ΜΠρΑθ 1630/2023 Διαδικαστικό Απαράδεκτο Διαταγής Πληρωμής.

43

Η απλή επιστολή ενημέρωσης περί προγενέστερης καταγγελίας και οριστικού κλεισίματος του λογαριασμού, ουδόλως δύναται να εξομοιωθεί με καταγγελία. Στην προκειμένη περίπτωση η καθ’ ης η ανακοπή, γνωστοποίησε στους ανακόπτοντες με απλή επιστολή ενημέρωσης, φέρουσα ημεροχρονολογία μεταγενέστερη από τη συντέλεση της καταγγελίας, την ενέργειά της να καταγγείλει την ένδικη σύμβαση. Συνεπώς η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής πιθανολογείται ότι θα ακυρωθεί, διότι δεν υπάρχει απαίτηση ληξιπρόθεσμη κι απαιτητή, εφόσον δεν πληρώθηκε  η αίρεση της καταγγελίας της Σύμβασης Καταναλωτικού Δανείου, διότι οι επιδοθείσες επιστολές, στις 19.10.2020, δε συνιστούν, ούτε παράγουν τα έννομα αποτελέσματα της καταγγελίας και αφορούν στην ενημέρωση για το κλείσιμο του λογαριασμού εξυπηρέτησης Σύμβασης Καταναλωτικού Δανείου, ενώ από τις ως άνω επιστολές, που φέρουν ημεροχρονολογία 19.10.2020, ουδόλως αποδεικνύεται ο ισχυρισμός της καθ’ ης περί καταγγελίας την 24.09.2020, καθόσον ουδέποτε επιδόθηκε καταγγελία με ημερομηνία 24.09.2020, πολλώ δε μάλλον δεν προσκομίστηκε έγγραφο καταγγελίας που να φέρει ημερομηνία 24.09.2020, το οποίο να δύναται να στηρίξει την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής. Δέχεται την αίτηση, αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1630/2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αγγελική Ανέστη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 16  Δεκεμβρίου 2022. χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των αιτούντων 1) … 2) …, οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξούσιου δικηγόρου τους Γεωργίου Καλτσά

Της καθ’ ης η αίτηση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «… ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPELA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και το διακριτικό τίτλο «… Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π» όπως μετονομάσθηκε η ανώνυμη εταιρία με την προηγούμενη επωνυμία «… ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και τον διακριτικό τίτλο «… Μ.Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων οδός … (ΓΕΜΗ .. ΑΦΜ … ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) όπως εκπροσωπείται νόμιμα, αδειοδοτηθείσας νομίμως από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ δυνάμει της με αριθμό 326/2/17.09.2019 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων (ΦΕΚ υπ. Αριθ. 3533/20.09.2019). ενεργούσας εν προκειμένω, ως μη δικαιούχος και μη υπόχρεος διάδικος και ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «… DESIGNATED ACTIVITY CΟΜΡΑΝΥ», με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας, με αριθμό μητρώου … και διεύθυνση … Δουβλίνο η οποία κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «…», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού (με αρ. ΓΕΜΗ … και ΑΦΜ … ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), δυνάμει της από … σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3156/2003 των άρθρων 455 ΑΚ και του άρθρου 61 του ν. 4548/2018, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 13-10-2022 αίτηση τους που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ./13-10-2022 και προσδιορίστηκε για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την υπ’ αριθμόν …Γ/27-10-2022 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά … που προσκομίζουν και επικαλούνται οι αιτούντες, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην καθ’ης αίτηση (άρθρα 122 παρ. 1, 123, 126 παρ. 1 εδ. γ, του ΚΠολΔ). Επομένως, εφόσον η καθ’ ης, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου εκθέματος, δεν εμφανίστηκε και δεν έλαβε μέρος στη συζήτηση πρέπει να δικαστεί ερήμην πλην όμως η διαδικασία θα προχωρήσει σαν να ήταν και αυτή παρούσα (άρθρο άρθρο 686 παρ. 7 ΚΠολΔ).

