ΜονΕφΘεσ 94/2023 Πλειστηριασμός – Ανακοπή – Κατά τόπον αρμοδιότητα υπαλλήλου του πλειστηριασμού

179

Από το άρθρο 955 παρ. 2 προκύπτει ευθεία υποχρέωση για τον δικαστικό επιμελητή που ενεργεί την κατάσχεση να ορίσει ως υπάλληλο του πλειστηριασμού πρώτα συμβολαιογράφο του τόπου της εκτέλεσης κι έπειτα, αν τέτοιος δεν είναι δυνατό να οριστεί, της περιφέρειας του συμβολαιογραφικού συλλόγου. Η υποχρέωση αυτή ανάγεται σε αυτοτελή προϋπόθεση του κύρους του πλειστηριασμού και κατά συνέπεια, όσον αφορά την προσβολή του κύρους του πλειστηριασμού υπάγεται στην προθεσμία του άρθρου 934 παρ. 1β’ ΚΠολΔ. Παράλειψη δικαστικού επιμελητή να συμπεριλάβει στο απόσπασμα της έκθεση κατάσχεσης που συνέταξε την επιβαλλόμενη από τον νόμο βεβαίωση περί αδυναμίας διορισμού ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού ενός τοπικά αρμόδιου συμβολαιογράφου προκαλώντας την ακυρότητα του πλειστηριασμού. Αμέλεια της υπαλλήλου του πλειστηριασμού συμβολαιογράφου, η οποία δεν έλεγξε ως όφειλε την δική της τοπική αρμοδιότητα και την πληρότητα των εγγράφων του πλειστηριασμού και δεν διαπίστωσε την παράλειψη του δικαστικού επιμελητή. Εμπρόθεσμη άσκηση ανακοπής ως προς τον ανακοπτόμενο πλειστηριασμό. Ακύρωση έκθεσης πλειστηριασμού και κατακύρωσης. Επιβολή των δικαστικών εξόδων της ανακόπτουσας κατ’ ισομοιρία σε βάρος του δικαστικού επιμελητή και της υπαλλήλου του πλειστηριασμού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 94/2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Δημοσθένη Στίγγα, Εφέτη, τον οποίον όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου και από τον Γραμματέα Αθανάσιο Ιασωνίδη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Θεσσαλονίκη, στις 25 Νοεμβρίου 2022.. για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της καλούσας – εκκαλούσας – ανακόπτουσας ; Εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «. ΕΠΕ», που εδρεύει στο 2 χλμ της επαρχιακής οδού Νάουσας – Σ. Σ. Νάουσας, και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ ., ΔΟΥ Βέροιας, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Σταύρου Καράτσου με AM 010767 ΔΣ Θεσσαλονίκης.

Των καθ’ών η κλήση – εφεσίβλητων – καθ’ών η ανακοπή : 1) Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Βιομηχανία Γάλακτος Δράμας Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΓΑΛ» πού εδρεύει στη Δράμα (τέρμα 1ης Ιουλίου) με ΑΦΜ ., ΔΟΥ Δράμας, η οποία δεν παραστάθηκε, 2) ., κατοίκου Νάουσας Ημαθίας, (.) με ΑΦΜ ., ΔΟΥ Βεροίας, που εκπροσωπήθηκε βάσει δηλώσεως κατ’ άρθρο 242 παρ.2 ΚΠολΔ από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Θεόκτιστο Πιπερόπουλο με AM 000412 του Δ.Σ. Βεροίας, 3) ., κατοίκου Βρόντους Δήμου Δίου – Ολύμπου Πιερίας, με ΑΦΜ ., ΔΟΥ Κατερίνης, που εκπροσωπήθηκε βάσει δηλώσεως κατ’ άρθρο 242 παρ.2 ΚΠολΔ από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Θεόκτιστο Πιπερόπουλο με AM 000412 του Δ. Σ. Βεροίας,

