ΕφΑθ 153/22 : ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΜΙΣΘΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΚΗΣ

61

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ 13ο ΕΝΟΧΙΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2022

Συγκροτήθηκε από την Δικαστή Αικατερίνη Ντελή, Εφέτη, που όρισε το Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών και από το Γραμματέα Νικόλαο Χρονά.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 30ί Σεπτεμβρίου 2021, για να δικάσει τις υποθέσεις στις οποίες διάδικοι είναι :

Α. ΕΦΕΣΗ : υπ’ αριθμόν πινακίου -….-

ΕΚΚΑΛΟΥΣΑ : … … του …, κάτοικος …. Αττικής, επί της οδού …. (Α.Φ.Μ ….), την οποία εκπροσώπησε στο Δικαστήριο ο πληρεξούσιος δικηγόρος της … … (Α.Μ.Δ.Σ. ….), που κατέθεσε το υπ’ αριθ. …. γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δ.Σ. Αθηνών.

ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΣ : … … του …. και της …., κάτοικος …. Αττικής, επί της οδού …. αριθμ. … (Α.Φ.Μ ….), τον οποίο εκπροσώπησε στο Δικαστήριο η πληρεξούσια δικηγόρος του Νεφέλη Παγίδα (Α.Μ. Δ.Σ. ….), που κατέθεσε το υπ’ αριθ. …. γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δ.Σ. Αθηνών.

Β.ΕΦΕΣΗ υπ’ αριθμόν, πινάκιον ….

ΕΚΚΑΛΩΝ : … … του …, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού …. αριθμ …. (Α.Φ.Μ ….), τον οποίο εκπροσώπησε στο Δικαστήριο ο πληρεξούσιος δικηγόρος του … … (Α.Μ.Δ.Σ. ….), που κατέθεσε το υπ’ αριθ. …. γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δ.Σ. Αθηνών.

ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΣ : … … του … και της …., κάτοικος …. Αττικής, επί της οδού … αριθμ. … (Α.Φ.Μ …), τον οποίο εκπροσώπησε στο Δικαστήριο η πληρεξούσια δικηγόρος του Νεφέλη Παγίδα (Α.Μ. Δ.Σ. ….), που κατέθεσε το υπ’ αριθ. …. γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δ.Σ. Αθηνών.

Γ. ΕΦΕΣΗ : υπ’ αριθμόν πινακίου …

ΕΚΚΑΛΟΥΣΑ : … … του … και της …., κάτοικος …., επί της οδού …. αριθμ. … (Α.Φ.Μ … ΔΌ.Υ ….), την οποία εκπροσώπησε στο Δικαστήριο ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Στέφανος Κονσολάκης (Α.Μ.Δ.Σ. ….), που κατέθεσε το υπ’ αριθ. …. γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δ.Σ. Αθηνών.

ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΣ : …, κάτοικος …. Αττικής, επί της οδού … αριθμ … (Α.Φ.Μ …), τον οποίο εκπροσώπησε στο Δικαστήριο η πληρεξούσια δικηγόρος του Νεφέλη Παγίδα (Α.Μ. Δ.Σ. ….), που κατέθεσε το υπ’ αριθ. …. γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δ.Σ. Αθηνών.

Ο ενάγων άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, την από 6/2/2012 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …/…/2012 αγωγή του, ζητώντας τα αναφερόμενα σε αυτή.

Το παραπάνω Δικαστήριο εξέδωσε, αντιμωλία των διαδίκων, την υπ’ αριθμ. 1227/2020 οριστική απόφασή του, με την οποία έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή.

Την απόφαση αυτή προσέβαλαν (α) η εναγόμενη … …, με την από 5/3/2020 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών …/…/10-6-2020 (αριθμός έκθεσης κατάθεσης και προσδιορισμού δικασίμου ενώπιον του Εφετείου Αθηνών …/…/2020) έφεσή της (αριθμός πινακίου …), δικάσιμος για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε η αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας (30/9/2021), (β) ο εναγόμενος … …, με την από 5/3/2020 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών …/…/2020 (αριθμός έκθεσης κατάθεσης και προσδιορισμού δικασίμου ενώπιον του Εφετείου Αθηνών …/…/2020) έφεσή του (αριθμός πινακίου -….-), δικάσιμος για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε η αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας (30/9/2021) και (γ) η εναγόμενη … …, με την από 13/3/2020 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών …/…/2020 (αριθμός έκθεσης κατάθεσης και προσδιορισμού δικασίμου ενώπιον του Εφετείου Αθηνών …/…/2020) έφεσή της (αριθμός πινακίου -….-), δικάσιμος για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε η αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας (30/9/2021).

