ΜΠρΚεφαλληνίας 6/2023 Συνεκδίκαση υποθέσεων – Εταιρίες διαχείρισης του ν. 3156/2003 – Μη νομιμοποίηση ως μη δικαιούχοι διάδικοι

34

Λειτουργία συνεκδίκασης υποθέσεων. Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 10 του ν. 3156/2003 εταιρίες εκτελούν πράξεις διαχείρισης ως αντιπρόσωποι και για λογαριασμό της εταιρίας ειδικού σκοπού αποκτήσεως χωρίς να απονέμεται σε αυτές η ιδιότητα του μη δικαιούχου ή μη υπόχρεου διαδίκου. Δεν μπορούν να ασκούν αγωγές και άλλα ένδικα βοηθήματα ενώπιον των δικαστηρίων για τα δικαιώματα της εταιρίας αποκτήσεως αιτούμενες έννομη προστασία στο όνομά τους. Μη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4354/2015 για την κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση ως μη δικαιούχων διαδίκων στις εταιρίες διαχείρισης του άρθρου 10 του ν. 3156/2003. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2023

Αριθμός κατάθεσης Α’ ανακοπής Μει./01-02-2022

Αριθμός κατάθεσης Β’ ανακοπής Μει./02-09-2022

Αριθμός κατάθεσης Γ’ ανακοπής Μει./07-11-2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή, Γεώργιο Παπαγεωργίου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Κεφαλληνίας, και από τη Γραμματέα, Γερασιμούλα Λασκαράτου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 19-12-2022 για να δικάσει τις με αριθμό κατάθεσης Μει./01-02-2022 Α’ ανακοπή, Μει./02-09-2022 Β’ ανακοπή και Μει./07-11-2022 Γ’ ανακοπή μεταξύ:

Α’ΑΝΑΚΟΠΉ

ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΠΤΌΝΤΩΝ: 1) Ομόρρυθμη Εταιρεία που εδρεύει στο Αργοστόλι Δήμου Αργοστολίου Κεφαλληνίας, επί της . με την επωνυμία “ΑΦΟΙ . Ο.Ε.” με Α.Φ.Μ. ., Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, νομίμως εκπροσωπούμενη, 2) ., κάτοικος Αργοστολίου Κεφαλληνίας, οδός ., Α.Φ.Μ. ., Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, 3) ., κάτοικος Αρνοστολίου Κεφαλληνίας, οδός . Α.Φ.Μ. ., Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, Γεράσιμου Θεοδωράτου (Α.Μ./&.Σ.ΚΕΦ. 31)

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΝΑΚΟΠΉ: 1) Εταιρεία με την επωνυμία “CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ”, (πρώην επωνυμία “CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ”), καταχωρηθείσας της μεταβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ./16-10-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. ./17-10-2019 Ανακοίνωση Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., η οποία εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού, αρ. 209 – 211, και εκπροσωπείται νομίμως, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. ., Α.Φ.Μ. ., Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, νομίμως αδειοδοτηθείσας από την Τράπεζα της Ελλάδος (απόφαση αρ. 207/1/29-11-2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος) ως Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει, και της Πράξης 118/19.05.2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. ./08-01-2019 Πράξη, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία “GALAXY IV FUNDINGDESIGNATED ACTIVITY COMPANY”, που εδρεύει στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, Δουβλίνο (1-2 VICTORIA BUILDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, DO4 ΧΝ32) με αριθμό . καταχώρισης στο Μητρώο Εταιρειών της Ιρλανδίας, κατά τα οριζόμενα στο από 18-06-2021 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Διαχείρισης Απαιτήσεων και σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003, στην οποία η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία “ΑLΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και διακριτικό τίτλο “ΑΙΡΗΑ ΒΑΝΚ” που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ. 40, όπως εκπροσωπείται νομίμως, έχει εκχωρήσει και μεταβιβάσει τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις στην προαναφερόμενη αλλοδαπή εταιρεία δυνάμει της από 30-04-2020 σύμβασης Μεταβίβασης Τιτλοποιημένων Απαιτήσεων, αντίγραφο της οποίας έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Δημόσιο Βιβλίο του Ν. 2844/2000 και ειδικότερα στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών και σύμφωνα με το άρ. 10 του Ν. 3156/2003, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Βασιλικής Φλώρου (Α.Μ./Δ.Σ.ΚΕΦ. 71), 2) της υπ’ αριθμ. 20/2021 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας και 3) της από 31/12/2021 επιταγής προς εκούσια συμμόρφωση παραπόδας κεκυρωμένου φωτοαντιγράφου εξ απογράφου της ως άνω διαταγής πληρωμής.

Β’ΑΝΑΚΟΠΉ

ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΠΤΌΝΤΩΝ: 1) Ομόρρυθμη Εταιρεία που εδρεύει στο Αργοστόλι Δήμου Αργοστολίου Κεφαλληνίας, επί της . με την επωνυμία “ΑΦΟΙ . Ο.Ε.” με Α.Φ.Μ. ., Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, νομίμως εκπροσωπούμενη, 2) ., κάτοικος Αργοστολίου Κεφαλληνίας, οδός ., Α.Φ.Μ. ., Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, 3) ., κάτοικος Αργοστολίου Κεφαλληνίας, οδός . Α.Φ.Μ. ., Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, Γεράσιμου Θεοδωράτου (Α.Μ./Δ.Σ.ΚΕΦ. 31)

