ΜΠρΑθ 2084/2023 Όροι εκδόσεως διαταγής πληρωμής όπως η απόδειξη της επίδικης απαίτησης βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου εγγράφου – Απόδειξη – Αποσπάσματα εμπορικών βιβλίων τράπεζας

194

Στην σχετική αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση και το ύψος αυτής καθώς και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Αποσπάσματα εμπορικών βιβλίων τράπεζας παράγουν πλήρη απόδειξη για τα κονδύλια εκατέρωθεν χρεοπιστώσεων και για το ύψος της οφειλής της τράπεζας έναντι του δανειολήπτη μόνο επί ύπαρξης σχετικής συμφωνίας μεταξύ των μερών που αποτέλεσε ρήτρα ή γενικό όρο συναλλαγών της δανειακής σύμβασης άλλως στερούνται αποδεικτικής ισχύος. Η καθής επισύναψε στην σχετική αίτηση της προς έκδοση της προσβαλλομένης, αποσπάσματα από τα εμπορικά της βιβλία άνευ ρητής συμφωνίας μεταξύ των μερών πως δι’ αυτών θα αποδεικνυόταν το ανεξόφλητο υπόλοιπο της σύμβασης πίστωσης με αποτέλεσμα να μην συντρέχει έγγραφη απόδειξη της επίδικης απαίτησης. Σημειωτέον ότι κατά τη δικάσιμο η καθ’ ης, απαραδέκτως, προσκόμισε για πρώτη φορά Πρόσθετη Πράξη, η οποία περιείχε μεν δικονομική συμφωνία, πλην όμως ούτε επικαλέστηκε, ούτε προσκόμισε την Πρόσθετη αυτή πράξη στην αίτηση προς έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής. Δέχεται την αίτηση, αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής και της επιταγής προς εκτέλεση.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως 2084/2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Πέλια Τζανετή, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε κατόπιν κλήρωσης, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριο του στην Αθήνα, στις 20 Δεκεμβρίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των αιτούντων: 1) … του …, κατοίκου Αθηνών, οδός … και 2) … κατοίκου ομοίως ως άνω, εκ των οποίων ο πρώτος παραστάθηκε μετά και η δεύτερη δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Γεωργίου Καλτσά (AM ΔΣΠ3231).

Της καθ’ης η αίτηση: Της εταιρίας με την επωνυμία «… ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «… Α.Ε.Δ.Α.Π.», υπό

την ιδιότητα της ως μη δικαιούχος διάδικος και διαχειρίστρια των απαιτήσεων, των οποίων δικαιούχος τυγχάνει πλέον η αλλοδαπή εταιρία με την επωνυμία «… NPL Finance Designated Company», που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία κατέστη ειδική διάδοχος ως προς την έννομη σχέση που αφορά η παρούσα, της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «… Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, δυνάμει μεταβίβασης σε αυτήν από την τελευταία απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, η οποία εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 19-10-2022 και με αριθμό κατάθεσης ./20-10-2022 αίτηση τους κατά της καθ’ης, η οποία προσδιορίστηκε για να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί με τα σημειώματα που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτηση τους, οι αιτούντες, επικαλούμενοι επείγουσα περίπτωση και επικείμενο κίνδυνο ανεπανόρθωτης οικονομικής βλάβης τους, ζητούν να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ’ αριθμ. ./2022 διαταγής πληρωμής του Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου, καθώς επίσης και η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που άρχισε με την κοινοποίηση της από 21 -7-2022 επιταγής προς πληρωμή της καθ’ης, που έχει τεθεί κάτω από το αντίγραφο του πρώτου απογράφου της άνω διαταγής πληρωμής, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της ανακοπή τους, με την οποία ζητούν την ακύρωση της άνω διαταγής πληρωμής και της επιταγής προς πληρωμή, δικάσιμος της οποίας ορίσθηκε η 18-11-2025 καινά καταδικαστεί η καθ’ ης η αίτηση στη δικαστική δαπάνη του. Με το ως άνω περιεχόμενο, η υπό κρίση αίτηση εισάγεται παραδεκτά προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδίου για την εκδίκαση της κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 632 παρ. 1 και 3,683 παρ. 1 και 686 επ. ΚΠολΔ). Είναι δε νόμιμη, πλην των αιτημάτων : α) περί αναστολής της εκτέλεσης μέχρι έκδοσης τελεσίδικης απόφασης επί της ανακοπής τους, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 632 παρ.3 ΚΠολΔ, η αναστολή δύναται να χορηγηθεί μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας ανακοπής και β) περί καταδίκης της καθ’ ης στα δικαστικά έξοδα των αιτούντων, καθόσον, κατ’ άρθρ. 84 παρ. 2 Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), σε περιπτώσεις αιτήσεων αναστολής, η δικαστική δαπάνη επιβάλλεται πάντοτε σε βάρος του αιτούντος. Κατά τα λοιπά, η αίτηση, στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων του άρθρ. 632 παρ. 3, 933 και 938 του ΚΠολΔ. Κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής, που επιδόθηκε στους αιτούντες στις 5-9-2022, οι τελευταίοι έχουν ασκήσει ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου νόμιμα και εμπρόθεσμα την από 19-9-2022 και με αριθμό κατάθεσης ./2022 ανακοπή τους, κατ’ άρθρ. 632 παρ. 1 και 933 ΚΠολΔ, που επιδόθηκε στην καθ’ης στις 21-9-2022 και η εκδίκαση της οποίας έχει προσδιοριστεί για τις 18-11-2025. Πρέπει, επομένως, η ένδικη αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.

