ΜΠρΧαλκίδας 90/2023. Δεκτή ανακοπή κατά δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού.

136

Μη ανεκτή, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας -η οποία διέπει τόσο το ουσιαστικό όσο και το δικονομικό δίκαιο, στην ισχύουσα εθνική και υπερεθνική έννομη τάξη-, η επίσπευση πλειστηριασμού ακινήτου αξίας άνω των 150.000€ για την ικανοποίηση απαίτησης ποσού 20.000€, καθώς υπάρχει δυσαναλογία μέσου και σκοπού. Οι συνέπειες, σε περίπτωση ευδοκίμησης του πλειστηριασμού στο πρόσωπο του οφειλέτη από την απώλεια του περιουσιακού του στοιχείου είναι ιδιαίτερα επαχθείς, συγκρινόμενες με τις συνέπειες από την ματαίωση της ικανοποίησης του δικαιώματος είσπραξης της είσπραξης του πιστωτή.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Απόφασης 90/2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Αριστούλα Ρίζου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από τη διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Χαλκίδας Πρόεδρο Πρωτοδικών,

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριο του, την 16η Φεβρουαρίου 2023, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει, μετ’ αναβολή της αρχικώς ορισθείσης δικασίμου της 9-2-2023, τη με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./26-1-2023 ανακοπή, με αντικείμενο την ακύρωση της υπ’ αριθμ../13-1-2023 Δήλωσης Συνέχισης πλειστηριασμού ακινήτου, μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΤΟΥΣΑΣ: . και της . κατοίκου . οδός . με ΑΦΜ .που παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου Ελένης Κονομόδη, η οποία προκατέβαλε τις εισφορές που προβλέπονται στο άρθρο 61 παρ. 1 και 2 του Ν.4194/2013 (βλ. το υπ’ αριθμ.Π./25-1-2023 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών) και κατέθεσε σημείωμα.

ΤΗΣ ΚΑΘΉΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και διακριτικό τίτλο adoVaiue Greece» πρώην με την επωνυμία «EUROBANK FPS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΕΦΠΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ) και διακριτικό τίτλο «EUROBANK FINANCIAL PLANNING SERVICES» (ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΦΑΪΝΑΝΣΙΑΛ ΠΛΑΝΙΝΓΚ ΣΕΡΒΙΣΙΣ), εδρεύουσας στο Μοσχάτο Αττικής και επί της οδού Κύπρου αρ.27 και Αρχιμήδους, με ΑΦΜ . της ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιώς και με αρ.ΓΕΜΗ . και νομίμως (υπ’αριθμ.880/16-3-2017 ΦΕΚ τ.Β’), ενεργούσης με την ιδιότητα της ως μη δικαιούχου και μη υπόχρεου διαδίκου, διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «CAIRO NO.2 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΚΑΪΡΟ N0.2 ΦΑΪΝΑΝΣ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ AKTIBITY ΚΟΜΠΑΝΥ) εδρεύουσας στην Ιρλανδία (αρ.μητρώου . και διεύθυνση οδός George’s Dock αρ.3, 4ος όροφος, IFSC, Δουβλίνο 1), νομίμως εκπροσωπούμενης (καταχωρηθείσης στο Δημόσιο Βιβλίο του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτ. ./18-6-2019), η οποία κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΕΡΓΚΑΖΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) και το διακριτικό τίτλο «EUROBANK ERGASIAS» (ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΕΡΓΚΑΖΙΑΣ) μετά την τροποποίηση της επωνυμίας της από «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», καταχωρηθείσης στο ΦΕΚ Α.Ε-ΕΠΕ με αριθμό καταχ.8195/3-8-2012, με ΑΦΜ . της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, εδρεύουσας στην Αθήνα και επί της οδού Όθωνος αρ.8 και εκπροσωπούμενης νόμιμα, κατόπιν μεταβίβασης στα πλαίσια τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003, που παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου Γεωργίας Καρατζά, η οποία προκατέβαλε τις εισφορές που προβλέπονται στο άρθρο 61 παρ. 1 και 2 του Ν.4194/2013 (βλ. το υπ’αριθμ../16-2-2023 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας) και κατέθεσε σημείωμα.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται παραπάνω και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

προσβαλλόμενη αναγκαστική εκτέλεση δηλώνοντας ότι είναι διαχειρίστρια της προς ικανοποίηση χρηματικής απαίτησης, η οποία περιήλθε από την αρχική

