ΕιρΑθ 49/2023 Απόσβεση της απαίτησης από κληρονόμο – Σιωπηρή αποδοχή κληρονομίας προ παρέλευσης του τετραμήνου -.

58

Νόμιμος λόγος για την εξάλειψη της εγγραφείσας προσημείωσης που δεν έχει τραπεί σε υποθήκη, όχι ως κληρονόμος του βεβαρυμμένου ακινήτου, αλλά ως κληρονόμος της οφειλής, ήτοι ως οφειλέτης, πράγμα που λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός απόφασης: 49/2023

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Έλενα Οικονομίδου, που ορίστηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 12η Δεκεμβρίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ., κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός ., με ΑΦΜ ., η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Χαρούλας Μολύβα.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «do Value Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», ως διαχειρίστριας εταιρείας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Mexico Finance DAC», οι οποίες έχουν μεταβιβαστεί στην τελευταία από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 27 και Αρχιμήδους, με ΑΦΜ …, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία δεν παραστάθηκε.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 4-11-2022 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ./7-11-2022 αίτηση της, η οποία κατατέθηκε ενώπιον της Γραμματείας του παρόντος Δικαστηρίου και προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, κατά την οποία αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα από τη σειρά του οικείου εκθέματος και συζητήθηκε. Κατά τη σημερινή δημόσια συζήτηση της υπόθεσης, η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας ανέπτυξε προφορικά τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στο σημείωμα που κατέθεσε.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Από τη με αρ. .Δ/14-11-2022 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών …, που προσκομίζει η αιτούσα, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην καθ’ ης. Πλην όμως, κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε κατά τη σειρά της από το οικείο έκθεμα, η καθ’ ης δεν εμφανίστηκε. Πρέπει, επομένως, να δικαστεί ερήμην. Ωστόσο, η διαδικασία θα προχωρήσει σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, καθόσον ο νόμος δεν προβλέπει δυσμενείς συνέπειες για τον ερημοδικαζόμενο καθ’ ου στη διαδικασία των ασφαλιστικοί μέτρων.