Με τον πρώτο λόγο της ανακοπής τους, οι ανακόπτοντες ζητούν την ακύρωση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής και της κάτωθι αυτής επιταγής με την οποία επισπεύδεται από την καθ’ης σε βάρος τους διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, ισχυριζόμενοι ότι η διαταγή πληρωμής είναι άκυρη λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, λόγω μη αποδείξεως της επίδικης απαίτησης της πιστοδότριας τράπεζας εξ εγγράφων. Ειδικότερα διότι, η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής εκδόθηκε με βάσει ακριβή επικυρωμένα αντίγραφα από τα μηχανογραφικά τηρούμενα εμπορικά βιβλία της δικαιούχου, παρά το γεγονός ότι σε κανένα σημείο της επίδικης σύμβασης δανείου και των πρόσθετων πράξεων αυτής δεν εμπεριέχεται δικονομική συμφωνία των συμβαλλομένων μερών που θα ανήγαγε τα αποσπάσματα αυτά σε αποδεικτικό μέσο υπέρ της εκδότριας τράπεζας και, ως εκ τούτου, τα αποσπάσματα αυτά στερούνται αποδεικτικής δύναμης, μη πληρουμένης της αρχής της έγγραφης απόδειξης της απαίτησης για την έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής. Ο άνω λόγος είναι νόμιμος και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα.