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Στην κρινόμενη ανακοπή εκτίθεται ότι η καθ’ης επισπεύδει την δανείστρια τράπεζα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΕΡΓΚΑΖΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) και το διακριτικό τίτλο «EUROBANK ERGASIAS» (ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΕΡΓΚΑΖΙΑΣ) στην εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «CAIRO NO.2 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΚΑΪΡΟ NO.2 ΦΑΪΝΑΝΣ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ AKTIBITY  ΚΟΜΠΑΝΥ) στα πλαίσια τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και ακολούθως από την τελευταία στην καθ’ης σύμφωνα με ιδιωτικό συμφωνητικό διαχείρισης απαιτήσεων, νομίμως καταχωρημένο στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 Ν.2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτ../18-6-2019. Ότι δυνάμει του υπ’αριθμ.464/2012 πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’αριθμ.474/2012 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας για ποσό 22.294,29 ευρώ, η καθ’ης προέβη με την υπ’αριθμ…. έκθεση  αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητού της Περιφέρειας του Εφετείου Ευβοίας με έδρα το Πρωτοδικείο Χαλκίδας …, στην αναγκαστική κατάσχεση με τον ως άνω τίτλο του αναφερόμενου στην ένδικη ανακοπή ακινήτου της ανακόπτουσας, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 157.000 ευρώ. Ότι ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ορίστηκε με το υπ’ αριθμ. απόσπασμα της ως άνω έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης την … οπότε ματαιώθηκε λόγω έλλειψης πλειοδοτών και συντάχθηκε προς τούτο η υπ’αριθμ. … έκθεση ματαίωσης πλειστηριασμού. Ότι με την από … σχετική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της καθ’ης, επισπεύθηκε εκ νέου πλειστηριασμός με βάση προσβαλλόμενη υπ’αριθμ … πράξη συνέχισης αναγκαστικού πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Χαλκίδας …, αναρτηθείσα στην ιστοσελίδα του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων την … και ορίσθηκε νέα ημερομηνία διεξαγωγής του πλειστηριασμού η ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 12.00 μμ. με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς. Με το ιστορικό αυτό ζητείται να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. …  πράξη συνέχισης αναγκαστικού πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Χαλκίδας … ως υπαλλήλου πλειστηριασμού, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτήν και να καταδικασθεί η καθ’ ης στα δικαστικά έξοδα της ανακόπτουσας.

Με το περιεχόμενο αυτό, η ανακοπή παραδεκτά εισάγεται να δικαστεί στο Δικαστήριο τούτο, το οποίο είναι καθ’ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (κατ’ άρθρ. 973 παρ.4,6 και 933 παρ.1 και 2 ΚΠολΔ), κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (ΚΠολΔ 973 παρ.6, 686 επ.), είναι εμπρόθεσμη κατά τη διάταξη της παρ.6 του άρθρου 973, δεδομένου ότι ασκήθηκε την 30-1-2023 (βλ. την υπ’ αριθμ. … επίδοσης του δικαστικού επιμελητού της Περιφέρειας του Εφετείου Ευβοίας με έδρα το Πρωτοδικείο Χαλκίδας .), ήτοι εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της ανάρτησης του πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), ήτοι από την 13-1-2023 και ως εκ τούτου πρέπει να κριθεί περαιτέρω ως προς το βάσιμο των λόγων της.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 281 ΑΚ, 116 και 973 παρ.6, 933 ΚΠολΔ και 25 παρ. 3 του Συντάγματος, προκύπτει ότι η πραγμάτωση με αναγκαστική εκτέλεση της απαίτησης του δανειστή κατά του οφειλέτη, αποτελεί ενάσκηση ουσιαστικού δικαιώματος δημοσίου δικαίου. Επομένως, λόγο ανακοπής μπορεί να αποτελέσει και η προφανής αντίθεση της επισπευδόμενης διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης,   στα αντικειμενικά όρια της καλής πίστης, των χρηστών ηθών ή του κοινωνικού ή οικονομικού σκοπού του δικαιώματος, κατ’άρθρο 281 ΑΚ. Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διάταξης, για να θεωρηθεί η άσκηση του δικαιώματος καταχρηστική, πρέπει να υπάρχει προφανής υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη ή ο οικονομικός ή κοινωνικός σκοπός του δικαιώματος, είτε από την προηγηθείσα συμπεριφορά του δικαιούχου, είτε από την πραγματική κατάσταση που δημιουργήθηκε ή τις περιστάσεις που μεσολάβησαν ή από άλλα περιστατικά, τα οποία, χωρίς να εμποδίζουν τη γέννηση ή να επάγονται την απόσβεση του δικαιώματος, καθιστούν μη ανεκτή την άσκηση του κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του μέσου κοινωνικού ανθρώπου (βλ. ΟλΑΠ 17/1995, ΑΠ 2045/2014, ΑΠ 1627/2012 σε ΤΝΠ Νόμος). Ως καλή πίστη θεωρείται η συμπεριφορά του χρηστού και συνετού ανθρώπου, που επιβάλλεται κατά τους συνήθεις τρόπους ενέργειας, ενώ τα χρηστά ήθη συνθέτουν οι ιδέες του κατά γενική αντίληψη χρηστού και εχέφρονα, σκεπτόμενου ανθρώπου. Για να κριθεί, αν υπάρχει αντικειμενική υπέρβαση των προαναφερόμενων ορίων ‘ στην εκάστοτε περίπτωση, συνεκτιμώνται τα κίνητρα,  ο σκοπός του ασκούντος το δικαίωμα, το είδος των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν και όλες οι λοιπές περιστάσεις πραγμάτωσης της συμπεριφοράς (βλ. ΑΠ 119/2016 σε ΤΝΠ Νόμος).