Με την υπό κρίση αίτηση της, η αιτούσα εκθέτει ότι, δυνάμει της με αρ. ./2013 διαταγής πληρωμής του παρόντος Ειρηνοδικείου, εκδοθείσας για απαίτηση απορρέουσα από τη με αρ. . σύμβαση καταναλωτικού δανείου την οποία είχε συνάψει η αποβιώσασα την 15-11-2021 θεία της, ., με την «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», η τελευταία τραπεζική εταιρία είχε εγγράψει προσημείωση υποθήκης επί ενός ακινήτου-διαμερίσματος του τρίτου ορόφου ευρισκομένου στην Αργυρούπολη Αττικής, όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στην αίτηση, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στο Υποθηκοφυλακείο Ηλιούπολης και η οποία δεν έχει τραπεί σε υποθήκη. Ότι η αιτούσα έχει καταστεί κληρονόμος της ως άνω αποβιώσασας και ότι η απαίτηση για την εξασφάλιση της οποία εγγράφηκε η ως άνω προσημείωση έχει εξοφληθεί πλήρως και ολοσχερώς, πλην όμως η δικαιούχος της απαίτησης, στην οποία μεταβιβάστηκε η απαίτηση μετά της εμπράγματης εξασφάλισης και της οποίας διαχειρίστρια είναι η καθ’ ης, αρνείται να συναινέσει στην εξάλειψη της. Με βάση το ως άνω ιστορικό, ζητεί να ανακληθεί η με αρ. ./2013 διαταγή πληρωμής του παρόντος Ειρηνοδικείου, να διαταχθεί η εξάλειψη της ως άνω προσημείωσης υποθήκης από τα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Ηλιούπολης και -όπως το παρεπόμενο αυτό αίτημα παραδεκτά υποβλήθηκε με το σημείωμα της αιτούσας (άρ. 223 εδ. β’ ΚΠολΔ)- να καταδικαστεί η καθ’ ης στη δικαστική της δαπάνη και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η αίτηση παραδεκτά φέρεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο είναι αρμόδιο καθ’ ύλη και κατά τόπο για την εκδίκαση της, καθώς η αίτηση για εξάλειψη προσημείωσης που έχει εγγραφεί με βάση διαταγή πληρωμής εκδικάζεται από το εκδόσαν τη διαταγή πληρωμής Δικαστήριο (ΠΠΘεσ 5757/2013. ΠΠΘεσ 14005/2013, ΜΠΧαν 79/2015, ΕιρΚω 57/2017, ΕιρΘηβ 138/2015, ΕιρΛιβαδ 77/2003 όλες στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), προκειμένου να συζητηθεί κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρ. 683 παρ. 3, 686 επ. και 706 ΚΠολΔ). Περαιτέρω, είναι νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρ. 1317, 1327, 1330, 1710, 1712, 1774, 1800, 1846, 1847, 1849 εδ. α’ και 1857 εδ. α’ ΑΚ, 68 και 724 ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος να ανακληθεί η με αρ. 989/2013 διαταγή πληρωμής, καθ’ης η διαταγή πληρωμής δυνάμει της οποίας εγγράφεται προσημείωση υποθήκης δεν υπόκειται σε ανάκληση όπως η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που επιτρέπει την εγγραφή προσημείωσης, και -αυτεπαγγέλτως ερευνώμενη- επαρκώς ορισμένη. Πρέπει επομένως, να ερευνθεί περαιτέρω η αίτηση και για την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, άλλα εκ των οποίων χρησιμεύουν για άμεση απόδειξη και άλλα για τη συναγωγή τεκμηρίων και άλλα εκ των οποίων μνημονεύονται ρητά στην παρούσα και άλλα όχι, χωρίς όμως να παραλείπεται κανένα για την ουσιαστική εκτίμηση της διαφοράς, πιθανολογούνται κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο μπορεί και αυτεπαγγέλτως να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον σχηματισμό της κρίσης του (άρ. 691 παρ. 1 ΚΠολΔ), τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Την 15-11-2021 απεβίωσε η ., θεία της αιτούσας από τη μητρική γραμμή. Σε βάρος της αποβιώσασας και κατόπιν αίτησης της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» είχε εκδοθεί η με αρ. ./2013 διαταγή πληρωμής του παρόντος Ειρηνοδικείου, για απαίτηση της τελευταίας απορρέουσα από την από 20-12-2006 σύμβαση πίστωσης και χορήγησης πιστωτικής κάρτας. Δυνάμει της ως άνω διαταγής πληρωμής, η εν λόγω τραπεζική εταιρία προέβη στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης για την εξασφάλιση της απαίτησης της, επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας της αποβιώσασας επί του με αρ. ένα (1) διαμερίσματος του δώματος υπέρ του .’ ορόφου πολυκατοικίας κείμενης στον Δήμο Αργυρούπολης, ήδη Ελληνικού-Αργυρούπολης, στον συνοικισμό Αλεξουπόλεως και επί της οδού .. επιφανείας (του διαμερίσματος) 31 τ.