Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης κοινοχρήστων, υποχρεούνται στην ανάρτηση των παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών

77

Τήρηση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών σύμφωνα με την Αγορανομική Διάταξη 02/2013/ΦΕΚ 874/Β/11.04.2013

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης κοινοχρήστων, υποχρεούνται να αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων της πολυκατοικίας μαζί με τον μηνιαίο κατάλογο κοινοχρήστων και αντίγραφα των νόμιμων παραστατικών εγγράφων για τις δαπάνες που πραγματοποιούν.

Αν δεν υπάρχει πίνακας ανακοινώσεων, πρέπει, μαζί με το ειδοποιητήριο πληρωμής των κοινοχρήστων να επισυνάπτουν σε αυτό και απλές φωτοτυπίες των παραστατικών των δαπανών.

Στους παραβάτες των διατάξεων της Διάταξης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Τήρηση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών

Υ.Α. 91354/2017 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΦΕΚ B 2983 – 30.08.2017

Άρθρο 68

Τήρηση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών

Επιχειρήσεις κάθε μορφής που τους έχει ανατεθεί η διαχείριση των κοινόχρηστων δαπανών πολυκατοικιών, υποχρεούνται:

  1. Να διατηρούν για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια τα πρωτότυπα των παραστατικών των δαπανών. Οι ένοικοι δικαιούνται με δαπάνες τους να ζητούν από τους υπόχρεους απλά φωτοαντίγραφα των εν λόγω παραστατικών.
  2. Η δημιουργία κάλυψη και αύξηση του αποθεματικού της πολυκατοικίας δεν συνιστά δαπάνη.
  3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€)