 Ενδεικτικά, η καταχρηστική συμπεριφορά του φορέα του δικαιώματος εμφανίζεται με την ύπαρξη δυσαναλογίας μεταξύ του χρησιμοποιουμένου μέσου εκτέλεσης και του επιδιωκόμενου σκοπού, με την άσκηση δικονομικού δικαιώματος κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη ή την καλή πίστη, όπως όταν η συμπεριφορά του φορέα του δικαιώματος ωθείται από κακοβουλία, με αποκλειστικό σκοπό τη βλάβη του άλλου ή όταν η πράξη της εκτέλεσης υπερβαίνει τα όρια της θυσίας του οφειλέτη. Ειδικά δε, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 951 παρ. 2 ΚΠολΔ, που αποτελεί έκφανση της, κατά την διάταξη του άρθρου 116 ΚΠολΔ, γενικής αρχής περί της απαγόρευσης καταχρηστικής διαδικαστικής συμπεριφοράς και αποσκοπεί στην  αποτροπή  της  υπερβολικής  καταπίεσης του οφειλέτη  από  την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σε δυσαναλογία σε σχέση προς την απαίτηση, επιβάλλεται περιορισμός, προς προστασία του καθ’ ου η κατάσχεση από τον κίνδυνο του πλειστηριασμού πραγμάτων, περισσοτέρων από όσα απαιτούνται για την ικανοποίηση των δανειστών και των εξόδων της εκτέλεσης. Ο περιορισμός της καταχρηστικής άσκησης της αξίωσης για αναγκαστική εκτέλεση εκδηλώνεται ως απειλή ακυρότητας των πράξεων της αναγκαστικής κατάσχεσης πράγματος του οφειλέτη αξίας δυσαναλόγως μεγαλύτερης από το ύψος της ουσιαστικής αξίωσης του επισπεύδοντος ή της κατάσχεσης ορισμένου πράγματος. Το ζήτημα, αν οι συνέπειες της άσκησης του δικαιώματος είναι επαχθείς για τον υπόχρεο, πρέπει να εκτιμάται και να σταθμίζεται με βάση τις αντίστοιχες συνέπειες που είναι δυνατόν να επέλθουν σε βάρος του δικαιούχου από την παρακώλυση της ικανοποίησης του δικαιώματος του (βλ. ΟλΑΠ 6/2016, ΑΠ1603/2014 σε ΤΝΠ Νόμος). Ειδικότερα, η άσκηση του δικαιώματος, εξαιτίας της οποίας προκαλούνται στον υπόχρεο επαχθείς και όχι κατ’ ανάγκη  αφόρητες συνέπειες, πρέπει να μην είναι σε τέτοιο βαθμό ανεκτή, ώστε, μετά από στάθμιση τους προς το εντεύθεν εξυπηρετούμενο συμφέρον του δικαιούχου, να κρίνεται επιβεβλημένη για την αποτροπή των επαχθών ως προς τον υπόχρεο συνεπειών η θυσία του ασκούμενου δικαιώματος, σε συνάρτηση με τη θεμελιώδη αρχή της αναλογικότητας. Η τελευταία, ως διάχυτη στην έννομη τάξη, υπερβαίνει τα όρια της ρητής συνταγματικής κατοχύρωσης της, οφείλει δε ο δικαστής, κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή της νομοθεσίας, να προστρέχει στο κρίσιμο για την όλη έννομη τάξη  περιεχόμενο της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας. Αποτελεί την αντίστροφη μορφή της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος, όταν το ασκούμενο δικαίωμα υπερβαίνει τα ακραία όρια της καλής πίστης, των χρηστών ηθών, καθώς και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Στην περίπτωση δε υπέρβασης της αρχής της αναλογικότητας πρόκειται για δυσαναλογία μέσου προς το σκοπό, δηλαδή το ασκούμενο δικαίωμα έχει απωλέσει την αναλογία του προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και συνακόλουθα η άσκηση του είναι απαγορευμένη. Επομένως, όπως και η κατάχρηση δικαιώματος, που αποτελεί απαγορευτικό κανόνα, και οριοθετεί αρνητικά την άσκηση των δικαιωμάτων, έτσι και η αρχή της αναλογικότητας αποτελεί κανόνα δικαίου (γενική νομική αρχή), η οποία προσδιορίζει την τελολογική λειτουργία των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και του ιδιωτικού δικαίου. Από τα ως άνω συνάγεται, ως γενική νομική αρχή, ότι η έννομη συνέπεια που είτε προβλέπεται από κανόνα δικαίου, είτε απαγγέλλεται από δικαστικό ή διοικητικό όργανο, πρέπει να τελεί, σε σχέση ανεκτής αναλογίας προς το αντίστοιχο  πραγματικό,  δηλαδή  να  μην  υπερβαίνει  τα  όρια,  όπως διαγράφονται από τα δεδομένα της κοινής πείρας και της κοινής περί δικαίου συνείδησης σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όπως αποτυπώνονται με την συνήθη πρακτική των δικαστηρίων (βλ. ΟλΑΠ 9/2015 σε ΧρΙΔ 2015.575).

