ΠΠρΑθ 1372/2017. Επανάληψη συζήτησης – Απαγόρευση μεταβολής του αντικειμένου της δίκης – Αίτημα για προσωπική κράτηση – Πλαστότητα πληρεξουσίου εγγράφου – Ιδιωτικό συμφωνητικό περί αναμεταβιβάσεως άνευ τιμήματος τμήματος ακινήτου -.

35

Η επαναλαμβανόμενη συζήτηση θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης. Εάν κάποιος παρέστη κανονικά στην προηγούμενη συζήτηση, κατά την οποία διατάχθηκε η επανάληψη όπως και στην αντίστροφη περίπτωση, όταν δηλαδή δεν παρέστη στην αρχική αλλά μόνο στην επαναλαμβανόμενη συζήτηση, δικάζεται κατ’ αντιμωλία. Κατά την επαναλαμβανόμενη συζήτηση δεν είναι αναγκαία η κατάθεση ιδιαίτερων εγγράφων προτάσεων. Απαράδεκτο μεταβολής του αντικειμένου της δίκης. Τέτοια μεταβολή υπάρχει όταν ζητείται η διάγνωση ή η διάπλαση άλλης (ή και άλλης) έννομης σχέσης από εκείνη που είχε επικαλεστεί αρχικώς ο ενάγων, ακόμη και αν υπάρχει ταυτότητα ιστορικής αιτίας και φορά είτε στην έκταση και στο είδος, είτε στη μορφή της αιτούμενης δικαστικής προστασίας. Γραφολογική πραγματογνωμοσύνη. Μη γνήσιες υπογραφές σε πληρεξούσιο δυνάμει του οποίου δινόταν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα σε πρόσωπο μεταξύ άλλων να πωλεί να μεταβιβάζει και να παραδίδει κ.λπ. τμήμα ακινήτου. Πλαστό πληρεξούσιο.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός απόφασης 1372/2017

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Δημήτριο Τριαντάφυλλου, Πρόεδρο Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια, καθώς και από το Γραμματέα Θεμιστοκλή Αλειφέρη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 12 Ιανουαρίου 2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των καλούντων-εναγόντων: 1) … και 4) … οι οποίοι παραστάθηκαν στο ακροατήριο οι μεν πρώτη και τέταρτος μετά οι δε δεύτερη και τρίτη δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Μαρίας Ντούμα.

Των καθ’ ων η κλήση-εναγομένων: 1) … και 3) …, οι οποίοι παραστάθηκαν στο ακροατήριο δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Σταματίνας Μυτζήθρα.

Οι καλούντες-ενάγοντες ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 15-8-2004 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 127855/2004 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 7746/2004 αγωγή του αποβιώσαντος συγγενούς τους …, συνεχίζοντας τη δίκη ως κληρονόμοι του, η οποία (αγωγή) προσδιορίσθηκε για να συζητηθεί και συζητήθηκε στις 18-1-2007. Ήδη μετά τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, η οποία διατάχθηκε με την υπ’ αριθμ. 3095/2007 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, νόμιμα οι καλούντες-ενάγοντες επαναφέρουν την αγωγή προς συζήτηση, με την από 26-6-2014 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 76861/2014 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 1203/2014 κλήση τους, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιες δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Νομίμως με την από 26-6-2014 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 76861/2014 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 1203/2014 κλήση τους, οι καλούντες-ενάγοντες επαναφέρουν προς συζήτηση την 15-8-2004 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 127855/2004 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 7746/2004 αγωγή του αποβιώσαντος συγγενούς τους …, συνεχίζοντας νομίμως τη δίκη ως κληρονόμοι του, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 3095/2007 μη οριστικής απόφασης αυτού του Δικαστηρίου, η οποία διέταξε την επανάληψη της συζήτησης, προκειμένου να διενεργηθεί γραφολογική πραγματογνωμοσύνη για τους λόγους που σε αυτήν αναφέρονται.

