ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Ναυπλίου 302/2022 Πλειστηριασμός. Ακύρωση πράξης δήλωσης και δήλωσης συνέχισης αναγκαστικής κατάσχεσης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων

96

Πλειστηριασμός. Ακύρωση πράξης δήλωσης και δήλωσης συνέχισης αναγκαστικής κατάσχεσης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων. Ακύρωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Εξουσία κατ’ εξαίρεση νομιμοποίησης μη δικαιούχου διαδίκου δεν απονέμεται στις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων που μεταβιβάστηκαν με τον ν. 3156/2003. Διαφορετικά νομικά πλαίσια ν. 3156/2013 και ν. 4354/2015.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός απόφασης: 302/2022

(Αριθ. έκθ. κατάθ.: ΑΣΦ/./2022)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή, Παρασκευή Σχοινά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4938/2022.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9.11.2022, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:

Του Ανακόπτοντος : ., κατοίκου κοινότητας Λευκακίων του Δήμου Ναυπλιέων, με Α.Φ.Μ. ., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Κων/νου Σταθογιαννόπουλου, ο οποίος προσκόμισε το υπ’αριθμ. Ν./2022 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων Δ.Σ. Ναυπλίου.

Της Καθής η Ανακοπή : Εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (η «Cepal Hellas»), που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής επί της Λεωφόρου Συγγρού 209-211, με Α.Φ.Μ. … και αρ. Γ.Ε.ΜΗ…, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου, της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ II ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ AKTIBITY ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUINDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32) και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας .., όπως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 18.06.2021 Σύμβασης Μακροπρόθεσμης Διαχείρισης Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 22.06.2021 με αριθμό πρωτοκόλλου ./22.06.2021 στον τόμο . και αύξοντα αριθμό ., και σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3156/2003, η οποία (τελευταία αλλοδαπή εταιρία) έχει καταστεί ειδική διάδοχος της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον δ.τ. «ALPHA BANK», με έδρα την Αθήνα, οδός Σταδίου αριθ. 40, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. . και ΑΦΜ . νομίμως εκπροσώπουμένη, δυνάμει της από 30.4.2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου ./30.04.2020 στον τόμο . και αύξοντα αριθμό ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8 και 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, (ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. . και ΑΦΜ ., κατόπιν διάσπασης της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα εταιρεία – πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 του Ν. 2515/1997, την παρ. 3 του άρθρου 54, την παρ. 3 του άρθρου 57 και των άρθρων 59 έως και 74 και 140 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ./7.4.2021 Πράξη Διάσπασης του συμβολαιογράφου Αθηνών ., εγκριθείσας της ως άνω διάσπασης με την αριθμ. πρωτ. ./16.4.2021 απόφαση τηςΔ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσιεύθηκε στα στοιχεία της διασπώμενης και της επωφελούμενης με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ./16.4.2021 και ./16.4.2021 Ανακοινώσεις αντίστοιχα), η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξουσίας δικηγόρου της Σοφίας Τουρλή, η οποία προσκόμισε το υπ’αριθμ. Ν./2022 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων Δ.Σ. Ναυπλίου.

Ο ανακόπτουν ζητεί να γίνει δεκτή η από 1.11.2022 αίτησή του, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΣΦ/./1.11.2022, προσδιορίσθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 973 παρ.1 ΚΠολΔ, όπως το εν λόγω άρθρο το οποίο έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 1 άρθρο όγδοο παρ. 2 του Ν.4335/2015, τροποποιήθηκε από το άρθρο 69 του Ν.4842/2021-ΦΕΚ Α’ 190/13.10.2011, με έναρξη ισχύος 1.1.2022, η οποία εφαρμόζεται για όσους πλειστηριασμούς προσδιορισθούν μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4842/2021, σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 116 παρ. 6 στ’ του ιδίου νόμου, εάν για οποιονδήποτε λόγο ο πλειστηριασμός δεν έγινε κατά την ημέρα που είχε οριστεί, επισπεύδεται πάλι με δήλωση που κατατίθεται στον υπάλληλο του πλειστηριασμού και συντάσσεται σχετική πράξη (εδ.α’). Η νέα ημέρα του πλειστηριασμού ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού δυο μήνες από την ημέρα της δήλωσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση τριών μηνών από την ημέρα αυτή (εδ.β’). Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού εντός πέντε (5) ημερών μεριμνά, ώστε να αναρτηθεί η γνωστοποίηση της δήλωσης και η ημέρα του πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Κατά την παρ. 6 του ιδίου άρθρου, αντιρρήσεις για οποιοδήποτε λόγο που αφορά το κύρος της δήλωσης συνέχισης και υποκατάστασης, ασκούνται με ανακοπή μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ημέρα της κατά την παράγραφο ./16.4.2021 και ./16.4.2021 Ανακοινώσεις αντίστοιχα), η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Σοφίας Τουρλή, η οποία προσκόμισε το υπ’ αριθμ. Ν./2022 γραμμάτιο προκαταβολής ; εισφορών και ενσήμων Δ.Σ. Ναυπλίου.