Οι υποθέσεις εκφωνήθηκαν προσηκόντως από τη σειρά τους εκ του οικείου πινακίου και συζητήθηκαν.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των εκκαλούντων δεν εμφανίστηκαν, αλλά παραστάθηκαν βάσει έγγραφων δηλώσεών τους, κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔικ, και προκατέθεσαν νομότυπα έγγραφες προτάσεις. Η πληρεξούσια δικηγόρος του εφεσίβλητου, αφού έλαβε το λόγο από την Προεδρεύουσα Δικαστή, αναφέρθηκε στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

I. Εισάγονται προς συζήτηση, ενώπιον του παρόντος, καθ’ ύλην και κατά τόπον, αρμοδίου (άρθρο 19 ΚΠολΔικ) Δικαστηρίου (α) η από 5/3/2020 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών …/…/10-6-2020 (αριθμός έκθεσης κατάθεσης και προσδιορισμού δικασίμου ενώπιον του Εφετείου Αθηνών …/…/2020) έφεση (αριθμός πινακίου …), (β) η από 5/3/2020 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών …/…/2020 (αριθμός έκθεσης κατάθεσης και προσδιορισμού δικασίμου ενώπιον του Εφετείου Αθηνών …/…/2020) έφεση (αριθμός πινακίου …) και (γ) η από 13/3/2020 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών …/…/2020 (αριθμός έκθεσης κατάθεσης και προσδιορισμού δικασίμου ενώπιον του Εφετείου Αθηνών …/…/2020) έφεση (αριθμός πινακίου …), τις οποίες άσκησαν οι πρωτοδίκως εν μέρει ηττηθέντες εναγόμενοι … …, … … και … …, αντιστοίχως, κατά του πρωτοδίκως εν μέρει νικήσαντος ενάγοντος και της υπ’ αριθ. 1227/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε, αντιμωλία των διαδίκων, κατά την τακτική διαδικασία, επί της από 6/2/2012 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …/…/2012 αγωγής. Οι υπ’ αριθ. πινακίου … και … εφέσεις έχουν ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, καθόσον η απόφαση επιδόθηκε, αντιστοίχως, σε καθένα από τους παραπάνω εκκαλούντες – εναγόμενους στις 14/2/2020 και 10/2/2020 (σχ. οι προσκομιζόμενες μετ’ επικλήσεως από τον εφεσίβλητο – ενάγοντα, υπ’ αριθ. …. εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά, … Ν. … προς τους εκκαλούντες … … και … …, αντίστοιχα) και τα πρωτότυπα των δικογράφων τους κατατέθηκαν στη γραμματεία του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου στις 10/3/2020 και 6/3/2020, αντίστοιχα (άρθρα 144,495 – 498,513 παρ. 1β, 516,517,518 παρ. 1 ΚΠολΔικ). Ομοίως, εμπρόθεσμα και νομότυπα έχει ασκηθεί και η υπ’ αριθ. πινακίου … έφεση, εντός της, κατά παράταση, 30ήμερης προθεσμίας από την προβλεπόμενη λήξη, στις 10/6/2020, της, κατ’ άρθρο 518 παρ. 1 ΚΠολΔικ, 30ήμερης προθεσμίας από την επίδοση της προσβαλλόμενης απόφασης στην εκκαλούσα, … …, μετά την αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω COVID-19, κατά το χρονικό διάστημα από 13/3/2020 έως 31/5/2020, καθόσον η απόφαση επιδόθηκε στην εκκαλούσα στις 21/2/2020 (σχ. η προσκομιζόμενη μετ’ επικλήσεως από τον εφεσίβλητο – ενάγοντα υπ’ αριθ. ….. έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας με έδρα το Πρωτοδικείο Λάρισας, …..) και το πρωτότυπο του δικογράφου της έφεσης κατατέθηκε στη γραμματεία του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου στις 22/6/2020 (άρθρα 144, 495 – 498, 513 παρ. 1β, 516, 517, 518 παρ. 1 ΚΠολΔικ και 74 παρ. 1 ν. 4690/2020). Πρέπει, επομένως, οι παραπάνω εφέσεις να γίνουν τυπικά δεκτές και να συνεκδικασθούν, λόγω της συνάφειάς τους, καθόσον έχουν ασκηθεί από τους συνεναγόμενους με την ίδια αγωγή και προσβάλλουν την ίδια απόφαση, και διότι κρίνεται ότι θα διευκολυνθεί η διαδικασία και θα επέλθει μείωση των εξόδων των διαδίκων (άρθρα 31 και 246 ΚΠολΔικ), ερευνώμενες περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων τους, κατά την ίδια διαδικασία (τακτική) που εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση (άρθρο 533 ΚΠολΔικ), δεδομένου ότι, για το παραδεκτό τους, αφενός μεν οι εκκαλούντες έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα, έκτου άρθρου 495 παρ. 3 εδαφ. η’ ΚΠολΔικ, παράβολα ποσού εκατό (100) ευρώ (σχ. οι κάτωθι των εκθέσεων κατάθεσης των εφέσεων βεβαιώσεις του γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών περί κατάθεσης των υπ’ αριθμ. κωδ. …. ηλεκτρονικών παραβόλων για τις υπ’ αριθ. πινακίου …, … και … εφέσεις, αντίστοιχα), καθώς και τα κατ’ άρθρο 61 παρ. 3 του ν. 4194/2013 γραμμάτια προκαταβολής εισφορών και ενσήμων (σχ. τα υπ’ αριθ. …. γραμμάτια που επισυνάπτονται σε καθένα από τα δικόγραφα των υπ’ αριθ. πινακίου …, … και … εφέσεων, αντίστοιχα), αφετέρου δε έχουν κατατεθεί από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων τα παράβολα προκαταβολής εισφορών και ενσήμων (άρθρο 61 παρ. 1 και 4 του ν. 4194/2013) ως αυτά αναφέρονται παραπάνω στα εισαγωγικά της παρούσας.

