Διαταγή πληρωμής και επίδοση αυτής σε αγνώστου διαμονής οφειλέτη (Γνωμ.Εισ.Α.Π. 2/2023)

82

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δημοσίευσε γνωμοδότηση με θέμα «Επίδοση διαταγής πληρωμής επί αγνώστου διαμονής οφειλέτη» κατόπιν ερωτήματος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Εισαγγελίας, η αρνητική διαδικαστική προϋπόθεση προς έκδοση διαταγής πληρωμής, που τίθεται με την παρ.2 του άρθρου 624 ΚΠολΔ, να μην είναι δηλαδή αγνώστου διαμονής το πρόσωπο κατά του οποίου ζητείται η διαταγή, εξαιρουμένης της περίπτωσης που έχει νόμιμα διορισμένο αντίκλητο, πρέπει, κατά γενικό δικονομικό κανόνα, συναγόμενο ιδίως από τη διάταξη του άρθρου 73 ΚΠολΔ, σύμφωνα με τον οποίο οι διαδικαστικές προϋποθέσεις (θετικές ή αρνητικές) πρέπει να συντρέχουν κατά τη διενέργεια της πράξης για το έγκυρο της οποίας απαιτούνται, ήτοι κατά το χρόνο έκδοσης της διαταγής πληρωμής.

Συνεπώς, εάν μετά την έκδοση της διαταγής πληρωμής ο οφειλέτης καταστεί αγνώστου διαμονής, η διαταγή πληρωμής διαφυλάσσει μεν το κύρος της, αναστέλλεται όμως αυτοδικαίως η εκτελεστότητά ης, κατ’ άρθρο 631 εδάφιο β’ ΚΠολΔ, όσο διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής του άρθρου 632 ΚΠολΔ, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης έχει διορίσει αντίκλητο. Σε περίπτωση δε μη διορισμού αντικλήτου, ισχύει ό,τι ίσχυε και προ του Ν. 4335/2015, δηλαδή η διαταγή πληρωμής καθίσταται ανενεργής εωσότου ο καθ’ ου αποκτήσει εκ νέου γνωστή διαμονή ή διορίσει αντίκλητο.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Εισαγγελία τόνισε ότι δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η πλασματική επίδοση διαταγής πληρωμής κατ’ άρθρα 134 – 135 ΚΠολΔ, ως αγνώστου διαμονής σε οφειλέτες, σε βάρος των οποίων έχει εκδοθεί εγκύρως τέτοια διαταγή πληρωμής, αφού με την επίδοση αυτή δεν εξασφαλίζεται η αναγκαία γνώση τους όσον αφορά τη λήψη επαχθούς για αυτούς δικαστικού μέτρου και κατ’ επέκταση η δυνατότητα για απρόσκοπτη προβολή των θέσεων και ισχυρισμών τους με την άσκηση μέσων αμύνης.

Δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση στο eisap.gr.