ΟλΣτΕ 180/2023: Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων Κολλεγίου απονεμηθέντων προ του 2012 & υπό καθεστώς πιστοποίησης του προγράμματος σπουδών

78

Με την κρινόμενη έφεση ζητήθηκε η εξαφάνιση της 1635/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως της εκκαλούσας κατά της σιωπηρής απόρριψης ενδικοφανούς προσφυγής της κατά της 8/2.10.2017 απόφασης του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων [ΣΑΕΠ] του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με την απόφαση αυτή του ΣΑΕΠ απορρίφθηκε το αίτημα της εκκαλούσας να αναγνωρισθεί η “επαγγελματική ισοδυναμία” του τίτλου σπουδών “Bachelor of Arts”, ο οποίος της είχε απονεμηθεί από το … Με την 1071/2021 απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Δικαστηρίου η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 5 του Συντάγματος, ενόψει του ζητήματος της συνταγματικότητας των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008, σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του ν. 4264/2014, καθώς και λόγω της σπουδαιότητας των τιθεμένων ζητημάτων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 παρ. 2 του π.δ. 18/1989. Οι επίμαχες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008, όπως η περίπτωση β΄ αυτής αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4310/2014, σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του ν. 4264/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4310/2014, οι οποίες προϋποθέτουν πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών (accreditation) των χορηγούντων τους τίτλους σπουδών κολλεγίων από διεθνείς οργανισμούς που ορίζονται με υπουργική απόφαση κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου, δεν τυγχάνουν εφαρμογής για τίτλους επιπέδου bachelor χορηγηθέντες πριν από την έκδοση της υ.α. 151668/ΙΑ/2012, με την οποία καθορίσθηκαν το πρώτον οι διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των Κολλεγίων και περιλήφθηκε σε αυτούς ο οργανισμός … (…) που χορηγούσε πιστοποίηση στα προγράμματα σπουδών του … Εν προκειμένω, ο επίμαχος τίτλος του … απονεμήθηκε στην εκκαλούσα το έτος 2000. Συνεπώς, οι ανωτέρω διατάξεις, ανεξαρτήτως της συνταγματικότητάς τους, δεν ήταν εφαρμοστέες από το ΣΑΕΠ για την εξέταση του υποβληθέντος από την εκκαλούσα αιτήματος αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας του τίτλου της και ορθώς απορρίφθηκε, αν και με διαφορετική αιτιολογία, η ασκηθείσα κατά της απόφασης του ΣΑΕΠ αίτηση ακυρώσεως. (Μειοψ.).

ΠΗΓΗsakkoulas-online.gr