομίμως μετ’ επικλήσεως προσκομίζει ο αιτών (και καθ’ ου)). Επί πλέον δε, ο αιτών (και καθ’ ου) εξακολουθεί να διαμένει είτε στην ισόγεια οικία-διαμέρισμα-της κυριότητος του-που χρησιμοποιήθηκε αρχικά και έως την Γ’ Σεπτεμβρίου 2022 ως οικογενειακή στέγη, είτε στην οικία-διαμέρισμα-της κυριότητός του, υφιστάμενο επί του τρίτου (γ’) ορόφου της ιδίας πολυώροφης οικοδομής, κειμένης στην περιοχή της Δραπετσώνας Αττικής-επί της οδού .. Επί πλέον δε, με βάση την προαναφερομένη προσωρινή διαταγή-(η ισχύς της οποίας ήδη παρατάθηκε με την από 27η Οκτωβρίου 2022 προσωρινής διαταγής-του παρόντος Δικαστηρίου-έως και την έκδοση της οριστικής αποφάσεως επί των συνεκδικαζομένων υπ’ αριθμούς εκθέσεων περί της καταθέσεως των δικογράφων ./22ας Ιουνίου 2022 και ./28ης Ιουνίου 2022 αιτήσεων) και εις εκτέλεσιν αυτής-κατόπιν της συνεκφωνήσεως και της συνεκδικάσεως έγιναν εν μέρει οι αντίστοιχες υπ’ αριθμούς εκθέσεων περί της καταθέσεως δικογράφων ./6ης Ιουλίου 2022 και ./6ης Ιουλίου 2022 αιτήσεις αμφοτέρων των νυν διαδίκων-και προσωρινά έως και την συζήτηση των ενδίκων υπ’ αριθμούς ./22ας Ιουνίου 2022 και …/28ης Ιουνίου 2022 κυρίων αιτήσεων, ρύθμισε τον τρόπο ασκήσεως της από κοινού επιμελείας (συνεπιμέλειας) του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων-κατά το σύστημα της εναλλασσόμενης κατοικίας του τέκνου στις κατοικίες των γονέων του-ορίζοντας ως τόπο διαμονής του τέκνου-εναλλασσόμενα τον τόπο της κατοικίας αμφοτέρων των γονέων του-με διανυκτέρευση, κατά τα αντίστοιχα ειδικώς καθορισθέντα χρονικά διαστήματα, υποχρέωσε δε, προσωρινά τον καθ’ ου να καταβάλει στην αιτούσα μητέρα του ανηλίκου τέκνου του-ως συνεισφορά στην μηναία διατροφή του τελευταίου, εντός του πρώτου (α’) πενθημέρου εκάστου μηνός-το χρηματικό ποσόν των διακοσίων πεντήκοντα ευρώ (250€). Περαιτέρω δε, εάν και δεν προέκυψε η αδυναμία της αιτούσης (και καθ’ ης) να ασκεί την επιμέλεια της ανήλικης θυγατρός της, εν τούτοις-με αποκλειστικό γνώμονα το αληθινό συμφέρον του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες του, κρίνεται ότι είναι αναγκαίο-και κατάλληλο ως αυτεπαγγέλτως διατασσόμενο ασφαλιστικό μέτρο-ως άλλωστε ορίσθηκε και διά της από 7ης Ιουλίου 2022 προσωρινής διαταγής, να ανατεθεί προσωρινά εις αμφότερους τους διαδίκους η από κοινού άσκηση της επιμελείας (συνεπιμέλειας) του ανηλίκου τέκνου τους, εφ’ όλων των ζητημάτων που αφορούν την ανατροφή, την επίβλεψη, την μόρφωση και την εκπαίδευση του (άρθρα 1510, 1511, 1513, 1515, 1518 ΑΚ και 692ΚΠολΔ), με καθορισμό της εναλλασσόμενης διαμονής του στις αντίστοιχες κατοικίες αμφοτέρων των γονέων του. Επιπροσθέτως δε, κρίνεται ότι με αποκλειστικό γνώμονα το αληθινό συμφέρον του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων-και κυρίως δε, επί σκοπώ να περιορισθεί η ψυχο-συναισθηματική επιβάρυνσή του από τις συνεχόμενες αντιδικίες μεταξύ των γονέων του και την εξακολουθητική, μη λειτουργική και περιπλεγμένη εναλλαγή κατοικίας–κατά τις χρονικές περιόδους, που ειδικά αιτείται ο πατέρας του τέκνου-με βάση όμως αποκλειστικά τον δικό του προσωπικό προγραμματισμό-(τον οποίον και υποχρεούται αναγκαίως να μεταβάλλει)-και όχι προς το συμφέρον του τέκνου του, πρέπει να ρυθμισθούν εκ νέου προσωρινά, οι χρονικές περίοδοι της εναλλασσόμενης διαμονής του στις κατοικίες των γονέων του-τοιουτοτρόπως ώστε-χωρίς να μειώνεται ο πραγματικός χρόνος διαμονής του τέκνου και με διανυκτέρευση ειδικά στην οικία του πατρός του-να εξασφαλίζεται η σταθερότητα του περιβάλλοντος διαβιώσεως του και ψυχο-συναισθηματική ισορροπία