Σε περίπτωση επανάληψης της συζήτησης κατ’ άρθρο 254 ΚΠολΔ, η επαναλαμβανόμενη συζήτηση θεωρείται συνέχεια της προηγουμένης, με την έννοια ολ\ πρόκειται για δύο συνεχόμενα δικονομικά στάδια που συνθέτουν μία και μόνη συζήτηση, ένα αδιάσπαστο δικονομικό σύνολο, ως εκ τούτου δε, όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 254, 271 επόμ. και 280 ΚΠολΔ, εάν κάποιος παρέστη κανονικά κατά την προηγουμένη συζήτηση, κατά την οποία διατάχθηκε η επανάληψη, όπως και στην αντίστροφη περίπτωση, όταν δηλαδή δεν παρέστη στην αρχική αλλά μόνον στην επαναλαμβανόμενη συζήτηση, δικάζεται κατ’ αντιμωλία. Εκ του ίδιου λόγου, παρέπεται και ότι κατά την επαναλαμβανόμενη συζήτηση δεν είναι αναγκαία η κατάθεση ιδιαίτερων εγγράφων προτάσεων (ΟλΑΠ 30/1997, ΑΠ 523/2016, ΑΠ 1589/2009 δημ. ΝΟΜΟΣ). Στην προκειμένη περίπτωση, από την 9271 Δ/19-9-2014 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών …, την οποία προσκομίζουν και επικαλούνται οι ενάγοντες, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της από 26-6-2014 (αρ. κατ. 76861/1203/30-6-2014) κλήσης τους, με την οποία επαναφέρουν προς συζήτηση την κρινόμενη αγωγή, μαζί με κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως με επιμέλεια τους στην διορισθείσα αντίκλητο των εναγομένων, δικηγόρο Νικολέττα Τσαγκαράκη (άρθρα 128 παρ. 1-3, 142 παρ. 1 και 143 ΚΠολΔ). Εξάλλου, οι εναγόμενοι δεν κατέθεσαν είκοσι μέρες πριν από τη δικάσιμο έγγραφες προτάσεις κατ’ άρθρο 237 ΚΠολΔ, πλην όμως, όπως προκύπτει από τα υπ’ αριθμ. 3095/18-1-2007 πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, είχαν καταθέσει νομίμως προτάσεις και είχαν παρασταθεί στο ακροατήριο κατά την προηγούμενη δικάσιμο της 18-1-2007, κατά την οποία διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης της υπόθεσης κατ’ άρθρο 254 ΚΠολΔ και, συνεπώς, σύμφωνα και με όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, πρέπει να δικασθούν κατ’ αντιμωλία.

