Αυστηρότερες οι ποινές για είσοδο σε αγωνιστικό χώρο ή αποδυτήρια με Τροπολογία

80

Ολόκληρη η Τροπολογία με διατάξεις του Υφυπουργείου Αθλητισμού στο νομοσχέδιο του Υπ. Ανάπτυξης με τα Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του δυστυχήματος των Τεμπών, που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.

Την αυστηροποίηση της ποινικής ποινής εισόδου σε αγωνιστικό χώρο ή αποδυτήρια, με σκοπό την πρόκληση επεισοδίων, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους προβλέπει Τροπολογία (άρθρο 7) που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα εισάγεται νέο πειθαρχικό πλαίσιο σε όποιον καθ’ υπέρβαση του δικαιώματος του προβαίνει στην πρόκληση επεισοδίων ή στη διατάραξη του αθλητικού αγώνα εντός των μνημονευόμενων αθλητικών χώρων.

Επιπλέον τροποποιούνται-συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 σχετικά με τα κωλύματα εγγραφής μέλους αθλητικού σωματείου ή μέλους των οριζόμενων συλλογικών αθλητικών οργάνων (δεν αποτελεί κώλυμα η αμετάκλητη καταδίκη που αφορά σε πράξη που τελέστηκε από αμέλεια).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουάριου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 7

Είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια με σκοπό την πρόκληση επεισοδίων ή τη διατάραξη του αγώνα – Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 41ΣΤ και κατάργηση περ. α) παρ. 2 ν. 2725/1999

1.Στο άρθρο 41ΣΤ του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί των αδικημάτων βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή αθλητικό υπόβαθρο, μετά από την παρ. 2, προστίθεται παρ. 2Α ως εξής :

«2Α. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος, χωρίς δικαίωμα από τον νόμο ή τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή υπερβαίνοντας το δικαίωμά του αυτό, κατά τη διάρκεια αθλητικής συνάντησης ή αμέσως πριν από την έναρξη ή αμέσως μετά από τη λήξη της, εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο ή στον χώρο των αποδυτηρίων των αθλητών και των διαιτητών ή στους διαδρόμους που συνδέουν τους ανωτέρω χώρους και με σκοπό τη διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα ή την πρόκληση επεισοδίων, τελεί τις πράξεις της περ. β) της παρ. 1.».

2.Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, περί του αδικήματος της εισόδου φυσικού προσώπου, με σκοπό τη διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα ή την πρόκληση επεισοδίων, κατά τη διάρκεια αθλητικής συνάντησης ή αμέσως πριν από την έναρξη ή αμέσως μετά τη λήξη της, στον αγωνιστικό χώρο ή στον χώρο των αποδυτηρίων των αθλητών και των διαιτητών ή στους διαδρόμους που συνδέουν τους ανωτέρω χώρους, χωρίς δικαίωμα από τον νόμο ή τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή υπερβαίνοντας το δικαίωμά του αυτό, και για το οποίο αδίκημα προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή, καταργείται.

Άρθρο 8

Κωλύματα λόγω ποινικής παραπομπής ή καταδίκης – Τροποποίηση περ. β), γ) και 6} παρ.1 άρθρου 3 ν. 2725/1999

Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί κωλυμάτων εγγραφής και περιορισμών εγγραφής ως μέλους αθλητικού σωματείου ή μέλους των οργάνων διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικού συνεργάτη αυτών: α) η περ. β) τροποποιείται: αα) ώστε τα εγκλήματα του πρώτου εδαφίου της περ. β) της παρ. 8 του άρθρου 41Δ και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 41ΣΤ να προστεθούν σε αυτά για τα οποία απαιτείται αμετάκλητη καταδίκη ανώτερη του ενός (1) έτους για τη συνδρομή κωλύματος, αβ) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ώστε να εξαιρείται της συνδρομής κωλύματος η καταδίκη για εξ αμελείας τέλεση αδικήματος, β) η περ. γ) τροποποιείται με τη διαγραφή της παρεπόμενης ποινής της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων, γ) η περ. 6) αντικαθίσταται, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μιτορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης ανώτερη του ενός (1) έτους για οποιαδήποτε πράξη που τελεστήκε με δόλο και για τα πλημμελήματα του πρώτου εδαφίου της περ. β) της παρ. 8 του άρθρου 41Δ και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 41ΣΤ είτε, ανεξάρτητα από το ύφος της ποινής, για τα λοιπά ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του παρόντος νόμου ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής – μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. Το κώλυμα της παρούσας δεν συντρέχει όταν, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, η αμετάκλητη καταδίκη αφορά σε πράξη που τελέστηκε από αμέλεια.

γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με την παρεπόμενη ποινή της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 130, περί της υποχρέωσης τήρησης φιλάθλου πνεύματος, του παρόντος νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία, εφόσον αυτή έχει επικυρωθεί με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.) μετά από άσκηση προσφυγής ή έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προσφυγής ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ..».

Άρθρο 9

Διοργάνωση αθλητικών συναντήσεων αντισφαίρισης και από μη αθλητικούς φορείς -Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 56Δ ν. 2725/1999

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί άδειας διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων, τροποποιείται με την προσθήκη και του αθλήματος της αντισφαίρισης και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Για τη διοργάνωση οποιοσδήποτε αναμέτρησης αθλητών ή ομάδων αθλητών αθλήματος ή αγωνίσματος που καλλιεργείται από εθνική αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση, και συμπεριλαμβάνεται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της οικείας εθνικής ή παγκόσμιας ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένου του κλασικού μαραθωνίου και του ημιμαραθωνίου, απαιτείται η προγενέστερη έγκριση της οικείας ομοσπονδίας, ακόμη και αν η αναμέτρηση αυτή δεν εμπίπτει στον ορισμό της παρ. 1. Ειδικά οι αθλητικές συναντήσεις δρομικών αθλητικών δραστηριοτήτων και αντισφαίρισης, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο ανωνιστικό πρόγραμμα της οικείας εθνικής ή παγκόσμιας ομοσπονδίας, δύνανται να διοργανώνονται και από μη αθλητικούς φορείς, ιδίως, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης οποιοσδήποτε βαθμού, δημόσιους οργανισμούς, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σωματεία του άρθρου 78 του Αστικού Κώδικα και ενώσεις προσώπων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, χωρίς να απαιτείται η προγενέστερη έγκριση και βεβαίωση για την καταλληλότητα και ασφάλεια του χώρου της οικείας ομοσπονδίας. Αν η αθλητική συνάντηση του δευτέρου εδαφίου διεξάγεται αποκλειστικά εντός των διοικητικών ορίων Δήμου, η άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης χορηγείται, κατά παρέκκλιση της παρ. 3, από το αρμόδιο όργανο για τα θέματα αθλητισμού του οικείου Δήμου.».

Κατεβάστε την Τροπολογία από το hellenicparliament.gr

ΠΗΓΗe-nomothesia.gr