Αφαίρεση γονικής μέριμνας από τη μητέρα και ανάθεση αποκλειστικά στον πατέρα (ΜΠρΠατρών 276/2023)

175

Η μητέρα κρίθηκε μη ικανή να ανταποκριθεί στο λειτούργημά της, το δε αληθινό συμφέρον του τέκνου επιβάλλει την ανάθεση της γονικής μέριμνας αποκλειστικά στον πατέρα

Δεκτή έγινε αίτηση περί αφαίρεσης εξ ολοκλήρου από την καθ’ ης μητέρα της άσκησης της γονικής μέριμνας του ανήλικου τέκνου και ανάθεσης αυτής αποκλειστικά στον αιτούντα πατέρα του (ΜΠρΠατρών 276/2023).

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, η καθ’ ης η αίτηση μητέρα δεν παραστάθηκε.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η καθ’ ης δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο λειτούργημα της, αναφορικά με το δικαίωμα της γονικής μέριμνας. Έκρινε δε ότι συντρέχουν οι κατ’ άρθρο 1532 ΑΚ περιστάσεις που καθιστούν επιβεβλημένη την αφαίρεση του συνόλου της γονικής μέριμνας από την καθ’ ης του ανηλίκου τέκνου της, αφού οποιοδήποτε άλλο ηπιότερο μέτρο κρίθηκε ανεπαρκές για να αποτρέψει τον κίνδυνο της σωματικής, πνευματικής και ψυχικής υγείας του τέκνου.

Το δε αληθινό συμφέρον του τέκνου αυτού επιβάλλει την ανάθεση του δικαιώματος της γονικής μέριμνας του τέκνου αποκλειστικά στον αιτούντα πατέρα του, ο οποίος κρίθηκε πως παρέχει τα εχέγγυα ως προς τη σωστή ανατροφή, επίβλεψη, διαπαιδαγώγηση, εκπαίδευση και εν γένει ομαλή ψυχοσωματική του ανάπτυξη.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, όπως αυτό έγινε δεκτό από το δικαστήριο, η καθ’ ης αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία επιβαρύνονταν από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα να μην δύνατο να ανταπεξέλθει στην ανατροφή ενός τέκνου και για το λόγο αυτό εμπιστεύτηκε την ανατροφή του εν λόγω τέκνου στον αιτούντα.

Περαιτέρω, η καθ’ ης είχε κατηγορηθεί ότι προκάλεσε το θάνατο έτερου τέκνου της, σύμφωνα δε τους ισχυρισμούς του αιτούντος, καταδικάσθηκε για την πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό. επίσης, το δικαστήριο επεσήμανε ότι από την καθ’ ης έχει ήδη αφαιρεθεί η γονική μέριμνα έτερων ανήλικων τέκνων της.

Τέλος, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η καθ’ ης δεν έχει ενδιαφερθεί καθόλου για το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, από τη γέννηση αυτού έως και τη συζήτηση της ένδικης αίτησης, και δεν είναι σε θέση να ασκήσει τη γονική μέριμνα χωρίς να υπάρξει κίνδυνος βλάβης στη σωματική, ψυχική και πνευματική του υγεία, ο οποίος είναι ορατός λαμβανομένων υπόψη της ανωτέρω περιγραφόμενης συμπεριφοράς της ως γονέα και των εν γένει συνθηκών διαβίωσης της.