του. Ειδικά δε, εν προκειμένω δε, με αποκλειστικό γνώμονα το αληθινό συμφέρον του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες του, κρίνεται ότι η ρύθμιση του τρόπου της και του χρόνου της εναλλασσόμενης διαμονής του-επιβάλλεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά (άρθρο 692§1 ΚΠολΔ)-εν σχέσει προς τον προτεινόμενο στην ως άνω συνεκδικαζομένη αίτηση τρόπο–όπου τούτο και καθ’ ο μέτρο επιβάλλεται με βάση τις συνθήκες, ιδίως τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο, την ηλικία και με αποκλειστικό γνώμονα το αληθινό συμφέρον του τελευταίου, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες του (του ανηλίκου τέκνου). Συγκεκριμένα, κρίνεται ότι η εναλλασσόμενη διαμονή του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων στις κατοικίες των γονέων του και αντιστοίχως, η άσκηση του δικαιώματος της επικοινωνίας του νυν αιτούντος με την ανήλικη θυγατέρα του θα γίνεται ως εξής: α’) κάθε εβδομάδα-εκάστου μηνός, κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ο αιτών-πατέρας, θα παραλαμβάνει το ανήλικο τέκνο του από το σχολείο-κατά την λήξη του ημερησίου σχολικού προγράμματος του ανηλίκου-και θα το επιστρέφει αυθημερόν στην οικία της καθ’ ης-μητρός του, κατά την ώρα 18:00 μ.μ.,-β’) κάθε εβδομάδα εκάστου μηνός, από την ημέρα Παρασκευή έως και την ημέρα της Κυριακής, ο αιτών-πατέρας κατά την ημέρα Παρασκευή θα παραλαμβάνει το ανήλικο τέκνο του, από το σχολείο-κατά την λήξη του ημερησίου σχολικού προγράμματος του ανηλίκου-και θα το επιστρέφει στην οικία της καθ’ ης-μητρός του, κατά την ημέρα Κυριακή-και κατά την ώρα 18:00μ.μ.-γ’) ειδικά δε-αποκλειστικά και μόνον κατά το χρονικό διάστημα των εορτών των Χριστουγέννων-του έτους 2022 και της Πρωτοχρονιάς-του έτους 2023, το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, θα διαμείνει επί επτά (7) συνεχόμενες ημέρες, με τον πατέρα του, τούτο δε το χρονικό διάστημα θα καθορίσουν οι διάδικοι κατόπιν συνεννοήσεώς τους-κατά την έναρξη του οποίου χρονικού διαστήματος ο αιτών θα παραλάβει το τέκνο του από την οικία της μητρός του και κατά την λήξη του θα παραδώσει το ανήλικο τέκνο του στον ίδιο τόπο και δη, στην οικία της μητρός του και -δ’) η τηλεφωνική επικοινωνία του ανηλίκου τέκνου με τον πατέρα του, κατά τα χρονικά διαστήματα που θα διαμένει με την μητέρα του και κατά τις συνήθεις ώρες, επιβάλλεται να είναι ανεμπόδιστη. Επιπροσθέτως δε, αποδείχθηκε ότι το ως άνω ανήλικο τέκνο των διαδίκων δεν διαθέτει οποιαδήποτε προσοδοφόρο περιουσία ή εισοδήματα και εν όψει της ηλικίας του, των βιοτικών συνθηκών και των αναγκών της εκπαιδεύσεως του, το τελευταίο αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό του, βασιζόμενο ούτως, στην οικονομική συμβολή των γονέων του. Οι ανάγκες της διατροφής του, όπως, συν τω χρόνω διαμορφώνονται από τις συνθήκες ζωής και προσδιορίζονται από τις δαπάνες τροφής, ενδύσεως, ψυχαγωγίας και της ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως του και της εκπαιδεύσεως του τέκνου, συνυπολογιζομένων και των παροχών στέγης, οικιακών υπηρεσιών, φροντίδος, περιποιήσεως και ανατροφής του, από την ασκούσα προσωρινά την επιμέλεια αυτού αιτούσα μητέρα του, ανέρχονται μηνιαίως στο χρηματικό ποσόν των τετρακοσίων ευρώ (400€) και συνεπώς, ετησίως, στο χρηματικό ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (4.800€). Περαιτέρω δε, αποδείχθηκε ότι η αιτούσα μητέρα του-εργάζεται στον Πειραιά-ως υπάλληλος της εταιρίας «.»-εντός του πολυκαταστήματος «.»