Σε διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για τον αθλητισμό

125

Διατάξεις για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού και τον εξορθολογισμό της αθλητικής νομοθεσίας

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού και τον εξορθολογισμό της αθλητικής νομοθεσίας».

Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, οι διατάξεις του νομοσχεδίου αποσκοπούν:

α) στη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού,

β) στην εμπέδωση ασφάλειας δικαίου και την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών και ερμηνευτικών ζητημάτων που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή της αθλητικής νομοθεσίας,

γ) στη θεσμική ενίσχυση του Μητρώου Αθλητικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,

δ) στη θεσμοθέτηση συστήματος αξιολόγησης αθλητικών ομοσπονδιών,

ε) στην αναγνώριση των αγωνιστικών διακρίσεων αθλητών ειδικά για το έτος 2022 και

στ) στη μείωση του κόστους θέρμανσης των κολυμβητικών δεξαμενών των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Μεταξύ άλλων, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις:

α) τροποποιείται το άρθρο 3 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ένταξης του αθλήματος του τριάθλου στην κατηγορία των εξαιρέσεων της παρ. 6, σύμφωνα με την οποία θα δύνανται εφεξής οι αθλητές του τριάθλου να εγγράφονται ως μέλη σε σωματεία και να μετέχουν στα όργανα του αθλητικού σωματείου, της ένωσης ή της ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο ) έτος της ηλικίας τους (προτεινόμενη ρύθμιση άρθρου 3),

β) τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 και αντιμετωπίζεται η ανάγκη της κατάργησης του υφιστάμενου νομοθετικού κωλύματος της συστέγασης αθλητικού σωματείου με εμπορική επιχείρηση (προτεινόμενη ρύθμιση άρθρου 4),

γ) τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 26 του ν. 2725/1999 και αντιμετωπίζεται η ανάγκη του καθορισμού του τρόπου της συγκρότησης, από μη εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς, και της λειτουργίας των Επιτροπών Δεοντολογίας στις αθλητικές ομοσπονδίες (προτεινόμενη ρύθμιση άρθρου 5),

δ) τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 2725/1999 και αντιμετωπίζεται η ανάγκη του προσδιορισμού της κρατικής χρηματοδότησης των αθλητικών ομοσπονδιών με την αποσαφήνιση ότι νοείται τόσο η τακτική επιχορήγησή τους από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) όσο και η προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266) χρηματοδότησή τους από τα έσοδα από τη φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια (προτεινόμενη ρύθμιση άρθρου 6).

ε) τροποποιείται το άρθρο 31 του ν. 2725/1999 και αντιμετωπίζεται η ανάγκη του καθορισμού ελάχιστης διάρκειας της υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή από αθλητικούς φορείς, η οποία προσδιορίζεται τουλάχιστον στους έξι (6) μήνες και, περαιτέρω, αντιμετωπίζεται η ανάγκη της διαφορετικής ρύθμισης της διάρκειας απασχόλησης και της αμοιβής προπονητή από αθλητικά σωματεία, τα οποία εδρεύουν, αφενός, σε νησιωτικές περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό κατώτερο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων και, αφετέρου, στις αναφερόμενες στην προτεινόμενη διάταξη νησιωτικές περιοχές (προτεινόμενη ρύθμιση άρθρου 7),

στ) τροποποιείται η υποπερ. δ) της περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 31Α του ν. 2725/1999 και αντιμετωπίζεται η ανάγκη της ένταξης στο επίπεδο προπονητών αθλήματος Α΄ επιπέδου και των προπονητών των αθλητών εκείνων που κατέκτησαν τις εν λόγω διακρίσεις της υφιστάμενης ρύθμισης και επιπλέον τροποποιείται και η περ. γ) της παρ. 2 του ίδιου άρθρου ως προς τη δυνατότητα απασχόλησης προπονητή Γ’ επιπέδου ως πρώτου προπονητή σε αθλητικά σωματεία, που εδρεύουν σε νησιωτική περιφερειακή ή δημοτική ενότητα του τέταρτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 31, ανεξαρτήτως του πρωταθλήματος ή της αγωνιστικής κατηγορίας, στην οποία συμμετέχει (προτεινόμενη ρύθμιση άρθρου 8),

ζ) τροποποιείται το άρθρο 32 του ν. 2725/1999 και αντιμετωπίζεται η ανάγκη εναρμόνισης της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών αθλητικών σχολών με τα άρθρα 5, περί υπαγωγής οικονομικής δραστηριότητας σε διαδικασία προηγούμενης γνωστοποίησης, και 6, περί του περιεχομένου και της διαδικασίας της γνωστοποίησης, του ν. 4442/2016 (Α’ 230) και περαιτέρω αντιμετωπίζεται η ανάγκη της προσθήκης και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ως συναρμόδιου για την πρόταση του οικείου προεδρικού διατάγματος (προτεινόμενη ρύθμιση άρθρου 9),

η) τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 και αντιμετωπίζεται η ανάγκη της επιπλέον πρόβλεψης ότι, προκειμένου οι αναφερόμενοι στην εν λόγω διάταξη αλλοδαποί αθλητές να αποκτήσουν την αθλητική ιδιότητα στη χώρα μας, απαιτείται ρητά να μην είναι εγγεγραμμένοι ταυτόχρονα σε αθλητικό σωματείο άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας (προτεινόμενη ρύθμιση άρθρου 10),

θ) στο άρθρο 34 του ν. 2725/1999 τροποποιείται το έκτο εδάφιο της παρ. 8 ως προς τις προϋποθέσεις αναγνώρισης διάκρισης στους πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών και αντιμετωπίζεται η ανάγκη της συμπλήρωσης της πρόβλεψης ότι όλα τα σωματεία, που συμμετέχουν στις εν λόγω διοργανώσεις, απαιτείται να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.2725/1999, περί της αθλητικής αναγνώρισης και της εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148). Παράλληλα, με την τροποποίηση στην παρ. 9 του ίδιου άρθρου αντιμετωπίζεται η ανάγκη της κατάταξης των Ελλήνων Ολυμπιονικών Κωφών, πλέον των Παραολυμπιονικών, που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους (προτεινόμενη ρύθμιση άρθρου 11),

ι) με την αντικατάσταση του άρθρου 39 του ν. 2725/1999 αντιμετωπίζεται η ρύθμιση του πλαισίου οργάνωσης, υλοποίησης, παρακολούθησης και υποστήριξης των Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ και ΕΑγΟ αντίστοιχα) σε πανελλήνιο επίπεδο (προτεινόμενη ρύθμιση άρθρου 12),

ια) αντικαθίσταται η παρ. 8 του άρθρου 52Β του ν. 2725/1999 και αντιμετωπίζεται η ανάγκη πρόβλεψης ότι η καταβολή της αποζημίωσης για την απασχόληση των μελών των κλιμακίων κατά τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στους αθλητικούς φορείς θα γίνεται μεν κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) αλλά με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ενώ δεν θα τους καταβάλλονται αμοιβές λόγω υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής υπερωριακής εργασίας και εργασίας τις Κυριακές και τις λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες (προτεινόμενη ρύθμιση άρθρου 13),

ιβ) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 ως προς τους φορείς διοργάνωσης δρομικών δραστηριοτήτων, οι οποίοι μπορεί να είναι και σωματεία, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 8, καθώς και άλλοι φορείς, όπως, ιδίως, είναι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού, δημόσιοι οργανισμοί, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις προσώπων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, χωρίς να απαιτείται η προγενέστερη έγκριση της ομοσπονδίας (προτεινόμενη ρύθμιση άρθρου 14),

ιγ) τροποποιείται το άρθρο 78 του ν. 2725/1999 ώστε να αντιμετωπίζεται η ανάγκη της θέσπισης κύρωσης περί απαγόρευσης συμμετοχής της Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας (Α.Α.Ε) σε αθλητικές διοργανώσεις, εξαιτίας της μη χορήγησης ή της ανάκλησης, λόγω της μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής τράπεζας, του πιστοποιητικού της παρ. 3 του άρθρου 77Α , το οποίο κάθε Α.Α.Ε. ή Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών, πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, οφείλει να προσκομίσει στην οικεία διοργανώτρια αρχή και το οποίο εκδίδεται από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (προτεινόμενη ρύθμιση άρθρου 15),

ιδ) τροποποιούνται οι παρ. 3, 4, 5 και 7 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 ως προς τους λόγους άρνησης χορήγησης του πιστοποιητικού από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού σε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. και προστίθεται η υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής κωλύματος ως απαιτούμενου δικαιολογητικού για τη χορήγηση του ως άνω πιστοποιητικού (προτεινόμενη ρύθμιση άρθρου 16),

ιε) τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2725/1999 και ορίζεται ότι η κύρωση της αυτοδίκαιης έκπτωσης προσώπου, στο οποίο συντρέχει κώλυμα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, από τη θέση του ως οργάνου διοίκησης Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών και Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών, επέρχεται ανεξάρτητα από άλλες κυρώσεις, οι οποίες επιβάλλονται είτε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είτε από δικαιοδοτικό όργανο ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (προτεινόμενη ρύθμιση άρθρου 17)

, ιστ) τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49), περί του Μητρώου Φορέων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ρυθμίζεται η προθεσμία καταχώρισης ή επικαιροποίησης των στοιχείων από τους υπόχρεους φορείς στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και καθορίζεται ως συνέπεια της μη πλήρωσης της εν λόγω υποχρέωσης η αυτοδίκαιη έκπτωση του υπαίτιου διοικητικού συμβουλίου (προτεινόμενη ρύθμιση άρθρου 18).

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου.

ΠΗΓΗlawspot.gr