Νομοσχέδιο του Υπ.Δικαιοσύνης στη Βουλή με αλλαγές στα Διοικητικά Δικαστήρια

92

Αυξάνονται επίσης οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης

Κατατέθηκε στη Βουλή Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Αναδιάταξη περιφερειών και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οργάνωση της τηλεματικής συνεδρίασης, μετατροπή μεταβατικών εδρών και ίδρυση δικαστικών γραφείων τηλεματικής – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Αντικείμενο του ν/σ είναι: α) η μετατροπή μεταβατικών εδρών σε δικαστικά γραφεία τηλεματικής και η ίδρυση νέων τέτοιων δικαστικών γραφείων, β) ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου διεξαγωγής της τηλεματικής συνεδρίασης, γ) η ανακατανομή και αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων μεταξύ των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ο ανασχεδιασμός των περιφερειών τους, και δ) η επικαιροποίηση του πλαισίου για τον καθορισμό της έδρας και των περιφερειών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α’

1.Καθορίζεται ο σκοπός και το αντικείμενο των προτεινόμενων ρυθμίσεων. (άρθρα 1 – 2)

2.Τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.4938/2002). Ειδικότερα:

α. Εισάγεται ο όρος του δικαστικού γραφείου τηλεματικής (σε αντικατάσταση του όρου δικαστήριο τηλεματικής) και προβλέπεται η ίδρυση δικαστικών γραφείων τηλεματικής σε πόλεις στις οποίες δεν λειτουργούν δικαστήρια.

β. Καθορίζεται, με π.δ., η καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα αυτών, ο αριθμός των οργανικών θέσεων των υπηρετούντων σε αυτά δικαστικών υπαλλήλων και κάθε άλλο σχετικό με τη λειτουργία τους θέμα. (άρθρο 3)

3.Τροποποιούνται / συμπληρώνονται διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/1999) και συγκεκριμένα:

α. Παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν αιτήματος διαδίκου:

-διεξαγωγής της συζήτησης και διενέργειας διαδικαστικών πράξεων με τη χρήση τεχνολογιών απομακρυσμένης σύνδεσης,

-τηλεακρόασης των διαδίκων κατά τη διαδικασία σε συμβούλιο.

β. Καθορίζονται:

-οι τεχνολογικές προϋποθέσεις διεξαγωγής τηλεματικής συνεδρίασης, οι οποίες, κατά βάση, συνίστανται στον εφοδιασμό της αίθουσας τηλεματικής συνεδρίασης με κατάλληλο κύριο ηλεκτρονικό εξοπλισμό – σταθερό και φορητό (κάμερες, μικρόφωνα, οθόνες) και λοιπό υποστηρικτικό εξοπλισμό (υλικό και λογισμικό διαχείρισης του κύριου εξοπλισμού, εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο, μεγάφωνα, κωδικοποιητές συμπίεσης και αποσυμπίεσης αρχείων, λοιπό απαραίτητο ηλεκτρονικό υλικό διασύνδεσης υλικών κ.λπ.),

-η διαδικασία διεξαγωγής της τηλεματικής συνεδρίασης στον απομακρυσμένο τόπο, όπου, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου επί αιτήματος αναβολής, από τον διάδικο και τον πληρεξούσιο δικηγόρο που παρίσταται σε αυτόν.

γ. Παρέχεται η δυνατότητα εξειδίκευσης, με π.δ., των διαδικαστικών ζητημάτων διεξαγωγής της τηλεματικής συνεδρίασης, ιδίως όσον αφορά στη διεξαγωγή της συζήτησης, στην τήρηση πρακτικών, στην εξέταση προσώπων, μαρτύρων και πραγματογνωμόνων, στην ακρόαση των διαδίκων κ.α.(άρθρα 4 – 12)

4.α. Επανακαθορίζονται η έδρα και η περιφέρεια των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας και οι μεταβατικές έδρες αυτών. Με π.δ. μπορούν να τροποποιούνται οι ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό αυτών.