Απόσπασμα απόφασης

Από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος, που εξετάστηκε νόμιμα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά της κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης, τα προσκομιζόμενα και νομίμως επικαλούμενα έγγραφα, καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας, τα οποία λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 § 4 ΚΠολΔ), αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η καθ’ ης η αίτηση, γεννηθείσα το έτος 1982, είχε συνάψει ερωτική σχέση με τον αιτούντα, γεννηθέντα το 1967, από την οποία σχέση απέκτησαν εκτός γάμου ένα θήλυ τέκνο, που γεννήθηκε την 14-1-2011, την .. Ο αιτών έχει αναγνωρίσει εκουσίως το τέκνο αυτό, δυνάμει της υπ’ αριθμ. ./10-3-2011 πράξης αναγνώρισης τέκνου της συμβολαιογράφου Πατρών, .. Κατά το χρονικό διάστημα εκείνο η καθ’ ης η αίτηση διέμενε σε αγροτική οικία στην κοινότητα . του Νομού Αχαΐας, η οποία οικία στερείτο των στοιχειωδών αναγκών κανονικής διαβίωσης μιας οικογένειας, όπως η ηλεκτροδότηση. Η καθ’ ης αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία επιβαρύνονταν από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα να μην δύνατο να ανταπεξέλθει στην ανατροφή ενός τέκνου και για το λόγο αυτό εμπιστεύτηκε την ανατροφή του εν λόγω τέκνου στον αιτούντα. Το ανήλικο τέκνο των διαδίκων ήδη μετά τη γέννηση του διαμένει στην οικία του αιτούντος στην Πάτρα, με τον αιτούντα και τη σύζυγο αυτού, .. Περαιτέρω κατά τον Ιούλιο του 2013, αποδόθηκε κατηγορία στην καθ’ ης ότι προκάλεσε το θάνατο ενός τέκνου της, το οποίο είχε γεννήσει στις αρχές του 2013, πράξη για την οποία της ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αρχικά κρατήθηκε προσωρινά. Σημειώνεται ότι ο αιτών ισχυρίζεται ότι η καθ’ ης καταδικάστηκε για την πράξη αυτή σε πρώτο βαθμό με την υπ’ αριθμ. 34-42/2014 απόφαση του Μ.Ο.Δ. Αιγίου και σε δεύτερο βαθμό με την υπ’ αριθμ. 219-220/2018 απόφαση του Μ.Ο.Ε. Πατρών, σε ποινή κάθειρξης 13 ετών, και ότι πρόσφατα έχει αποφυλακισθεί, δεν προσκομίζει όμως κάποιο σχετικό προς τούτο έγγραφο. Περαιτέρω ας σημειωθεί ότι από την καθ’ ης αίτηση έχει αφαιρεθεί η γονική μέριμνα, αφενός ενός έτερου ανηλίκου τέκνου της δυνάμει της υπ’ αριθμ. 475/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εκουσία δικαιοδοσία), και αφετέρου δύο έτερων ανηλίκων τέκνων της δυνάμει της υπ’ αριθμ. 819/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εκουσία δικαιοδοσία). Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η καθ’ ης η αίτηση, δεν έχει ενδιαφερθεί καθόλου για την ανήλικη ., από τη γέννηση του τέκνου αυτού έως και τη συζήτηση της ένδικης αίτησης, και δεν είναι σε θέση να ασκήσει τη γονική μέριμνα αυτού χωρίς να υπάρξει κίνδυνος βλάβης στη σωματική, ψυχική και πνευματική του υγεία, ο οποίος είναι ορατός λαμβανομένων υπόψη της ανωτέρω περιγραφόμενης συμπεριφοράς της ως γονέα και των εν γένει συνθηκών διαβίωσης της. Περαιτέρω, ο αιτών επιδεικνύει διαρκή στοργή και φροντίδα στο προαναφερόμενο τέκνο, το περιβάλλει με αγάπη και καταβάλλει προσπάθειες, ώστε αυτό να ζει και να αναπτύσσεται σε περιβάλλον υγιές και αρμόζον στην ηλικία του.

Επομένως, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, η καθ’ ης δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο λειτούργημα της, αναφορικά με το δικαίωμα της γονικής μέριμνας, συντρέχουν δε κατ’ άρθρο 1532 ΑΚ οι περιστάσεις που καθιστούν επιβεβλημένη την αφαίρεση του συνόλου της γονικής μέριμνας από την καθ’ ης του ανηλίκου τέκνου της, …, αφού οποιοδήποτε άλλο ηπιότερο μέτρο κρίνεται ανεπαρκές για να αποτρέψει τον κίνδυνο της σωματικής, πνευματικής και ψυχικής υγείας του τέκνου. Το δε αληθινό συμφέρον του τέκνου αυτού επιβάλλει την ανάθεση του δικαιώματος της γονικής μέριμνας του τέκνου αποκλειστικά στον αιτούντα πατέρα του, ο οποίος παρέχει τα εχέγγυα ως προς τη σωστή ανατροφή, επίβλεψη, διαπαιδαγώγηση, εκπαίδευση και εν γένει ομαλή ψυχοσωματική του ανάπτυξη.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο dsanet.gr

ΠΗΓΗlawspot.gr