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΝΑΚΟΠΉ: 1) Εταιρεία με την επωνυμία “CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ”, (πρώην επωνυμία “CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ”), καταχωρηθείσας της μεταβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ./16-10-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. ./17-10-2019 Ανακοίνωση Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., η οποία εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού, αρ. 209 – 211, και εκπροσωπείται νομίμως, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. ., Α.Φ.Μ. ., Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, νομίμως αδειοδοτηθείσας από την Τράπεζα της Ελλάδος (απόφαση αρ. 207/1/29-11-2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος) ως Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει, και της Πράξης 118/19.05.2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 153/08-01-2019 Πράξη, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία ” GALAXY IV FUNDINGDESIGNATED ACTIVITY COMPANY “, που εδρεύει στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, Δουβλίνο (1-2 VICTORIA BUILDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, DO4 ΧΝ32) με αριθμό . καταχώρισης στο Μητρώο Εταιρειών της Ιρλανδίας, κατά τα οριζόμενα στο από 18-06-2021 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Διαχείρισης Απαιτήσεων και σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003, στην οποία η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία “ΑLΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και διακριτικό τίτλο “ΑΙΡΗΑ ΒΑΝΚ” που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ. 40, όπως εκπροσωπείται νομίμως, έχει εκχωρήσει και μεταβιβάσει τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις στην προαναφερόμενη αλλοδαπή εταιρεία δυνάμει της από 30-04-2020 σύμβασης Μεταβίβασης Τιτλοποιημένων Απαιτήσεων, αντίγραφο της οποίας έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Δημόσιο Βιβλίο του Ν.2844/2000 και ειδικότερα στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών και σύμφωνα με το άρ. 10 του Ν.3156/2003, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Βασιλικής Φλώρου (Α.Μ./Δ.Σ.ΚΕΦ. 71), 2) της από 31/12/2021 επιταγής προς εκούσια συμμόρφωση παραπόδας κεκυρωμένου φωτοαντιγράφου εξ απογράφου της υπ’ (αριθμ. ./2021 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, 3) της υπ’ αριθμ. 1920/26-07-2022 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών με έδρα το Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας, ., βάσει της οποίας επισπεύδεται ο ορισθείς για τις 08-03-2023 πλειστηριασμός ακινήτων, κυριότητας της πρώτης ανακόπτουσας, για την ικανοποίηση ποσού 200.000 ευρώ αποτελούντος μέρος του κεφαλαίου της επιδικασθείσης με την ως άνω διαταγής πληρωμής απαίτησης.

Γ’ ΑΝΑΚΟΠΉ

ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΠΤΌΝΤΩΝ: 1) Ομόρρυθμη Εταιρεία που εδρεύει στο Αργοστόλι Δήμου Αργοστολίου Κεφαλληνίας, επί της . με την επωνυμία “ΑΦΟΙ . Ο.Ε.” με Α.Φ.Μ. ., Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, νομίμως εκπροσωπούμενη, 2) ., κάτοικος Αργοστολίου Κεφαλληνίας, οδός ., Α.Φ.Μ. ., Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, 3) ., κάτοικος Αργοστολίου Κεφαλληνίας, οδός ., Α.Φ.Μ. ., Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, οι οποίοι, παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, Γεράσιμου θεοδωράτου (Α.Μ./Δ.Σ.ΚΕΦ. 31)

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΝΑΚΟΠΉ: Ι) Εταιρεία με την επωνυμία “CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ”, (πρώην επωνυμία “CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ”), καταχωρηθείσας της μεταβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ./16-10-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. ./17-10-2019 Ανακοίνωση Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., η οποία εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού, αρ. 209 – 211, και εκπροσωπείται νομίμως, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. ., Α.Φ.Μ. ., Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, νομίμως αδειοδοτηθείσας από την Τράπεζα της Ελλάδος (απόφαση αρ. 207/1/29-11-2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος) ως Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει, και της Πράξης 118/19.05.2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 153/08-01-2019 Πράξη, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία “GALAXY IV FUNDINGDESIGNATED ACTIVITY COMPANY”, που εδρεύει στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, Δουβλίνο (1-2 VICTORIA BUILDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, DO4 ΧΝ32) με αριθμό . καταχώρισης στο Μητρώο Εταιρειών της Ιρλανδίας, κατά τα οριζόμενα στο από 18-06-2021 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Διαχείρισης Απαιτήσεων και σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.3156/2003, στην οποία η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία “ΑLΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και διακριτικό τίτλο “ΑΙΡΗΑ ΒΑΝΚ” που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ. 40, όπως εκπροσωπείται νομίμως, έχει εκχωρήσει και μεταβιβάσει τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις στην προαναφερόμενη αλλοδαπή εταιρεία δυνάμει της από 30-04-2020 σύμβασης Μεταβίβασης Τιτλοποιημένων Απαιτήσεων, αντίγραφο της οποίας έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Δημόσιο Βιβλίο του Ν.2844/2000 και ειδικότερα στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών και σύμφωνα με το άρ. 10 του Ν. 3156/2003, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Βασιλικής φλώρου (Α.Μ./Δ.Σ.ΚΕΦ. 71), 2) της από 31/12/2021 επιταγής προς εκούσια συμμόρφωση παραπόδας κεκυρωμένου φωτοαντιγράφου εξ απογράφου της υπ’ αριθμ. ./2021 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, 3) της υπ’ αριθμ. ./05-10-2022 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών με έδρα το Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας, ., βάσει της οποίας επισπεύδεται ο ορισθείς για τις 10-05-2023 πλειστηριασμός ακινήτου, κυριότητας του δεύτερου και του τρίτου των ανακοπτόντων, για την ικανοποίηση ποσού 60.000 ευρώ αποτελούντος μέρος του κεφαλαίου της επιδικασθείσης με την ως άνω διαταγής πληρωμής απαίτησης.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως ανωτέρω αναφέρεται.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΊΑ

ΣΚΈΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 246 του ΚΠολΔ «το Δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης μπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου, να διατάξει την ένωση και συνεκδίκαση περισσότερων εκκρεμών ενώπιον του δικών ανάμεσα στους ίδιους ή διαφορετικούς διαδίκους, αν υπάγονται στην ίδια διαδικασία και κατά την κρίση του διευκολύνεται ή επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης ή επέρχεται μείωση των εξόδων». Η συνεκδίκαση κατά την έννοια της διάταξης αυτής, αποσκοπεί στην ενοποίηση της διαδικασίας προς διευκόλυνση ή επιτάχυνση της διεξαγωγής της δίκης ή προς μείωση των εξόδων, αποτελούσα ειδικότερη εκδήλωση της αρχής της οικονομίας της δίκης, χωρίς όμως να επιφέρει καμία μεταβολή στις σχέσεις των διαδίκων των ενωμένων διαφορετικών δικών, οι οποίες διατηρούν την αυτοτέλεια τους (Βλ. ΑΠ 1355/2004, ΕλλΔνη 2005, σ.1448, ΑΠ 632/2002 Νόμος). Για την ένωση και συνεκδίκαση περισσότερων δικών που εκκρεμούν ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου, απαιτείται να υπάρχει για κάθε μία από τις δίκες αυτές «στάση της δίκης». Στάση της δίκης υπάρχει, όταν το δικαστήριο επιλαμβάνεται «οπωσδήποτε» της εκδίκασης της υπόθεσης πριν από την έκδοση της οριστικής του απόφασης (Βλ. ΕφΠειρ 206/2016, Νόμος, Βαθρακοκοίλη, ΚΠολΔ, τ. Β’, 1994, υπό αρ. άρθρ.246, αρ.20, σ.147). Ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου εκκρεμούν οι με αριθμούς  Εκθεσης κατάθεσης Μει./01-02-2022 Α’ ανακοπή, Μει./02-09-2022 Β’ ανακοπή και Μει./07-11-2022 Γ’ ανακοπή, οι οποίες ως υπανόμενες στην ίδια ειδική διαδικασία και αφορώσες στον ίδιο εκτελεστό τίτλο, πρέπει να ενωθούν και συνεκδικαστούν, λόγω της πρόδηλης συνάφειας τους και επειδή με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης, ενώ επέρχεται, συγχρόνως, και μείωση των εξόδων (άρθρα 31, 246 και 591§ 1 εδ. α’ ΚΠολΔ).

Με τα υπό κρίση δικόγραφα της με αριθμούς έκθεσης κατάθεσης Μει./01-02-2022 Α’ ανακοπή, Μει./02-09-2022 Β’ ανακοπή και Μει./07-11-2022 Γ’ ανακοπή οι ανακόπτοντες επιδιώκουν την ακύρωση: 1) της υπ’ αριθμ. 20/2021 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, 2) της από 31/12/2021 επιταγής προς εκούσια συμμόρφωση παραπόδας κεκυρωμένου φωτοαντινράφου εξ απαγράφου της ως άνω διαταγής πληρωμής, 3) της υπ’ αριθμ. ./26-07-2022 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών με έδρα το Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας, ., βάσει της οποίας επισπεύδεται ο ορισθείς για τις 08-03-2023 πλειστηριασμός ακινήτων, κυριότητας της α’ ανακόπτουσας, για την ικανοποίηση ποσού 200.000 ευρώ αποτελούντος μέρος του κεφαλαίου της επιδικασθείσης με την ως άνω διαταγής πληρωμής απαίτησης και 4) της υπ’ αριθμ. ./05-10-2022 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών με έδρα το Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας, ., βάσει της οποίας επισπεύδεται ο ορισθείς για τις 10-05-2023 πλειστηριασμός ακινήτου, κυριότητας του δεύτερου και του τρίτου των ανακόπτοντων, για την ικανοποίηση ποσού 60.000 ευρώ αποτελούντος μέρος του κεφαλαίου της Επιδικασθείσης με την ως άνω διαταγής πληρωμής απαίτησης. Με το ως άνω περιεχόμενο και αιτήματα η με αριθμούς έκθεσης κατάθεσης Μει./01-02-2022 Α’ ανακοπή, Μει./02-09-2022 Β’ ανακοπή και Μει./07-11-2022 Γ’ ανακοπή παραδεκτά εισάγονται για να συζητηθούν ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου που είναι τοπικά και υλικά αρμόδιο για να δικάσει με την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ. ΚΠολΔ (άρθρα 632 παρ. 2, 933 ΚΠολΔ) και περαιτέρω ασκήθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα. Επομένως, πρέπει οι ως άνω ανακοπές να γίνουν τυπικώς δεκτές, και αφού συνεκδικασθούν, να ερευνηθεί η νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων τους.