Ο ανακόπτων ζητεί να γίνει δεκτή η από 1.11.2022 αίτησή του, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΣΦ/./1.11.2022, προσδιορίσθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 973 παρ.1 ΚΠολΔ, όπως το εν λόγω άρθρο το οποίο έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 1 άρθρο όγδοο παρ. 2 του Ν. 4335/2015, τροποποιήθηκε από το άρθρο 69 του Ν.4842/2021-ΦΕΚ Α’ 190/13.10.2011, με έναρξη ισχύος 1.1.2022, η οποία εφαρμόζεται για όσους πλειστηριασμούς προσδιορισθούν μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4842/2021, σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 116 παρ. 6 στ’ του ιδίου νόμου, εάν για οποιονδήποτε λόγο ο πλειστηριασμός δεν έγινε κατά την ημέρα που είχε οριστεί, επισπεύδεται πάλι με δήλωση που κατατίθεται στον υπάλληλο του πλειστηριασμού και συντάσσεται σχετική πράξη (εδ.α’). Η νέα ημέρα του πλειστηριασμού ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού δυο μήνες από την ημέρα της δήλωσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση τριών μηνών από την ημέρα αυτή (εδ.β’). Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού εντός πέντε (5) ημερών μεριμνά, ώστε να αναρτηθεί η γνωστοποίηση της δήλωσης και η ημέρα του πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Κατά την παρ. 6 του ιδίου άρθρου, αντιρρήσεις για οποιοδήποτε λόγο που αφορά το κύρος της δήλωσης συνέχισης και υποκατάστασης, ασκούνται με ανακοπή μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ημέρα της κατά την παράγραφο με ηλεκτρονικά μέσα ο πλειστηριασμός εις βάρος της κείμενης στο Δήμο Ναυπλιέων Αργολίδας περιγραφόμενης ακίνητης περιουσίας του, μετά τη ματαίωση της διενέργειάς του κατά την αρχικώς ορισθείσα, δυνάμει της υπ’ αριθμ. ./20.1.2022 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Ναυπλίου ., ημερομηνία της 7.9.2022, ελλείψει καταβολής προσφοράς. Ζητεί, δε, για τους λόγους που εκθέτει σ’ αυτήν και κατά τη δέουσα εκτίμηση του αιτητικού της, να ακυρωθεί η ως άνω δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού με βάση την οποία επισπεύδεται σε βάρος της ακίνητης περιουσίας του ο ορισθείς για τις 25.11.2022 πλειστηριασμός, καθώς και να καταδικασθεί η καθής στη δικαστική του δαπάνη. Με το ως άνω περιεχόμενο και αίτημα η υπό κρίση ανακοπή, αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού ως καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδίου (άρθρα 973 παρ. 4, 6 και 933 παρ.1, 2 ΚΠολΔ), για να δικασθεί κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (686 επ. ΚΠολΔ), και είναι εμπρόθεσμη, δεδομένου ότι ασκήθηκε (1.11.2022) εντός της προθεσμίας των τριάντα ημερών από την ανάρτηση της δήλωσης συνέχισης του πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών (18.10.2022). Επομένως πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και την νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 § 1 του Ν 3156/2003, τιτλοποίηση απαιτήσεων είναι η μεταβίβαση επιχειρηματικών απαιτήσεων λόγω πώλησης με σύμβαση που καιαρτίζεται εγγράφως μεταξύ του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος, σε συνδυασμό με την έκδοση και διάθεση, με ιδιωτική τοποθέτηση μόνου, ομολογιών οποιοσδήποτε είδους ή μορφής, η εξόφληση των οποίων πραγματοποιείται: α) από το προϊόν είσπραξης των επιχειρηματικών απαιτήσεων που μεταβιβάζονται ή β) από δάνεια, πιστώσεις ή συμβάσεις παραγωγών χρηματοοικονομικών μέσων. Ως «ιδιωτική τοποθέτηση» θεωρείται η διάθεση των ομολογιών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα. «Μεταβιβάζων», κατά την § 2 του ίδιου άρθρου, μπορεί να είναι έμπορος με εγκατάσταση στην Ελλάδα και «αποκτών» νομικό μόνο πρόσωπο -ανώνυμη εταιρία — με