μ., αποτελούμενου από ένα δωμάτιο, χωλ, κουζίνα και WC, με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου 46/1000, το οποίο συνορεύει ανατολικά με αυλή οικοδομής, δυτικά εν μέρει με φωταγωγό και εν μέρει με ταράτσα οικοδομής, βόρεια εν μέρει με φωταγωγό και εν μέρει με ιδιοκτησία .. και νότια εν μέρει με ταράτσα οικοδομής και εν μέρει με κοινόχρηστο διάδρομο και φέρει ΚΑΕΚ …, η οποία εγγράφηκε στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Ηλιούπολης στον τόμο … και στο φύλλο … Α’ με α/α … Η ως άνω αποβιώσασα κατέλιπε την από 21-5-2015 ιδιόγραφη διαθήκη της, η οποία δημοσιεύθηκε δυνάμει του με αρ. 382/2022 πρακτικού δημοσίευσης ιδιόγραφης διαθήκης του Ειρηνοδικείου Τριπόλεως, συνιστά την τελευταία συνταχθείσα διαθήκη της (έχει δημοσιευθεί και η από 2-1-2006 διαθήκη της, μη προσκομιζόμενη) και δυνάμει της οποίας εγκατέστησε κληρονόμο της, μεταξύ άλλων, την εδώ αιτούσα. Η αιτούσα μέχρι σήμερα δεν αποποιήθηκε την επαχθείσα σε αυτήν κληρονομιά. Παρόλο δε που μέχρι σήμερα δεν έχει παρέλθει η τετράμηνη – αρχόμενη από τη δημοσίευση της διαθήκης (ΑΚ 1847 εδ. β’)- προθεσμία για την αποποίηση, καθώς η ως άνω διαθήκη, δυνάμει της οποίας η αιτούσα κατέστη κληρονόμος, δημοσιεύθηκε την 5-10-2022, εντούτοις αποδεικνύεται ότι η αιτούσα έχει σιωπηρά αποδεχθεί την κληρονομιά, καθόσον έχει αναμιχθεί έμπρακτα στην κληρονομιαία περιουσία, η αποδοχή δε αυτή είναι αμετάκλητη. Μεταξύ μάλιστα των πράξεων που έχει επιχειρήσει η αιτούσα υπό την ιδιότητα της ως κληρονόμου της ως άνω αποβιώσασας είναι και η εξόφληση της υφιστάμενης οφειλής από την ως άνω από 20-12-2006 σύμβαση πίστωσης, για την οποία είχε εκδοθεί η με αρ. ./2013 διαταγή πληρωμής του παρόντος Ειρηνοδικείου, όπως προκύπτει από το από 29-7-2022 παραστατικό εντολής πληρωμής της Alpha Bank. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποσβέστηκε η απαίτηση για την οποία εγγράφηκε η ως άνω προσημείωση, όπως προκύπτει και από τη με αρ. πρωτ. ./6-9-2022 βεβαίωση εξόφλησης της καθ’ ης, υπό την ιδιότητα της ως διαχειρίστριας της συναφούς απαίτησης της «Mexico Finance DAC», προς την οποία είχε εν τω μεταξύ μεταβιβαστεί η εμπραγμάτως ασφαλισμένη απαίτηση. Συνεπεία των ανωτέρω, συντρέχει νόμιμος λόγος για την εξάλειψη της εγγραφείσας προσημείωσης που δεν έχει τραπεί σε υποθήκη, η δε αιτούσα έχει έννομο συμφέρον να τη ζητεί, όχι ως κληρονόμος του βεβαρυμένου ακινήτου όπως εσφαλμένα υπολαμβάνει (καθότι κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής της κληρονομιάς και μεταγραφή αυτής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχώριση της στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, αφού η κυριότητα των κληρονομιαίων ακινήτων μεταβαίνει στον κληρονόμο αναδρομικά από τον θάνατο του κληρονομουμένου, μόνον αν ο κληρονόμος αποδεχθεί, με δημόσιο έγγραφο, την κληρονομιά και μεταγράψει την περί της αποδοχής δήλωση του ή εκδοθεί κληρονομητήριο και μεταγραφεί τούτο, όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1710 παρ. 1, 1846, 1193, 1195, 1198 και 1199 του ΑΚ, ενώ μέχρι τη μεταγραφή κωλύεται στην άσκηση των εξουσιών που εκδηλώνονται προς τρίτους και στοχεύουν είτε στην προστασία του δικαιώματος είτε στην ελεύθερη κυκλοφορία του στις συναλλαγές, βλ. ΟλΑΠ 7/2004 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), αλλά ως κληρονόμος της οφειλής, ήτοι ως οφειλέτης, πράγμα που λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση θα πρέπει να γίνει δεκτή κατ’ ουσία και να διαταχθεί η αιτούμενη εξάλειψη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Παράβολο ερημοδικίας δεν θα οριστεί, διότι η παρούσα δεν υπόκειται στο ένδικο αυτό μέσο (άρ. 699 ΚΠολΔ), ενώ, τέλος, η δικαστική δαπάνη της αιτούσας, κατόπιν αιτήματος της, θα πρέπει να επιβληθεί σε βάρος της καθ’ ης (άρ. 106, 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της καθ’ ης.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση κατά τα λοιπά.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης που εγγράφηκε δυνάμει της με αρ. ./2013 διαταγής πληρωμής του παρόντος Ειρηνοδικείου υπέρ της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» και σε βάρος της … για το ποσό των 6.406,79 ευρώ, η οποία καταχωρήθηκε την 11-9-2013 στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Ηλιούπολης στον τόμο . και στο φύλλο .ΙΑ’ με α/α ., και η οποία εγγράφηκε επί του με αρ. ένα (1) διαμερίσματος του δώματος υπέρ του …’ ορόφου πολυκατοικίας κείμενης στον Δήμο Αργυρούπολης, ήδη Ελληνικού-Αργυρούπολης, στον συνοικισμό Αλεξουπόλεως και επί της οδού ., επιφανείας (του διαμερίσματος) 31 τ.μ., αποτελούμενου από ένα δωμάτιο, χωλ, κουζίνα και WC, με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου 46/1000, το οποίο συνορεύει ανατολικά με αυλή οικοδομής, δυτικά εν μέρει με φωταγωγό και εν μέρει με ταράτσα οικοδομής, βόρεια εν μέρει με φωταγωγό και εν μέρει με ιδιοκτησία …  και νότια εν μέρει με ταράτσα οικοδομής και εν μέρει με κοινόχρηστο διάδρομο και φέρει ΚΑΕΚ .

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της καθ’ ης τη δικαστική δαπάνη της αιτούσας, την οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ (€400).

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα, στις 10-1-2023, απόντων των διαδίκων και της πληρεξούσιας δικηγόρου της αιτούσας.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                    … ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΗΓΗdsanet.gr