Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού

44

Υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης άσκησης οικονομικής δραστηριότητας του ν.4442/2016 τα ιδιωτικά γυμναστήρια και οι ιδιωτικές αθλητικές σχολές

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Διατάξεις για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού και τον εξορθολογισμό της αθλητικής νομοθεσίας».

Σκοπός

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου αποσκοπούν α) στη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού, β) στην εμπέδωση ασφάλειας δικαίου και την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών και ερμηνευτικών ζητημάτων που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή της αθλητικής νομοθεσίας, γ) στη θεσμική ενίσχυση του Μητρώου Αθλητικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, δ) στη θεσμοθέτηση συστήματος αξιολόγησης αθλητικών ομοσπονδιών, ε) στην αναγνώριση των αγωνιστικών διακρίσεων αθλητών ειδικά για το έτος 2022 και στ) στη μείωση του κόστους θέρμανσης των κολυμβητικών δεξαμενών των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι ρυθμίσεις που αφορούν:

α) στη συμπλήρωση συγκεκριμένων διατάξεων του ν. 2725/1999 (Α’ 121), όπως προβλέψεις για τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση εγγραφής των αθλητών του τριάθλου ως μελών σε αθλητικό σωματείο, για την κατάργηση του κωλύματος της συστέγασης σωματείου με εμπορική επιχείρηση, για τον τρόπο συγκρότησης των Επιτροπών Δεοντολογίας στις αθλητικές ομοσπονδίες, για τους όρους απασχόλησης των προπονητών από αθλητικά σωματεία και ιδίως από αθλητικά σωματεία νησιωτικών περιοχών, για τα Προγράμματα και τις Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους, για τις συνέπειες μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής από τις Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και για τις κυρώσεις σε περίπτωση κωλύματος οργάνου διοίκησης Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών και Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών,

β) στον ορισμό προθεσμίας καταχώρισης και στην πρόβλεψη συνεπειών σε περίπτωση μη έγκαιρης καταχώρισης στοιχείων από τους υπόχρεους φορείς στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,

γ) στην καθιέρωση του συστήματος αξιολόγησης των αναγνωρισμένων αθλητικών ομοσπονδιών «Χίλων», το οποίο θα συνδέεται με τον καθορισμό του ύψους της ετήσιας τακτικής ή τυχόν έκτακτης επιχορήγησης των ομοσπονδιών,

δ) στη πρόβλεψη ειδικών προϋποθέσεων για την αναγνώριση αγωνιστικών διακρίσεων για το έτος 2022 και

ε) στη ρύθμιση για τη θέρμανση του νερού χρήσης και του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Με το προς ψήφιση σχέδιο νόμου, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

1.Παρατίθενται ο σκοπός και το αντικείμενο των προτεινόμενων ρυθμίσεων.(άρθρα 1-2)

2.Τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις του ν.2725/1999 σχετικά με τον ερασιτεχνικό-επαγγελματικό αθλητισμό, στα εξής κατά βάση σημεία:

α. Παρέχεται δυνατότητα και στους αθλητές του τριάθλου να εγγραφούν ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, καθώς και να συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση.

β.Καταργείται το κώλυμα της συστέγασης σωματείου με εμπορική επιχείρηση, για τη διατήρηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.

γ.Επαναπροσδιορίζεται:

-το ύψος της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης των ομοσπονδιών, επί της οποίας υπολογίζεται το ποσοστό των ίδιων εσόδων, για την εφαρμογή της κατ’ εξαίρεση διαδικασίας πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού τους.

-η ελάχιστη διάρκεια της υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή από αθλητικούς φορείς που εδρεύουν στις αναφερόμενες περιοχές.

-Συμπεριλαμβάνονται στους προπονητές αθλήματος Α’ επιπέδου και οι προπονητές εκείνων των αθλητών που κατέκτησαν τις μνημονευόμενες διακρίσεις στις αναφερόμενες διοργανώσεις.

δ.Επαναπροσδιορίζονται οι προϋποθέσεις:

-συμμετοχής αλλοδαπών αθλητών σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και αγώνες.

-αναγνώρισης διάκρισης στους πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών.