Προσδιορίζεται το αρμόδιο κατά τόπον δικαστήριο αν πρόκειται για διαφορές ανάμεσα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους ασφαλισμένους ή συνταξιούχους ή τους δικαιούμενους παροχές από αυτόν.

β. Ορίζεται η υλοποίηση των δράσεων που απαιτούνται για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των δικαστικών γραφείων τηλεματικής των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και την εισαγωγή της χρήσης τεχνολογιών τηλεματικής με βάση τη σύνοψη βημάτων Οδικού Χάρτη και Χρονοδιαγράμματος ενεργειών.

Με τον Οδικό Χάρτη αποτυπώνονται κατά στάδια, συγκεκριμένα πεδία κρατικής παρέμβασης και ειδικότερες δράσεις για την αναδιάταξη των Περιφερειών και την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (Τ.Δ.Δ.). Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι, απαιτείται:

-πλήρης διαλειτουργικότητα του έργου «Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων δικαστηρίων (Ηλεκτρονικό Πινάκιο)» του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το υφιστάμενο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.-Δ.Δ.), για την εξυπηρέτηση των υφιστάμενων μεταβατικών εδρών των Τ.Δ.Δ. Προς τούτο, απαιτείται σύνταξη σχετικής μελέτης για τις αναγκαίες μεταβολές και την υλοποίηση του εν λόγω συστήματος,

-ανακατανομή των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών,

-ανάθεση μελέτης για την εγκατάσταση στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια εξοπλισμού για υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης, κατόπιν σχετικής διακήρυξης για δημόσιο διαγωνισμό, στην περίπτωση δικαστηρίων με σταθερά μειούμενο αριθμό υποθέσεων.

γ. Προβλέπεται:

-η σύσταση, με υπουργική απόφαση, Επιτροπής Παρακολούθησης της υλοποίησης του Οδικού Χάρτη, με δυνατότητα περαιτέρω σύστασης Ομάδων Εργασίας προς υποβοήθηση του έργου της,

– η μετατροπή των υφιστάμενων, κατά την οριζόμενη ημερομηνία, μεταβατικών εδρών τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, σε δικαστικά γραφεία τηλεματικής. (άρθρα 13 – 18 και Παράρτημα)

5.Παρατίθενται οι μεταβατικής ισχύος διατάξεις και οι καταργούμενες διατάξεις.(άρθρα 19, 20)

ΜΕΡΗ Β’ – Γ’

1.Ρυθμίζονται λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης που σχετίζονται ιδίως με:

-τον ορισμό εισηγητή δικαστή στο σύνολο των ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που ασκούνται επί διαφορών ουσίας,

-την ειδική καταγραφή στο οικείο πρακτικό του λόγου αναβολής της συζήτησης της υπόθεσης,

-τη διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων ή εγγράφων, η οποία ολοκληρώνεται με την υποβολή και καταχώριση του οικείου δικογράφου ή εγγράφου στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.-Δ.Δ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ.40/2013,

-τις αρμοδιότητες της γραμματείας των διοικητικών δικαστηρίων σε σχέση με την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου,

-τη διαδικασία ψηφιακής χορήγησης δικαστικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων,

-τη συνδρομή της προϋπόθεσης εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους

υποχρεώσεων κατά τον χρόνο διορισμού των υποψηφίων δικαστικών υπαλλήλων.(άρθρα 21 – 32)

2.Αυξάνονται οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης ως εξής:

i)κατά μία (1) των Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έντεκα (11) και

ii)κατά δύο (2) των Αρεοπαγιτών οριζομένου του συνολικού αριθμού

αυτών σε εβδομήντα έξι (76).(άρθρα 33 – 34)

Κατεβάστε το Σχέδιο Νόμου από το hellenicparliament.gr

ΠΗΓΗe-nomothesia.gr