Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό

41

Περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την συστηματική επιμόρφωση εκπαιδευτικών και ειδική Πλατφόρμα για αναφορές περιστατικών ενδοσχολικής βίας

Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «“Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή” – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις»

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος» θα αναπτύξει και θα λειτουργεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ειδική ψηφιακή πλατφόρμα με σκοπό μεταξύ άλλων την αποτύπωση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, με δυνατότητα υποβολής αναφοράς, επώνυμης και ανώνυμης από μαθητές, καθώς και επώνυμης από γονείς και όσους έχουν την επιμέλεια μαθητών.

Περαιτέρω ρυθμίσεις που προστέθηκαν στο νομοσχέδιο, όπως αυτό κατατέθηκε στη Βουλή, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας περιλαμβάνουν και τα εξής:

1.Νέες Ρυθμίσεις σχετικά με την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια:

-Εναρμόνιση του συστήματος διορισμών εκπαιδευτικών με τις νέες ρυθμίσεις για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια του άρθρου 99 του ν. 4957/2022.

-Μείωση του ελάχιστου αριθμού των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων (ECTS) για την εγγραφή των φοιτητών στο ειδικό πρόγραμμα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από 180 σε 120, συνεπώς είναι δυνατή η εγγραφή των φοιτητών στο πρόγραμμα πιο νωρίς κατά τη διάρκεια των σπουδών τους για μεγαλύτερη ευελιξία και σύμφωνα με σχετικό αίτημα της πανεπιστημιακής κοινότητας.

-Εφαρμογή του νέου πλαισίου παιδαγωγικής επάρκειας για τους φοιτητές που αναμένεται να εισαχθούν από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από τα Τμήματα/Σχολές σύμφωνα με το προϊσχύσαν πλαίσιο για όσους φοιτητές εισήχθησαν έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

2.Απελευθέρωση των αμοιβών των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. από τη συμμετοχή σε έργα/προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ιδιωτικούς και διεθνείς πόρους και κατάργηση του ανώτατου ορίου αποδοχών του Γενικού Γραμματέα για τις ως άνω αμοιβές.

3.Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης διδακτορικών διατριβών για τους λέκτορες εφαρμογών έως 31.12.2024 των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις των Πανεπιστήμιων και δυνατότητα υποβολής αιτήματος περί ένταξης σε βαθμίδα λεκτόρων και εξέλιξής τους.

4.Ρυθμίσεις για τη νέα ακαδημαϊκή ταυτότητα, στην οποία αναμένεται να εισαχθούν πρόσθετες λειτουργίες και πιστοποιητικά προηγμένης τεχνολογίας στο πλαίσιο απλοποίησης της ζωής των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

5.Επέκταση της δυνατότητας ακαδημαϊκής αναγνώρισης των τίτλων σπουδών από τα τηρούμενα Μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ απευθείας από τα Πανεπιστήμια για την πρόσληψη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, εντεταλμένου διδάσκοντα, επισκέπτη καθηγητή, επισκέπτη ερευνητή, ερευνητή επί συμβάσει ή ερευνητή σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και εκπαιδευτικού, ερευνητικού και επιστημονικού προσωπικού σε κάθε είδους έργα/προγράμματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και τη συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών.

6.Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη στελέχωση των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν αίτηση για να τοποθετηθούν σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης την οποία επιλέγουν, αντί της Π.Δ.Ε. στην οποία υπάγονται, και παράλληλα ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την κάλυψη των λειτουργικών κενών των σχολείων αυτών με εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων.

Με το υπόψη σχέδιο νόμου, προβλέπονται αναλυτικά τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α’

Προσδιορίζονται ο σκοπός και το αντικείμενο των προτεινόμενων διατάξεων, που συνίστανται, μεταξύ άλλων, στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας στους μνημονευόμενους τομείς, στην καθιέρωση συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της επαγγελματικής κατάρτισης των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, στη ρύθμιση θεμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης κ.λπ..(άρθρα 1 – 2)

ΜΕΡΟΣ Β’

1.Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό:

α. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων:

-αναπτύσσει σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, προγράμματα που περιλαμβάνουν ιδίως την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών, την εκπόνηση επιστημονικών ερευνών, την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών κ.λπ.,

-οργανώνει και υλοποιεί, σε συνεργασία με τους μνημονευόμενους φορείς, αντίστοιχες δράσεις και προγράμματα.

β. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος» αναπτύσσει και λειτουργεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και των φαινομένων εκφοβισμού, που υποδέχεται επώνυμες και ανώνυμες αναφορές.

Περιγράφονται οι δράσεις που αναπτύσσονται μέσω της εν λόγω ψηφιακής πλατφόρμας, στην οποία έχουν πρόσβαση οι μαθητές και οι γονείς αυτών.

Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων ενημέρωσης στη σχολική μονάδα, με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης της ψηφιακής πλατφόρμας από τους ενδιαφερόμενους.(άρθρα 3 – 6 και 11)

2.Καθορίζεται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης αναφορών για περιστατικά ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού στα σχολεία και συγκεκριμένα: α. Ορίζονται οι υπεύθυνοι αποδέκτες των αναφορών σε επίπεδο σχολικής μονάδας και Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καθώς και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους κατά την εξέταση αυτών.

Οι εν λόγω υπεύθυνοι επιμορφώνονται, σε περιοδική βάση, από δράσεις και προγράμματα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

β. Συστήνεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων άμισθη επιστημονική επιτροπή για την επιστημονική αξιοποίηση των αναφορών που καταγράφονται στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα και τη σύνταξη σχετικών πορισμάτων.

γ. Παρέχονται οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις για την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων και παρατίθενται οι μεταβατικής ισχύος διατάξεις.(άρθρα 7 – 10, 12 – 16)

ΜΕΡΟΣ Γ

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικότερα:

1.α. Συνιστώνται στην Ακαδημία Αθηνών, τρία (3) νέα Κέντρα Έρευνας [Κέντρο Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΚΕ.Δ.Ε.Τ.), Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία (Κ.Ε.Ε.Δ.Υ.), Κέντρο Έρευνας Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων (Κ.Ε.Φ.Κ.)], με σκοπό την προώθηση της επιστημονικής έρευνας στους αντίστοιχους τομείς.

β. Ορίζεται η Εφορευτική Επιτροπή κάθε Κέντρου ως αρμόδιο όργανο για τον καθορισμό των προς έρευνα επιστημονικών θεμάτων και των προγραμμάτων με εισήγηση του οικείου Επόπτη. γ. Για τη στελέχωση των ιδρυόμενων Κέντρων Έρευνας, κατανέμονται ή ανακατανέμονται κενές οργανικές θέσεις ερευνητών των υφιστάμενων Κέντρων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών.(άρθρα 17 – 21)

2.Συμπληρώνεται ο ν.4763/2020 (επαγγελματική εκπαίδευση), με σκοπό την καθιέρωση συστήματος αξιολόγησης του έργου των Διευθυντών, των Υποδιευθυντών και των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προς τούτο, προβλέπονται:

-ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της συμμετοχής των ανωτέρω στην αξιολόγηση, οι συνέπειες που επιφέρει η άρνηση συμμετοχής τους ή η παρακώλυση της διαδικασίας καθώς και οι εκπαιδευτικοί που εξαιρούνται από την εν λόγω διαδικασία,

-τα αρμόδια όργανα για τον σχεδιασμό και την επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία υλοποιείται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου,

-το αναλυτικό πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης (εκθέσεις δράσεων και προγραμματισμού του έργου των αξιολογούμενων, όργανα και κριτήρια αξιολόγησης, ενστάσεις οι οποίες εξετάζονται από Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων κ.λπ.),

-οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων.(άρθρα 22 – 27)

3.Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα της ανώτατης εκπαίδευσης, με τροποποίηση κατά βάση του ν.4957/2022. Μεταξύ άλλων: α. Προβλέπεται η σύνταξη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, για την οργάνωση και λειτουργία κοινών ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών, με την απονομή τίτλου σπουδών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Επιτρέπεται με κ.υ.α., ο καθορισμός πρόσθετων πηγών χρηματοδότησης για την κάλυψη του κόστους διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε φορείς υποδοχείς (φορείς Γ ενικής Κυβέρνησης, επιχειρήσεις κ.λπ.). (Σήμερα, οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν κατά βάση τον προϋπολογισμό των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.).

