Εισφορές ΕΦΚΑ: Πώς να επιλύσετε τις διαφορές σας με το ασφαλιστικό σας ταμείο

68

Αλεξάνδρα Κλειδαρά

Οι ασφαλισμένοι πρέπει να προσέχουν ότι, όταν ασφαλίζονται για τον μισθό και τα ημερομίσθια που δικαιούνται, θα λαμβάνουν και τις ανάλογες παροχές. Σύμφωνα με το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ μεγαλύτερος μισθός και περισσότερα ημερομίσθια συνεπάγονται περισσότερες και μεγαλύτερες παροχές.

Οι ασφαλισμένοι πρέπει να γνωστοποιούν γραπτά στο e ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ, εντός δώδεκα (12) μηνών από την αποχώρησή τους ή την απόλυσή τους από την εργασία, τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν και για τις οποίες δεν ασφαλίστηκαν, καθώς και κάθε διαφορά μεταξύ των πραγματικών στοιχείων απασχόλησης και των στοιχείων που δηλώθηκαν από τον εργοδότη.

Επίσης, πρέπει να διατηρούν όλα τα μέχρι 31.12.2001 στοιχεία ασφάλισής τους, μέχρι να κληθούν να τα υποβάλουν στις υπηρεσίες του e ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ για συνολική ανακεφαλαίωση, καταχώριση και ενημέρωση των μηχανογραφικών αρχείων του e ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

Επιπλέον, οι ασφαλισμένοι, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ορθή και ομαλή ασφάλισή τους στο e ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ, πρέπει να φροντίζουν για τα ακόλουθα:

Να απογράφονται σε οποιοδήποτε υποκατάστημα e ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ, όταν αναλαμβάνουν πρώτη φορά εργασία ασφαλιστέα στο e ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ .

Να γνωστοποιούν άμεσα κάθε μεταβολή στα στοιχεία απογραφής τους σε οποιοδήποτε υποκατάστημα e ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ Να παραδίδουν στον εργοδότη το αντίγραφο της βεβαίωσης απογραφής όσοι απογράφονται στο e ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ για πρώτη φορά μετά την 4.2.2002.

Να γνωστοποιούν τα πλήρη στοιχεία ασφάλισής τους αμέσως με την πρόσληψή τους και πριν από την ανάληψη εργασίας στον εργοδότη τους με την προσκόμιση είτε του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης είτε του Δελτίου Ασφαλιστικής Ταυτότητος και Εισφορών (ΔΑΤΕ) είτε του Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου Απασχολούμενου (ΑΒΑ) είτε του Ατομικού Δελτίου Ασφάλισης (ΑΔΑ) είτε του Ατομικού Δελτίου Εισφορών (ΑΔΕ), όσοι απογράφηκαν στο e ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ μέχρι και την 1.2.2002.

Να ελέγχουν το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού για την ορθότητα της ασφάλισής τους.

Ειδικότερα, να ελέγχουν αν ο εργοδότης δηλώνει στοιχεία ασφάλισης για:

το σύνολο των καταβαλλόμενων αποδοχών,

όλες τις ημέρες εργασίας,

τις υπερωρίες και

τα δώρα εορτών, την άδεια και το επίδομα αδείας.

 Τι δικαιώματα έχει ο ασφαλισμένος σε περίπτωση που δεν του καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές από τον εργοδότη

Οι ανακύπτουσες διαφορές ανάμεσα στους ασφαλισμένους-δικαιούχους παροχών με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο με υποβολή ενστάσεων ή καταγγελία ενώπιον των αρμόδιων οργάνων των ασφαλιστικών οργανισμών και με άσκηση προσφυγών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Διακρίνουμε δύο κύριες περιπτώσεις διαφορών: α) διαφορές που αφορούν την υπαγωγή στην ασφάλιση και β) διαφορές που αφορούν την απονομή συνταξιοδοτικών παροχών.

Διαφορές που αφορούν την υπαγωγή στην ασφάλιση

Σε περίπτωση που δεν καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου από τον εργοδότη, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να κάνει καταγγελία ενώπιον του e ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ, επί της οποίας εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση,  επιβάλλεται πρόστιμο στον εργοδό και καταλογίζονται οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.

Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες αυτών δικαιούνται να προσβάλλουν με ένσταση, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη στιγμή που τους κοινοποιήθηκε, κάθε απόφαση Διευθυντή τοπικού υποκαταστήματος του e ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ που αφορά την υπαγωγή τους στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ή στην εξαίρεση από αυτήν, την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, την επιστροφή εισφορών και γενικά την ασφαλιστική τους κατάσταση. Η ένσταση απευθύνεται προς την αρμόδια Τοπική Διοικητική Επιτροπή του e ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ, η οποία καλείται να επανεξετάσει την υπόθεση ως προς τα πραγματικά και ως προς τα νομικά δεδομένα.

Έτσι, η Τοπική Διοικητική Επιτροπή ερευνά κάθε έγγραφο και στοιχείο που θα τεθεί υπόψη της, είτε από την ίδια είτε από τον ενιστάμενο, ο οποίος παρίσταται και ακούγεται κατά τη συζήτηση της ένστασης. Η υποβολή της ένστασης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης ούτε αναστέλλει την τυχόν επιβάρυνση από πρόσθετα τέλη. Οι αποφάσεις της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής κοινοποιούνται στους ενιστάμενους, με απόδειξη παραλαβής. 

Ο ενιστάμενος ή ο εργοδότης ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή ουσίας εναντίον της απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Η προθεσμία είναι εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ή από τότε που έλαβε γνώση ο προσφεύγων. Σημειώνουμε στο σημείο αυτό ότι το στάδιο της ένστασης είναι υποχρεωτικό και επομένως η άπρακτη παρέλευσή του δεν νομιμοποιεί την υποβολή εν συνεχεία της προσφυγής. Δύναται επίσης ο ασφαλισμένος να προσφύγει εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την άπρακτη παρέλευση τρίμηνης προθεσμίας από την υποβολή της ένστασης, χρονικό σημείο κατά το οποίο τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη της ένστασης. 

Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η μη καταβολή των εισφορών από τον εργοδότη δεν συνεπάγεται για τον εργαζόμενο την απώλεια του δικαιώματός του στις παροχές, εφόσον προβεί έγκαιρα, εντός 12μήνου, στην γνωστοποίηση του χρόνου ασφάλισής του. Με τον τρόπο αυτόν ο ασφαλισμένος δεν χάνει τα δικαιώματά του επί των παροχών, ακόμα και αν ο ασφαλιστικός φορέας δεν επιτύχει την είσπραξη των εισφορών από τον εργοδότη. 

ΠΗΓΗdikaiologitika.gr