-. Από την εργασία της αυτή αποκερδαίνει μηνιαίως ως εισόδημα το χρηματικό ποσόν των επτακοσίων είκοσι ευρώ (720€) και συνολικά ετησίως-το χρηματικό ποσόν των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τεσσαράκοντα ευρώ (8.6406). Επί πλέον δε, η αιτούσα-δι’ αμφότερα τα τέκνα της-εισπράττει από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.ΚΑ.)-ως επίδομα, μηνιαίως το χρηματικό ποσόν των εκατόν τεσσαράκοντα ευρώ (140€) και συνεπώς δι’ έκαστον τέκνο-το ποσόν των εβδομήκοντα ευρώ (70€(=140€/2τέκνα)) και ετησίως-το χρηματικό ποσόν των χιλίων εξακοσίων ογδοήκοντα ευρώ (1.680€(= 140€Χ12μήνες)-και δι’ έκαστον τέκνο-το χρηματικό ποσόν των οκτακοσίων τεσσαράκοντα ευρώ (840€(~1.680€/2τέκνα)) και συνεπώς, τα συνολικά εισοδήματα της-με τον συνυπολογισμό του επιδόματος μόνον για το ένα (1) τέκνο-ανέρχονται μηνιαίως-στο χρηματικό ποσόν των επτακοσίων ενενήκοντα ευρώ (790€=(720€+70€)-και ετησίως-στο χρηματικό ποσόν των εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδοήκοντα ευρώ (9.480€(=790€Χ12μήνες) (βλέπε σχετικώς την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ../5ης Οκτωβρίου 2022 βεβαίωση του Ο.Π.Ε.Κ.Α.-Τμήματος ελέγχων και διαχειρίσεως πληρωμών και μεταβολών-που νομίμως μετ’ επικλήσεως προσκομίζει ο αιτών-(και καθ’ ου)). Περαιτέρω δε, πιθανολογήθηκε ότι κατά τον χρόνο συζητήσεως των ενδίκων αιτήσεων-η ως άνω αιτούσα δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία, ούτε άλλα εισοδήματα. Περαιτέρω δε, ως προαναφέρθηκε ότι κατά τον χρόνο συζητήσεως των ενδίκων αιτήσεων-η ως άνω αιτούσα διαμένοντας στην παραχωρηθείσα σ’ αυτήν προς χρήση οικία-διαμέρισμα-του τρίτου (γ’) ορόφου πολυώροφης οικοδομής κειμένης στην περιοχή της Νίκαιας Αττικής-επί της οδού .-ομού μετά των δύο (2) ανηλίκων θυγατέρων της. Ως εκ τούτου-δεν απαιτείται να υποβληθεί στην αντίστοιχη δαπάνη, για την μίσθωση άλλου ακινήτου, προκειμένου να χρησιμοποιήσει τούτο ως κατοικία, για την αντιμετώπιση της ανάγκης στεγάσεως τόσον της ιδίας, όσον και των ανηλίκων θυγατέρων της. Περαιτέρω δε, αποδείχθηκε ότι ο καθ’ ου η αίτηση (και αιτών) διατηρεί ατομική επιχείρηση, που ασκεί επί εμπορικού καταστήματος-κειμένου στην περιοχή του Κορυδαλλού Αττικής-επί της οδού ., με αντικείμενο το λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων εποχιακών ειδών, ειδών δώρου και μικρο-επίπλων, πλην δε, της προσωπικής εργασίας του επί του ως άνω καταστήματος, απασχολεί δύο (2) υπαλλήλους (βλέπε σχετικώς και το από 13η Οκτωβρίου 2022 Έντυπο-Ετήσιο πίνακα προσωπικού-τύπου 4-υποβαλλομένου στο Σ.ΕΠ.Ε και το οποίο έγγραφο νομίμως μετ’ επικλήσεως προσκομίζει ο αιτών (και καθ’ ου)). Επί πλέον δε, από την επισκόπηση τόσον των ετησίων καταστάσεων οικονομικών στοιχείων προς την Α.Α.Δ.Ε. και των αντιστοίχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων-πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου των φορολογικών ετών 2019 και 2020-προκύπτει ότι: α) κατά το έτος 2019-τα εκκαθαρισμένα μηνιαία έσοδα του αιτούντος (και καθ’ ου)-από την επιχειρηματική δραστηριότητα του, ανέρχονταν στο χρηματικό ποσόν των τριών χιλιάδων διακοσίων τεσσαράκοντα ευρώ και εξήκοντα οκτώ λεπτών (3.240.686) και ετησίως-στο χρηματικό ποσόν των τριάκοντα χιλιάδων οκτακοσίων ογδοήκοντα οκτώ ευρώ και δέκα επτά λεπτών (38.888.17€) και β) κατά το έτος 2020-τα εκκαθαρισμένα μηνιαία έσοδα του αιτούντος (και καθ’ ου)-από την επιχειρηματική δραστηριότητα του, ανέρχονταν στο χρηματικό ποσόν των χιλίων τετρακοσίων πεντήκοντα δύο ευρώ και πεντήκοντα τεσσάρων λεπτών (1.452.54€) και ετησίως-στο χρηματικό ποσόν των δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάκοντα ευρώ και πεντήκοντα οκτώ λεπτών (17.430,586). Επί πλέον δε ο τελευταίος είναι κύριος του υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΝΟ-..