ε.Υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης άσκησης οικονομικής δραστηριότητας του ν.4442/2016 τα ιδιωτικά γυμναστήρια και οι ιδιωτικές αθλητικές σχολές [προβλέπεται μεταξύ άλλων η καταβολή παραβόλου για τη γνωστοποίηση άσκησης της δραστηριότητας (καταβάλλεται και σήμερα, άρθρο 6 π.δ. 219/2006)].

στ. Κατατάσσονται οι Έλληνες Παραολυμπιονίκες και Ολυμπιονίκες Κωφοί, που υπηρετούν στους αναφερόμενους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα

ζ. Αναμορφώνεται το πλαίσιο λειτουργίας της Διεύθυνσης Άθλησης για όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων (πρώην Διεύθυνση “Άθληση για όλους”) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), σχετικά με την οργάνωση, υλοποίηση, παρακολούθηση και υποστήριξη των Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για όλους (Π.α.γ.Ο και Ε.α.γ.Ο) σε πανελλήνιο επίπεδο. η. Παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης, από τη Γ.Γ.Α., του φορέα υλοποίησης των Π.Α.γ.ο. και Ε.Α.γ.ο. (Σήμερα υφίσταται πρόβλεψη ανάληψης, από την Γ.Γ.Α., του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού που απασχολείται στα προγράμματα “Άθληση για όλους”).

θ. Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό με κ.υ.α. του ύψους της αποζημίωσης που χορηγείται στα μέλη των κλιμακίων ελέγχου της Γ.Γ.Α. για τους επιτόπιους ελέγχους στους αθλητικούς φορείς, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4354/2015.

ι. Επανακαθορίζονται οι συνέπειες της ανάκλησης ή μη χορήγησης του πιστοποιητικού, που χορηγεί η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) σε κάθε Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.) για τη συμμετοχή της σε αθλητικές διοργανώσεις, λόγω μη κατάθεσης από πλευράς Α.Α.Ε. της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής τράπεζας.

ια. Προβλέπεται η επιβολή προστίμου σε βάρος της υπαίτιας αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής και της Α.Α.Ε., σε περίπτωση παραβίασης της απόφασης της Ε.Ε.Α. περί μη χορήγησης/ανάκλησης του ανωτέρω πιστοποιητικού. (άρθρα 3 – 17)

3.Κηρύσσεται αυτοδικαίως έκπτωτο το διοικητικό συμβούλιο αθλητικού φορέα που δεν συμμορφώνεται με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις καταχώρισης και υποβολής των υποχρεωτικών στοιχείων στο Μητρώο Φορέων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. (άρθρο 18)

4.Καταργείται η ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.) στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και το Ι.Ε.Α.Σ. αποκτά οικονομική αυτοτέλεια. (άρθρα 19 και 20)

5.Εφαρμόζει η Γ.Γ.Α. σύστημα αξιολόγησης των αναγνωρισμένων αθλητικών ομοσπονδιών, με την ονομασία «ΧΙΛΩΝ», το οποίο συνδέεται με τον καθορισμό του ποσού της ετήσιας τακτικής ή τυχόν έκτακτης επιχορήγησής τους. (άρθρα 21 και 25)

6.Παρέχεται η δυνατότητα, ειδικά για το έτος αγωνιστικών διακρίσεων 2022, εισαγωγής σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. της προτίμησής τους, σε αθλητές και αθλήτριες που διακρίνονται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία, λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19, δεν διεξήχθησαν οι σχετικές διοργανώσεις εντός του έτους 2020 (ισχύει ήδη για το 2021).(άρθρο 22)

7.Εφαρμόζονται και για το έτος 2022 (ισχύει για τα έτη 2020 και 2021), οι ειδικές ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4809/2021, για την αναγνώριση των οριζόμενων εξαιρετικών αγωνιστικών διακρίσεων, εξαιτίας των δυσμενών συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. (άρθρο 23)

8.Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, να χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, για τη θέρμανση του νερού χρήσης και του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών τους, οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των ν.ππ.δ. που εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Α.. (άρθρο 24)

Σχέδιο Νόμου

ΠΗΓΗe-nomothesia.gr