Με το δεύτερο σκέλος του δεύτερου λόγου της ανακοπής της, η ανακόπτουσα προσβάλλει την ένδικη πράξη συνέχισης αναγκαστικού πλειστηριασμού, με την αιτιολογία ότι αυτή πρέπει να ακυρωθεί λόγω καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος εκ μέρους της καθ’ ης, καθόσον ο τίτλος με βάση τον οποίο επισπεύδεται, αφορά απαίτηση ποσού 22.294,29 ευρώ, ενώ το ακίνητο που κατάσχεται προς ικανοποίηση της έχει τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 157.000 ευρώ, ήτοι αξία πολλαπλάσια της απαίτησης, ενώ προσέτι στην πραγματικότητα η σημερινή εμπορική του αξία ανέρχεται στο ποσό των 450.000 ευρώ, με αποτέλεσμα αφενός να παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας μέσου και σκοπού και αφετέρου να καθίσταται μη ανεκτή η άσκηση του δικαιώματος εκ μέρους της καθ’ ης σε περίπτωση ευδοκίμησης αυτής, δεδομένου ότι η ίδια θα χάσει ακίνητο αξίας τουλάχιστον 157.000 ευρώ για απαίτηση ποσού 22.294,29 ευρώ. Ο λόγος αυτός τυγχάνει ορισμένος και νόμιμος, ερειδόμενος στις διατάξεις των άρθρων 281 ΑΚ, 116 και 973 παρ.6, 933 ΚΠολΔ και 25 παρ. 3 του Συντάγματος, κατά τα ειδικότερα εκτεθέντα στη μείζονα σκέψη της παρούσης και ως εκ τούτου πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατά την ουσία του.