Η ανακόπτουσα και ήδη εκκαλούσα άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βεροίας τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 259/30-8-2019 ανακοπή της κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης και κατά των καθ’ών και ήδη εφεσίβλητων. Επί της ανωτέρω ανακοπής εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 8/ΜΙ-ΑΚ/2020 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου η οποία απέρριψε την ανακοπή. Κατά της αποφάσεως αυτής παραπονείται η εκκαλούσα με την από 18-2-2020 έφεση της, που κατατέθηκε στη γραμματεία του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./ΕΦ/2020, η οποία με την με ΓΑΚ/ΕΑΚ/./19-2-2020 πράξη προσδιορίστηκε για να δικασθεί κατά τη δικάσιμο της 12-2-2021 Συζητηθείσας της ανακοπής, εξεδόθη η με αριθμό 489/2021 μη οριστική απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, η οποία κήρυξε απαράδεκτη τη συζήτηση της υπόθεσης, διότι δεν είχε κλητευτεί η πρώτη των εφεσίβλητων. Με τη με ΓΑΚ/ΕΑΚ/./7-9-2022 κλήση της η εκκαλούσα επαναφέρει προς συζήτηση την έφεση της, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο αυτής.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι διάδικοι εκπροσωπήθηκαν όπως αναφέρεται παραπάνω, και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων κατέθεσαν προτάσεις

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις υπ’ αριθμ. … και …/24-10-2022 εκθέσεις επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας Δράμας …, προκύπτει ότι αντίγραφα της υπό κρίση εφέσεως και της κλήσεως με την πράξη προσδιορισμού δικασίμου για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και κλήση προς συζήτηση, έχουν επιδοθεί νόμιμα κι εμπρόθεσμα στην πρώτη εφεσίβλητη, η οποία όμως δεν παραστάθηκε κατά την εκφώνηση της υποθέσεως με πι σειρά της από το οικείο πινάκιο. Πρέπει συνεπώς να δικαστεί ερήμην, εκπροσωπούμενη όμως από τους λοιπούς των εφεσίβλητων, λόγω του δεσμού της αναγκαστικής ομοδικίας που υπάρχει μεταξύ τους ενόψει της φύσεως της υποθέσεως που αφορά δικαστική διάπλαση έννομης σχέσης – εν προκειμένω ακύρωση πράξεων αναγκαστικής εκτελέσεως – και επιδέχεται ενιαία μόνον ρύθμιση ως προς όλους τους ομοδίκους (αρθ. 76 ΚΠολΔ).

Με την ανωτέρω κλήση της εκκαλούσας, νόμιμα εισάγεται προς συζήτηση η με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./ΕΦ/2020 έφεση κατά της εκκαλουμένης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, που δημοσιεύτηκε στις 5-2-2020 και δίκασε ερήμην της πρώτης των καθ’ών – εφεσίβλητων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων, η οποία ασκήθηκε νόμιμα, εμπρόθεσμα και παραδεκτά στις 18-2-2020 (άρθρα 495, 511, 513 παρ. 1, 516 παρ. 1, 517 και 518 παρ. 2 ΚΠολΔ) από την πρωτοδίκως ηττηθείσα ανακόπτουσα και κατά όλων των αντιδίκων της κατά την πρωτόδικη δίκη. Εφόσον δε για το παραδεκτό της έφεσης έχει καταβληθεί και το κατ’ άρθρο 495 παρ. 3 ΚΠολΔ υπ’ αριθ. . e-παράβολο (βλ. την από 18-2-2020 βεβαίωση του γραμματέα του Πρωτοδικείου Βέροιας, που περιλαμβάνεται στην έκθεσης κατάθεσης του ένδικου μέσου), πρέπει αυιή να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό, τη νομική και την ουσιαστική βασιμότητα του μόνου λόγου της.

Σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 959§1 ΚΠολΔ, που είναι εφαρμοστέα εν προκειμένω όπως ίσχυε μετά το Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α 5/17.1.2018) και πριν από το Ν. 4855/2021, ήτοι τόσο κατά το χρόνο διενέργειας των ανακοπτομένων πράξεων όσο και κατ’ αυτόν που δημοσιεύθηκε η πρωτόδικη απόφαση (αρθ. 533§2 ΚΠολΔ), τα κατασχεμένα πράγματα πλειστηριάζονται με ηλεκτρονικά μέσα ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση. Εαν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης), τα κατασχεμένα πράγματα πλειστηριάζονται ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας του συμβολαιογραφικού συλλόγου τον τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους”. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 955§2 “Απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, που περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα του υπερ ου και του καθ’ ου η εκτέλεση, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου αυτών και αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα την επωνυμία και τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου, περιγραφή των κατασχεθέντων κινητών, την τιμή της πρώτης προσφοράς, του ποσού για το οποίο γίνεται η κατάσχεση, τους όρους του πλειστηριασμού και την τυχόν διενέργεια αυτού με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με την εντολή για εκτέλεση του άρθρου 927, το όνομα και την διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού, εκδίδεται από τον δικαστικό επιμελητή και δημοσιεύεται με επιμέλεια του μέχρι τη δέκατη ημέρα από την κατάσχεση στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών τον Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων. Στο απόσπασμα περιλαμβάνεται και η τυχόν βεβαίωση του δικαστικού επιμελητή σχετικά με την αδυναμία ορισμού συμβολαιογράφου του τόπου εκτέλεσης ή της περιφέρειας τον συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης. Το απόσπασμα αυτό επιδίδεται μέσα στην ίδια προθεσμία στον ενεχυρούχο δανειστή, εφόσον το ενέχυρο είναι γραμμένο σε δημόσιο βιβλίο. Ο πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγουμένων εδαφίων, διαφορετικά είναι άκυρος”. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτουν τα ακόλουθα: καίτοι από τη διάταξη του αρθ. 959§1 ΚΠολΔ – που ορίζει ως αρμόδιους για τον πλειστηριασμό συμβολαιογράφους πρωτευόντως αυτούς του τόπου της εκτελέσεως – δεν προβλέπεται ποινή ακυρότητας για τη διενέργεια αυτού από τοπικά αναρμόδιο συμβολαιογράφο, εντούτοις από την διάταξη του αρθ. 955§2 ΚΠολΔ επιβάλλεται ειδική αιτιολόγηση από την πλευρά του δικαστικού επιμελητή για την περίπτωση που αυτός δεν ορίσει με την έκθεση κατασχέσεως ως υπάλληλο του πλειστηριασμού είτε συμβολαιογράφο του τόπου της εκτελέσεως είτε της περιφέρειας του συμβολαιογραφικού συλλόγου. Από την διατύπωση της διάταξης που απαιτεί από τον δικαστικό επιμελητή “βεβαίωση για την αδυναμία ορισμού συμβολαιογράφου του τόπου εκτέλεσης” προκύπτει ευθεία υποχρέωση για τον δικαστικό επιμελητή που ενεργεί την κατάσχεση να ορίσει ως υπάλληλο του πλειστηριασμού πρώτα συμβολαιογράφο του τόπου της εκτελέσεως κι έπειτα, αν τέτοιος δεν είναι δυνατό να οριστεί, της περιφέρειας του συμβολαιογραφικού συλλόγου (άλλως δε της πρωτεύουσας του Κράτους). Η υποχρέωση μάλιστα αυτή, καίτοι αφορά έλλειψη της εκθέσεως κατασχέσεως και του αποσπάσματος αυτής και θα καλυπτόταν με την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας του αρθ. 934 παρ. 1α ΚΠολΔ (σύμφωνα με το σύστημα του κατά στάδια ελέγχου του κύρους των πράξεων εκτελέσεως που ακολουθεί ο ΚΠολΔ), ανάγεται από το τελευταίο εδάφιο του αρθ. 955§2 ΚΠολΔ σε αυτοτελή προϋπόθεση του κύρους του πλειστηριασμού και συνεπώς, όσον αφορά την προσβολή του κύρους του τελευταίου, υπάγεται στην προθεσμία του αρθ. 934§1β’.

Εν προκειμένω, με τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./30-8-2019 ανακοπή της κατά πράξεων αναγκαστικής σε βάρος της εκτέλεσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βεροίας, η ανακόπτουσα και ήδη εκκαλούσα ζήτησε την ακύρωση της με αριθμό ./25-7-2018 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών του δικαστικού επιμελητή Βεροίας .. του με αριθμό ./27-7-2018 αποσπάσματος αυτής, της με αριθμό ./27-5-2019 πράξη δήλωσης συνεχίσεως πλειστηριασμού ενώπιον της συμβ/φου Βεροίας . και της με αριθμό …./31-7-2019 έκθεσης πλειστηριασμού της ιδίας συμβ/φου για το λόγο ότι αυτή δεν ήταν συμβολαιογράφος του τόπου της εκτελέσεως, ήτοι του της περιοχής όπου είχαν … να βρίσκονται τα εκπλειστηριασθέντα … της Βέροιας. Επί της ανακοπής εξεδόθη η εκκαλουμένη απόφαση του ανωτέρω δικαστηρίου, η οποία απέρριψε την ανακοπή, δεχόμενη ότι η αναπλήρωση συμβολαιογράφου χωρίς άδεια του Προέδρου Πρωτοδικών επιφέρει ακυρότητα μόνον με την επίκληση δικονομικής βλάβης, που εν προκειμένω δεν προέκυψε.