Οι ανακόπτοντες ως πρώτο λόγο ανακοπής σε κάθε ανακοπή επικαλούνται την έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης της επισπεύδουσας εταιρείας, διότι ο νόμος 3156/2003 δεν απονέμει στην εταιρείας διαχείρισης την ιδιότητα του κατ’ εξαίρεση νομιμοποιούμενου μη δικαιούχου διαδίκου. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 § 1 του ν. 3156/2003, τιτλοποίηση απαιτήσεων είναι η μεταβίβαση επιχειρηματικών απαιτήσεων λόγω πώλησης με σύμβαση που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος, σε συνδυασμό με την έκδοση και διάθεση, με ιδιωτική τοποθέτηση μόνον, ομολογιών οποιουδήποτε είδους ή μορφής, η εξόφληση των οποίων πραγματοποιείται: α) από το προϊόν είσπραξης των επιχειρηματικών απαιτήσεων που μεταβιβάζονται ή β) από δάνεια, πιστώσεις ή συμβάσεις παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων. Ως “ιδιωτική τοποθέτηση” θεωρείται η διάθεση των ομολογιών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα. “Μεταβιβάζων”, κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, μπορεί να είναι έμπορος με εγκατάσταση στην Ελλάδα και “αποκτών” νομικό μόνο πρόσωπο – ανώνυμη εταιρία – με σκοπό την απόκτηση και την τιτλοποίηση των απαιτήσεων (Εταιρία Ειδικού Σκοπού). Η εταιρία καταβάλλει το τίμημα και “τιτλοποιεί” τις απαιτήσεις εκδίδοντας αξιόγραφα “ομολογίες” ονομαστικής αξίας τουλάχιστον 100.000 € η κάθε μία (βλ. παρ. 5 του άρθρου αυτού). Στην πιο απλή μορφή της, η τιτλοποίηση συνίσταται στην εκχώρηση (μεταβίβαση λόγω πωλήσεως) απαιτήσεων από έναν ή περισσότερους τομείς δραστηριότητας μιας εταιρίας προς μια άλλη εταιρία, η οποία έχει ως ειδικό σκοπό την αγορά των εν λόγω απαιτήσεων έναντι τιμήματος. Το τίμημα καταβάλλεται από το προϊόν της διάθεσης σε επενδυτές ομολογιών, στο πλαίσιο ομολογιακού δανείου που η λήπτρια εταιρία εκδίδει για το σκοπό αυτό. ΙΊ πώληση των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 513 επ. του ΑΚ, η δε μεταβίβαση από τις διατάξεις των άρθρων 455 επ. του ΑΚ, εφόσον οι διατάξεις αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του νόμου αυτού (§ 6). Η σύμβαση μεταβίβασης των τιτλοποιούμενων απαιτήσεων καταχωρίζεται σε περίληψη που περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 2844/2000 (§ 8). Από την καταχώριση της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο επέρχεται η μεταβίβαση των τιτλοποιούμενων απαιτήσεων, εκτός αν άλλως ορίζεται στους όρους της σύμβασης, η μεταβίβαση αναγγέλλεται εγγράφως από τον μεταβιβάζοντα ή την εταιρεία ειδικού σκοπού στον οφειλέτη (§ 9). Ως αναγγελία λογίζεται η καταχώριση της σύμβασης στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 8 του ιδίου άρθρου. Πριν από την αναγγελία δεν αποκτώνται έναντι τρίτων δικαιώματα που απορρέουν από τη μεταβίβαση (εκχώρηση) λόγω πώλησης της παρ. 1. Η ανωτέρω καταχώριση γίνεται με δημοσίευση (κατάθεση εντύπου, η μορφή του οποίου καθορίστηκε με την 161337/30-10-2003 – ΦΕΚ Β’ 1688/2003 υπουργική απόφαση και ήδη με την 20783/09-11-2020 – ΦΕΚ Β’ 4944/09-11-2020 -απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης) το ενεχυροφυλακείο του τόπου της κατοικίας ή της έδρας του μεταβιβάζοντος, ως ενεχυροφυλακεία δε έως την ίδρυση τους με π.δ. ορίζονται τα κατά τόπους λειτουργούντα σήμερα υποθηκοφυλακεία ή κτηματολογικά γραφεία της έδρας των Πρωτοδικείων. Συνοπτικώς, τα στοιχεία που περιέχονται στο άνω έντυπο με την προκαθορισμένη μορφή είναι: α) τα στοιχεία των συμβαλλομένων, β) οι όροι της σύμβασης, γ) ο τύπος των επιχειρηματικών απαιτήσεων, δ) το οφειλόμενο κεφάλαιο ανά επιχειρηματική απαίτηση και ανά σύνολο, ε) τα στοιχεία των οφειλετών και οι παρεπόμενες εμπράγματες και ενοχικές απαιτήσεις. Περαιτέρω, ο ως άνω νόμος προβλέπει ότι επί μία τέτοιας μεταβιβάσεως επιχειρηματικών απαιτήσεων από Τράπεζα σε μία εταιρεία ειδικού σκοπού είναι δυνατό να ανατεθεί με έγγραφη σύμβαση, η οποία σημειώνεται στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 (§ 16), η διαχείριση των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων σε πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, το οποίο στην περίπτωση που η εταιρεία ειδικού σκοπού (αποκτήσεως) δεν εδρεύει στην Ελλάδα, πρέπει να είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα. Ειδικότερα, γι-ο την ως άνω σύμβαση διαχειρίσεως, η οποία κατά τα εννοιολογικά