γ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη δια ζώσης ή εξ αποστάσεως διενέργεια τελικών εξετάσεων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

δ. Επανακαθορίζεται το πλαίσιο υπαγωγής μελών Δ.Ε.Π. σε καθεστώς μερικής απασχόλησης (ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός ανά Σχολή). ε. Επιτρέπεται η μετακίνηση μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.:

-από μία ακαδημαϊκή μονάδα σε άλλη με μεταφορά της θέσης τους, χωρίς να απαιτείται κατανομή θέσης από τις υφιστάμενες κενές θέσεις του Α.Ε.Ι.,

-σε μουσεία του Α.Ε.Ι., εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη.

στ. Επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών από πανεπιστημιακά εργαστήρια και σε νομικά (εκτός από φυσικά) πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 51 του προαναφερόμενου νόμου.

ζ. Απαλλάσσονται από φόρους, κρατήσεις και ασφαλιστικές εισφορές οι υποτροφίες αριστείας και οι ανταποδοτικές υποτροφίες που χορηγούνται από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.

Περαιτέρω, ορίζεται ότι οι υποτροφίες και οι αποζημιώσεις που δίνονται σε δικαιούχους (φοιτητές, νέοι ερευνητές), στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων έργων κινητικότητας, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και καταβάλλονται, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων, για δε την εξόφληση αυτών, δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας από τους δικαιούχους.

η. Συμπληρώνονται οι κατηγορίες προσωπικού που δύναται να συμμετέχει σε ομάδες έργου για την υλοποίηση προγραμμάτων / έργων των Ε.Λ.Κ.Ε., με την πρόβλεψη επιλογής πρόσθετου προσωπικού (ερευνητικού, εκπαιδευτικού κ.λπ.) που αμείβεται με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών, για ευκαιριακή απασχόληση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

θ. Εξαιρούνται από το ανώτατο όριο αποδοχών, οι αμοιβές των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), καθώς και ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) λόγω συμμετοχής σε κάθε είδους προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν.4310/2014, τα οποία χρηματοδοτούνται από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους.

ι. Προβλέπεται αναλογική εφαρμογή του άρθρου 252 του ν.4957/2022 (δαπάνες για συμμετοχή σε συνέδρια / ημερίδες), και για την εκτέλεση δαπανών που αφορούν σε συνδρομές σε βάσεις δεδομένων, σε επαγγελματικές, επιστημονικές και λοιπές οργανώσεις και στην κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (εξαίρεση από τον νόμο περί δημοσίων συμβάσεων, εξόφληση των δαπανών με βάση το νόμιμο φορολογικό παραστατικό, έκδοση των παραστατικών είτε στα στοιχεία του Ε.Λ.Κ.Ε. είτε στα στοιχεία του ενδιαφερόμενου).

κ. Επιτρέπεται οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. να διεξάγουν το σύνολο των διαδικασιών διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης των έργων μέσω του πληροφοριακού συστήματος της οικείας Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης.

κα. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια εκπαιδευτικού προσωπικού, η οποία πιστοποιείται μέσω ειδικού προγράμματος σπουδών των Α.Ε.Ι., η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του οποίου καθορίζεται με υπουργική απόφαση.(άρθρα 28 – 33)

4.Συμπληρώνεται το άρθρο 287 του ν.4957/2022, για την ακαδημαϊκή ταυτότητα, η έκδοση της οποίας είναι υποχρεωτική για τα πρόσωπα που μνημονεύονται στη διάταξη αυτή και, μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με:

-τη διαδικασία επαλήθευσης της γνησιότητας και εγκυρότητας της ακαδημαϊκής ταυτότητας, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

-την ενσωμάτωση των προβλεπόμενων εφαρμογών (τήρηση σε ψηφιακή μορφή, ανέπαφη ταυτοποίηση των κατόχων, χρήση συστημάτων ελεγχόμενης πρόσβασης των Α.Ε.Ι. κ.λπ.),

-τα δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα της ακαδημαϊκής ταυτότητας των παρόχων υπηρεσιών, προνομίων κ.λπ.

