Διοικ. Εφ. Αθηνών, 383/2023 (Τμήμα Β΄Τριμελές)Διαφορά Ακυρωτική – Οικοδομικές άδειες

84
466820780

Αίτηση ακυρώσεως ενοίκων πολυκατοικίας ευρισκόμενης επί όμορου ακινήτου με το ακίνητο για το οποίο εκδόθηκε η προσβαλλόμενη οικοδομική άδεια. Πλείονες προσβαλλόμενες πράξεις – Ποιες προσβάλλονται παραδεκτώς – Έννομο συμφέρον. Κρίση για το εμπρόθεσμο της υπό κρίση αιτήσεως. Διατάξεις του ν.1337/1983 (ΦΕΚ Α 33), του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν.) και του π.δ. 8/13.7.1993 – Κοπή δένδρων εντός οικοπέδου προκειμένου να ανεγερθεί Δημαρχιακό Μέγαρο. Λόγοι ακυρώσεως (έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, παράβαση της αρχής της χρηστής διοικήσεως, κατάχρηση εξουσίας κλπ.). Κρίση ότι, εφόσον η προσβαλλόμενη οικοδομική άδεια όσον αφορά την άδεια κοπής δένδρων έληξε στις 18.6.2014, μη νομίμως εκδόθηκε η προσβαλλόμενη πράξη αναθεωρήσεως λόγω αλλαγής των επιβλεπόντων μηχανικών όσον αφορά την άδεια κοπής δένδρων σε χρόνο (2.3.2021) που η άδεια κοπής δένδρων δεν ήταν σε ισχύ. Δέχεται εν μέρει την αίτηση – Ακυρώνει την πράξη αναθεωρήσεως της α΄ προσβαλλόμενης άδειας οικοδομής της Υπηρεσίας Δομήσεως του Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής και την πράξη ενημερώσεως κατά το μέρος που αφορούν την άδεια κοπής δένδρων – Απορρίπτει την αίτηση κατά τα λοιπά.

ΠΗΓΗadjustice.gr