σκοπό την απόκτηση και την τιτλοποίηση των απαιτήσεων (Εταιρία Ειδικού Σκοπού). Η εταιρία καταβάλλει το τίμημα και «τιτλοποιεί» τις απαιτήσεις εκδίδοντας αξιόγραφα «ομολογίες» ονομαστικής αξίας τουλάχιστον 100.000 € η κάθε μία (§5). Στην πιο απλή μορφή της η τιτλοποίηση συνίσταται στην εκχώρηση (μεταβίβαση λόγω πωλήσεως απαιτήσεων από έναν ή περισσότερους τομείς δραστηριότητας μιας εταιρίας προς μία άλλη εταιρία, η οποία έχει ως ειδικό σκοπό την αγορά των ευ λόγω απαιτήσεων έναντι τιμήματος. Το τίμημα καταβάλλεται από το προϊόν της διάθεσης σε επενδυτές ομολογιών, στο πλαίσιο ομολογιακού δανείου που η λήπτρια εταιρία εκδίδει για το σκοπό αυτό. Η πώληση των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 513 επ. ΑΚ, η δε μεταβίβαση από τις διατάξεις των άρθρων 455 επ. ΑΚ, εφόσον οι διατάξεις αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του νόμου αυτού (§6). Η σύμβαση μεταβίβασης των υλοποιούμενων απαιτήσεων καταχωρίζεται σε περίληψη που περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 2844/2000 (§ 8). Από την καταχώριση της σχετικής σύμβασης κατά τα ανωτέρω επέρχεται η μεταβίβαση των τυποποιούμενων απαιτήσεων, εκτός αν άλλως ορίζεται στους όρους της σύμβασης, η δε μεταβίβαση αναγγέλλεται εγγράφως από τον μεταβιβάζοντα ή την εταιρεία ειδικού σκοπού στον οφειλέτη (§ 9). Ως αναγγελία λογίζεται η καταχώριση της σύμβασης στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του Ν 2844/2000, σύμφωνα με τη διάταξη της § 8 του ιδίου άρθρου. Πριν από την αναγγελία δεν αποκτώνται έναντι τρίτων δικαιώματα που απορρέουν από τη μεταβίβαση (εκχώρηση) λόγω πώλησης της § 1· Η ανωτέρω καταχώριση γίνεται με δημοσίευση (κατάθεση εντύπου, η μορφή του οποίου καθορίστηκε με την 161337/30-10-2003 – ΦΕΚ Β’ 1688/2003 υπουργική απόφαση και ήδη με την 20783/09-11-2020 – ΦΕΚ Β’ 4944/09-11-2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης) στο ενεχυροφυλακείο του τόπου της κατοικίας ή της έδρας του μεταβιβάζοντος, ως ενεχυροφυλακεία δε έως την ίδρυση τους με π.δ. ορίζονται τα κατά τόπους λειτουργούντα σήμερα υποθηκοφυλακεία ή κτηματολογικά γραφεία της έδρας των Πρωτοδικείων. Συνοπτικός, τα στοιχεία που περιέχονται στο άνω έντυπο με την προκαθορισμένη μορφή είναι: α) τα στοιχεία των συμβαλλόμενων, β) οι όροι της σύμβασης (λ.χ. νόμισμα και ποσό του τιμήματος της αγοράς), γ) ο τύπος των επιχειρηματικών απαιτήσεων, δ) το οφειλόμενο κεφάλαιο ανά επιχειρηματική απαίτηση και ανά σύνολο, ε) τα στοιχεία των οφειλετών και οι παρεπόμενες εμπράγματες και ενοχικές απαιτήσεις. Περαιτέρω, ο ως άνω νόμος προβλέπει ότι επί μία τέτοιας μεταβιβάσεως επιχειρηματικών απαιτήσεων από Τράπεζα σε μία εταιρεία ειδικού σκοπού είναι δυνατό να ανατεθεί με έγγραφη σύμβαση, η οποία σημειώνεται στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του Ν 2844/2000 (§ 16), η διαχείριση των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων σε πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, το οποίο στην περίπτωση που η εταιρεία ειδικού σκοπού (αποκτήσεως) δεν εδρεύει στην Ελλάδα, πρέπει να είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα. Ειδικότερα, για την ως άνω σύμβαση διαχειρίσεως, η οποία κατά τα εννοιολογικά της στοιχεία ταυτίζεται με τη σύμβαση εντολής (713 επ. ΑΚ) και αντιπροσωπεύσεως (211 επ. ΑΚ), η §14 του ως άνω άρθρου 10, ορίζει τα ακόλουθα: «Με σύμβαση που συνάπτεται εγγράφως η είσπραξη και εν γένει διαχείριση των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων μπορεί να ανατίθεται σε πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα που παρέχει νομίμως υπηρεσίες σύμφωνα με το σκοπό του στον Ευρωπαϊκό Οικονομικά Χώρο, στον μεταβιβάζοντα