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 223 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ. 2 Ν. 4335/2015, όταν επέλθει η εκκρεμοδικία, είναι απαράδεκτη η μεταβολή του αιτήματος της αγωγή, κατ’ εξαίρεση δε ο ενάγων μπορεί με τις προτάσεις του ή με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά να περιορίσει το αίτημα της αγωγής, να ζητήσει τα παρεπόμενα του κυρίου αντικειμένου της αγωγής ή αντί γι’ αυτό που ζητήθηκε αρχικά άλλο αντικείμενο ή το διαφέρον εξ αιτίας μεταβολής που επήλθε. Από την ανωτέρω διάταξη, καθώς και από αυτήν του άρθρου 224 ΚΠολΔ, που αναφέρεται στην απαγόρευση μεταβολής της ιστορικής βάσης της αγωγής, συνάγεται ότι, μετά την άσκηση της αγωγής, απαγορεύεται η μεταβολή του αντικειμένου της δίκης. Τέτοια μεταβολή υπάρχει όταν ζητείται η διάγνωση ή η διάπλαση άλλης (ή και άλλης) έννομης σχέσης από εκείνη που είχε επικαλεστεί αρχικώς ο ενάγων, ακόμη και αν υπάρχει ταυτότητα ιστορικής αιτίας και αφορά είτε στην έκταση και στο είδος, είτε στη μορφή της αιτούμενης δικαστικής προστασίας (ΑΠ 1177/1990, ΕφΛαρ 511/2013, ΕφΠειρ 357/2005 δημ. ΝΟΜΟΣ). Εν προκειμένω, με την υπό κρίση αγωγή του, ο αρχικώς ενάγων, …, εξέθετε ότι, με το υπ’ αριθμ. …/1974 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Πειραιώς …, που μεταγράφηκε νομίμως, κατέστη συγκύριος κατά ποσοστό 1/10 εξ αδιαιρέτου ενός αγρού συνολικής έκτασης 46.700 τ.μ. στη θέση «ΣΚΛΗΡΗ» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Ελευσίνας Αττικής. Ότι στις 30-8-2001, έλαβε το πρώτον γνώση ότι το ποσοστό συγκυριότητας του στο ως άνω ακίνητο είχε πωληθεί με το υπ’ αριθμ. …/23-5-1994 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ελευσίνας …, νομίμως μεταγεγραμμένο, στους πρώτο και δεύτερο εναγομένους, τους οποίους εκπροσώπησε στη σύνταξη του συμβολαίου ο αδελφός τους, τρίτος εναγόμενος, ως πωλητής δε φερόταν ο ίδιος, εκπροσωπούμενος από τον ήδη αποβιώσαντα πατέρα των εναγομένων, …, δυνάμει του υπ’ αριθμ. …/20-3-1985 ειδικού πληρεξουσίου του συμβολαιογράφου της κομητείας Κουκ της Πολιτείας Ιλλινόις των ΗΠΑ …. Ότι το πληρεξούσιο αυτό, με το οποίο έδινε εντολή στον … να πωλεί και να μεταβιβάζει προς οιονδήποτε και αντί οιουδήποτε τιμήματος το ποσοστό κυριότητας του στο ως άνω ακίνητο, είναι πλαστό καθώς δεν φέρει γνήσια υπογραφή του, ο ίδιος δε ουδέποτε είχε χορηγήσει τέτοια πληρεξουσιότητα. Ότι οι εναγόμενοι από κοινού κατήρτισαν και έκαναν χρήση του εν λόγω πλαστού εγγράφου, τελώντας σε βάρος του αδικοπραξία, από την οποία υπέστη ζημία ίση με την αξία του δικαιώματος κυριότητας που απώλεσε, καθώς και ηθική βλάβη. Με βάση δε αυτό το ιστορικό και μετά από παραδεκτή εν μέρει τροπή του αγωγικού αιτήματος από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό (άρθρα 223, 294, 295 παρ. 1, 297 ΚΠολΔ), ζητούσε να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, εις ολόκληρον έκαστος, άλλως διαιρετώς κατά ίσα μέρη, να του καταβάλουν ως αποζημίωση το ποσό των 5.000 ευρώ και ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το ποσό των 5.000 ευρώ και να αναγνωρισθεί ότι του οφείλουν για τις ίδιες αιτίες τα ποσά των 145.000 ευρώ και των 195.000, αντίστοιχα, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής έως και την εξόφληση, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να απαγγελθεί προσωπική κράτηση ενός έτους σε έκαστο των εναγομένων ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην πληρωμή των δικαστικών του εξόδων. Ήδη οι καλούντες-ενάγοντες, που, όπως προαναφέρθηκε, συνεχίζουν τη δίκη ως κληρονόμοι του αποβιώσαντος αρχικώς ενάγοντος, με τις νέες προτάσεις που κατέθεσαν στο πλαίσιο της επαναλαμβανόμενης κατ’ άρθρο 254 ΚΠολΔ συζήτησης ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, αλλά και με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου τους στο ακροατήριο, που καταχωρίσθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, μετέβαλαν το αίτημα της αγωγής τους, αιτούμενοι πλέον α) να κηρυχθεί άκυρο λόγω πλαστότητας το υπ’ αριθμ. …/20-3-1985 πληρεξούσιο του συμβολαιογράφου της κομητείας Κουκ της Πολιτείας Ιλλινόις των ΗΠΑ, …, β) να κηρυχθεί άκυρο το υπ’ αριθμ…./23-5-1994 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ελευσίνας …, γ) να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της γενόμενης με το παραπάνω συμβόλαιο μεταβίβασης και δ) να αναγνωρισθούν οι ενάγοντες συγκύριοι κατά ποσοστό % εξ αδιαιρέτου ο καθένας του ποσοστού κυριότητας 1/10 εξ αδιαιρέτου επί του επιδίκου ακινήτου. Πλην όμως, σύμφωνα και με όσα αναφέρθηκαν στην προηγηθείσα νομική σκέψη, η ως άνω μεταβολή των αιτημάτων της αγωγής δεν είναι επιτρεπτή, καθώς με αυτήν ζητείται η διάπλαση και η αναγνώριση όλως διαφορετικών έννομων σχέσεων απ’ ό,τι είχε ζητηθεί με τα αρχικά αγωγικά αιτήματα και, ως εκ τούτου, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν. Περαιτέρω, στο ίδιο ως άνω δικόγραφο των νέων προτάσεων τους, οι ενάγοντες δηλώνουν ότι οι διάδικοι ήρθαν μεταξύ τους σε εξώδικο συμβιβασμό, κατόπιν του οποίου θεωρούν εαυτούς πλήρως ικανοποιημένους και δεν επιθυμούν τη χρηματική τους ικανοποίηση, παραιτούμενοι, με τον τρόπο αυτό, παραδεκτώς κατ’ άρθρο 223 ΚΠολΔ, από το αγωγικό αίτημα της επιδίκασης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Κατά τα λοιπά, όπως έχει ήδη κριθεί, η αγωγή, για το καταψηφιστικό αντικείμενο της οποίας έχει καταβληθεί το αναλογούν τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες προσαυξήσεις (βλ. τα 095573 και 095574 αγωγόσημα μετά των επ’ αυτών επικολληθέντων ενσήμων), αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπον εισάγεται προς συζήτηση (άρθρα 7, 9, 18, 22, 37 και 41 ΚΠολΔ) κατά την προκείμενη τακτική διαδικασία και είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 297, 29, 299, 914, 926, 346, 480 ΑΚ και 70, 907, 908 παρ. 1, 176, 189 παρ. 1, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ, πλην του παρεπόμενου αιτήματος περί απαγγελίας προσωπικής κράτησης σε βάρος των εναγομένων, το οποίο είναι μη νόμιμο, αφού, σύμφωνα με το άρθρο 1047 παρ. 2, όπως ισχύει, δεν διατάσσεται προσωπική κράτηση για απαίτηση μικρότερη από 30.000 ευρώ, εν προκειμένω δε, το καταψηφιστικώς αιτούμενο με την αγωγή κονδύλιο, για το οποίο μπορεί να διαταχθεί προσωπική κράτηση, ανέρχεται σε 5.000 ευρώ. Πρέπει, συνεπώς, η αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσίαν.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων, που εξετάσθηκαν νομίμως στο ακροατήριο κατά τη δικάσιμο της 18-1-2007, οι οποίες περιέχονται στα υπ’ αριθμ. 3095/2007 πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, της  από  21-7-2008 έκθεσης γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης της ειδικής δικαστικής γραφολόγου …, η οποία διορίσθηκε πραγματογνώμονας με την υπ’ αριθμ. 3095 μη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου, καθώς και όλων των εγγράφων που οι διάδικοι νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν, αποδείχθηκε ότι η υπογραφή κάτω από την ένδειξη «οι εντολείς» στο υπ’ αριθμ. …/20-3-1985 πληρεξούσιο του συμβολαιογράφου της κομητείας Κουκ της Πολιτείας Ιλλινόις των ΗΠΑ, …, με το οποίο ο αρχικώς ενάγων … φέρεται ότι δίνει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον …, μεταξύ άλλων, να πωλεί, μεταβιβάζει και παραδίδει προς οιονδήποτε, αντί οιουδήποτε τιμήματος και υφ’ οιουσδήποτε όρους και συμφωνίες το ανήκον σε αυτόν ποσοστό συγκυριότητας 1/10 εξ αδιαιρέτου σε ένα κτήμα έκτασης 46.700 τ.μ. στην θέση «ΣΚΛΗΡΗ» της Περιφέρειας Ελευσίνας Αττικής, δυνάμει του οποίου (πληρεξουσίου) ο ανωτέρω … συμβλήθηκε ως αντιπρόσωπος του πωλητή στο υπ’ αριθμ. …/23-5-1994 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ελευσίνας …, με το οποίο το εν λόγω ποσοστό συγκυριότητας πωλήθηκε στους δεύτερο και τρίτο εναγομένους, δεν αποτελεί γνήσια υπογραφή του … και, ως εκ τούτου, είναι άκυρο ως πλαστό.