II. Ο ενάγων και ήδη εφεσίβλητος, με την από 6/2/2012 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …/…/2012 αγωγή του, την οποία άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε βάρος όλων των παραπάνω εκκαλούντων, καθώς και σε βάρος της μη διαδίκου στην κατ’ έφεση δίκη …. …, το γένος …., ιστορούσε ότι, υπήρξε συγκύριος, σε ποσοστό 4/16 εξ αδιαιρέτου του, ευρισκόμενου στον Δήμο Α. …. και περιγραφόμενου, κατά θέση και έκταση, ακινήτου (οικοπέδου) μετά των επ’ αυτού οκτώ (8) ισόγειων κτιρίων και λοιπών επικειμένων, το οποίο απέκτησε με παράγωγο τρόπο το έτος 1988, συνιδιοκτήτες του οποίου ήταν οι εναγόμενοι και συγκεκριμένα, ο … … σε ποσοστό 6/16 εξ αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητας επ’ αυτού, η μητέρα του …. …, το γένος …., κατά το ίδιο ποσοστό επί της επικαρπίας αυτού και καθεμία από τις … … και … … σε ποσοστό 3/16 εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας αυτού. Ότι επί τμήματος του ανωτέρω ακινήτου, το οποίο μίσθωνε από τους λοιπούς ιδιοκτήτες, κατά τα ιδανικά μερίδια συγκυριότητας και επικαρπίας τους, ασκούσε, από ετών, ατομική επιχείρηση χύτευσης μετάλλων – παραγωγής πρώτης ύλης ορείχαλκου, αλουμινίου και ανοδίων πλοίων, ενώ επί της υπόλοιπης έκτασής του, ασκούνταν όμοιες επιχειρήσεις από τρίτους, κατόπιν εκμισθώσεως σε αυτούς από όλους τους συνιδιοκτήτες του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου, επιμέρους τμημάτων του. Ότι το έτος 2002 το ακίνητο αυτό απαλλοτριώθηκε ολόκληρο αναγκαστικά υπέρ του ….. και στο πλαίσιο της γενόμενης απαλλοτρίωσης, εκδόθηκαν οι με αριθμούς 2657/2003 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, περί προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης του απαλλοτριωθέντος ακινήτου και των επ’ αυτού κτισμάτων και λοιπών επικείμενων, η υπ’ αριθ. 150/2003 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, όπως διορθώθηκε με την υπ’ αριθ. 1423/2004 απόφαση αυτού, περί αναγνώρισης δικαιούχων είσπραξης αποζημίωσης και η υπ’ αριθ. 290/2004 απόφαση του Εφετείου Πειραιά, περί προσδιορισμού οριστικής τιμής μονάδας και αναγνώρισης δικαιούχων, δυνάμει των οποίων αφενός μεν ορίστηκε αποζημίωση ύψους 176.000 ευρώ για, τους περιγραφόμενους στην αγωγή, οκτώ (8) φούρνους τήξης και συντήρησης μετάλλων, που ο ενάγων – εφεσίβλητος κατασκεύασε στο ακίνητο, με χρήματά του και για ίδιο όφελος, δηλαδή για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της επιχείρησής του, και αποζημίωση ύψους 110.000 ευρώ για τα έξοδα μετεγκαταστάσεως αυτής, αφετέρου δε εσφαλμένα αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι των ανωτέρω αποζημιώσεων οι εναγόμενοι, οι οποίοι και τις εισέπραξαν, οι μεν … … και …. από κοινού κατά το ποσοστό της ψιλής κυριότητας και επικαρπίας τους, αντίστοιχα (6/16), οι δε λοιπές εναγόμενες διακριτά κατά το ποσοστό συγκυριότητας καθεμίας (3/16), καίτοι γνώριζαν ότι, πέραν της αποζημιώσεως για την απαλλοτρίωση του ακινήτου και των επ’ αυτού οκτώ (8) παλαιών κτισμάτων, δεν δικαιούνταν τις ανωτέρω αποζημιώσεις, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην αγωγή- Ότι, ειδικότερα, οι εναγόμενοι – εκκαλούντες εισέπραξαν για την παραπάνω αιτία, καίτοι δεν τον δικαιούνταν, το συνολικό ποσό των 107.250 ευρώ ο … …, ομού μετά της επικαρπώτριας μητέρας του, …. …, το γένος …., και το ποσό των 53.625 ευρώ καθεμία από τις … … και … …. Με βάση το ιστορικό αυτό, ο ενάγων ζήτησε να αναγνωρισθεί ότι, κατά το χρόνο προσδιορισμού της προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης απαλλοτρίωσης, ήταν (α) ο αποκλειστικός κύριος των επί του ακινήτου απαλλοτριωθέντων οκτώ (8) φούρνων τήξης – συντήρησης μετάλλων και (β) ο δικαιούχος της αποζημίωσης για τα έξοδα μετεγκαταστάσεως της επιχείρησης που ο ίδιος λειτουργούσε στο απαλλοτριωθέν ακίνητο. Επίσης, ο ενάγων ζήτησε να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη του. Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και πριν από την έναρξη της συζήτησης της αγωγής, εμφανίστηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος των εναγόμενων … … και … χας … …, το γένος … …, … …, ο οποίος αφενός μεν γνωστοποίησε ότι η εκ των εντολέων του … … απεβίωσε στις 25/1/2016, δηλαδή μετά την άσκηση της αγωγής και πριν από τη συζήτησή της στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, δηλώνοντας ταυτόχρονα τη βίαιη διακοπή της δίκης ως προς αυτήν και τη μη συνέχισή της από το τέκνο της, … …, ο οποίος είναι κληρονόμος της εκ διαθήκης, ομού μετά άλλων προσώπων, εναγόμενο και ήδη εκκαλούντα της υπ’ αριθ. πιν. … έφεσης, αφετέρου δε ότι το πατρώνυμο της ανωτέρω αποβιώσασας διαδίκου έχει αναγραφεί λανθασμένα στο δικόγραφο της αγωγής και ειδικότερα, λανθασμένα η ανωτέρω αναφέρεται στην αγωγή ως το γένος … …, αντί του ορθού … …. Ομοίως, και ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εναγόμενης και ήδη εκκαλούσας … …, … …, δήλωσε στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου ότι η εντολέας του, η οποία είναι κληρονόμος εκ διαθήκης της αποβιωσάσας, ομού μετά άλλων προσώπων, δεν συνεχίζει τη δίκη. Η προεδρεύουσα Δικαστής, ενόψει των ανωτέρω, κήρυξε επ’ ακροατηρίου τη βίαιη διακοπή της δίκης μόνον ως προς την εναγόμενη … χα … … το γένος … … και προχώρησε στην εκδίκαση της αγωγής ως προς τους λοιπούς εναγόμενους και ήδη εκκαλούντες.