Από όλα τα νομίμως και με επίκληση προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα και συγκεκριμένα από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος της ανακόπτουσας, που δόθηκε νόμιμα ενώπιον του Δικαστηρίου, καθώς και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, πιθανολογήθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά: Η καθ’ης επισπεύδει αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της ανακόπτουσας, ως διαχειρίστρια της προς ικανοποίηση χρηματικής απαίτησης, η οποία περιήλθε από την αρχική δανείστρια τράπεζα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΕΡΓΚΑΖΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) και το διακριτικό τίτλο «EUROBANK ERGASIAS» (ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΕΡΓΚΑΖΙΑΣ) στην εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «CAIRO ΝΟ.2 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΚΑΪΡΟ ΝΟ.2 ΦΑΪΝΑΝΣ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ AKTIBITY ΚΟΜΠΑΝΥ) στα πλαίσια τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και ακολούθως από την τελευταία στην καθ’ης, σύμφωνα με ιδιωτικό συμφωνητικό διαχείρισης απαιτήσεων, νομίμως καταχωρημένο στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 Ν.2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτ../18-6-2019. Πιο συγκεκριμένα, δυνάμει του υπ’ αριθμ../2012 πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθμ../2012 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, εκδοθείσης για χρηματική απαίτηση της ως άνω αρχικής δανείστριας τραπεζικής εταιρίας σε βάρος της ανακόπτουσας, ποσού 22.294,29 ευρώ, η καθ’ ης προέβη με την υπ’ αριθμ. . ….. έκθεση του δικαστικού επιμελητού της Περιφέρειας του Εφετείου Ευβοίας με έδρα το Πρωτοδικείο Χαλκίδας ., στην αναγκαστική κατάσχεση ενός αγρού έκτασης σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης επτά (7) στρεμμάτων, σύμφωνα δε με νεότερη καταμέτρηση … μετά της επ’ αυτού διώροφης οικοδομής, κειμένου (του αγρού) στη θέση … της κτηματικής περιφέρειας … του άλλοτε Δήμου Αμαρυνθίων και ήδη Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας, της Δημοτικής Ενότητας Αμαρυνθίων, του Δήμου Ερέτριας, συνορεύοντος σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης, βορείως με ., νοτίως με ., ανατολικώς με δρόμο και δυτικώς με … Εντός του παραπάνω αγρού έχει ανεγερθεί, διώροφη οικοδομή, η οποία αποτελείται: α) από υπόγειο επιφανείας …, β) ισόγειο  επιφανείας … το οποίο αποτελείται από σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και εσωτερική σκάλα ανόδου στον πρώτο όροφο και γ) πρώτο όροφο επιφανείας …, ο οποίος αποτελείται από χωλ, καθημερινό, τρία … και λουτρό. Η ανωτέρω οικοδομή έχει ξύλινα κουφώματα και καταλήγει σε κεκλιμένη πλάκα από μπετόν και κεραμίδια, ενώ ο αγρός είναι περιφραγμένος  με συρματόπλεγμα και εντός αυτού υπάρχουν διάφορα δένδρα και καλλωπιστικά φυτά, με παροχή ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Το ακίνητο αυτό τυγχάνει πλήρους κυριότητας της ανακόπτουσας με το υπ’ αριθμ../1962 προικοσύμφωνο συμβόλαιο του άλλοτε Συμβολαιογράφου Χαλκίδας ., νομίμως  μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ερέτριας στον τόμο . και με αριθμό ., σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1329/1983 περί κατάργησης του θεσμού της προίκας. Η αξία του ακινήτου αυτού εκτιμήθηκε, σύμφωνα με την ως άνω κατασχετήρια έκθεση, σε ποσό 156,570 ευρώ και ακολούθως ορίστηκε τιμή πρώτης προσφοράς αυτού το ποσό των 157.000 ευρώ. Στη συνέχεια με το υπ’ αριθμ../15-3-2022 απόσπασμα της ως άνω έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ορίσθηκε ηλεκτρονικός πλειστηριασμός του ακινήτου αυτού για την 19-10-2022, οπότε ματαιώθηκε λόγω έλλειψης πλειοδοτών, Προς τούτο συντάχθηκε η υπ’ αριθμ../19-10-2022 έκθεση ματαίωσης πλειστηριασμού. Ακολούθως με την από 13-1-2023 σχετική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της καθ’ ης, επισπέύθηκε πλειστηριασμός του ακινήτου εκ νέου, με βάση την προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ../13-1-2023  πράξη  δήλωσης συνέχισης αναγκαστικού πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Χαλκίδας …, αναρτηθείσα στην ιστοσελίδα του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων την … Νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού ορίσθηκε η 22-2-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 12.00μμ με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς των 157.000 ευρώ. Ως εκ τούτου, κρίνεται, από τις διατάξεις των άρθρων 116 ΚΠολΔ και 281 ΑΚ, ερμηνευόμενων και με βάση τη θεμελιώδη αρχή της αναλογικότητας, ότι η προσβαλλόμενη δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού, στηριζόμενη στην υπ’αριθμ../9-3-2022 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας είναι άκυρη ως καταχρηστική, ήτοι ως αντιβαίνουσα στα χρηστά συναλλακτικά ήθη, στους κανόνες ηθικής συμπεριφοράς που επικρατούν στο πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής έννομης τάξης, αλλά και την αντικειμενική καλή πίστη, δηλαδή την ευθύτητα και την εντιμότητα που απαιτούνται στις συναλλαγές. Τούτο δε, διότι βάσει της επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης, η θυσία που απαιτείται από την πλευρά της ανακόπτουσας-οφειλέτριας, ήτοι η   απώλεια περιουσιακού αντικειμένου αξίας μεγαλύτερης από 150.000 ευρώ, όπως αυτή προσδιορίσθηκε από την πλευρά της καθ’ ης για τις ανάγκες της επισπευδόμενης για χάρη της, αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της ανακόπτουσας, είναι δυσανάλογα μεγάλη, για την ικανοποίηση απαίτησης της, ποσού  22.294,29 ευρώ, η οποία συγκριτικά με αυτή, τυγχάνει δυσανάλογα μικρή, και ως εκ τούτου παρέπεται ότι καθίσταται μη ανεκτή, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία διέπει τόσο το ουσιαστικό όσο και το δικονομικό δίκαιο, στην ισχύουσα εθνική και υπερεθνική έννομη τάξη, δεδομένου ότι εν προκειμένω έχουμε δυσαναλογία μέσου και σκοπού. Καθίσταται δε, περαιτέρω, πρόδηλο ότι οι συνέπειες, σε περίπτωση ευδοκίμησης του πλειστηριασμού, στο πρόσωπο της ανακόπτουσας από την απώλεια του περιουσιακού αυτού αντικειμένου της είναι ιδιαίτερα επαχθείς, συγκρινόμενες με τις συνέπειες από τη ματαίωση της ικανοποίησης του δικαιώματος είσπραξης της καθ’ ης. Κατά συνέπεια, πιθανολογείται ότι η προσβαλλόμενη δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού τυγχάνει καταχρηστική ως αντιβαίνουσα στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ και όπως εξειδικεύθηκε κατά τα ανωτέρω σύμφωνα και με την αρχή της αναλογικότητας και πρέπει να ακυρωθεί, γενομένου δεκτού κατά την ουσία του, του σχετικώς προβληθέντος δεύτερου λόγου ανακοπής εκ μέρους της ανακόπτουσας.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η ανακοπή, παρελκουμένης της εξέτασης των λοιπών λόγων αυτής, ενώ τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφισθούν ολικά μεταξύ των διαδίκων, λόγω του ότι η ερμηνεία των κανόνων που εφαρμόσθηκαν ήταν ιδιαίτερα δυσχερής (ΚΠολΔ 106, 179), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσης,