Χ.Ε. αυτοκινήτου, κυλινδρισμού 2.405κ.ε.-με εκδοθείσα πρώτη (α’) άδεια κυκλοφορίας το έτος 2009, ήτοι, παλαιότητος δέκα τριών (13) ετών-κατά τον χρόνο συζητήσεως της ένδικης αιτήσεως και αγοραίας (εμπορικής) αξίας–έξι χιλιάδων ευρώ (6.000€). Επιπροσθέτως δε, από την επισκόπηση της δηλώσεως-βεβαιώσεως περιουσιακής καταστάσεως-τύπου «Ε9», κατά το έτος 2023 ο αιτών (και καθ’ ου) είναι είτε κύριος, είτε και συγκύριος επί δέκα οκτώ (18) ακινήτων-ήτοι: α) ενός (1) ακινήτου-εμβαδού 800τ.μ.-κειμένου στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής-επί της οδού …, με συγκυριότητα του αιτούντος-κατά το ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου, β) ενός (1) ακινήτου-οικοπέδου-εμβαδού 240,80τ.μ.-και του εντός αυτού κτίσματος-εμβαδού 83,34τ.μ.-κειμένου στην περιοχή της Λαυρεωτικής-Ανατολικής Αττικής-επί της οδού . και με συγκυριότητα του αιτούντος- κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου, γ) ενός (1) ακινήτου-οικοπέδου, εμβαδού 240,80τ.μ.-κειμένου στην περιοχή της Λαυρεωτικής-Ανατολικής Αττικής-επί της οδού . και με συγκυριότητα του αιτούντος-κατά ποσοστό 1,54%-εξ αδιαιρέτου, δ) ενός (1) ακινήτου-κτίσματος (βοηθητικών χώρων)-εμβαδού 50,50τ.μ.-κειμένου στην περιοχή της Λαυρεωτικής-Ανατολικής Αττικής-επί της οδού … και με κυριότητα του αιτούντος, ε) ενός (1) ακινήτου οικοπεδου-εμβαδού 240,80τ.μ.-κειμένου στην περιοχή της Λαυρεωτικής-Ανατολικής Αττικής-επί της οδού … και με συγκυριότητα του αιτούντος-κατά ποσοστό 12,39%-εξ αδιαιρέτου, στ) ενός (1) ακινήτου οικοπέδου-εμβαδού 240,80τ.μ.-κειμένου στην περιοχή της Λαυρεωτικής-Ανατολικής Αττικής-επί της οδού … και με συγκυριότητα του αιτούντος-κατά ποσοστό 16,94%-εξ αδιαιρέτου, ζ) ενός (1) ακινήτου-οικοπέδου-εμβαδού 41,70τ.μ.-και του εντός αυτού κτίσματος-ιδίου εμβαδού, κειμένου στην περιοχή του Αιγάλεω Αττικής-επί της … και με συγκυριότητα του αιτούντος-κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου, η) ενός (1) ακινήτου-οικοπέδου-εμβαδού 37τ.μ.-και του εντός αυτού κτίσματος-ιδίου εμβαδού, κειμένου στην περιοχή του Αιγάλεω Αττικής-επί της Ιεράς Οδού και με συγκυριότητα του αιτούντος-κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου, θ) ενός (1) ακινήτου-οικοπέδου-εμβαδού 41τ.μ.-και του εντός αυτού κτίσματος-ιδίου εμβαδού, κειμένου στην περιοχή του Αιγάλεω Αττικής-επί της Ιεράς Οδού και με συγκυριότητα του αιτούντος-κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου, ι) ενός (1) ακινήτου-οικοπέδου-εμβαδού 102 τ.μ.-και των επί μέρους ορόφων-διαμερισμάτων-υφισταμένων επί της εντός αυτού ανεγερθείσης πολυώροφης οικοδομής, κειμένων στην περιοχή Δραπετσώνας Αττικής, επί της οδού .-και δη: I) του υπογείου βοηθητικού χώρου-ιδίου εμβαδού 102τ.μ.της κυριότητος του αιτούντος-και καθ’ ου, II) του ισογείου ορόφου-εμβαδού 102 τ.μ.-της κυριότητος του αιτούντος-καθ’ ου και III) του πρώτου (α’) ορόφου-εμβαδού 102τ.μ.-της κυριότητος του αιτούντος-καθ’ ου, ια) ενός (1) ακινήτου-οικοπέδου-κειμένου στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού …-και των αντιστοίχων επί μέρους τριών (3) διαμερισμάτων-ορόφων οικοδομής, ανεγερθείσης εντός αυτού, ήτοι των δύο (2) υπογείων-εμβαδού εκάστου 20,50τ.μ. και 5,50τ.μ. αντίστοιχα και του διαμερίσματος του τρίτου (γ’) ορόφου-εμβαδού 114τ.μ.