της στοιχεία ταυτίζεται με τη σύμβαση εντολής (713 επ. ΑΚ) και αντιπροσωπεύσεως (211 επ. ΑΧ), η παράγραφος 14 του ως άνω άρθρου 10, ορίζει τα ακόλουθα: “Με σύμβαση που συνάπτεται εγγράφως η είσπραξη και. εν γένει διαχείριση των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων μπορεί να ανατίθεται σε πιστωτικό ή χρηματοδοτικό Ίδρυμα που παρέχει νομίμως υπηρεσίες σύμφωνα με το σκοπό του στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, στον μεταβιβάζοντα ή και σε τρίτο, εφόσον ο τελευταίος είτε είναι εγγυητής των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων είτε ήταν επιφορτισμένο με τη διαχείριση ή την είσπραξη των απαιτήσεων πριν τη μεταβίβαση τους στον αποκτώντα. Αν η εταιρεία ειδικού σκοπού δεν εδρεύει στην Ελλάδα και οι μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις είναι απαιτήσεις κατά καταναλωτών πληρωτέες στην Ελλάδα, τα πρόσωπα στα. οποία ανατίθεται η διαχείριση πρέπει να έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα. Σε περίπτωση υποκατάσταοης του διαχειριστή, ο υποκατάστατος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρου με τον διαχειριστή”. Από τα παραπάνω, είναι σαφές ότι η ως άνω εταιρεία διαχειρίσεως ενεργεί πράξεις διαχειρίσεως ως αντιπρόσωπος και για λογαριασμό της εταιρείας ειδικού σκοπού αποκτήσεως. Ο νόμος, στην περίπτωση της μεταβίβασης απαιτήσεων με σκοπό την τιτλοποίηση κατά τους ορισμούς του ν. 3156/2003, δεν απονέμει στην εταιρεία διαχειρίσεως, με την οποία συμβάλλεται η εταιρεία αποκτήσεως, την ιδιότητα του μη δικαιούχου ή μη υπόχρεου διαδίκου, έστω και έμμεσα χωρίς πανηγυρική διατύπωση ώστε η τελευταία να ασκεί ως μη δικαιούχος διάδικος, κατά παραχώρηση του νομοθέτη, αγωγές και άλλα ένδικα βοηθήματα ενώπιον των δικαστηρίων για τα δικαιώματα της εταιρείας αποκτήσεως, αιτούμενη έννομη προστασία στο όνομα του, όπως ρητά πράττει για τις εταιρίες διαχειρίσεως του ν. 4354/2015 στο άρθρο 2 § 4 αυτού. Δηλαδή δεν της απονέμει ενεργητική κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση. Ρυθμίζει απλά τους όρους και το πλαίσιο της εκτελέσεως εξώδικων διαχειριστικών νομικών ή υλικών πράξεων με σκοπό την είσπραξη των απαιτήσεων από τους οφειλέτες για λογαριασμό της εντολέως της, δικαιούχου. Εξάλλου, η ανάγκη αποσυμφορήσεως και απαλλαγής των ελληνικών συστημικών τραπεζών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πελατών τους υπήρξε πιεστική, κι έτσι εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 4354/2015 (άρθρα 1 – 3) μία νέα, εντελώς διάφορη από την προηγούμενη, διαδικασία μεταβιβάσεως, αποκτήσεως και διαχειρίσεως μη εξυπηρετούμενων και αργότερα και εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων και πιστώσεων. Ωστόσο, με το ν. 4904/2015 δεν καταργήθηκε η καθιερωθείσα με το ν. 3156/2003 δυνατότητα αποκτήσεως και διαχειρίσεως επιχειρηματικών δανείων κ.λπ. με τιτλοποίηση. Εξακολούθησε και εξακολουθεί να ισχύει για τις μεταβιβάσεις απαιτήσεων που γίνονται με τους δικούς του όρους και διαδικασία. Μάλιστα, για να μην υπάρξει σύγχυση για τις εφαρμοζόμενες σε κάθε περίπτωση νομοθετικές ρυθμίσεις, ρητά ορίσθηκε στο άρθρο 1 § 1 περ. δ’ του ν. 4954/2015 ότι “Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των διατάξεων των νόμων 3106/2003 (Α’ 157), ν. 1905/1990 (Α’ 1411, 1665/1986 (Α’ 194), 3606/2007 (Α’ 195) και 4261/2014 (Α’ 100)” (ΑΠ 909/2021 στην ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΆΤΗΣ). Περαιτέρω, με τον Ν. 4354/2015 εισήχθησαν στην ελληνική έννομη τάξη δύο διακριτά εταιρικά σχήματα οι “εταιρείες αποκτήσεως” (ΕΑΑΔΠ) και οι “εταιρείες διαχειρίσεως” απαιτήσεων εκ δανείων και πιστώσεων (ΕΔΑΔΠ), οι οποίες δραστηριοποιούνται υπό την εποπτεία της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ προβλέπονται δύο νέα συμβατικά μορφώματα, η σύμβαση πώλησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και η σύμβαση διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Αμφότερα τα συμβατικά μορφώματα υπόκεινται σε σοβαρούς περιορισμούς, ως προς τον τύπο, τα πρόσωπα που δικαιούνται να συμβληθούν και το περιεχόμενο τους (I § 1 στ. οι7, β’, 1 § 1 στ. ν’- 2 § 1 Ν. 4354/2015 κ.