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την υπ’ αριθμ. … πράξη δήλωσης συνέχισης αναγκαστικού πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Χαλκίδας ., αναρτηθείσα στην ιστοσελίδα του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων την … με την οποία ορίσθηκε ημερομηνία διεξαγωγής ηλεκτρονικού πλειστηριασμού η … ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ. με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 157.000 ευρώ και η οποία αφορά το ακίνητο πλήρους κυριότητας της ανακόπτουσας, με βάση το υπ’ αριθμ../1962 προικοσύμφωνο συμβόλαιο του άλλοτε Συμβολαιογράφου Χαλκίδας ., νομίμως μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ερέτριας στον τόμο . και με αριθμό ., και συγκεκριμένα έναν αγρό έκτασης σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως επτά (7) στρεμμάτων, σύμφωνα δε με νεότερη καταμέτρηση … μετά της επ’ αυτού διώροφης οικοδομής, κειμένου (του αγρού) στη θέση … της κτηματικής περιφέρειας Μαμούλων … του άλλοτε Δήμου Αμαρυνθίων και ήδη Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας, της Δημοτικής Ενότητας Αμαρυνθίων, του Δήμου Ερέτριας, συνορεύοντος σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης, βορείως με … ανατολικώς με δρόμο και δυτικώς με … Εντός του παραπάνω αγρού έχει ανεγερθεί, διώροφη οικοδομή, η οποία αποτελείται: …, β) ισόγειο επιφανείας …, το οποίο αποτελείται από σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και εσωτερική σκάλα ανόδου στον πρώτο όροφο και γ) πρώτο όροφο επιφανείας .., ο οποίος αποτελείται από χωλ, καθημερινό… Η ανωτέρω οικοδομή έχει ξύλινα κουφώματα και καταλήγει σε κεκλιμένη πλάκα από μπετόν και κεραμίδια, ενώ ο αγρός είναι περιφραγμένος με συρματόπλεγμα και εντός αυτού υπάρχουν διάφορα δένδρα και καλλωπιστικά φυτά, με παροχή ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ ολικά τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του, στη Χαλκίδα, την 20η Φεβρουαρίου 2023, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΠΗΓΗdsanet.gr