Μετά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση της υπόθεσης, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο εξέδωσε την υπ’ αριθ. 1227/2020 οριστική απόφασή του, με την οποία αφού έκρινε την αγωγή ορισμένη και νόμιμη, ως στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 574 επ., 947 επ., 955, 999,1000 ΑΚ όσον αφορά το υπό στοιχείο α’ αίτημά της και σε αυτές των άρθρων 730 επ., 734, 739 ΑΚ όσον αφορά το υπό στοιχείο β’ αίτημά της, την απέρριψε ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν ως προς το α’ αίτημά της, την έκανε δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν ως προς το β’ αίτημά της και αναγνώρισε ότι ο ενάγων – εφεσίβλητος ήταν, κατά το χρόνο δικαστικού προσδιορισμού της προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης, λόγω της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του κοινού ακινήτου του ιδίου και των εναγόμενων και ήδη εκκαλούντων, κύριος και δικαιούχος της αποζημίωσης που αφορούσε τα έξοδα μετεγκατάστασης της, λειτουργούσας σε μισθωμένο τμήμα του απαλλοτριωθέντος ακινήτου, επιχείρησής του, ποσού 110.000 ευρώ. Επίσης, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, όσον αφορά την νομιμοποίηση του εναγόμενου και ήδη εκκαλούντος … …, έκρινε ότι νόμιμα χωρεί η συζήτηση της αγωγής ως προς αυτόν, καθόσον, μετά το θάνατο της αρχικής διαδίκου και επικαρπώτριας του ένδικου απαλλοτριωθέντος ακινήτου, … χας … …, η επικαρπία επέστρεψε σε αυτόν εξ ιδίου δικαίου και όχι με την ιδιότητά του ως κληρονόμου της, καθιστάμενος αυτός πλήρης κύριος του ακινήτου και υπεισερχόμενος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ανωτέρω ως εκ του νόμου διάδοχός της.

Την απόφαση αυτή προσβάλλουν ήδη οι εναγόμενοι – εκκαλούντες με τις φερόμενες προς κρίση εφέσεις τους, για λόγους που ανάγονται σε εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και κακή εκτίμηση των αποδείξεων, ζητώντας να εξαφανιστεί αυτή, με σκοπό να απορριφθεί στο σύνολό της η παραπάνω αγωγή. Εκ προοιμίου δε πρέπει να επισημανθεί ότι όλοι οι λόγοι των υπό κρίση εφέσεων, διά των οποίων πλήττεται το κεφάλαιο και η αντίστοιχη διάταξη της προσβαλλόμενης απόφασης, διά των οποίων το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο απέρριψε ως αβάσιμο κατ’ ουσίαν το αίτημα της παραπάνω αγωγής (υπό στοιχείο α’ αυτής) να αναγνωριστεί ο ενάγων και ήδη εφεσίβλητος αποκλειστικός κύριος των επί του ακινήτου απαλλοτριωθέντων οκτώ (8) φούρνων τήξης – συντήρησης μετάλλων, είναι απορριπτέοι ως απαράδεκτοι, λόγω ελλείψεως εννόμου συμφέροντος των εκκαλούντων, οι οποίοι δεν ισχυρίζονται, προς κατ’ εξαίρεση θεμελίωση εννόμου συμφέροντός τους να προσβάλλουν κατά τούτο την απόφαση καίτοι είναι νικήσαντες διάδικοι ως προς το κεφάλαιό της αυτό, ότι βλάπτονται από τις αιτιολογίες της, από τις οποίες δημιουργείται δεδικασμένο σε βάρος τους σε άλλη δίκη (ΑΠ 429/2018, ΑΠ 1212/2010, δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του Α.Π). Επομένως, η υπόθεση δεν έχει μεταβιβαστεί κατά τούτο.

III. Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 221 παρ. 1 εδαφ. α’, 222, 308 παρ. 1 και 522 του ΚΠολΔικ, συνάγονται τα ακόλουθα : Με την άσκηση της αγωγής, η κατάθεσή της έχει ως συνέπεια την εκκρεμοδικία. Όταν επέλθει δε η εκκρεμοδικία και όσο αυτή διαρκεί, δεν μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε Δικαστήριο νέα δίκη για την ίδια επίδικη διαφορά ανάμεσα στους ίδιους διαδίκους, εφόσον εμφανίζονται με την ίδια ιδιότητα. Αν δε κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας ασκηθεί η εισαγωγική της νέας δίκης αγωγή, αναστέλλεται, ακόμη και αυτεπάγγελτα, η εκδίκασή της εωσότου περατωθεί η πρώτη δίκη. Η εκκρεμοδικία διαρκεί στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας εωσότου εκδοθεί οριστική απόφαση επί της αγωγής. Η ίδια ξαναρχίζει με την άσκηση έφεσης κατά της ως άνω οριστικής απόφασης και μέσα στα όρια της έφεσης, ήτοι εφόσον με την έφεση πλήττεται η επί της αγωγής διάταξη της απόφασης, διαρκεί δε στο δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας εωσότου εκδοθεί οριστική απόφαση επί της εφέσεως. Προϋποθέσεις προβολής του, από την εκκρεμοδικία, απαραδέκτου, το οποίο οδηγεί σε αναστολή εκδικάσεως της επίδικης διαφοράς είναι η ύπαρξη ταυτότητας (α) διαφοράς και στις δύο δίκες, δηλαδή στην αρχική και στη δεύτερη, υπό την έννοια ότι απαιτείται ταυτότητα ιστορικής και νομικής αιτίας, (β) αιτήματος και (γ) διαδίκων. Ταυτότητα αιτήματος, ως προϋπόθεση της εκκρεμοδικίας, υπάρχει και όταν για το ίδιο δικαίωμα έχει προηγηθεί η άσκηση καταψηφιστικής αγωγής και στη συνέχεια ασκείται αναγνωριστική, γιατί η πρώτη έχει ευρύτερο αντικείμενο, που καθιστά περιττή την εκδίκαση της δεύτερης και συνεπώς, επιτυχώς προβάλλεται ένσταση εκκρεμοδικίας, αφού το αντικείμενο της δεύτερης δίκης αποτελεί εξ ολοκλήρου και αντικείμενο της πρώτης (ΑΠ 34/2017 δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Α.Π, Β. Βαθρακοκοίλης «Ερμηνεία κατ’ άρθρο ΚΠολΔικ» 222 αριθ. 8). Τέλος, έκτου συνδυασμού των διατάξεων των άρθρων 520 παρ. 1, 522 και 525 παρ. 1 του ΚΠολΔικ, σαφώς προκύπτει ότι το Εφετείο, λόγω του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της εφέσεως, έχει εξουσία, όπως, επί τη βάση των πρωτοδίκως γενομένων αιτήσεων και προτάσεων, εξετάσει κάθε προβαλλόμενο με την έφεση σφάλμα της ενώπιον αυτού προσβαλλόμενης αποφάσεως, ως προς το νομικό, διαδικαστικό και πραγματικό μέρος της, εφόσον το σφάλμα αυτό ανοίγεται στις με την έφεση προσβαλλόμενες διατάξεις. Επομένως, αν με την έφεση διατυπώνεται παράπονο ότι, παρά την ύπαρξη εκκρεμοδικίας, εσφαλμένα το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο απέρριψε την περί της εκκρεμοδικίας αυτής προβληθείσα ένσταση του εκκαλούντος, η οποία άγει κατ’ άρθρο 222 ΚΠολΔικ στην αναστολή της δίκης μέχρι περατώσεως της εκκρεμούς όμοιας, αποτελεί τούτο παραδεκτό λόγο εφέσεως (Σαμουήλ Σαμουήλ «Η έφεση κατά τον ΚΠολΔικ» εκδ. 6η παρ. 540 περιπτ. ιβ σελ. 225 – 226).