Σύμφωνα με το άρθρο 623 ΚΠολΔ, κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 624 έως 634 μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις παροχής χρεογράφων, εφόσον η απαίτηση (προδήλως και ως προς τα υποκείμενα της) και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύεται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, ενώ κατά το άρθρο 624 παρ. 1 ιδίου κώδικα, η έκδοση διαταγή πληρωμής μπορεί να ζητηθεί μόνο αν η απαίτηση δεν εξαρτάται από αίρεση, προθεσμία, όρο ή αντιπαροχή και το ποσό των χρημάτων ή των χρεογράφων που οφείλεται είναι ορισμένο, δηλαδή εκκαθαρισμένο (ΑΠ 294/2003). Εάν η απαίτηση ή το ποσό της δεν αποδεικνύονται εγγράφως, ο δικαστής οφείλει, κατ’ άρθρο 628 ΚΠολΔ, να μην εκδώσει διαταγή πληρωμής, εάν δε, παρά την έλλειψη της διαδικαστικής αυτής προϋπόθεσης, εκδοθεί διαταγή πληρωμής, τότε αυτή ακυρώνεται ύστερα από ανακοπή του οφειλέτη κατά τα άρθρα 632 και 633 αυτού. Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής για το λόγο αυτό απαγγέλεται λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, το οποίο δημιουργεί και η έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση έγγραφο που δεν αποδεικνύει άμεσα την απαίτηση και το ποσό αυτής, ανεξαρτήτως της υπάρξεως της απαιτήσεως και της δυνατότητας αποδείξεως της με άλλα αποδεικτικά μέσα (Ολ. ΑΠ 10/1997, ΑΠ 412/1999, ΑΠ 562/2003 NOB 2004/1370). Ειδικότερα από τα ως άνω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν το οφειλόμενο ποσό, το ύψος της σχετικής αξίωσης, το ληξιπρόθεσμο της και η αιτία της οφειλής, καθώς και τα πρόσωπα του δικαιούχου και οφειλέτη. Αν από τα επισυναπτόμενα στη αίτηση έγγραφα δεν αποδεικνύονται η απαίτηση ή το ποσό αυτής, δεν εκδίδεται διαταγή πληρωμής, η τυχόν δε εσφαλμένα εκδοθείσα ακυρώνεται ύστερα από αποδοχή σχετικού λόγου ανακοπής περί μη αποδείξεως της απαιτήσεως εκ των επισυναφθέντων εγγράφων και συνεπώς περί μη συνδρομής της νόμιμης αυτής προϋποθέσεως για έκδοση διαταγής πληρωμής (ΑΠ 355/1999, ΕλλΔ/νη 1999, 1535). Εξάλλου με την ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής προβάλλονται λόγοι είτε κατά του κύρους της διαταγής πληρωμής για έλλειψη διαδικαστικής προϋπόθεσης είτε κατά της ύπαρξης της απαίτησης. Αν οι λόγοι της ανακοπής είναι μόνο τυπικοί, όπως η μη απόδειξη της απαίτησης και του ποσού αυτής εγγράφως, αντικείμενο της δίκης και κατά συνέπεια της δικαιοδοτικής κρίσης του δικαστηρίου που δικάζει την ανακοπή δεν καθίσταται και το ζήτημα της ύπαρξης ή μη απαίτησης για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, αφού με μόνη τη διαπίστωση της βασιμότητας του τυπικού αυτού λόγου της ανακοπής, γίνεται δεκτό το αίτημα αυτής και ακυρώνεται άνευ ετέρου η διαταγή πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή για την παραδοχή της ανακοπής δεν αποτελεί προκριματικό ζήτημα η ύπαρξη της απαίτησης και ως εκ τούτου δεν ερευνάται παρεμπιπτόντως αυτό από το δικαστήριο της ανακοπής (ΑΠ 355/1999 ΕΕΜΠΔ/1999, 487 I. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 3η έκδ. 2021 άρθρο 623 σ. 924).