α.). Σύμφωνα με το άρθρο 1§ Ιστ. β’ Ν. 4354/2015 συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση πώλησης μπορούν να είναι μόνον πιστωτικά ιδρύματα ως πωλητές και μόνον ΕΑΑΔΠ ως αγοραστές. Αντίστοιχα στη σύμβαση διαχειριστή δύνανται να συμβάλλονται αφενός πιστωτικά ιδρύματα ή ΕΑΑΔΠ και αφετέρου ΕΔΑΔΠ. Ειδικότερα, οι ΕΔΑΔΠ είναι ανώνυμες εταιρίες ειδικού και αποκλειστικού σκοπού που αποτελούν χρηματοδοτικά ιδρύματα και οφείλουν να λαμβάνουν ειδική άδεια λειτουργίας από την ΤτΕ (παρ. Ια). Αντικείμενο της δραστηριότητας τους ορίζεται η διαχείριση των απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων (άρθρο 1 παρ. Ια), οι οποίες μπορεί να είναι είτε καθυστερούμενες είτε ενήμερες. Το άρθρο 2 §§ 1- 3 Ν.4354/2015 προβλέπει ότι στις Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) δύναται να ανατίθεται η διαχείριση απαιτήσεων από συμβάσεις δανείων ή και πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί ή χορηγούνται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, πλην του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (2 § 1 Ν. 4354/2015 και 2 § 5 στ. δ’ Ν. 4261/2014 σε συνδυασμό). Η παραπάνω ρύθμιση εισάγει διπλό περιορισμό ως προς το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής της. Αφενός εξουσιοδοτών μπορεί να είναι μόνον πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΑΑΔΠ, ενώ διαχειριστής μπορεί να είναι μόνον αδειοδοτημένη ΕΔΑΔΠ (1 § 1 στ. α’ Ν. 4354/2015). Αντίστοιχα, η μεταβίβαση απαιτήσεων από πιστωτικές συμβάσεις που ρυθμίζεται στο άρθρο 3 Ν.4354/2015, μπορεί να γίνεται μόνον προς αδειοδοτημένη ΕΑΑΔΠ (ή αλλοδαπή ανάλογη εταιρεία που έχει εγκατασταθεί νόμιμα στην Ελλάδα, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1§ 1 βστ’ ββ και γγ’ Ν.4354/2015). Η σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης απαιτήσεων υπόκειται σε συστατικό έγγραφο τύπο (2 § 2 εδ. α’ Ν.4354/2015) και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο περιεχόμενο τα ακόλουθα: (α) τις προς διαχείριση απαιτήσεις και το τυχόν στάδιο μη εξυπηρέτησης κάθε απαίτησης, (β) τις πράξεις της διαχείρισης, οι οποίες μπορεί να συνίστανται ιδίως στη νομική και λογιστική παρακολούθηση, την είσπραξη, τη διενέργεια διαπραγματεύσεων με τους οφειλέτες των προς διαχείριση απαιτήσεων και τη σύναψη συμβάσεων συμβιβασμού κατά την έννοια των άρθρων 871 – 872 ΑΚ ή ρύθμισης και διακανονισμού οφειλών σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, όπως έχει θεσπισθεί με την υπ’ αριθμ. 116/25.8.2014 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013- (γ) την καταβλητέα αμοιβή διαχείρισης, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να μετακυλίεται στον υπόχρεο καταβολής της απαίτησης. Η εταιρία διαχείρισης δεν δύναται να επιδιώξει την εκπλήρωση της ένδικης απαίτησης στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας που κατέστη δικαιούχος της απαίτησης με εκχώρηση αφού ο ν. 3156/2003 δεν απονέμει στην εταιρία διαχείρισης την ιδιότητα του κατ’ εξαίρεση μη δικαιούχου νομιμοποιούμενου διαδίκου, όπως ρητά πράττει για τις εταιρίες διαχειρίσεως του ν. 4354/2015 στο άρθρο 2 § 4 αυτού. Ειδικότερα, με την παρ. 4 του άρθρου 2 του 4354/2015 ιδρύεται μία κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση, βάσει της οποίας οι ΕΔΑΠΔ νομιμοποιούνται να ενεργούν διαδικαστικές πράξεις αντί του δικαιούχου της απαίτησης, δηλαδή των ΕΑΑΔΠ, που μετά την κατ’ άρθρο 3 ν. 4354/2015 κτήση των δανειακών απαιτήσεων με εκχώρηση από την αντίστοιχη εκχωρήτρια Τράπεζα καθίστανται ειδικοί διάδοχοι της Τράπεζας. Η ανάθεση της διαχείρισης στην, επιλεγόμενη από την ΕΑΑΔΠ, εταιρεία ΕΔΑΠΔ θα γίνει με σύμβαση κατά τους όρους του άρθρου 2 §§ 1-3 ν. 4354/2015. Πηγή της νομιμοποιήσεώς της ΕΔΑΠΔ είναι η προαναφερόμενη συγκεκριμένη, ειδική, νομοθετική ρύθμιση, η οποία αποδίδει στις εν λόγω εταιρίες την ιδιότητα του μη δικαιούχου ή μη υπόχρεου διαδίκου με πανηγυρική διατύπωση. Αντιστοίχως, από την παράγραφο 14 του άρθρου 10 του ν. 3156/2003, καθίσταται σαφές ότι οι προβλεπόμενες εκεί εταιρείες ενεργούν πράξεις διαχειρίσεως ως αντιπρόσωποι και για λογαριασμό της εταιρείας ειδικού σκοπού αποκτήσεως, χωρίς να απονέμεται σε αυτές όμως η ιδιότητα του μη δικαιούχου ή μη υπόχρεου διαδίκου, έστω και έμμεσα χωρίς πανηγυρική διατύπωση ώστε ως μη δικαιούχος διάδικος, κατά παραχώρηση του νομοθέτη, να μπορούν να ασκούν αγωγές και άλλα ένδικα βοηθήματα ενώπιον των δικαστηρίων για τα δικαιώματα της εταιρείας αποκτήσεως, αιτούμενες έννομη προστασία στο όνομά τους.