ή και σε τρίτο, εφόσον ο τελευταίος είτε είναι εγγυητής των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων είτε ήταν επιφορτισμένος με τη διαχείριση ή την είσπραξη των απαιτήσεων πριν τη μεταβίβασή τους στον αποκτώντα. Αν η εταιρεία ειδικού σκοπού δεν εδρεύει στην Ελλάδα και οι μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις είναι απαιτήσεις κατά καταναλωτών πληρωτέες στην Ελλάδα, τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η διαχείριση πρέπει να έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα. Σε περίπτωση υποκατάστασης του διαχειριστή, ο υποκατάστατος ευθύνεται αλληλεγγυως και εις ολόκληρον με τον διαχειριστή». Από τα παραπάνω, είναι σαφές ότι η ως άνω εταιρεία διαχειρίσεως ενεργεί πράξεις διαχειρίσεως ως αντιπρόσωπος και για λογαριασμό της εταιρείας ειδικού σκοπού (αποκτήσεως). Ο νόμος, στην περίπτωση της μεταβίβασης απαιτήσεων με σκοπό την τπλοποίηση κατά τους ορισμούς του Ν 3156/2003, δεν απονέμει, κατά τη γνώμη που υιοθετεί και το Δικαστήριο αυτό, στην εταιρεία διαχειρίσεως (με την οποία συμβάλλεται η εταιρεία αποκτήσεως) την ιδιότητα του μη δικαιούχου ή μη υπόχρεου διαδίκου, έστω και έμμεσα χωρίς πανηγυρική διατύπωση ώστε η τελευταία να ασκεί ως μη δικαιούχος διάδικος, κατά παραχώρηση του νομοθέτη, αγωγές και άλλα ένδικα βοηθήματα ενώπιον των δικαστηρίων για τα δικαιώματα της εταιρείας αποκτήσεως, αιτούμενη έννομη προστασία στο όνομά του, όπως ρητά πράττει για τις εταιρίες διαχειρίσεως του Ν 4354/2015 στο άρθρο 2 § 4 αυτού. Με άλλα δεν της απονέμει ενεργητική κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση. Ρυθμίζει απλά τους όρους και το πλαίσιο της εκτελέσεως εξώδικων διαχειριστικών (νομικών ή υλικών) πράξεων με σκοπό την είσπραξη (για λογαριασμό της εντολέως της, δικαιούχου) των απαιτήσεων από τους οφειλέτες. Εξάλλου η ανάγκη αποσυμφορήσεως και απαλλαγής των ελληνικών συστημικών τραπεζών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πελατών τους υπήρξε πιεστική, κι έτσι εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη με το Ν 4354/2015 (άρθρα 1-3) μία νέα, εντελώς διάφορη από την προηγούμενη, διαδικασία μεταβιβάσεως, αποκτήσεως και διαχειρίσεως μη εξυπηρετούμενων και αργότερα και εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων και πιστώσεων. Ωστόσο, με το Ν 4904/2015 δεν καταργήθηκε η καθιερωθείσα με το Ν 3156/2003 δυνατότητα αποκτήσεως και διαχειρίσεως επιχειρηματικών δανείων κ.λπ. με τιτλοποίηση. Εξακολούθησε και εξακολουθεί να ισχύει για τις μεταβιβάσεις απαιτήσεων που γίνονται με τους δικούς του όρους και διαδικασία. Μάλιστα, για να μην υπάρξει σύγχυση για τις εφαρμοζόμενες σε κάθε περίπτωση νομοθετικές ρυθμίσεις, ρητά ορίσθηκε στο άρθρο 1 § 1 περ. δ’ του Ν 4354/2015 ότι «Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των διατάξεων των νόμων 3106/2003, 1905/1990, 1665/1986, 3606/2007 και 4261/2014» (βλ. ΑΠ 822/2022, ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 909/2021 ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΜονΕφΑθ 1858/2022, 3577/2022, ΝΟΜΟΣ, ΜονΕφΠειρ 467/2022 δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του ΕφΠειρ, ΜονΕφΛαρ 250/2022 sakkoulas on line, ΜονΕφΠειρ 595/2022, ΤΝΠ Νόμος, αντιθ. ΑΠ 1102/2022, 883/2021, χωρίς ιδιαίτερη αιτιολογία, καθώς και ΜΠρΑΘ 842/2022, 1362/2022, ΤΝΠ Νόμος, και Γ. Ορφανίδη (Γνωμ.), Το κανονιστικό περιεχόμενο του Ν 4354/2015, ΕφΑΔ 2021.1283, με τη σκέψη ότι το νομοθετικό πλαίσιο του Ν 4354/2015 εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του δικαίου, που διέπει την ουσιαστική έννομη σχέση, αρκεί το γεγονός ότι ο αντισυμβαλλόμενος – δανειολήπτης έχει την έδρα ή την κατοικία του στην Ελλάδα).