Οι αιτούντες κατ’ ορθή εκτίμηση του δικογράφου τους ζητούν να ανασταλεί η εκτέλεση που επισπεύδεται με την υπ’ αριθ …/2022 διαταγή πληρωμής του Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 06-09-2022 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου …/08-09-2022 ανακοπής που έχουν ασκήσει κατά της διαταγής πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 632 Κ.Πολ.Δ. τυχόν εκτέλεση της οποίας ισχυρίζονται ότι θα τους προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη Τέλος, ζητούν την καταδίκη της καθ’ ης στη δικαστική τους δαπάνη. Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα, η αίτηση αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπον και παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί στο Δικαστήριο αυτό κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 632 παρ. 3 εδ. β’ ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 686 επ. του ίδιου κώδικα), και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις προπαρατιθέμενες διατάξεις. Κατόπιν αυτών, πρέπει η αίτηση να εξεταστεί στη συνέχεια και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από τα έγγραφα, τα οποία νομότυπα προσκομίζουν οι αιτούντες όλα όσα ανέπτυξε ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους στο ακροατήριο, καθώς και με το σημείωμα του και από όλη, γενικά, τη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά Με την υπ’αριθ. ./10-05-2010 σύμβαση δανείου και τις πρόσθετες πράξεις αυτής, η οποία καταρτίσθηκε μεταξύ της πρώτης αιτούσας και της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…» και για την οποία εγγυήθηκε η δεύτερη αιτούσα, η ανωτέρω τράπεζα χορήγησε στην πρώτη αιτούσα δάνειο ποσού 52.000 ευρώ (65.000.000 δρχ.) εξοφλητέο σε 120 τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Ειδικότερα στο άρθρο 8.2 της ανωτέρω υπ’ αριθ. ./10-05-2010 σύμβασης δανείου, ορίζεται ότι “Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από τον οφειλέτη εν όλω ή εν μέρει δύο (2) δόσεων του δανείου κατά την οριζόμενη για την εξόφληση τους τακτή ημερομηνία, ή ύπαρξης σπουδαίου λόγου (ενδεικτικά δε σε περίπτωση που ο Οφειλέτης δεν εκπληρώνει προσηκόντως τους όρους της Σύμβασης, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις, ή ύπαρξη ληξιπρόθεσμης οφειλής προς την Τράπεζα συνιστάμενης σε καθυστέρηση 2 συνεχών δόσεων άλλου δανείου, ή αποδεδειγμένη αφερεγγυότητα του κλπ.), η Τράπεζα δικαιούται ή να επιδιώξει την είσπραξη της καθυστερημένης ή των καθυστερημένων δόσεων με τους οφειλόμενους τόκους (συμβατικούς και υπερημερίας) και έξοδα ή σε κάθε περίπτωση για τους παραπάνω λόγους να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οπότε γίνεται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και το μη ληξιπρόθεσμο μέρος του δανείου και να επιδιώξει την είσπραξη του συνόλου της οφειλής. Στην περίπτωση αυτή παύουν, να ισχύουν τα περί Συνολικού Ετησίου Πραγματικού Ποσοστού Επιβάρυνσης αναφερόμενα στο άρθρο 7, και το σύνολο της οφειλής, κατά κεφάλαιο, τόκους, τόκους τόκων και έξοδα εκτοκίζονται ακόμη και μετά την καταγγελία της παρούσας και την επιδίκαση τής απαίτησης με επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο είναι σήμερα 2,5 εκατοστιαίες μονάδες μεγαλύτερο του συμβατικού. Σε κάθε περίπτωση υπερημερίας η Τράπεζα δικαιούται να ανατοκίζει και τους καθυστερούμενους τόκους, ακόμη και μετά την καταγγελία της σύμβασης και την επιδίκαση της απαίτησης, κατά τις ελάχιστες χρονικές περιόδους που θα επιτρέπει ο νόμος, ο οποίος θα ισχύει κατά την επέλευση της υπερημερίας που σήμερα είναι το εξάμηνο”. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι η αλλοδαπή εταιρεία «… DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» κατέστη ειδικός διάδοχος της καθ’ης στην έννομη σχέση από την οποία απορρέει η απαίτηση εκ της υπ’αριθ. ./10-05-2010 δανείου για την οποία έχει ήδη εκδοθεί η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι δυνάμει της από 16-03-2021 σύμβασης Διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων διεπόμενη από το ελληνικό  δίκαιο η αλλοδαπή  εταιρεία «… DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» ανέθεσε την είσπραξη και διαχείριση των τιτλοποιούμενων απαιτήσεων στην καθ’ ης εταιρεία. Με την με αριθμό …/2022 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, υποχρεώθηκαν οι αιτούντες να καταβάλουν στην καθ’ ης το ποσό των 44.873,01 ευρώ με το νόμιμο τόκο. Η ανωτέρω διαταγή πληρωμής κοινοποιήθηκε στους αιτούντες την 25-07-2022. Ακολούθως, οι αιτούντες άσκησαν νόμιμα και εμπρόθεσμα την από 06-09-2022 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ./08-09-2022 ανακοπή του άρθρου 632 § 1 ΚΠολΔ κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής, η οποία κοινοποιήθηκε στην καθ’ης την 09-09-2022 όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. .Γ/09-09-2022 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά … Την 16-10-2019, οι αιτούντες κατέθεσαν την κρινόμενη αίτηση αναστολής, με την οποία, όπως προαναφέρθηκε, ζητούν να ανασταλεί η εκτέλεση της ως άνω διαταγής πληρωμής μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της παραπάνω ανακοπής αφενός διότι πιθανολογείται η ευδοκίμηση των λόγων της, αφετέρου διότι, με την εκτέλεση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, οι ίδιοι θα υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη. Ειδικότερα, με την εν λόγω ανακοπή, οι αιτούντες βάλλουν κατά της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, μεταξύ άλλων, και για το λόγο ότι η έκδοση της ένδικης διαταγής πληρωμής βασίστηκε σε έγγραφα που δεν αποδεικνύουν άμεσα την απαίτηση της καθ’ ης και ως εκ τούτου συντρέχει διαδικαστικό απαράδεκτο. Ειδικότερα ισχυρίζονται ότι η απαίτηση της καθ’ ης ουδόλως αποδεικνύεται ενώ περαιτέρω ουδέποτε κατέστη αυτή ληξιπρόθεσμη καθότι δεν κοινοποιήθηκε σε αυτούς η καταγγελία της υπ’ αριθμ. … Σύμβασης Καταναλωτικού δανείου προκειμένου να κηρυχθεί ολόκληρο το ποσό Ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 της ανωτέρω σύμβασης αλλά μόνο οι από 19.10.2020 εξώδικες δηλώσεις, επιδοθείσες την 29η.10.2020 (για την πρώτη εξ αυτών) και την 5η.11.2020 (για την δεύτερη εξ αυτών), οι οποίες αποτελούν απλές επιστολές ενημέρωσης κλεισίματος του λογαριασμού της ένδικης σύμβασης.