-της συγκυριότητος του αιτούντος-καθ’ ου-κατά το ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου, ιβ) ενός (1) αγροτικού ακινήτου-βοσκοτόπου, εμβαδού 5.937 τ.μ.-κειμένου επί της περιοχής της Λαυρεωτικής-Ανατολικής Αττικής, της συγκυριότητος του αιτούντος-καθ’ ου-κατά το ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου, ιγ) ενός (I) ακινήτου-εμβαδού 324 τ.μ.-και των εντός αυτού κτισμάτων-κυρίων χώρων-εμβαδού 79,83 τ.μ. και των βοηθητικών χώρων-εμβαδού 79,72 τ.μ.-κειμένου στην περιοχή Αργυλοχωρίου-Αλμυρού Μαγνησίας-και με συγκυριότητα του αιτούντος-κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου, χωρίς όμως να προκύπτει ότι από τα ως άνω ακίνητα, ο αιτών-καθ’ ου αποκερδαίνει οποιαδήποτε πρόσοδο ή εάν ταύτα είναι προσοδοφόρα και ιδ) ενός (1) αγροτικού ακινήτου-εμβαδού 10.250 τ.μ.-με κυριότητα του αιτούντος επ’ αυτού-το οποίο ο τελευταίος εκμισθώνει σε συγκεκριμένο μισθωτή-με αναφερόμενα στοιχεία . και αποκερδαίνει ως μίσθωμα-μηνιαίως, το χρηματικό ποσόν των τριάκοντα ευρώ (30€) και συνεπώς-ετησίως-το χρηματικό ποσόν των τριακοσίων εξήκοντα εννέα ευρώ (369€) (βλέπε σχετικώς την αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας του φορολογικού έτους 2020-που νομίμως μετ’ επικλήσεως προσκομίζει ο αιτών (και καθ’ ου). Αντιστοίχως, εκτός των προαναφερομένων, ουδόλως αποδείχθηκε ότι ο τελευταίος (αιτών-και καθ’ ου) διαθέτει οποιαδήποτε άλλα εισοδήματα και οποιαδήποτε άλλη περιουσία (και μάλιστα προσοδοφόρα). Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων-και δη, του αιτούντος-καθ’ ου πατρός της ανήλικης-κατά ποσοστό 80% και της καθ’ ης-αιτούσης μητρός της ανήλικης-κατά το ποσοστό 20% και τις συνθήκες της ζωής τους, όπως ήδη έχουν διαμορφωθεί-λαμβανομένης όμως υπ’ όψιν και της δαπάνης στην οποία αναγκαίως ο αιτών (και καθ’ ου) υποβάλλεται ή θα πρέπει να καταβάλλει-ως τμήμα της συνεισφοράς του-που πιθανολογείται ότι θα ανέλθει σε ποσοστό 31.5%-και το οποίο θα πρέπει αυτεπαγγέλτως-λογιστικά να συνυπολογισθεί και να αφαιρεθεί από το αρχικώς υπολογιζόμενο ποσόν της συνεισφοράς του τριακοσίων είκοσι ευρώ (320€=400Χ80%-31,5% ή αλλιώς, 320€-100€=220€), κατά τις επί μέρους χρονικές περιόδους της συμβιώσεως του με την ανήλικη θυγατέρα του στην κατοικία του-κατά το σύστημα της συνεπιμέλειας διά της εναλλασσόμενης κατοικίας του ανηλίκου-και κρίνεται ότι εν προκειμένω θα πρέπει αναγκαίως να ληφθεί υπ’ όψιν κατά τον αντίστοιχο επιμερισμό του ποσοστού συμμετοχής εκάστου γονέως στην μηναία συνεισφορά του στην διατροφή της ανήλικης θυγατρός τους-και στον λογιστικό (αριθμητικό) υπoλογισμό της συνεισφοράς αυτής, τμήμα της μηνιαίας διατροφής του ανηλίκου τέκνου. Ούτως, κατά τον τελικό λογιστικό υπολογισμό-το υπόλοιπο ποσοστό 48150%(-80%-31,50%), εξακολουθεί να βαρύνει τον καθ’ ου (και αντιστοίχως αιτούντα), ήτοι, κατά το χρηματικό ποσόν των διακοσίων είκοσι ευρώ (220€). ενώ, την αιτούσα (και αντιστοίχως καθ’ ης) βαρύνει τμήμα της ως άνω μηνιαίας διατροφής, που ανέρχεται στο χρηματικό ποσόν των ογδοήκοντα ευρώ (80€). Συνεπώς, για την διατροφή του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων απαιτείται, ως προαναφέρθηκε, το χρηματικό ποσόν των τετρακοσίων ευρώ (400€), που επιμερίζεται μεταξύ των διαδίκων ως εξής: α) η αιτούσα μητέρα του βαρύνεται με την καταβολή μηνιαίως του χρηματικού ποσού ογδοήκοντα ευρώ (80€) και β) ο καθ’ ου η αίτηση πατέρας του-βαρύνεται με την καταβολή μηνιαίως του χρηματικού ποσού των διακοσίων είκοσι ευρώ (220€). Συνακόλουθα, κρίνεται απορριπτέος ως ουσία αβάσιμος ο κατ’ ένσταση προταθείς ισχυρισμός του καθ’ ου η αίτηση περί της