Με τον πρώτο λόγο της υπό κρίση ανακοπής ο ανακόπτουν ισχυρίζεται ότι πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού, διότι η καθής προέβη σε αυτήν στερούμενη ενεργητικής προς τούτο νομιμοποίησης, καθόσον τυγχάνει διαχειρίστρια απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του Ν. 3156/2003. Ο ως άνω Λόγος είναι νόμιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις που αναφέρονται στη νομική σκέψη της παρούσας καθώς και των άρθρων 904, 919, 925 και 973 ΚΠολΔ, και συνεπώς πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα. Από τα προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα και τις σχετικές ομολογίες που περιέχονται στα σημειώματα που κατέθεσαν προκύπτει ότι η καθής η ανακοπή εταιρεία, ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία “GALAXY FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY”, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, δυνάμει της από 18.06.2021 Σύμβασης Μακροπρόθεσμης Διαχείρισης Απαιτήσεων, νομίμως καταχωρηθείσας στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, ειδικής διαδόχου (της τελευταίας αλλοδαπής εταιρίας) στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δυνάμει της από 30.4.2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση επί της ακίνητης περιουσίας του ανακόπτοντος κείμενης στο Δήμο Ναυπλιέων Αργολίδας, δυνάμει της υπ’αριθμ. ./20.1.2022 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Ναυπλίου ., σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. ./2014 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, με την οποία ο καθού διατάχθηκε να καταβάλει στην ως άνω τραπεζική εταιρία το ποσό 60.925,88 ευρώ εντόκως από 15.5.2014 μέχρις εξοφλήσεως, ματαιωθέντος, δε, του ορισθέντος δυνάμει της ως άνω κατασχετήριας έκθεσης πλειστηριασμού κατά την ημερομηνία της 7.9.2022, ελλείψει προσφοράς, προέβη στην προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. ./18.10.2022 δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου Ναυπλίου ., με την οποία επισπεύδεται εκ νέου από την καθής ο ως άνω πλειστηριασμός για τις 25.11.2022. Πλήν, όμως, εφόσον η ως άνω σύμβαση διαχείρισης διέπεται από τον Ν.3156/2003, ως συνομολογείται και από την καθής, η τελευταία ως διαχειρίστρια εταιρεία φέρει την ιδιότητα της αντιπροσώπου της ανωτέρω δικαιούχου αλλοδαπής εταιρείας και δεν έχει αποκτήσει την ιδιότητα του κατ’ εξαίρεση νομιμοποιούμενου διαδίκου (μη δικαιούχου), αφού ο εν λόγω νόμος δεν απονέμει σ’ αυτήν τέτοια ιδιότητα, κατά την άποψη που υιοθετεί το παρόν Δικαστήριο σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, δοθέντος ότι η κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση των διαχειριστικών εταιρειών αντλείται απ’ ευθείας από τον νόμο, εφόσον έχει συναφθεί η προβλεπόμενη από τον Ν.4354/2015 σύμβαση. Η δε εξουσιοδότηση προς είσπραξη, που έχει χορηγηθεί στην καθής από τη δικαιούχο της απαίτησης (ως άνω αλλοδαπή εταιρία ειδικού σκοπού) δε δύναται να θεμελιώσει νομιμοποίησή της προς διενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης, καθόσον η χορήγηση εξουσιοδότησης στον τρίτο να επισπεύσει επ’ ονόματί του αναγκαστική εκτέλεση, ως εκούσιος αντιπρόσωπος του φορέα της απαίτησης δε συμβιβάζεται με την αυστηρή τυποποίηση και την ασφάλεια της εκτελεστικής διαδικασίας (Νίκας Δ. Αναγκ. Εκτελ. 