Ο προπαρατιθέμενος λόγος ανακοπής πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει. Τούτο διότι στην ένδικη διαταγή πληρωμής επισυνάπτονται μόνο οι από 19.10.2020 εξώδικες δηλώσεις, επιδοθείσες την 29η.10.2020 (για την πρώτη εξ αυτών) και την 5η.11.2020 (για την δεύτερη εξ αυτών), οι οποίες αποτελούν απλές επιστολές ενημέρωσης κλεισίματος του λογαριασμού της ένδικης σύμβασης και στις οποίες γίνεται αναφορά ότι η καθ’ ης προέβη σε καταγγελία της σύμβασης την 24-09-2020, χωρίς ωστόσο η ως άνω από 24.09.2020, καταγγελία να επισυνάπτεται στα ανωτέρω έγγραφα, ούτε άλλωστε προκύπτει από κανένα άλλο έγγραφο το περιεχόμενο αυτής. Από τα παραπάνω όμως έγγραφα στα οποία στηρίχθηκε ο δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για να εκδώσει την ένδικη διαταγή πληρωμής, δεν αποδεικνύονται η απαίτηση της καθ’ ης ή το ποσό αυτής ούτε εάν αυτή έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 της ανωτέρω σύμβασης μόνο σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης γίνεται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και το μη ληξιπρόθεσμο μέρος του δανείου και δύναται να επιδιωχθεί η είσπραξη του συνόλου της οφειλής και συνεπώς τα ανωτέρω έγγραφα δεν αποτελούσαν νόμιμα αποδεικτικά μέσα ώστε να εκδοθεί βάσει αυτών διαταγή πληρωμής. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι ενδεχόμενη εκτέλεση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στις αιτούσες ενόψει και του σημαντικού ύψους του διατασσόμενου με την ίδια να καταβληθεί κεφαλαίου, το ακριβές ύψους του οποίου μετά ταύτα δεν είναι επαρκώς προσδιορισμένο. Κατ’ ακολουθίαν όλων όσων προεκτέθηκαν, πρέπει η αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να ανασταλεί η εκτέλεση της επίμαχης διαταγής πληρωμής έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας από τις αιτούσες ανακοπής Τέλος λόγω της δυσχερούς ερμηνείας των εφαρμοζομένων κανόνων δικαίου, τα δικαστικά έξοδα θα πρέπει να συμψηφισθούν μεταξύ των διαδίκων (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της καθ’ης.

Δέχεται την αίτηση.

Αναστέλλει την εκτέλεση της υπ’ αριθ. …/2022 Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από την από 06-09-2022 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου …/08-09-2022 ανακοπής των αιτούντων.

Συμψηφίζει τα μεταξύ των διαδίκων δικαστικά έξοδα

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στην Αθήνα, στις 13-3-23 απόντων των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Η Δικαστής                         Η Γραμματέας

ΠΗΓΗdsanet.gr