διακινδυνεύσεως της διατροφής του, καθ’ όσον, πιθανολογήθηκε ότι ο τελευταίος διαθέτει επαρκή εισοδήματα, προκειμένου να εξασφαλίσει ευχερώς την δική τον διατροφή και επιβίωση, αλλά και να καταβάλει το αντίστοιχο ποσόν της συνεισφοράς του στην διατροφή του ανηλίκου τέκνου του, κατά το ποσοστό 80% της αναλογικής επιβαρύνσεως του, έναντι του ποσοστού 20% της αναλογικής επιβαρύνσεως της αιτούσης. Συνεπώς, απορριπτόμενων εν μέρει ως ουσία αβάσιμων των ισχυρισμών των διαδίκων και όσων εκρίθησαν ως απορριπτέα, οι συνεκδικαζόμενες ένδικες υπ’ αριθμούς εκθέσεων περί της καταθέσεως δικογράφων ./1.285/22ας Ιουνίου 2022 και ./28ης Ιουνίου 2022 αιτήσεις πρέπει να γίνουν εν μέρει δεκτές και ως ουσία βάσιμες και: Α) να ανατεθεί προσωρινά εις αμφότερους τους διαδίκους-η από κοινού άσκηση της επιμελείας (συνεπιμέλειας) του ανηλίκου τέκνου τους, εφ’ όλων των ζητημάτων που αφορούν την ανατροφή, την επίβλεψη, την μόρφωση και την εκπαίδευση του (άρθρα 1510, 1511, 1513, 1515, 1518 ΑΚ και 692 ΚΠολΔ), με καθορισμό της εναλλασσόμενης διαμονής του στις αντίστοιχες κατοικίες αμφοτέρων των γονέων του. Β) να ρυθμισθεί προσωρινά η εναλλασσόμενη διαμονή του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων στις κατοικίες των γονέων του-με αντίστοιχη διανυκτέρευση στην οικία του πατρός του και αντιστοίχως, η άσκηση του δικαιώματος της επικοινωνίας του νυν αιτούντος με την ανήλικη θυγατέρα του θα γίνεται ως εξής: α’) κάθε εβδομάδα-εκάστου μηνός, κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ο αιτών-πατέρας, θα παραλαμβάνει το ανήλικο τέκνο του από το σχολείο-κατά την λήξη του ημερησίου σχολικού προγράμματος του ανηλίκου-και θα το επιστρέφει αυθημερόν στην οικία της καθ’ ης-μητρός του, κατά την ώρα 18:00 μ.μ., -β’) κάθε εβδομάδα εκάστου μηνός, από την ημέρα Παρασκευή έως και την ημέρα της Κυριακής, ο αιτών-πατέρας κατά την ημέρα Παρασκευή θα παραλαμβάνει το ανήλικο τέκνο του, από το  σχολείο-κατά την  λήξη  του ημερησίου  σχολικού προγράμματος του ανηλίκου-και θα το επιστρέφει στην οικία της καθ’ ης-μητρός του, κατά την ημέρα Κυριακή-και κατά την ώρα 18:00μ.μ.- γ’) ειδικά δε-αποκλειστικά και μόνον κατά το χρονικό διάστημα των εορτών των Χριστουγέννων-του έτους 2022 και της Πρωτοχρονιάς-του έτους 2023, το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, θα διαμείνει επί επτά (7) συνεχόμενες ημέρες, με τον πατέρα του, τούτο δε το χρονικό διάστημα θα καθορίσουν οι διάδικοι κατόπιν συνεννοήσεως τους-κατά την έναρξη του οποίου χρονικού διαστήματος ο αιτών θα παραλάβει το τέκνο του από την οικία της μητρός του και κατά την λήξη του θα παραδώσει το ανήλικο τέκνο του στον ίδιο τόπο και δη, στην οικία της μητρός του και -δ’) η τηλεφωνική επικοινωνία του ανηλίκου τέκνου με τον πατέρα του, κατά τα χρονικά διαστήματα που θα διαμένει με την μητέρα του και κατά τις συνήθεις ώρες, επιβάλλεται να είναι ανεμπόδιστη. Γ) να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να καταβάλει προσωρινά στην αιτούσα, ως ασκούσα προσωρινά την από κοινού επιμέλεια (συνεπιμέλεια)-του ανηλίκου τέκνου τους-και κατά το μέτρο αυτής, προκαταβολικά εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός, το συνολικό χρηματικό ποσόν των διακοσίων είκοσι ευρώ (220€), με χρόνο ενάρξεως ισχύος της αντίστοιχης διατάξεως από της επομένης ημέρας δημοσιεύσεως της παρούσης δικαστικής αποφάσεως (άρθρα 144, 145§2 ΚΠολΔ). Επί πλέον δε, εν όψει του γεγονότος ότι δεν προκύπτει εάν οι διάδικοι προέβησαν και στην άσκηση αντίστοιχης ιδίου ή ομοίου περιεχομένου-με τρις αιτήσεις