Με κ.υ.α. ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής της ρύθμισης.(άρθρο 34)

5.Παρέχεται δυνατότητα παράτασης ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται για την καθαριότητα των χώρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από την ημερομηνία λήξης τους έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έως το οριζόμενο χρονικό διάστημα κατά ανώτατο όριο. (άρθρο 35)

6.Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Ειδικότερα ορίζεται ότι, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού, λαμβάνουν αμοιβή που καθορίζεται με κ.υ.α. και στην περίπτωση που ενταχθούν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στο οικείο Α.Ε.Ι.(άρθρο 36)

7.Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη συγχώνευση των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων με την Α.Ε.Α. Αθηνών, η οποία ορίζεται οιονεί καθολικός διάδοχός τους, προβλέπεται δε η απαλλαγή από φόρους, τέλη ή δικαιώματα, όσον αφορά στην ολοκλήρωση των επιμέρους διαδικασιών που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό.(άρθρο 37)

8.Εντάσσεται στις περιπτώσεις αποζημίωσης συλλογικών οργάνων που καθορίζονται με κ.υ.α. και εξαιρούνται από το υφιστάμενο όριο [είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των συνολικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης], η καταβαλλόμενη αποζημίωση σε εκπαιδευτικούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και σε λοιπό προσωπικό που αποδεδειγμένα συμμετέχουν σε εξετάσεις για την εισαγωγή μαθητών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) και ιεροσπουδαστών στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.).(άρθρο 38)

9.Επιτρέπεται η λειτουργία ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) ή ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) στη Ριζάρειο Χειροτεχνική Σχολή στο Μονοδένδρι Ιωαννίνων.

Η ίδρυση και η λειτουργία των προαναφερόμενων εκπαιδευτικών μονάδων διέπεται από την οριζόμενη νομοθεσία και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, η δε φοίτηση σε αυτές είναι δωρεάν.(άρθρο 39)

10.Ορίζεται ότι στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 58 του ν.4075/2012 (ιδιωτικό έργο):

-από τους εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους προς όλους ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων,

-από τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την υλοποίηση των πράξεων που αναλαμβάνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).(άρθρο 40)

11.Προστίθεται και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) στους φορείς και τα όργανα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (άρθρο 41)

12.Επαναρυθμίζονται θέματα στελέχωσης των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.)

και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.). Ειδικότερα ορίζεται ότι, αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των λειτουργικών κενών που προκύπτουν κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, αυτά καλύπτονται κατά προτεραιότητα, επιπλέον της ισχύουσας σήμερα δυνατότητας αποσπάσεων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.), και με προσωρινή τοποθέτηση νεοδιοριζόμενων της οικείας περιοχής μετάθεσης ή με πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών που διαθέτουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα.(άρθρο 42)

13.Εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και ειδικότερα:

α. Θεωρούνται νόμιμες και κανονικές και εκτελούνται μέσω επιχορήγησης των σχολικών επιτροπών, οι δαπάνες των οικονομικών ετών 2020 και 2021 που αφορούν στην αμοιβή για παροχή νομικών υπηρεσιών, συναφών φόρων, εισφορών και τελών για τις ανάγκες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, οι οποίες δεν κατέστη δυνατόν να εξοφληθούν λόγω μη ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών (ανάθεση υποθέσεων σε δικηγορικές εταιρείες ή δικηγόρους της αλλοδαπής).

Ομοίως, θεωρούνται νόμιμες και κανονικές και εκτελούνται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), οι δαπάνες για αμοιβή δικηγορικών υπηρεσιών προς το Υπουργείο, για τις ανάγκες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Γερμανία εντός του οικονομικού έτους 2021, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών δικηγορικής αμοιβής και συναφών φόρων, εισφορών και τελών, για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών που προέκυψαν ως διαφορά από την ορισθείσα αμοιβή, λόγω διεύρυνσης του αντικειμένου της διαφοράς εν επιδικία.

β. Θεωρούνται επίσης νόμιμες, οι επιχορηγήσεις που έχουν χορηγηθεί κατά το οικονομικό έτος 2022 σε Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) που πληρούν τις ειδικά προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εφόσον οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν για την κάλυψη αποκλειστικά και μόνο λειτουργικών αναγκών.

γ. Εξακολουθούν να καταβάλλονται έως το οριζόμενο χρονικό διάστημα, οι τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού, στους αναπληρωτές συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ήδη συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη και άνω απόσπασης στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.

δ. Θεωρείται ότι έχουν καταβληθεί και καταβάλλονται νόμιμα, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας και για τα οριζόμενα διδακτικά έτη, οι δαπάνες των σχολικών επιτροπών της αλλοδαπής για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας με ελληνόγλωσσο ή δίγλωσσο πρόγραμμα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.(άρθρο 43, 44)

Κατεβάστε το Σχέδιο Νόμου από το hellenicparliament.gr

ΠΗΓΗe-nomothesia.gr