Τέλος, οι διατάξεις του ν. 4354/2015 για την κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση, ως μη δικαιούχων διαδίκων, των εταιρειών διαχείρισης δανείων δεν μπορούν να εφαρμοστούν αναλογικώς και επί των εταιρειών διαχείρισης του ν. 3165/2003, διότι η εταιρεία διαχείρισης του άρθρου 10 ν. 3156/2003 αναλαμβάνει με σύμβαση εντολής τη διαχείριση των αποκτώμενων απαιτήσεων χωρίς όπως προειπώθηκε να έχει ορισθεί εκ του νόμου μη δικαιούχος, κατ’ εξαίρεση νομιμοποιούμενος, διάδικος και επομένως δεν νομιμοποιείται να ενεργεί διαδικαστικές πράξεις για λογαριασμό της εντολέως της εταιρείας, ούτε η μεταξύ τους σύμβαση και η παροχή πληρεξουσιότητας μπορεί να καθιδρύσει κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση. Πρόκειται για διαφορετικές νομοθετικές ρυθμίσεις που εξακολουθούν και ισχύουν παράλληλα για τις μεταβιβάσεις απαιτήσεων που γίνονται με τους δικούς του όρους και διαδικασία. Με το ν. 4354/2015 δεν καταργήθηκε η καθιερωθείσα με το ν. 3156/2003 δυνατότητα αποκτήσεως και διαχειρίσεως επιχειρηματικών δανείων κ.λπ. με τιτλοποίηση αλλά συνεχίζει ισχύουσα παράλληλα με το δικό της όμως νομοθετικό πλαίσιο. Επομένως, ο λόγος αυτός της ανακοπής πρέπει να ερευνηθεί και από ουσιαστική άποψη. Από τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι και από την εν γένει αποδεικτική διαδικασία, αποδείχτηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά: με την υπ’ αριθμ. ./06-603-2003 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, που συνήφθη μεταξύ της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” μέσω του υποκαταστήματος της που βρίσκεται στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, και της πρώτης ανακόπτουσας, χορηγήθηκε σε αυτήν πίστωση ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού μέχρι του ποσού των 80.000,00 ευρώ, προσαυξηθείσα με την από 06-03-2006 πρόσθετη πράξη αύξησης της πίστωσης μέχρι του ποσού των 160.000,00 ευρώ, προσαυξηθείσα με την από 17-04-2007 πρόσθετη πράξη αύξησης της πίστωσης μέχρι του ποσού των 830.000,00 ευρώ, προσαυξηθείσα με την από 30-12-2008 πρόσθετη πράξη αύξησης της πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.000.000,00 ευρώ και με τόκο, προμήθεια, επιβαρύνσεις και έξοδα και με την ανεπιφύλακτη εγγύηση του δεύτερου και του τρίτου των ανακοπτόντων, η οποία θα εξυπηρετείται με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό με τους όρους και συμφωνίες που περιλαμβάνονται στην ως άνω σύμβαση, στις πρόσθετες πράξεις αύξησης της πίστωσης και τις πρόσθετες πράξεις και σύμφωνα αυτής. Στη συνέχεια η καθ’ ης η ανακοπή, λόγω ασυνέπειας των ανακοπτόντων, κατήγγειλε μονομερώς τη σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό με τις πρόσθετες πράξεις αύξησης της πίστωσης και τις πρόσθετες πράξεις και σύμφωνα αυτής, στις 23-10-2020 την υπ’ αριθμ. …/06-03-2003 ιδιωτική σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό με τις πρόσθετες πράξεις αύξησης της πίστωσης και τις πρόσθετες πράξεις και σύμφωνα αυτής και έκλεισαν στις 30-09-2020 τους υπ’ αριθμ. .. λογαριασμούς, με εμφανιζόμενο στις 30-09-2020 συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο 1.335.236,20 ευρώ αποτελούμενο από κεφάλαιο 1.235.254,59 ευρώ και από τόκους 99.981,61 ευρώ εντόκως από 01-10-2020 με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας και με ανατοκισμό τόκων ανά εξάμηνο, κοινοποιώντας την καταγγελία και το κλείσιμο στους ανακόπτοντες, όπως προκύπτει από την από 23-10-2020 εξώδικη δήλωση, καταγγελία και πρόσκληση, επιδοθείσα στους ανακόπτοντες με τις υπ’ αριθμ. .Δ/05-11-2020, .Δ/05-11-2020 και ./05-11-2020 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών με έδρα το Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας, …. Στη συνέχεια η “ALΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και διακριτικό τίτλο “ΑΙΡΗΑ ΒΑΝΚ” προέβη στην κατάθεση αίτησης στις 30-06-2021 για έκδοση διαταγής πληρωμής επί της οποίας εξεδόθη η υπ’ αριθμ. ./2021 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, επεδόθη η από 31/12/2021 επιταγή προς εκούσια συμμόρφωση παραπόδας κεκυρωμένου φωτοαντιγράφου εξ απογράφου της υπ’ αριθμ. ./2021 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας και έπειτα συνετάχθησαν η υπ’ αριθμ. ./26-07-2022 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών με έδρα το Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας, .., βάσει της οποίας επισπεύδεται ο ορισθείς για τις 08-03-2023 πλειστηριασμός ακινήτων, κυριότητας της πρώτης ανακόπτουσας, για την ικανοποίηση ποσού 200.000 ευρώ αποτελούντος μέρος του κεφαλαίου της επιδικασθείσης με την ως άνω διαταγής πληρωμής απαίτησης και η υπ’ αριθμ. ./05-10-2022 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών με έδρα το Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας, Αλέξανδρου Κοζάνη, βάσει της οποίας επισπεύδεται ο ορισθείς για τις 10-05-2023 πλειστηριασμός ακινήτου, κυριότητας του δεύτερου και του τρίτου των ανακοπτόντων, για την ικανοποίηση ποσού 60.000 ευρώ αποτελούντος μέρος του κεφαλαίου της επιδικασθείσης με την ως άνω διαταγής πληρωμής απαίτησης. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία “ΑLΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και διακριτικό τίτλο “ΑΙΡΗΑ ΒΑΝΚ” στη συνέχεια εκχώρησε και μεταβίβασε τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία “GΑLΑΧΥ IV FUNDINGDESIGNATED ΑCΤIVIΤΥ CΟΜΡΑΝΥ” δυνάμει της από 30-04-2020 σύμβασης Μεταβίβασης Τιτλοποιημένων Απαιτήσεων, αντίγραφο της οποίας έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Δημόσιο Βιβλίο του Ν. 2844/2000 και ειδικότερα στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών και σύμφωνα με το άρ. 10 του Ν. 3156/2003. Η εταιρεία με την επωνυμία “CΕΡΑL ΗΕLLΑS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ” είναι η διαχειρίστρια των απαιτήσεων της ως άνω εταιρείας ειδικού σκοπού, όμως δεν απονέμεται βάσει του νόμου και η ιδιότητα του μη δικαιούχου ή μη υπόχρεου διαδίκου. Επομένως, ο λόγος ανακοπής αποδεικνύεται βάσιμος και από ουσιαστική άποψη. Για αυτό πρέπει οι κρινόμενες συνεκδικαζόμενες ανακοπές να γίνουν δεκτές και να ακυρωθούν 1) η υπ’ αριθμ. ./2021 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, 2) η από 31/12/2021 επιταγή προς εκούσια συμμόρφωση παραπόδας κεκυρωμένου φωτοαντινράφου εξ απογράφου της ως άνω διαταγής πληρωμής, 3) η υπ’ αριθμ. ./26-07-2022 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών με έδρα το Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας, ., βάσει της οποίας επισπεύδεται ο ορισθείς για τις 08-03-2023 πλειστηριασμός ακινήτων, κυριότητας της πρώτης ανακόπτουσας, για την ικανοποίηση ποσού 200.000 ευρώ αποτελούντος μέρος του κεφαλαίου της επιδικασθείσης με την ως άνω διαταγής πληρωμής απαίτησης και 4) η υπ’ αριθμ. ./05-10-2022 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών με έδρα το Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας, …, βάσει της οποίας επισπεύδεται ο ορισθείς για τις 10-05-2023 πλειστηριασμός ακινήτου, κυριότητας του δεύτερου και του τρίτου των ανακοπτόντων, για την ικανοποίηση ποσού 60.000 ευρώ αποτελούντος μέρος του κεφαλαίου της επιδικασθείσης με την ως άνω διαταγής πληρωμής απαίτησης. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων, σύμφωνα με το άρθρο 179 ΚΠολΔ, καθόσον η ερμηνεία των κανόνων δικαίου, που εφαρμόστηκαν, ήταν ιδιαίτερα δυσχερής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΆΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ τις με αριθμούς έκθεσης κατάθεσης Μει./01-02-2022 Α’ ανακοπή, Μει./02-09-2022 Β’ ανακοπή και Μει./07-11-2022 Γ’ ανακοπή.