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την παραδεκτή, προ πάσης αποδείξεως, επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας (εισαγωγικών της δίκης, διαδικαστικών και αποδεικτικών) που νομότυπα μετ’ επικλήσεως προσκομίζουν οι διάδικοι, ο ενάγων και ήδη εφεσίβλητος άσκησε, πριν από την αναφερόμενη παραπάνω αγωγή του επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, την από 20/11/2009 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …/…/2009 αγωγή, στρεφόμενη σε βάρος των αυτών ως άνω εναγόμενων και ήδη εκκαλούντων εν προκειμένω, έχουσα την αυτή, με την μεταγενέστερα ασκηθείσα αγωγή, ιστορική και νομική αιτία και ευρύτερο από αυτήν αίτημα, εμπεριέχον το αίτημα της μεταγενέστερης αγωγής. Ειδικότερα, στην προηγούμενη αυτή αγωγή του, ο ενάγων και ήδη εφεσίβλητος ιστορούσε ακριβώς τα ίδια περιστατικά που διαλαμβάνονται και στην από 6/2/2012 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …/…/2012 αγωγή, επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω στο υπό στοιχείο II κεφάλαιο της παρούσας και αιτούταν να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι (και εν προκειμένω ήδη εκκαλούντες) να του καταβάλλουν, νομιμοτόκως κατά τις αναφερόμενες στην αγωγή αυτή διακρίσεις, οι μεν … … και … …, ευθυνόμενοι εις ολόκληρον, το ποσό των 107.250 ευρώ, για την αποζημίωση απαλλοτρίωσης που εισέπραξαν, καίτοι δεν την δικαιούνταν, για τους οκτώ (8) φούρνους τήξης και συντήρησης μετάλλων, καθώς και για τα έξοδα μετεγκατάστασης της επιχείρησης που ο ίδιος λειτουργούσε σε τμήμα του κοινού ακινήτου τους το οποίο είχε μισθώσει από τους συγκυρίους του, καθεμία δε από τις … … και … …, το ποσό των 53.625 ευρώ, για την ίδια αιτία. Η αγωγή αυτή προσδιορίστηκε για συζήτηση στη δικάσιμο της 24/11/2011, κατά την οποία αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 23/10/2014, οπότε και δεν εκφωνήθηκε, λόγω μη εγγραφής της στο πινάκιο (σχ. το υπ’ αριθ. πρωτ. … πιστοποιητικό του γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών). Έκτοτε, η εν λόγω αγωγή παρέμεινε εκκρεμής, χωρίς να προκύπτει εκ των εγγράφων της δικογραφίας, είτε ότι συζητήθηκε, είτε ότι ο ενάγων (και ήδη εφεσίβλητος) παραιτήθηκε νομότυπα από το δικόγραφό της, όπως τούτο ισχυρίζονται οι εναγόμενοι – εκκαλούντες και δεν αρνείται ή άλλως πώς αμφισβητεί ο ενάγων – εφεσίβλητος. Οι εναγόμενοι – εκκαλούντες, ισχυριζόμενοι τα ανωτέρω, πρόβαλαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά συζήτηση της προκείμενης από 6/2/2012 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …/…/2012 αγωγής, με προφορική δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων τους στο ακροατήριο, η οποία καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την προσβαλλόμενη απόφαση απομαγνητοφωνημένα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως του ανωτέρω Δικαστηρίου, καθώς και με τις έγγραφες προτάσεις τους, την κατ’ άρθρο 222 ΚΠολΔικ ένσταση εκκρεμοδικίας, αιτούμενοι την επέλευση των νόμιμων συνεπειών αυτής όσον αφορά την δεύτερη ασκηθείσα αγωγή. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο απέρριψε την ένσταση αυτή, με το σκεπτικό ότι μεταξύ των δύο αγωγών δεν υφίσταται ταυτότητα αντικειμένων καθόσον στην προκειμένη δίκη αντικείμενο είναι η αναγνώριση της κυριότητας του ενάγοντος επί των απαλλοτριούμενων, το οποίο στην προγενέστερη δίκη συνιστά προδικαστικό ζήτημα, διότι αντικείμενό της είναι η καταψήφιση της αποζημίωσης απαλλοτρίωσης αφενός μεν για τους οκτώ (8) φούρνους τήξης και συντήρησης μετάλλων επί του κοινού ακινήτου των διαδίκων, αφετέρου δε για τα έξοδα μετεγκατάστασης της επιχείρησης που ο ενάγων – εφεσίβλητος λειτουργούσε σε μισθωμένο τμήμα του κοινού ακινήτου, την οποία οι εναγόμενοι εισέπραξαν άνευ δικαιώματος. Ωστόσο, η κρίση αυτή του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου είναι εσφαλμένη και επιπλέον αντιφατική με όσα δέχθηκε σχετικά με τη νομική βασιμότητα του υπό στοιχείο β’ αιτήματος της προκείμενης αγωγής για αναγνώριση του ενάγοντος (και ήδη εφεσίβλητου) ως δικαιούχου της αποζημίωσης για τα έξοδα μετεγκαταστάσεως της επιχείρησης που ο ίδιος λειτουργούσε σε μισθωμένο, από τους λοιπούς συγκυρίους του, τμήμα του απαλλοτριωθέντος κοινού ακινήτου τους, το οποίο (αίτημα) και μόνον έχει μεταβιβασθεί κατ’ έφεση και για το οποίο το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, κατ’ ορθή εφαρμογή του νόμου, εκτίμησε ότι στηρίζεται στις διατάξεις περί διοίκησης αλλοτρίων (ΑΠ 506/2020, ΑΠ 888/2008 δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του Α.Π). Ειδικότερα, εκ της παραπάνω από 20/11/2009 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …/…/2009 προγενέστερης αγωγής, η οποία έχει ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο με την προκειμένη καθώς επίσης και ταυτότητα διαδίκων και αιτήματος, δημιουργήθηκε εκκρεμοδικία, η οποία, παρά την κατά τα ανωτέρω μη εκφώνηση της αγωγής, διατηρήθηκε, εφόσον δεν προκύπτει παραίτηση του ενάγοντος από αυτήν κι ενόψει αυτής της εκκρεμοδικίας, έπρεπε το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, κατ’ αυτεπάγγελτη εξέταση του ζητήματος αυτού, αλλά και ερευνώντας τη νόμιμη, κατ’ άρθρο 222 ΚΠολΔικ, σχετική ένσταση που υπέβαλαν οι εναγόμενοι και ήδη εκκαλούντες, να κάνει δεκτή αυτή και να αναστείλει την εκδίκαση της προκείμενης από 6/2/2012 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …/…/2012 αγωγής, επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, ως προς το (μεταβιβασθέν κατ’ έφεση) προαναφερόμενο υπό στοιχείο β’ αίτημά της, εωσότου περατωθεί με νόμιμο τρόπο η δίκη επί της προγενέστερης από 20/11/2009 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …/…/2009 αγωγής, στο καταψηφιστικό αίτημα της οποίας εμπεριέχεται το αναγνωριστικό αίτημα της πρώτης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη νομική σκέψη της πρώτης παραγράφου του προκείμενου υπό στοιχείο -III- κεφαλαίου της παρούσας. Ακολούθως, πρέπει, να