Από την επισκόπηση των εγγράφων που προσκομίστηκαν από τους διαδίκους πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Με την από 21-1-2022 αίτηση της, η νυν καθ’ης ζήτησε την έκδοση διαταγής πληρωμής σε βάρος των νυν αιτούντων, για απαίτηση της δανείστριας τράπεζας «… Α.Ε.» προερχόμενη από την υπ’ αριθμ. ./2005 σύμβαση στεγαστικού δανείου και των από 22-1-2010 και από 29-4-2013 πρόσθετων πράξεων αυτής. Επί της άνω αίτησης της, εκδόθηκε η με αριθμό ./2022 Διαταγή Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία, αφού έλαβε υπόψη τα έγγραφα που επικαλέστηκε και προσκόμισε η αιτούσα, έκανε δεκτή την αίτηση και διέταξε τους καθ’ων (νυν αιτούντες την αναστολή), ευθυνόμενους αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, να καταβάλουν στην αιτούσα (νυν καθ’ης η αναστολή) το ποσό των 176.010,88 ευρώ, νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της καταγγελίας μέχρι πλήρους εξόφλησης και δικαστικής δαπάνης. Μεταξύ των εγγράφων των αποδεικτικών της απαίτησης της αιτούσας, που μνημονεύονται στην άνω διαταγή πληρωμής, είναι και η με αριθμό ./2005 σύμβαση στεγαστικού δανείου και οι από 22-1-2010 και από 29-4-2013 πρόσθετες πράξεις αυτής, καθώς επίσης και τα ακριβή επικυρωμένα αποσπάσματα από τα μηχανογραφικώς τηρούμενα για λογαριασμό της δικαιούχου εμπορικά βιβλία, που έχουν εκδοθεί από τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της Τράπεζας, που βεβαιώνουν τη γνησιότητα της εκτύπωσης, τα οποία προσκομίζονται ως σχετικά και αποτελούν, σύμφωνα με το περιεχόμενο τη προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής, πλήρη απόδειξη της απαίτησης της αιτούσας κατά των καθ’ων. Ωστόσο, από την επισκόπηση της με αριθμό ./2005 σύμβασης στεγαστικού δανείου και των από 22-1-2010 και από 29-4-2013 πρόσθετων πράξεων αυτής, που προσκομίστηκαν μετ’ επικλήσεως από την αιτούσα και περιλήφθηκαν στην προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής, διαπιστώνεται ότι σε κανένα σημείο τους δεν αποτυπώνεται σχετική δικονομική συμφωνία των συμβαλλομένων μερών (Γ.Ο.Σ.) που θα ανήγαγε τα σχετικά αποσπάσματα των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας, σε αποδεικτικό μέσο υπέρ της εκδότριας τράπεζας. Και ναι μεν, η καθ’ης, με το έγγραφο σημείωμα της, αρνούμενη τη βασιμότητα του άνω λόγου της ανακοπής, υποστηρίζει ότι η σχετική συμφωνία των μερών για την αποδεικτική δύναμη των αποσπασμάτων των εμπορικών της βιβλίων περιλαμβάνεται στον όρο 5 της επίδικης σύμβασης. Προς απόδειξη, δε του ισχυρισμού της, προσκομίζει αντίγραφο της από 13-6-2014 πρόσθετης πράξη της υπ’ αριθμ. ./2005 αρχικής σύμβασης. Από την επισκόπηση της τελευταίας, προκύπτει ότι, πράγματι, στον όρο 5 αυτής, αποτυπώνεται σχετική συμφωνία των διαδίκων για την αποδεικτική δύναμη των αποσπασμάτων. Πλην όμως, την από 13-6-2014 πρόσθετη πράξη, δεν επικαλέστηκε ούτε προσκόμισε η αιτούσα προκειμένου για την έκδοση της διαταγή πληρωμής. Επομένως, επειδή στην αίτηση προς έκδοση διαταγή πληρωμής πρέπει να αναφέρονται και να επισυνάπτονται όλα τα κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 626 ΚΠολΔ έγγραφα, από τα οποία αποδεικνύεται η απαίτηση της αιτούσας, τυχόν δε παραδοχή της αίτησης παρά τη μη αναφορά και μη προσκόμιση των άνω αποδεικτικών εγγράφων, θεμελιώνει λόγο ακυρότητας της εκδοθείσας διαταγής πληρωμής. Με βάση τα παραπάνω, στην προκειμένη περίπτωση, δεν πληρείται η αρχή της έγγραφης απόδειξης της απαίτησης για την οποία εκδόθηκε η άνω διαταγή, πιθανολογούμενου ως βάσιμου και στην ουσία του σχετικού λόγου της ένδικης ανακοπής. Μετά την ευδοκίμηση του άνω λόγου της ένδικης ανακοπής παρέλκει η έρευνα των λοιπών λόγων που αφορούν την ακυρότητα τόσο της προσβαλλόμενης διαταγής όσο και της επιταγής προς πληρωμή, ενόψει του ότι η ακυρότητα της άνω διαταγής πληρωμής συμπαρασύρει σε ακυρότητα και την προσβαλλόμενη επιταγή προς πληρωμή.

Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον πιθανολογείται, αφενός μεν η ευδοκίμηση του άνω λόγου της από 19-9-2022 και με αριθμό κατάθεσης ./2022 ανακοπής ασκηθείσας ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, αφετέρου δε, η συνδρομή επικείμενου κινδύνου επέλευσης ανεπανόρθωτης βλάβης στους αιτούντες από την επίσπευση σε βάρος τους αναγκαστικής εκτέλεσης με βάση την προσβαλλόμενη ως άνω διαταγή πληρωμής, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστική βάσιμη και να ανασταλεί η εκτέλεση τόσο της υπ’ αριθμ. ./2022 Διαταγής Πληρωμής του παρόντος δικαστηρίου όσο και της από 21-7-2022 επιταγής προς πληρωμή, που έχει τεθεί κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο του υπ’ αριθμ. ./2022 πρώτου (Α’) εκτελεστού απογράφου της άνω διαταγής πληρωμής, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της άνω ανακοπής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. ./2022 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της από 21-7-2022 επιταγής προς πληρωμή, που έχει τεθεί κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο του υπ’ αριθμ. ./2022 πρώτου (Α’) εκτελεστού απογράφου της άνω διαταγής πληρωμής, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 19-9-2022 και με αριθμό κατάθεσης ./2022 ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου ανακοπής.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στο ακροατήριο του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 30-3-23.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                            ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΗΓΗdsanet.gr