ΑΚΥΡΏΝΕΙ 1) την υπ’ αριθμ. ./2021 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, 2) την από 31/12/2021 επιταγή προς εκούσια συμμόρφωση παραπόδας κεκυρωμένου φωτοαντινράφου εξ απανράφου της ως άνω διαταγής πληρωμής, 3) την υπ’ αριθμ. ./26-07-2022 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών με έδρα το Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας, ., βάσει της οποίας επισπεύδεται ο ορισθείς για τις 08-03-2023 πλειστηριασμός ακινήτων, κυριότητας της πρώτης ανακόπτουσας, για την ικανοποίηση ποσού 200.000 ευρώ αποτελούντος μέρος του κεφαλαίου της επιδικασθείσης με την ως άνω διαταγής πληρωμής απαίτησης και 4) την υπ’ αριθμ. ./05-10-2022 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών με έδρα το Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας, ., βάσει της οποίας επισπεύδεται ο ορισθείς για τις 10-05-2023 πλειστηριασμός ακινήτου, κυριότητας του δεύτερου και του τρίτου των ανακοπτόντων, για την ικανοποίηση ποσού 60.000 ευρώ αποτελούντος μέρος του κεφαλαίου της επιδικασθείσης με την ως άνω διαταγής πληρωμής απαίτησης.

ΣΥΜΨΗΦΊΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΊΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Κεφαλονιά, στις 20-1-2023.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΗΓΗdsanet.gr