εξαφανισθεί η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς το μεταβιβαζόμενο κατ’ έφεση κεφάλαιο και διάταξή της, περί αναγνωρίσεως του ενάγοντος – εφεσίβλητου δικαιούχου της αποζημίωσης για τα έξοδα μετεγκατάστασης της επιχείρησής του επί μισθωμένου τμήματος του απαλλοτριωμένου ακινήτου αφενός μεν κατ’ αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη της υφιστάμενης αρνητικής διαδικαστικής προϋπόθεσης της εκκρεμοδικίας που δημιουργήθηκε από την προγενέστερη από 20/11/2009 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …/…/2009 αγωγή, αφετέρου δε κατ’ αποδοχή ως βάσιμων κατ’ ουσίαν των υπ’ αριθ. πινακίου … και … εφέσεων, που άσκησαν οι … … και … …, ως προς το λόγο τους, με τον οποίο αποδίδουν στην προσβαλλόμενη απόφαση την, κατ’ εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, απόρριψη της σχετικής ενστάσεως εκκρεμοδικίας που προέβαλαν (η εκκαλούσα … …, καίτοι πρωτοδίκως προέβαλε την ένσταση αυτή, δεν διαλαμβάνει σχετικό λόγο στην υπ’ αριθ. πινακίου … έφεσή της) και εν συνεχεία, αφού κρατηθεί και δικασθεί η υπόθεση, κατά το εκκληθέν μέρος της, από το Δικαστήριο τούτο (άρθρο 535 παρ. 1 ΚΠολΔικ), να ανασταλεί, κατ’ άρθρο 222 ΚΠολΔικ, η εκδίκαση της από 6/2/2012 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …/…/2012 αγωγής εωσότου περατωθεί με νόμιμο τρόπο, διά της εκδόσεως τελεσίδικης απόφασης ή με τη νομότυπη, κατ’ άρθρα 294 επ. ΚΠολΔικ, παραίτηση του ενάγοντος, η δίκη επί της από 20/11/2009 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …/…/2009 αγωγής. Επισημαίνεται εν προκειμένω, ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εξαφανίζεται κατά το ως άνω εκκληθέν κεφάλαιό της και την αντίστοιχη διάταξή της επιπροσθέτως και όσον αφορά την κρίση του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου για τη νομιμοποίηση του εκκαλούντος … … ως υπεισερχόμενου στη θέση της επικαρπώτριας αρχικής διαδίκου και μητέρας του, … … το γένος … … (σχ. η προσκομιζόμενη μετ’ επικλήσεως υπ’ αριθ. πρωτ. …. ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ληξιαρχείου Δ.Ε Κηφισιάς), η οποία είναι εσφαλμένη. Τούτο διότι, μετά την συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και υπέρ του ….., του κοινού ακινήτου των διαδίκων το έτος 2002 και την παρακατάθεση της αποζημίωσης από το υπέρ ού η απαλλοτρίωση, όπως τούτο εκατέρωθεν συνομολογείται από τις διάδικες πλευρές, η ψιλή κυριότητα του … …, ως και η επικαρπία της ανωτέρω αρχικής διαδίκου μητέρας του, αποσβέστηκαν [άρθρα 1135,1170 ΑΚ και ΑΠ 1278/2012 δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Α.Π), το δε δικαίωμα της τελευταίας επί της είσπραξης της αποζημίωσης έκτης απαλλοτρίωσης, στο οποίο μετατράπηκε η επικαρπία της (άρθρο 1171 ΑΚ), ικανοποιήθηκε, καθόσον εκατέρωθεν συνομολογείται η από κοινού είσπραξή της με τον … …. Ακολούθως, κι ενόψει του ότι, κατά τα διαλαμβανόμενα στην αγωγή, αυτή στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 730, 734 και 739 του ΑΚ περί διοίκησης αλλοτρίων, εν προκειμένω, υφίσταται μεταξύ των ανωτέρω εις ολόκληρον ενοχή για τα έξοδα μετεγκατάστασης της επιχείρησης του ενάγοντος- εφεσίβλητου, την οποία από κοινού εισέπραξαν άνευ δικαιώματος, διοικώντας τη σχετική υπόθεσή του, ωσάν να ήταν δική τους, εν γνώση τους ότι ήταν ξένη και συνεπώς, έδει το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο να κρίνει ότι ο … … νομιμοποιείται ατομικά κατά τα ανωτέρω κι όχι ως υπεισερχόμενος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της αποβιωσάσης μητέρας του και αρχικής διαδίκου … …, καθόσον μάλιστα, κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση της αγωγής ενώπιον του, η προεδρεύουσα Δικαστής, ορθά μεν, πλην όμως, όλως αντιφατικά ως προς της παραπάνω κρίση που περιελήφθη στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης απόφασης, κήρυξε τη βίαιη διακοπή της δίκης μόνον όσον αφορά την ανωτέρω διάδικο, που απεβίωσε κατά την εκκρεμοδικία της υπόθεσης, και τη συνέχιση της δίκης ως προς τους λοιπούς. Επομένως, πρέπει, κατ’ αυτεπάγγελτη έρευνα κατ’ έφεση της νομιμοποίησης του ανωτέρω διαδίκου … …, να εξαφανισθεί και κατά τούτο η προσβαλλόμενη απόφαση, αναφορικά με το μεταβιβαζόμενο κατ’ έφεση κεφάλαιό της, και αφού κρατηθεί και δικασθεί η υπόθεση και κατά τούτο, να γίνει δεκτό ότι ο … … νομιμοποιείται ατομικά κι όχι υπεισερχόμενος εξ ιδίου δικαίου στη θέση της αποβιωσάσης μητέρας του, καθώς επίσης και να περιληφθεί διάταξη περί κήρυξης της βίαιης διακοπής της δίκης ως προς την τελευταία, καίτοι δεν απαιτείται απόφαση γι’ αυτό, προς αποφυγή νοηματικών συγχύσεων. Κατόπιν τούτων, πρέπει να επιστραφούν στους εκκαλούντες τα παράβολα που αυτοί κατέθεσαν κατά την άσκηση των εφέσεών τους, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό, και να επιβληθούν σε βάρος του εφεσίβλητου, που ηττήθηκε κατ’ έφεση, τα δικαστικά έξοδα αυτών, οι οποίοι νίκησαν κατ’ έφεση, μόνον, όμως, για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας, όπως το ύψος τους ορίζεται στο διατακτικό (άρθρα 176,183,189,191 παρ. 2 ΚΠολΔικ και 69 του ν. 4194/2013), ενώ για τον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας δεν επιβάλλονται δικαστικά έξοδα, καθόσον η περί αναστολής απόφαση λόγω εκκρεμοδικίας δεν είναι οριστική.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων (α) την από 5/3/2020 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών …/…/10-6-2020 (αριθμός έκθεσης κατάθεσης και προσδιορισμού δικασίμου ενώπιον του Εφετείου Αθηνών …/…/2020) έφεση (αριθμός πινακίου …), (β) την από 5/3/2020 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών …/…/2020 (αριθμός έκθεσης κατάθεσης και προσδιορισμού δικασίμου ενώπιον του Εφετείου Αθηνών …/…/2020) έφεση (αριθμός πινακίου …) και (γ) την από 13/3/2020 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών …/…/2020 (αριθμός έκθεσης κατάθεσης και προσδιορισμού δικασίμου ενώπιον του Εφετείου Αθηνών …/…/2020) έφεση (αριθμός πινακίου …).