Τον λόγο αυτό της ανακοπής της, που στηρίζεται στις προδιαληφθείσες διατάξεις των αρθ. 955§2 και 959§1 ΚΠολΔ, επαναφέρει η εκκαλούσα ως μοναδικό λόγο εφέσεως.

Από την επανεκτίμηση των πρωτοδίκως προβληθέντων ισχυρισμών των διαδίκων – οι οποίοι δεν διαφωνούν ως προς το διαδικαστικό ιστορικό της υπόθεσης – κι αυτών που προβάλλονται προς υποστήριξη και απόκρουση της εφέσεως και όλων των εγγράφων που επαναπροσκομίζονται νόμιμα, από τα οποία τα κρισιμότερα αναφέρονται ειδικά στη συνέχεια χωρίς όμως να παραλείπεται η συνεκτίμηση ουδενός, προκύπτει ότι πράγματι με την αριθμό ./25-7-2018 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών του δικαστικού επιμελητή Βεροίας . και με επίσπευση της πρώτης των εφεσίβλητων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στην έδρα της εκκαλούσας – ανακόπτουσας στο .ο χλμ Νάουσας – Σ.Σ. Νάουσας τα μηχανήματα και οχήματα που απαριθμούνται στην έκθεση αυτήν. Η εκτέλεση συνεχίστηκε με επίσπευση της δεύτερης των εφεσίβλητων μετά από την με αριθμό ./27-5-2019 πράξη δήλωσης συνεχίσεως και τα κατασχεθέντα πλειστηριάστηκαν στις 31-7-2019, οπότε και συντάχθηκε η ανακοπτόμενη έκθεση πλειστηριασμού. Καίτοι τόπος εκτελέσεως ήταν η Νάουσα, όπου υπάρχουν συμβολαιογράφοι και δύο εξ αυτών πιστοποιημένοι για την διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών (βλ. τον προσκομιζόμενο από την εκκαλούσα πανελλαδικό κατάλογο συμβολαιογράφων πιστοποιημένων για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών), στην ανωτέρω έκθεση κατασχέσεως ο δικαστικός επιμελητής δεν διέλαβε, ως όφειλε, βεβαίωση σχετικά με τη αδυναμία ορισμού συμβολαιογράφου του τόπου εκτέλεσης. Η δε ανακοπή της εκκαλούσας ασκήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα ως προς τον πλειστηριασμό, σύμφωνα με το αρθ. 934§1β’ ΚΠολΔ, κατατεθείσα στις 30-8-2019 και επιδοθείσα στους καθ’ών στις 23 και 24/9/2019, καθώς κατά το αρθ. 147§2 ΚΠολΔ η προθεσμία του αρθ. 934§1α’-β’ αναστέλλεται για το διάστημα από 1η ως 31η Αυγούστου (βλ. τις εκθέσεις επιδόσεως με αριθ. ./23-9-2019 του δικ. επιμελητή Βεροίας ../24-9-2019 της δικ. επιμελήτριας Δράμας . και ./24-9-2019 της δικ. επιμελήτριας Κατερίνης .). Ως προς τις λοιπές από τις ανακοπτόμενες πράξεις εκτελέσεως, που αποτελούν άλλωστε απλώς την προδικασία του πλειστηριασμού, η ανακοπή έχει ασκηθεί εκπρόθεσμα, καθώς αυτές υπάγονται στην προθεσμία του αρθ. 934§1α’ ΚΠολΔ. ενώ ως προς τη δήλωση συνεχίσεως η εκκαλούσα — ανακόπτουσα δεν επικαλείται στην ανακοπή της κανένα λόγο ακυρώσεως, και συνεπώς η ανακοπή έπρεπε να απορριφθεί μεν για τις άλλες πράξεις εκτελέσεως, που είχαν ήδη καταστεί απρόσβλητες, αλλά να γίνει δεκτή ως προς τον ανακοπτόμενο πλειστηριασμό Άλλως δε κρίνοντας η εκκαλουμένη απόφαση έσφαλε και πρέπει συνεπώς να εξαφανιστεί και αφού κρατηθεί και δικαστεί κατ’ ουσίαν η υπόθεση να γίνει μερικά δεκτή η ανακοπή της εκκαλούσας και να ακυρωθεί η με αριθμό ./31-7-2019 έκθεση πλειστηριασμού και κατακύρωσης της συμβ/φου Βεροίας …

Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 186§1 οτοιχ.α’ ΚΠολΔ, υπάλληλοι της γραμματείας των δικαστηρίων, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, πληρεξούσιοι ή αντιπρόσωποι των διαδίκων, μάρτυρες και πραγματογνώμονες μπορούν να καταδικαστούν να πληρώσουν τα έξοδα, ύστερα από αίτηση των διαδίκων ή και αυτεπαγγέλτως, όταν έγιναν υπαίτιοι, από βαριά αμέλεια ή από δόλο, ακυρότητας διαδικαστικής πράξης ή συζήτησης ή αναβολής της ή αν προξένησαν περιττά έξοδα. Εν προκειμένω, η ένδικη διαφορά περί την εκτέλεση οφείλεται αφενός στο σφάλμα του δικαστικού επιμελητή Βεροίας ., ο οποίος, παρά την ρητή και αδιάστικτη διατύπωση του άρθρου 955 παρ.2 ΚΠολΔ, παρέλειψε να συμπεριλάβει στο απόσπασμα της έκθεσης κατασχέσεως που συνέταξε την επιβαλλόμενη από το νόμο βεβαίωση περί αδυναμίας διορισμού ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού ενός συμβολαιογράφου Νάουσας και έτσι προκάλεσε την προβλεπόμενη από την ίδια διάταξη ακυρότητα του πλειστηριασμού. Αφετέρου δε σε αμέλεια της ιδίας της υπαλλήλου του πλειστηριασμού, συμβολαιογράφου Βεροίας ., η οποία δεν έλεγξε, ως όφειλε, την δική της τοπική αρμοδιότητα και την πληρότητα των εγγράφων της προδικασίας του πλειστηριασμού, δηλ. της εκθέσεως κατασχέσεως και του αποσπάσματος της, και δεν διαπίστωσε την παράλειψη του δικαστικού επιμελητή που θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε ακυρότητα του πλειστηριασμού για την νομότυπη διενέργεια του οποίου η ίδια είχε την ευθύνη. Οι παραλείψεις δε αμφοτέρων οφείλονται σε βαρειά αμέλεια τους, καθώς αφορούν τους κανόνες τοπικής αρμοδιότητας του υπαλλήλου του πλειστηριασμού και το υποχρεωτικό κι επιτασσόμενο με ποινή ακυρότητας περιεχόμενο του αποσπάσματος της εκθέσεως κατασχέσεως, δηλαδή στοιχεία της προδικασίας τα οποία ο δικαστικός επιμελητής κι η υπάλληλος του πλειστηριασμού οφείλουν γενικώς να γνωρίζουν κι ειδικά να διακριβώνουν σε κάθε ατομική περίπτωση. Η δε διακρίβωση της προκειμένης ελλείψεως δεν παρουσίαζε καμία δυσχέρεια, καθώς προκύπτει ευθέως από το γράμμα του νόμου και για τον εντοπισμό της αρκούσε μία ανάγνωση της διατάξεως της β’ παραγράφου του άρθρου 955 ΚΠολΔ. Για το λόγο αυτό, πρέπει αυτεπαγγέλτως να επιβληθούν κατ’ ισομοιρία σε βάρος του δικαστικού επιμελητή και της υπαλλήλου του πλειστηριασμού τα δικαστικά έξοδα της εκκαλούσας – ανακόπτουσας, η οποία κερδίζει τη δίκη (ΚΠολΔ 176). και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, ενώ το παράβολο της εφέσεως πρέπει να επιστραφεί στην εκκαλούσα, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ωσεί παρούσας της πρώτης των εφεσίβλητων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων την έφεση με αριθμό καταθέσεως …/2020 στην γραμματεία του δικάσαντος δικαστηρίου και με ΓΑΚ/ΕΑΚ/….19-2-2020 στο Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά της υπ’ αριθ. ../2020 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.

ΔΕΧΕΤΑΙ την έφεση τυπικώς και κατ’ ουσίαν.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή του παραβόλου της εφέσεως στην εκκαλούσα. 

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την εκκαλουμένη απόφαση.

ΚΡΑΤΕΙ και ΔΙΚΑΖΕΙ τη με αριθμό κατάθεσης ./30-8-2019 ανακοπή.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την ανακοπή.

ΑΚΥΡΏΝΕΙ την με αριθμό ./31-7-2019 έκθεση δημοσίου αναγκαστικού πλειστηριασμού της συμβ/φου Βεροίας .

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του δικαστικού επιμελητή Βέροιας . και της υπαλλήλου του πλειστηριασμού, συμβ/φου Βεροίας ., τα δικαστικά έξοδα της ανακόπτουσας – εκκαλούσας, αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει σε οκτακόσια (800) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους στις 17 Ιανουαρίου 2023.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΙ                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΗΓΗdsanet.gr