Άδειες εργαζομένων: Πλήρης οδηγός

119

Περιεχόμενα


1. Κανονική άδεια
2. Άδεια μητρότητας (άδεια τοκετού και λοχείας)
3. Άδεια πατρότητας
4. Άδεια φροντίδας τέκνου
5. Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας
6. Γονική άδεια
7. Άδεια λόγω ασθένειας παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου μέλους
8. Άδειες λόγω σοβαρών νοσημάτων
9. Άδεια λόγω νοσηλείας των παιδιών
10. Άδεια γάμου
11. Άδεια προγεννητικών εξετάσεων
12. Άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
13 Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες
14. Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου
15. Άδεια φροντιστή
16 Απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας
17. Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας
18. Μειωμένο ωράριο γονέων παιδιών με αναπηρία
19. Διευκολύνσεις για γονείς εργαζόμενους λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον κορωνοϊό COVID-19
20. Άδεια εξετάσεων
21. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
22. Άδεια για μεταγγίσεις αίματος (αιμοδοτική άδεια)
23. Ειδική άδεια λόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων
24. Άδεια λόγω AIDS
25. Άδεια άνευ Αποδοχών
26. Άδεια αναπήρων
27. Άδεια συνδικαλιστών
28. Εκλογική άδεια
29. Άδεια κατά τη στράτευση
30. Άδεια πενθούντων γονέων
Βοηθητικός πίνακας αδειών
ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ -Δήλωση Στοιχείων Αδειών εργαζομένων

 

Πρόλογος

Για όσους ασχολούνται με τα εργασιακά ζητήματα και τη μισθοδοσία του προσωπικού, τα θέματα που αφορούν στην κανονική άδεια των εργαζομένων, καθώς και στις λοιπές άδειες, αποτελούν θα λέγαμε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Στη σχετική ανάλυση της επιστημονικής ομάδας του κόμβου γίνεται μια καταγραφή των αδειών μαζί με επιμέρους ανάλυση ανά περίπτωση για τα ισχύοντα, ενώ παρατίθεται και δικαστηριακή νομολογία. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται και χρηστικοί πίνακες ώστε να βοηθηθούν οι αναγνώστες.


1. Κανονική άδεια

Γενικά

α. Κάθε μισθωτός από την έναρξη της εργασίας του σε υπόχρεη επιχείρηση και μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών συνεχούς απασχόλησης, δικαιούται να λάβει ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές κατ’ αναλογία με το χρόνο εργασίας που έχει συμπληρώσει στην ίδια υπόχρεη επιχείρηση. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση ετήσια άδεια εικοσιτεσσάρων εργάσιμων ημερών ή αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτές η ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν απασχολούνται οι μισθωτοί λόγω του εφαρμοζόμενου συστήματος εργασίας.
β. Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου προσελήφθη ο μισθωτός να χορηγεί σε αυτόν την παραπάνω αναλογία της κανονικής άδειας.
Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει την ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές, η οποία αναλογεί στο χρόνο απασχόλησης του στην υπόχρεη επιχείρηση και υπολογίζεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’. Η άδεια αυτή επαυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης επιπλέον του πρώτου μέχρι τις είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες ή μέχρι και τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Για καθένα από τα επόμενα ημερολογιακά έτη, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει από την 1 η Ιανουαρίου εκάστου έτους, την κανονική ετήσια άδεια με αποδοχές, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.
Η ετήσια άδεια με αποδοχές, καθώς και το επίδομα αδείας, εκτός από τις διατάξεις του νόμου αυτού διέπονται και από τις λοιπές συναφείς διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας (παρ 1 άρθρου 2 ν. 539/1945).

1.1 Προσαύξηση της ετήσιας κανονικής άδειας λόγω προϋπηρεσίας

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 2000-2001 ισχύουν τα εξής:  «Από 1/1/2000 εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας».


1.2 Προσαύξηση της κανονικής άδειας μετά από 25ετή εργασία

Επιπλέον με το άρθρο 3 της ΕΓΣΕΕ 2008 -2009 ( ΠΚ. 13 – 18/4/2008 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009), υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες (-τριες) που συµπληρώνουν υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργάσιμων ηµερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ηµερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

Από 1-1-2008, µετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται µία (1) επιπλέον εργάσιμη ηµέρα, δηλ. συνολικά τριάντα µία (31) και είκοσι έξι (26) εργάσιμες ηµέρες αντίστοιχα.


1.3 Υπολογισμός χρόνου απασχόλησης προς εξεύρεση του αριθμού ημερών αδείας

Για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησης, ο οποίος λαμβάνεται υπ’ όψη προς εξεύρεση του αριθμού των ημερών τις οποίες ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει ως κανονική άδεια, δεν αφαιρούνται τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία αυτός απείχε από την εργασία του στην υπόχρεη επιχείρηση, επειδή αντιμετώπισε σχετικώς βραχείας διαρκείας ασθένεια (ή στράτευση, απεργία, ανταπεργία ή ανώτερη βία).
[Παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 539/1945] [ΑΠ 1050/2018]


1.4 Άδεια εποχικά απασχολούμενων

Για τους απασχολούμενους εποχιακά σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας, ορίζεται ότι κατά τη λήξη της εποχιακής τους απασχόλησης με οποιονδήποτε τρόπο δικαιούνται αποδοχών αδείας δύο (2) ημερών κατά μήνα απασχόλησης, ανεξάρτητα από τυχόν οφειλόμενη σε αυτούς αποζημίωση για άλλο λόγο. Για απασχόληση μικρότερη από μήνα καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα (Παρ. 4 του άρθρο 5 του ν. 539/1945 – υπ. Εργ. 59372/962/18.12.2015).
 

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