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και κατ’ ουσίαν τις εφέσεις.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή (α) στην εκκαλούσα … … του υπ’ αριθμ. κωδ. …./2020 ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παραβόλου) που κατέθεσε κατά την άσκηση της υπ’ αριθ. πινακίου … έφεσής της, (β) στον εκκαλούντα … … του υπ’ αριθ. κωδ. …./2020 ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παραβόλου) που κατέθεσε κατά την άσκηση της υπ’ αριθ. πινακίου … έφεσής του και (γ) στην εκκαλούσα … … του υπ΄ αριθ. κωδ. …./2020 ηλεκτρονικού παραβόλου που κατέθεσε κατά την άσκηση της υπ’ αριθ. πινακίου … έφεσής της.

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την υπ΄ αριθ. 1227/2020 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καθ’ ό μέρος της υπόθεσης, επί της οποίας αυτή εκδόθηκε, μεταβιβάστηκε κατ’ έφεση, ήτοι ως προς την αναγνώριση του ενάγοντος … …, δικαιούχου της αποζημίωσης, λόγω απαλλοτρίωσης, για τα έξοδα μετεγκατάστασης της επιχείρησης που ασκούσε σε μισθωμένο, από αυτόν, κι εκμισθωμένο από τους εναγόμενους, τμήμα του ευρισκόμενου στην οδό … αριθ. …. του Δήμου Α. …., ακινήτου που απαλλοτριώθηκε αναγκαστικά, υπέρ του Ιδρύματος …., δυνάμει της υπ’ αριθ. …. απόφασης των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων και του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ ….), κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό.

ΚΡΑΤΕΙ και ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ ουσίαν την υπόθεση κατά το ως άνω κεφάλαιό της, για το οποίο έγιναν δεκτές ως βάσιμες κατ’ ουσίαν οι εφέσεις, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ τη βίαιη διακοπή της δίκης επί της από 6/2/2012 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …/…/2012 αγωγής και κατά το παραπάνω αντίστοιχο, προς το εκκληθέν κεφάλαιο της υπόθεσης, τμήμα της (την αναγνώριση του ενάγοντος … … δικαιούχου της αποζημίωσης, λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, των εξόδων μετεγκατάστασης της επιχείρησής του), όσον αφορά την εναγόμενη … χα … … το γένος … …, όπως είναι το ορθό γένος αυτής, αντί του αναγραφόμενου λανθασμένα στην παραπάνω αγωγή γένους «… …».

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ως προς τους λοιπούς διαδίκους την εκδίκαση της από 6/2/2012 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …/…/2012 αγωγής και κατά το παραπάνω αντίστοιχο, προς το εκκληθέν κεφάλαιο της υπόθεσης, τμήμα της (την αναγνώριση του ενάγοντος … … δικαιούχου της αποζημίωσης, λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, των εξόδων μετεγκατάστασης της επιχείρησής του), εωσότου περατωθεί με νόμιμο τρόπο, διά εκδόσεως τελεσίδικης απόφασης ή με τη νομότυπη, κατ’ άρθρα 294 επ. ΚΠολΔικ, παραίτηση του ενάγοντος, η δίκη επί της προγενέστερης από 20/11/2009 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …/…/2009 αγωγής αυτού.

ΕΠΙΒΑΛΕΙ σε βάρος του εφεσίβλητου τα δικαστικά έξοδα των εκκαλούντων, για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ, συνολικά για όλους τους εκκαλούντες και σε αυτό των επτακοσίων πενήντα (750), για καθένα από αυτούς.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα σε έκτακτη, δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, στις 13 Ιανουαρίου 2022, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΗΓΗnomotelia.gr