Πρόστιμα 1 δισ. ευρώ θα εισπράξει φέτος το Δημόσιο

24

Το Δημόσιο εκτιμά ότι θα εισπράξει φέτος περίπου 1 δισ. ευρώ από πρόστιμα και ποινές που έχουν ήδη επιβληθεί ή πρόκειται να επιβληθούν σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα

Προκόπης Χατζηνικολάου

Ποσά ύψους σχεδόν ενός 1 δισ. ευρώ υπολογίζεται να εισπραχθούν το 2023 από το Δημόσιο από πρόστιμα, ποινές και καταλογισμούς που έχουν ήδη επιβληθεί ή πρόκειται να επιβληθούν σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, το ακριβές ποσό των προστίμων που εκτιμά το υπουργείο Οικονομικών ότι θα εισπραχθεί ανέρχεται στα 904 εκατ. ευρώ και, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, το μεγαλύτερο τμήμα θα προέλθει από φορολογικές παραβάσεις.

Ωστόσο, στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί ποσά – πρόστιμα προς είσπραξη από αυθαίρετα κτίσματα, ελλιπείς θέσεις στάθμευσης σε κτίρια, καθώς και πρόστιμα του πράσινου (ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος) αλλά και του γαλάζιου ταμείου (προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος). Επίσης, προβλέπονται εισπράξεις από ποινές που θα επιβληθούν από τα ποινικά δικαστήρια, παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, το λαθρεμπόριο, πρόστιμα του ΟΑΣΘ και διάφορα άλλα πρόστιμα που περιλαμβάνονται σε κωδικούς που δεν έχουν πλήρη ανάλυση.

Την ίδια στιγμή, ο προϋπολογισμός του 2023 προβλέπει επιστροφή χρημάτων (δαπανών) στο ελληνικό Δημόσιο ύψους 610 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν τόσο επιστροφές αποδοχών όσο και επιστροφές ποσών από ΝΠΔΔ που είχαν δοθεί για εκτέλεση έργων επενδύσεων.

Το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή, τα εισπραχθέντα πρόστιμα ανήλθαν σε 952 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσό που είχε βεβαιωθεί ήταν σημαντικά μεγαλύτερο και συγκεκριμένα 2 δισ. ευρώ.

Το εισπρακτέο υπόλοιπο εσόδων του απολογισμού, χωρίς τα ανείσπρακτα των τελωνείων, ανήλθε σε 112,84 δισ. ευρώ ή ποσοστό 62,11% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, το οποίο εκτιμάται σε 181,68 δισ. ευρώ για το 2021.

Στη διαμόρφωση του ως άνω εισπρακτέου υπολοίπου συνέβαλαν ιδίως:

• Οι ανείσπρακτες απαιτήσεις από φόρους, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 32,78 δισ. ευρώ.

• Οι ανείσπρακτες απαιτήσεις από μεταβιβάσεις, οι οποίες ανήλθαν σε 13 δισ. ευρώ και αφορούν σχεδόν εξ ολοκλήρου ανείσπρακτες απαιτήσεις από επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων (ανήλθαν σε 12 δισ. ευρώ).

• Οι ανείσπρακτες απαιτήσεις από πρόστιμα, ποινές και καταλογισμούς, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 65,53 δισ. ευρώ.

Οπως προαναφέρθηκε, το σύνολο προστίμων που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν το τρέχον έτος ανέρχεται στο ποσό των 904 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό οι σημαντικότερες εισπράξεις θα προέλθουν:

• Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 681 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση ή θα επιβληθούν και θα εισπραχθούν εντός του έτους για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, όπως φοροδιαφυγή και απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή καθυστέρηση υποβολής δηλώσεων.

• Τα τελωνειακά πρόστιμα θα φθάσουν στα 23 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 17 εκατ. ευρώ αφορούν πρόστιμα για λαθρεμπορία, τα 5 εκατ. ευρώ πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των υποχρεώσεων και 1 εκατ. ευρώ για ανακριβείς δηλώσεις.

• Καταλογισμοί ύψους 10 εκατ. ευρώ για παραβάσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

• Λοιπά πρόστιμα 190 εκατ. ευρώ. Στον κωδικό αυτό συμπεριλαμβάνονται πρόστιμα ύψους 6 εκατ. ευρώ από αυθαίρετα κτίσματα, 2 εκατ. ευρώ από ελλιπείς θέσεις στάθμευσης σε κτίρια, 2 εκατ. ευρώ για πρόστιμα του πράσινου ταμείου και 3 εκατ. ευρώ που αφορούν πρόστιμα του γαλάζιου ταμείου (προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος).

• Πρόστιμα και ποινές από ποινικά δικαστήρια 20 εκατ. ευρώ.

  • Τα περισσότερα αφορούν φορολογικές παραβάσεις, στην τσιμπίδα και κτίρια με ελλιπείς θέσεις στάθμευσης.

• Πρόστιμα για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 7 εκατ. ευρώ.

• Πρόστιμα για λιμενικές παραβάσεις 4 εκατ. ευρώ.

• Πρόστιμα για προστασία του καταναλωτή 1 εκατ. ευρώ.

• Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής μη φορολογικών εσόδων 29 εκατ. ευρώ.

• Πρόστιμα ΟΑΣΘ 1 εκατ. ευρώ.

• Καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών 1 εκατ. ευρώ.

Επιστροφές δαπανών

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, οι επιστροφές δαπανών θα φθάσουν το 2023 στο ποσό των 610 εκατ. ευρώ εκ των οποίων:

• Επιστροφές αποδοχών 41 εκατ. ευρώ.

• Επιστροφές ποσών από ΝΠΔΔ για εκτέλεση έργων επενδύσεων 145 εκατ. ευρώ.

• Επιστροφές μεταβιβάσεων 406 εκατ. ευρώ.

• Επιστροφές από φυσικά πρόσωπα για εκτέλεση επενδύσεων 4 εκατ. ευρώ.

• Επιστροφές επιχείρησης για διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 12 εκατ. ευρώ.

• Επιστροφή επιστρεπτέας προκαταβολής 242 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 73 εκατ. ευρώ από ατομικές επιχειρήσεις και 169 εκατ. ευρώ από νομικά πρόσωπα.

Μισθώματα 1,6 δισ.

Εκτός από τα πρόστιμα και τις ποινές ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει έσοδα και από διάφορες άλλες κατηγορίες. Συγκεκριμένα, προβλέπει έσοδα από την περιέλευση αδρανών καταθέσεων στο ελληνικό Δημόσιο ύψους 20 εκατ. ευρώ καθώς και έσοδα ύψους 1,6 δισ. ευρώ από μισθώματα κτιρίων και υποδομών.