Περαιτέρω, από τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι ενάγοντες και δη από το από 27-6-2012 ιδιωτικό συμφωνητικό, με το οποίο οι εναγόμενοι αποδέχονται να αναμεταβιβασθεί άνευ τιμήματος στους ενάγοντες το ιδανικό μερίδιο 1/10 εξ αδιαιρέτου στο επίδικο ακίνητο που ανήκε στον αποβιώσαντα …, από το από 10-11-2016 πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ των διαδίκων, με το οποίο οι εναγόμενοι αναγνωρίζουν το υπ’ αριθμ. ../23-5-1994 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ελευσίνας … είναι άκυρο και δεν τους προσπόρισε κυριότητα επί του περιγραφομένου σε αυτό ακινήτου, από την υπ’ αριθμ. …/7-12-2016 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών …, με την οποία οι δεύτερος και τρίτος των εναγομένων αναγνωρίζουν και συνομολογούν ότι λόγω ακυρότητας του …/20-3-1985 πληρεξουσίου του συμβολαιογράφου της κομητείας Κουκ της Πολιτείας Ιλλινόις των ΗΠΑ, … και τους προαναφερομένου αγοραπωλητηρίου συμβολαίου, ουδέποτε απέκτησαν κυριότητα επί του περιγραφομένου στην υπό κρίση αγωγή ακινήτου, ούτε λόγω αγοράς ούτε από άλλο νόμιμο λόγο, καθώς και από την υποβληθείσα με αριθμό …/2014 στη ΔΟΥ Ελευσίνας δήλωση αναμεταβίβασης ακινήτου, προκύπτει ότι το επίδικο ακίνητο έχει ήδη αναμεταβιβασθεί στους ενάγοντες και, συνακόλουθα, έχει αποκατασταθεί πλήρως η περιουσιακή ζημία την οποία με την αγωγή τους επικαλούνται. Κατά συνέπεια, οι καλούντες-ενάγοντες δεν έχουν έννομο συμφέρον να ζητήσουν την αποζημίωση τους και η κρινόμενη αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη, τα δε δικαστικά έξοδα να συμψηφισθούν εξ ολοκλήρου τα μεταξύ των διαδίκων κατ’ άρθρο 179 ΚΠολΔ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 10 Απριλίου 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 8 Μαΐου 2017, χωρίς την παρουσία των διάδικων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΗΓΗdsanet.gr