τους-αγωγής για την ανάθεση οριστικά είτε της αποκλειστικής ασκήσεως της επιμελείας ή της ασκήσεως συνεπιμέλειας του ανηλίκου τέκνου του, για την οριστική ρύθμιση της επικοινωνίας του με αυτό (το ανήλικο τέκνο του)-και τον καθορισμό της συνεισφοράς του πατρός του στην μηναία διατροφή του-και υπό την αναγκαία δικονομική προϋπόθεση ότι αυτοί θα προβούν στην άσκηση αντίστοιχης αγωγής, με κατάθεση του δικογράφου αυτής στην Γραμματεία του καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδίου Δικαστηρίου και με επίδοση του αντιγράφου αυτής στην νυν καθ’ ης η αίτηση (άρθρο 215 ΚΠολΔ)-εμπροθέσμως και δη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας των εξήκοντα (60) ημερών από της επομένης ημέρας δημοσιεύσεως της παρούσης δικαστικής αποφάσεως (άρθρα 144, 145§2 ΚΠολΔ), πρέπει να ορισθεί ότι: I) η παρούσα δικαστική απόφαση και η διατασσόμενη δι’ αυτής προσωρινή ρύθμιση της καταστάσεως ισχύουν αποκλειστικά και μόνον έως και τον χρόνο συζητήσεως τοιαύτης αγωγής (άρθρο 693ΚΠολΔ) και II) σε περίπτωση μη ασκήσεως της ή εκπρόθεσμης ασκήσεως της αγωγής αυτής, παύει η ισχύς εκάστου αντιστοίχου διατασσομένου ασφαλιστικού μέτρου, μετά την παρέλευση της προαναφερομένης προθεσμίας των εξήκοντα (60) ημέρων. Τούτο διότι κρίνεται ότι: α’) είναι δικονομικά ανεπίτρεπτο να ρυθμίζεται η αιτουμένη επιμέλεια, η επικοινωνία και η συνεισφορά στην διατροφή του τέκνου των διαδίκων, μόνον με οριστική δικαστική απόφαση, εκδιδομένη κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών μέτρων, έστω και εάν κατ’ αποτέλεσμα δεν επέρχεται τοπικά και ουσιαστικά η πλήρης ικανοποίηση του ως άνω δικαιώματος, του οποίου ζητείται η εξασφάλιση και διατήρηση (άρθρα 690, 691 και 692 ΚΠολΔ) και β’) επιβάλλεται αποκλειστικά και μόνον από το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων και ως απολύτως αναγκαία-η κατά το δυνατόν ταχύτερη οριστική ρύθμιση τόσον ως προς την ανάθεση της ασκήσεως της επιμελείας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, όσον και της προσωπικής επικοινωνίας του νυν αιτούντος μ’ αυτό-και του καθορισμού της μηνιαίας συνεισφοράς στην διατροφή του κυρίως προς αποφυγήν νέων ερίδων και αντιδικιών μεταξύ των γονέων του. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφισθούν μεταξύ των διαδίκων (άρθρα 106, 179, (592§3 περ. α’, β’), 682, 683§1, 686§§1, 2, 4, 688, 700, 731, 732 και 735 εδ. α’, β’ ΚΠολΔ), κατά τα ειδικώς εκτιθέμενα στο διατακτικό της παρούσης δικαστικής αποφάσεως.

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τις ένδικες υπ’ αριθμούς εκθέσεων περί της καταθέσεως δικογράφων …/22ας Ιουνίου 2022 και …/28ης Ιουνίου 2022 αιτήσεις\αντιμωλία των διαδίκων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ότι εκρίθη ως απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει αμφότερες τις συνεκδικαζόμενες αιτήσεις.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά εις αμφότερους τους διαδίκους-την από κοινού άσκηση της επιμελείας (συνεπιμέλειας) του ανηλίκου τέκνου τους-και δη, της …, που γεννήθηκε την 10η Απριλίου 2018, εφ’ όλων των ζητημάτων που αφορούν την ανατροφή, την επίβλεψη, την μόρφωση και την εκπαίδευση του, με καθορισμό της εναλλασσόμενης διαμονής του στις αντίστοιχες κατοικίες αμφοτέρων των γονέων του.