1 παρ.20 αρ.3, Άννα Πλεύρη Μη δικαιούχοι και μη υπόχρεοι διάδικοι στην πολιτική δίκη, σελ. 35-36, 59-60). Ειδικότερα, η αναγκαστική εκτέλεση αποτελεί τη δραστικότερη μορφή παροχής έννομης προστασίας, την οποία η Πολιτεία απονέμει με τα προς τούτο αρμόδια όργανα και βάσει κανόνων δικαίου που διαγράφονται στον ΚΠολΔ ή σε άλλους ειδικούς νόμους, που συνθέτουν το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης και, συνεπώς, είναι ανεπίτρεπτη η δικαιοπρακτική θεμελίωση της ενεργητικής νομιμοποίησης προς επίσπευση της εν λόγω διαδικασίας, εξαιρουμένων μόνο των ρητώς προβλεπομένων από τον νόμο περιπτώσεων, η δε δυνατότητα του εξουσιοδοτηθέντος να ενάγει ιδίω ονόματι για την απαίτηση αποκρούεται ως περίπτωση απαγορευόμενης δικαιοπρακτικής διαθέσεως της νομιμοποιήσεως (ΑΠ 45/2007 ΕλλΔνη 48.439, ΕφΠειρ 693/1982, ΜεφΑΘ 3577/2022, 1858/2022, ΜεφΛαρ 250/2022 ό.π., Λ. Σινανιώτης, Η νομιμοποίησις των διαδίκων εν τη πολιτική δίκη, 1968, σ. 88 επ., Κ. Κεραμεύς, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος, 1986, σ 100, Ν. Νίκας, Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας, 3η έκδ., 2018, παρ. 24, αριθ. 14). Περαιτέρω, εφόσον ο εκτελεστός τίτλος που αποτελεί τη βάση της επίδικης αναγκαστικής εκτέλεσης είναι διαταγή πληρωμής, η εκτελεστική διαδικασία δύναται να διεξαχθεί μόνο από τη δικαιούχο της επίμαχης απαίτησης, σύμφοινα με τη διάταξη του άρθρου 919 ΚΠολΔ, στην οποία καθορίζονται ρητά και περιοριστικά οι περιπτώσεις των υποκειμενικών ορίων της εκτελεστότητας, με συνέπεια οποιαδήποτε συμφωνία των μερών για τη διεύρυνση των ορίων αυτών, δηλαδή την επέκταση της εκτελεστότητας και σε άλλα πρόσωπα που δεν αναφέρονται στο νόμο να παρίσταται άκυρη (βλ. ΜΕφΔυτΜακ 109/2022, ΜΠρΠειρ 1508/2022, ΤΝΠ Νόμος). Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η καθής διαχειρίστρια εταιρία δεν νομιμοποιείται ενεργητικά στην επίσπευση ή συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του ανακόπτοντος και η προσβαλλόμενη δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού κατ’ άρθρ. 973 παρ. 1 ΚΠολΔ, στην οποία προέβη υπό την ως άνω ιδιότητά της, ως διαδικαστική πράξη της εκτέλεσης, πάσχει εκ του λόγου αυτού ακυρότητας. Συνεπώς πρέπει ο ως άνω λόγος ανακοπής να γίνει δεκτός και ως ουσιαστικά βάσιμος, παρελκούσης της έρευνας των λοιπών λόγων αυτής, και γενόμενης δεκτής της υπό κρίση ανακοπής ως κατ’ ουσίαν βάσιμης, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού. Τέλος πρέπει να συμψηφισθεί εν όλω η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων λόγω της ιδιαίτερης δυσχέρειας της ερμηνείας των κανόνων δικαίου που εφαρμόσθηκαν (άρθρ. 179 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την υπ’αριθμ. ./18.10.2022 πράξη δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου Ναυπλίου ..

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στο Ναύπλιο, στις 21 Νοεμβρίου 2022, απόντων των διαδίκων και του πληρεξούσιου δικηγόρου του ανακόπτοντος.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΗΓΗdsanet.gr