Σε δημόσια Διαβούλευση νομοσχέδιο με τίτλο «Κώδικας Μετανάστευσης»

48

Επιχειρείται η αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για θέματα εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα, η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1883/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις. Δημόσια διαβούλευση έως 14 Μαρτίου.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, υπό τον τίτλο:«Κώδικας Μετανάστευσης».

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρείται η αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για θέματα εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα, η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1883/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης και η συμπερίληψη του συνόλου των τίτλων διαμονής που προβλέπονται στην ελληνική μεταναστευτική νομοθεσία σε ενιαίο κείμενο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αναμόρφωση του Κώδικα Μετανάστευσης και η συμπερίληψη σε αυτόν του συνόλου των αδειών διαμονής που χορηγούνται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές σε πολίτες τρίτων χωρών ώστε να διασφαλίζονται η πληρέστερη ανταπόκριση της μεταναστευτικής πολιτικής στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας, καθώς και η απλούστευση, η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα των διαδικασιών.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι να καθορίσει τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής για περίοδο που υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες στην ελληνική επικράτεια πολιτών τρίτων χωρών για τους σκοπούς που καθορίζονται στον παρόντα νόμο, τα δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών και, κατά περίπτωση, των μελών της οικογένειάς τους, τη διαδικασία έκδοσης και αναθεώρησης των αδειών διαμονής που χορηγεί η Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών, καθώς και τη διαδικασία χορήγησής τους.

Παράλληλα, το προτεινόμενο νομοσχέδιο του Κώδικα Μετανάστευσης έχει ως στόχο τoν εξορθολογισμό των υφιστάμενων κατηγοριών αδειών διαμονής, με την απαλοιφή όσων αποτελούν εθνικές ρυθμίσεις και την υπαγωγή τους σε συναφείς κατηγορίες αδειών διαμονής που προβλέπονται στο Ενωσιακό Δίκαιο, καθώς και την ομαδοποίησή τους με βάση τον σκοπό και τη συνάφεια, την αναμόρφωση της διαδικασίας μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών για την κάλυψη αναγκών της εγχώριας αγοράς εργασίας σε μόνιμο και εποχιακό προσωπικό και την άρση της απαγόρευσης αλλαγής σκοπού διαμονής για συγκεκριμένες κατηγορίες αδειών διαμονής, με σκοπό την αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού που ήδη διαμένει νομίμως στη χώρα και την απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας για όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (π.χ. ελληνικές προξενικές αρχές, αρχές συνοριακού ελέγχου, κά.).

Τέλος, επιχειρείται η προσαρμογή των διαδικασιών αδειοδότησης των πολιτών τρίτων χωρών με τις σύγχρονες ψηφιακές απαιτήσεις, μέσω της καθιέρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χορήγησης και ανανέωσης όλων των τύπων αδειών διαμονής, της επικαιροποίησης και μείωσης των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση ή ανανέωση αδειών διαμονής, με πρόβλεψη αυτεπάγγελτης, όπου είναι εφικτό, αναζήτησης, καθώς και η αποφυγή υποβολής ίδιων δικαιολογητικών σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας εισδοχής (π.χ. θεώρησης εισόδου και άδειας διαμονής).

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:00.

Για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση : http://www.opengov.gr/immigration/?p=1742

Σχέδιο Νόμου

ΠΗΓΗe-nomothesia.gr