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ προσωρινά την εναλλασσόμενη διαμονή του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων στις κατοικίες των γονέων του-με αντίστοιχη διανυκτέρευση στην οικία του πατρός του και αντιστοίχως, την άσκηση του δικαιώματος της επικοινωνίας τον νυν αιτούντος-με την ανήλικη θυγατέρα του θα γίνεται ως εξής: α’) κάθε εβδομάδα-εκάστου μηνός, κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ο αιτών-πατέρας, θα παραλαμβάνει το ανήλικο τέκνο του από το σχολείο-κατά την λήξη του ημερησίου σχολικού προγράμματος του ανηλίκου-και θα το επιστρέφει αυθημερόν στην οικία της καθ’ ης-μητρός του, κατά την ώρα 18:00 μ.μ., -β’) κάθε εβδομάδα εκάστου μηνός, από την ημέρα Παρασκευή έως και την ημέρα της Κυριακής, ο αιτών-πατέρας κατά την ημέρα Παρασκευή θα παραλαμβάνει το ανήλικο τέκνο του, από το σχολείο-κατά την λήξη του ημερησίου σχολικού προγράμματος του ανηλίκου-και θα το επιστρέφει στην οικία της καθ’ ης-μητρός του, κατά την ημέρα Κυριακή-και κατά την ώρα 18:00μ.μ.-γ’) ειδικά δε-αποκλειστικά και μόνον κατά το χρονικό διάστημα των εορτών των Χριστουγέννων-του έτους 2022 και της Πρωτοχρονιάς-του έτους 2023, το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, θα διαμείνει επί επτά (7) συνεχόμενες ημέρες» με τον πατέρα του, τούτο δε το χρονικό διάστημα θα καθορίσουν οι διάδικοι κατόπιν συνεννοήσεως τους-κατά την έναρξη του οποίου χρονικού διαστήματος ο αιτών θα παραλάβει το τέκνο του από την οικία της μητρός του και κατά την λήξη του θα παραδώσει το ανήλικο τέκνο του στον ίδιο τόπο και δη, στην οικία της μητρός του και -δ’) η τηλεφωνική επικοινωνία του ανηλίκου τέκνου με τον πατέρα του, κατά τα χρονικά διαστήματα που θα διαμένει με την μητέρα του και κατά τις συνήθεις ώρες, επιβάλλεται να είναι ανεμπόδιστη.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ’ ου με την η υπ’ αριθμόν εκθέσεως περί της καταθέσεως δικογράφου ./28ης Ιουνίου 2022 αίτηση, να καταβάλει προσωρινά στην αιτούσα, ως ασκούσα προσωρινά την από κοινού επιμέλεια (συνεπιμέλεια)-του ανηλίκου τέκνου τους-και κατά το μέτρο αυτής, προκαταβολικά εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός, το συνολικό χρηματικό ποσόν των διακοσίων είκοσι ευρώ (220€), με χρόνο ενάρξεως ισχύος της αντίστοιχης διατάξεως από της επομένης ημέρας δημοσιεύσεως της παρούσης δικαστικής αποφάσεως.

ΟΡΙΖΕΙ: Α) ως αναγκαία δικονομική προϋπόθεση ισχύος της κατά τα ως άνω διατασσομένης προσωρινής ρυθμίσεως, την άσκηση υφ’ εκάστου των νυν αιτούντων αντίστοιχων αγωγών, με κατάθεση του δικογράφου αυτών στην Γραμματεία του καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδίου Δικαστηρίου και με επίδοση του αντιγράφου αυτών στον αντίστοιχο δι’ αυτών εναγόμενο-εμπροθέσμως και δη, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των εξήκοντα (60) ημερών από της επομένης ημέρας δημοσιεύσεως της παρούσης δικαστικής αποφάσεως, Β) ότι: I) η παρούσα δικαστική απόφαση και η διατασσόμενη δι’ αυτής προσωρινή ρύθμιση της καταστάσεως ισχύουν αποκλειστικά και μόνον έως και τον χρόνο συζητήσεως εκάστης τοιαύτης αγωγής και II) σε περίπτωση μη ασκήσεως της ή εκπρόθεσμης ασκήσεως της αγωγής αυτής, παύει η ισχύς εκάστου αντιστοίχου διατασσομένου ασφαλιστικού μέτρου, μετά την παρέλευση της προαναφερομένης προθεσμίας των εξήκοντα (60) ημέρων.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων-επ’ αμφοτέρων των συνεκδικαζομένων αιτήσεων.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στον Πειραιά, την 9η Δεκεμβρίου 2022, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στον Πειραιά, την 9η Δεκεμβρίου 2022, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, με την σύμπραξη της Γραμματέως.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                           Χρυσούλα Τσιρέλη

ΠΗΓΗdsanet.gr